Pagina delen

Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan “Verleggen gasleiding De Hoven”.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Om het kostenverhaal en overige afspraken te verzekeren is bij het bestemmingsplan “Verleggen gasleiding De Hoven” een anterieure overeenkomst afgesloten. Met deze overeenkomst moet vertrouwelijk worden omgegaan.

Beoogd effect

De vertrouwelijkheid van de anterieure overeenkomst behorende bij het bestemmingsplan “Verleggen gasleiding De Hoven” te waarborgen.

Argumenten

1.1  De anterieure overeenkomst bevat informatie die het belang van de initiatiefnemer raakt.

De anterieure overeenkomst bevat informatie die het belang van de initiatiefnemer raakt en daarom dient deze informatie vertrouwelijk te worden behandeld.

Bijlagen

Zie ter inzage liggende stukken

Stukken die ter inzage liggen

De vertrouwelijke anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan “Verleggen gasleiding De Hoven”.

 

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0011

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 25 januari 2017 met nummer 86180


gelet op artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet


b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan “Verleggen gasleiding De Hoven”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 13 februari 2017 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Dit voorstel is nodig om de geheimhouding van op de griffie ter inzage liggende bijlagen, die worden genoemd in het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven" te bekrachtigen. Artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet bepaalt dat wanneer de raad de geheimhouding niet bekrachtigt in zijn eerstvolgende raadsvergadering, de door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding van rechtswege vervalt.

Bij de bespreking in het Technisch Blok kan in beginsel alleen procedureel over het bekrachtigingsvoorstel gesproken worden. Bij inhoudelijke bespreking zal de Forumvoorzitter voorstellen om de vergadering in beslotenheid te vervolgen.

 

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 13-02-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht. Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

3. Actieve informatievoorziening

Er bestaat geen noodzaak of behoefte tot informatieverstrekking in het kader van de actieve informatievoorziening

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 13 februari 2017

 De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 13 februari 2017

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

Voorliggende voorstellen, onder 6.a t/m 6.f, leiden niet tot opmerkingen. De hierna genoemde voorstellen zullen tijdens de aansluitende raadsvergadering als hamerstuk ter besluitvorming worden voorgelegd:

6a. GGD NOG Uitgangspuntennota 2018

6b. Aanpassing Regeling regio Stedendriehoek 2017

6c. Vaststellen bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"

6e. Concept kadernota 2018-2021 en zerobased begroting 2017-2021

6f. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2016

7. Lijst ingekomen stukken Raad 13 februari 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de genoemde ter inzage liggende stukken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 februari 2017

GroenLinks verwijst naar Collegestuk 1 (24 januari 2017) inzake subsidieverlening Incidentele subsidies voor kunst & cultuur 2017. Inmiddels zijn door het College twee subsidies verleend, waaronder aan Stichting Zutphen Promotie. De fractie vraagt zich af of deze subsidie deel uitmaakt van de totale subsidie aan Stichting Zutphen Promotie, waarvan de toekenning eerder is besproken in het Forum en de raadsvergadering. Het College antwoordt dat genoemde subsidie is bestemd voor een eenmalig evenement, zijnde het Middeleeuwen Symposium dat in 2017 zal plaatsvinden. De Stichting Zutphen Promotie is betrokken in de organisatie hiervan. Deze subsidie is aanvullend verstrekt naast de gebruikelijke subsidie. Daarnaast heeft de Stichting ook een voorschot ontvangen.

9. Forumverslag 30-01-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 30-01-2017 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.05 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 13 februari 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-02-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend