Pagina delen

Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel 'Grondexploitaties: bespreking deelgebieden'.

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

conform artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet de geheimhouding van de vertrouwelijke bijlagen bij het raadsvoostel 'Grondzaken' die bij de griffie ter inzage liggen te bekrachtigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Er ligt een collegevoorstel/raadsvoorstel ter besluitvorming voor, met vertrouwelijke bijlagen.

Beoogd effect

Voorkomen dat gegevens bekend worden bij derden, waardoor de gemeente in een nadelige positie kan worden gemanoeuvreerd.

Argumenten

1. Conform artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet moet de raad de geheimhouding van gegevens bekrachtigen.

Dit is nodig om te voorkomen dat gegevens bekend worden bij derden, waardoor de gemeente in een nadelige positie kan worden gemanoeuvreerd.

Kanttekeningen

1. Het gemeentelijk beleid is gericht op de openbaarheid van gegevens.

Tenzij de belangen van de gemeente daardoor disproportioneel worden geschaad. Vandaar dat de vertrouwelijke bijlagen bij de griffie ter inzage liggen. 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0156

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 1 oktober 2015 met nummer 69336b e s l u i t :

conform artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet de geheimhouding van de vertrouwelijke bijlagen bij het raadsvoostel 'Grondzaken' die bij de griffie ter inzage liggen te bekrachtigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 november 2015 (20:00 - 20:30) Naar boven

Toelichting griffie

Dit voorstel is nodig om de geheimhouding van op de griffie ter inzage liggende bijlagen, die worden genoemd in het raadsvoorstel 'Grondexploitaties: bespreking deelgebieden', te bekrachtigen. Artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet bepaalt dat wanneer de raad de geheimhouding niet bekrachtigd in zijn eerstvolgende raadsvergadering, de door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding van rechtswege vervalt. Bij de voorbespreking in het Technisch Blok kan in beginsel alleen procedureel over dit bekrachtigingsvoorstel gesproken worden. Bij inhoudelijke bespreking zal de voorzitter voorstellen om de vergadering in beslotenheid te vervolgen. De raad wordt voorgesteld de geheimhouding van dit raadsvoorstel te bekrachtigen.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 02-11-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Hier word geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Wat betreft de stand van zaken in het voortgezet onderwijs het volgende. De vier Voortgezet Onderwijs scholen hebben een samenwerkingsverband in die zin dat er een gezamenlijke brugperiode is voor het VMBO.

Met betrekking tot de Verordening Huisvesting Onderwijs: aan Gelderveste is verzocht om ruimte beschikbaar te stellen aan Archipel. De rechtbank heeft aangegeven eerst een onderzoek uit te voeren. 

De stand van zaken sinds 5 oktober 2015 in de ontwikkelingen van de rechtbank. Op 7 oktober 2015 heeft de burgemeester een bezoek afgelgd aan de Tweede kamerfracties. Er wordt samengewerkt met zes andere gemeenten die ook de rechtbank dreigen te verliezen. Er is één gezamenlijke lobbyist.Er is een petitie aangeboden bij de ronde tafel gesprekken. Het CDA en de SP hebben vragen gesteld over de huisvestingskosten van de rechtbanken. In de Eerste kamer is door Brinkman een Motie ingediend en deze is aangenomen. Er is een witboek aangeboden aan de leden van de Eerste Kamer. Eind november is er een actie gepland vanuit de zeven bedreigde rechtbanken. Op 16 november 2015 houdt de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak een bijeenkomst waarvoor Zutphen ook is uitgenodigd.

SP: Wat betreft de stand van zaken in het Voortgezet Onderwijs, staan alle vier de scholen nog even positief in de samenwerking?

College: Daarop kan de (verantwoordelijk) wethouder zelf het beste antwoord geven. Ons zijn nog geen signalen bekend, wij nemen deze vraag mee naar de wethouder.

College: De stedelijke bereikbaarheid met betrekking tot de brug Vispoortgracht is de mogelijkheid tot realisatie aangepast. Er is overleg geweest met de provincie Gelderland. Zonder een deadline kan er toch aanspraak worden gemaakt op gelden in die zin dat de de termijn tot realisatie redelijk is en de provincie op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 2 november 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 2 november 2015

Stadspartij: Er staan veel oude zaken op de Toezeggingenlijst. Hoe zit het met de termijnen, met de afhandeling?

College: Sommige Toezeggingen zijn al wel afgehandeld, alleen niet volgens de regels. De lijsten zouden moeten worden opgeschoond. Er moet worden nagegaan of de Toezeggingen nog actueel zijn en de lijsten moeten worden opgeschoond.

Stadspartij: Kan de griffie dit anderszins oplossen of de lijst opschonen?

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Begrotingswijziging Burap 2015-2

VVD: Kan dit een bespreekpunt worden in de Raad?

College: Dit is in het Presidium besproken en zouden we hier nog aan de orde stellen. Het is geen bezwaar om hiervan een apart agendapunt te maken.

6b. Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel 'Grondexploitaties: bespreking deelgebieden'.

Akkoord.

Voorzitter: dit kan als hamerstuk door naar de raad.

6c. Geactualiseerd normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015

Akkoord.

Voorzitter: Dit kan als hamerstuk door naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 november 2015

geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 november 2015

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 05-10-2015

Akkoord.

9b. Forumverslag 12-10-2015

Akkoord.

10. Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 2 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend