Pagina delen

Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de geheimhouding van de onderliggende stukken/bijlagen betreffende het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de sloop van het Graaf Ottobad en herontwikkeling van het terrein, te bekrachtigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Met het voorstel om krediet beschikbaar te stellen voor de sloop van het Graaf Ottobad en de herontwikkeling van het terrein wordt bijgedragen aan de ruimtelijke invulling van de gemeente. De bijlagen die bij het behandelen van dit kredietvoorstel benodigd zijn bevatten vertrouwelijke bedrijfsgevoelige gegevens.

Beoogd effect

Voorkomen dat vertrouwelijke gegevens openbaar worden.

Argumenten

Het is ongewenst dat marktpartijen inzicht krijgen in de gedetailleerde exploitatie-opzet en inhoudelijke opdrachten die zijn verbonden met de sloop van het Graaf Ottobad en de herontwikkeling van het terrein van zowel de kosten als de opbrengstenkant. Dit schaadt de gemeente in haar belangen. Vandaar dat de bijlagen van het raadsvoorstel vertrouwelijk moeten worden beschouwd.

Risico’s

Bij het vertrouwelijk verklaren van de stukken en het als zodanig behandelen in een besloten forum zijn er geen risico’s. Anders is het risico dat marktpartijen gegevens benutten voor eigen gewin waarbij de (financiële) positie van de gemeente wordt geschaadt.

Stukken die ter inzage liggen

De stukken liggen vertrouwelijk ter inzage bij de Griffie:

I. aanbieding Beelen
II. exploitatie-opzet

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0116

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 augustus 2015 met nummer 64672b e s l u i t :

de geheimhouding van de onderliggende stukken/bijlagen betreffende het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de sloop van het Graaf Ottobad en herontwikkeling van het terrein, te bekrachtigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 7 september 2015 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Dit voorstel is nodig om de geheimhouding van op de griffie ter inzage liggende bijlagen, die worden genoemd in het raadsvoorstel 'Beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en herontwikkeling van het terrein', te bekrachtigen. Artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet bepaalt dat wanneer de raad de geheimhouding niet bekrachtigd in zijn eerstvolgende raadsvergadering, de door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding van rechtswege vervalt. Bij de voorbespreking in het Technisch Blok kan in beginsel alleen procedureel over dit bekrachtigingsvoorstel gesproken worden. Bij inhoudelijke bespreking zal de voorzitter voorstellen om de vergadering in beslotenheid te vervolgen. De raad wordt voorgesteld de geheimhouding van dit raadsvoorstel te bekrachtigen.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 07-09-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke en E. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek en G.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder de raadsleden uit Zevenaar.

2. Algemeen spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

Het college informeert over de volgende punten.

Invoering Vennootschapsbelasting. Over bepaalde activiteiten moet door de gemeente voortaan belasting worden betaald. Deze verplichting is eind 2014 door de rijksoverheid vastgesteld en gaat in op 1 januari 2016. Het gaat om activiteiten waarop je winst zou kunnen maken. Er zijn drie soorten kosten mee gemoeid: kosten voor implementatie, kosten voor het bijhouden van de administratie (hieruit vloeit ongeveer 1 fte aan werkzaamheden voort), en kosten betreffende de daadwerkelijke vennootschapsbelasting. Voor de gemeente Zutphen bedragen deze laatste kosten ongeveer €300.000,-  Voornoemde kosten zijn wel geregeld in de begroting van 2016 maar niet in de begroting van 2015. Er wordt gevraagd om toestemming om in actie te kunnen komen.

In Gouda is overleg geweest over de financiële situatie van gemeenten als gevolg van de bezuinigingen in de gemeenten. Alle gemeenten hebben een protestbrief ondertekend.

Vragen over Stichting Zutphen Promotie worden zo spoedig mogelijk beantwoord als de betreffende wethouder terug is van vakantie.

De bevoegdheden van het college in relatie tot de kredieten Lea Dasbergschool worden nog onderzocht. Hierover wordt nog nader bericht.

Het verzoek van COA wordt vanavond in de Raad behandeld.

Een verzonden brief aan de Raad voor de Rechtspraak wordt vanavond in de Raad behandeld.

4. Aankondiging moties en amendementen

Geen opmerkingen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 7 september 2015

Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 7 september 2015

ChristenUnie geeft aan dat de toezegging onder nummer 2012-08 in de eerste helft van 2015 klaar zou zijn; hoe staat het daarmee?

Het college geeft aan dat dit in de begroting is verwerkt maar er moet nog een aanvulling komen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

De voorzitter geeft aan dat over de vermoedelijke hamerstukken alleen politieke vragen mogen worden gesteld. Technische vragen hadden vooraf moeten worden gesteld.

6a. Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)

CDA: Alle stukken, ook de vertrouwelijke, staan op de website.

Het college geeft aan dat dat niet kan.

Voorzitter: Ik zie niks.

Griffier: Indien je zoiets constateert, graag meteen melden bij de griffie. Dan kunnen we zoiets zo spoedig mogelijk oplossen.

Voorzitter: Dit blijft een hamerstuk.

6b. Beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)

PVDA: Wat gebeurt er met de kunstwerken in het oude gebouw?

Boy Janssen: Dit gaan we bekijken. We komen zo spoedig mogelijk met een antwoord.

Voorzitter: Dit blijft een hamerstuk.

6c. Aanvullende subsidie stichting Vluchtelingenwerk

PVDA: Heeft dit invloed op het aantal vluchtelingen?

College: Dit hangt af van het aantal gehuisveste statusvluchtelingen.

Voorzitter: Dit blijft een hamerstuk.

6d. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oost, Geesinkweg 3 - Geesinkweg 6 - Vordenseweg 17

Voorzitter: Geen vragen? Dit blijft een hamerstuk.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 september 2015

Voorzitter: Hier kunnen procedurevoorstellen worden gedaan.

BewustZW: Moet nr 15 in rubriek A niet naar een andere rubriek?

College: Dit bevindt zich aan een privaat gebouw op private grond. Hier hebben wij geen mogelijkheid om in te grijpen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 september 2015

Burgerbelang: Nummer 24 op de lijst gaat over een Memo met als datum 9 september, dit klopt niet. Wellicht kunnen we nog terugkomen op deze memo na beantwoording van de vragen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 29-06-2015

Geen opmerkingen. Hierbij is het verslag vastgesteld.

9b. Forumverslag besloten deel Koers van het Vastgoed 29-06-2015

Geen opmerkingen. Hierbij is het verslag vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw aanwezigheid, prettige avond.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 7 september 2015 (21:30-23:00) Naar boven

Datum 07-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend