Pagina delen

Bekrachtigen geheimhouding presentatie vastgoed

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de geheimhouding van de presentatie "het is vastgoed maar het kan altijd beter!?" bij de forum vergadering betreffende ‘Koers van het vastgoed’ te bekrachtigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Met de bespreking in het forum over de ‘Koers van het vastgoed’ wordt richting gegeven aan de ontwikkelingen binnen het vastgoed. Binnen deze bespreking kunnen vertrouwelijke bedrijfsgevoelige gegevens worden besproken.

Beoogd effect

Voorkomen dat vertrouwelijke gegevens openbaar worden.

Argumenten

Het is ongewenst dat marktpartijen inzicht krijgen in de afzonderlijke financiële prestaties van het vastgoed. Van zowel de opbrengsten kant maar ook van de geplande kostenkant. Dit schaadt de belangen van de gemeente. Vandaar dat de behandeling van de presentatie in vertrouwelijk moet geschieden.

Kanttekeningen

De bijgevoegde concept versie bevat geen vertrouwelijke gegevens. Het is echter onwenselijk om vanuit de vertrouwelijkheid van de onderliggende thema’s en eventuele stukken het onderwerp/presentatie in de openbaarheid te behandelen.

Risico's

Bij het vertrouwelijk verklaren van de stukken en het als zodanig behandelen in een besloten forum zijn er geen risico’s. Anders is het risico dat marktpartijen gegevens benutten voor eigen gewin waarbij de (financiële) positie van de gemeente wordt geschaad.

Bijlagen

De vertrouwelijke presentatie ligt bij de griffie ter inzage.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0109

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 juni 2015 met nummerb e s l u i t :

de geheimhouding van de presentatie "het is vastgoed maar het kan altijd beter!?" bij de forum vergadering betreffende ‘Koers van het vastgoed’ te bekrachtigen

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 29 juni 2015 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

Dit voorstel is nodig om de geheimhouding van de op de griffie ter inzage liggende bijlagen, die worden genoemd in het raadsvoorstel 'Koers van het vastgoed', te bekrachtigen. Artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet bepaalt dat wanneer de raad de geheimhouding niet bekrachtigd in zijn eerstvolgende raadsvergadering, de door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding van rechtswege vervalt. Bij de bespreking in het Technisch Blok kan in beginsel alleen procedureel over dit bekrachtigingsvoorstel gesproken worden. Bij inhoudelijke bespreking zal de Forumvoorzitter voorstellen om de vergadering in beslotenheid te vervolgen.

De raad wordt voorgesteld de geheimhouding te bekrachtigen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

 
Datum 29-06-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Jager
D66H.F. Remmers
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Er zijn geen mededelingen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 29 juni 2015

Er zijn geen vragen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 29 juni 2015

Er zijn geen vragen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Ontslag Forumlid mevr. M.W. Wesselink

Er zijn geen vragen.
 
Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Samenwerking Provincie Gelderland programma Cultuur en Erfgoed 2014 t/m 2016

Er zijn geen vragen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Jaarverslag 2014 en begroting 2016 VNOG

Er zijn geen vragen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Bekrachtigen geheimhouding presentatie vastgoed

De voorzitter licht toe dat dit agendapunt komt te vervallen. In het presidium is besloten dat geheimhouding niet aan de orde is, nu er vanavond in het forum een presentatie wordt gehouden. Daarmee is deze informatie openbaar.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 29 juni 2015

GroenLinks heeft een vraag over een brief van mevrouw Korf over de stadsboomgaard (A6) en hoe dit onderwerp verder wordt behandeld.

Het college antwoordt dat er een rapport is inzake groenmonumenten en dat hierin criteria staan. Het rapport en een voorstel over hoe om te gaan met groenmonumenten komt ook op de agenda van de raad.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 juni 2015

GroenLinks vraagt of collegevoorstel nr. 4 (aanbesteding zonneveld Noordveen) in een forum besproken kan worden.

Het college geeft aan dat dit via het presidium kan worden ingebracht en geeft mee daarbij de laatste stand van zaken te betrekken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 08-06-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 15-06-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad