Pagina delen

Beheerverordening Gedenkparken gemeente Zutphen 2016

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De beheerverordening Gedenkparken gemeente Zutphen 2016 vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd ontwerp.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De afgelopen tijd heeft de afdeling Stadsbeheer, nu team Beheer en Onderhoud, in het kader van bezuinigingstaakstellingen gekeken naar de mogelijkheden om de exploitatie van de begraafplaatsen te verbeteren. Daarnaast is er in toenemende mate de wens bij nabestaanden om meer vrijheid te hebben bijvoorbeeld voor wat betreft de keuze van de locatie van een graf en de grafbedekking. Er is ook een sterke aandrang om op de Oude Begraafplaats meer nieuwe bijzettingen mogelijk te maken. Tenslotte wordt er op begraafplaatsen niet alleen begraven, maar worden ook urnen bijgezet of herdenkingen georganiseerd, waardoor de term "begraafplaats" niet meer toereikend is. De huidige verordening kent te veel beperkingen om tegemoet te kunnen komen aan de wensen.

Beoogd effect

Door vaststelling van de nieuwe Beheerverordening door de raad en de regeling door het college meer vrijheid te bieden aan nabestaanden, een flexibeler gebruik van de begraafplaatsen mogelijk te maken en tevens inkomsten te genereren ter verbetering van de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Argumenten

1.1 De nieuwe beheerverordening biedt meer mogelijkheden voor nabestaanden.

Op basis van de verordening kunnen themavelden worden aangewezen. Deze zijn aangegeven in de Nadere regels. Nabestaanden kunnen zelf kiezen uit deze themavelden. Bovendien zijn er bij een aantal themavelden ruimere mogelijkheden ten aanzien van de uitgiftetermijnen. In de huidige situatie is de uitgiftetermijn maximaal 20 jaar; in de nieuwe verordening bestaat de mogelijkheid voor zelfs 50 of 100 jaar. Tenslotte biedt de verordening (art. 14) ook de mogelijkheid al bij leven een graf te reserveren.

1.2 De term "Gedenkpark" past beter bij de huidige functie die begraafplaatsen vervullen.

Omdat er niet alleen begraven wordt op de begraafplaatsen, maar ook urnen bijgezet, as verstrooid, herdenkingen plaatsvinden en sommige begraafplaatsen, zoals de oude begraafplaats, gewoon als wandelpark worden gebruikt, is de term "begraafplaats" te eng geworden. Daarom wordt voorgesteld voortaan te spreken over gedenkparken.

1.3 De nieuwe verordening kan de negatieve spiraal doorbreken en de exploitatie verbeteren.

Van het aantal overledenen is in de afgelopen jaren 25% begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen. Door meer aan te sluiten op de wensen van de nabestaanden kan dit percentage wellicht worden verhoogd. Hetzelfde geldt voor het bijzetten van urnen. Bezuinigen op dienstverlening en onderhoud is geen optie, omdat kwaliteitsverlies bijdraagt aan een negatieve spiraal. De combinatie van het vergroten van de mogelijkheden, de toename van het aantal sterfgevallen ten gevolge van de vergrijzing en het ruimen van graven zal leiden tot een betere exploitatie van de gedenkparken.

Kanttekeningen

1.3 Het zal enige tijd duren, voordat de wijziging effect zal hebben.

Het is te verwachten dat het enige tijd zal duren voordat de uitbreiding van mogelijkheden die de nieuwe verordening biedt effect zullen hebben. Zo zal inrichting van de verschillende velden binnen het huidige beheer plaatsvinden en zal uiteraard de ruiming van graven de nodige tijd in beslag nemen vanwege de noodzakelijk zorgvuldige aanpak daarvan. Op termijn zullen de effecten echter ongetwijfeld merkbaar worden.

Risico’s

--

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De wijziging in mogelijkheden zullen in de eerste plaats kenbaar worden gemaakt aan de primaire doelgroep, namelijk de uitvaartondernemers. Daarnaast is in het kader van een afstudeeropdracht een student communicatie van de Hogeschool In Holland gevraagd een communicatieplan op te stellen voor het verder promoten van de gedenkparken.

De verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

Rapportage/evaluatie

Na een jaar zal een rapportage worden opgesteld over de vorderingen

Financiën

De verwachte meeropbrengsten bedragen ongeveer € 120.000 per jaar. Omdat moeilijk in te schatten is wanneer deze meeropbrengst wordt gehaald, zal deze te zijner tijd worden verwerkt in de Burap.

Bijlagen

Beheerverordening Gedenkparken gemeente Zutphen 2016.

Stukken die ter inzage liggen

Collegebesluit met bijlagen.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0094

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 juni 2016 met nummer 71445


gelet op artikel 147 van de gemeentewet


b e s l u i t :

de Beheerverordening Gedenkparken gemeente Zutphen 2016 vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 12 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Een aantal ontwikkelingen heeft ervoor gezorgd dat het wenselijk is om de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zutphen aan te passen. In het kader van de bezuinigingstaakstelling (KTD) bijvoorbeeld is gekeken naar de mogelijkheden om de exploitatie van de begraafplaatsen te verbeteren. Daarnaast is er in toenemende mate de wens om meer vrijheid te hebben voor wat betreft de keuze van de locatie van een graf en de grafbedekking en is er een sterke aandrang om op de Oude Begraafplaats meer nieuwe bijzettingen mogelijk te maken. Tenslotte wordt er op begraafplaatsen niet alleen meer begraven, maar ook urnen bijgezet of herdenkingen georganiseerd, waardoor de term "begraafplaats" niet meer toereikend is. De huidige verordening kent te veel beperkingen om tegemoet te kunnen komen aan deze ontwikkelingen en wensen. De bestaande verordening is daardoor geactualiseerd. Door vaststelling van de nieuwe Beheerverordening is het mogelijk om meer vrijheid te bieden aan nabestaanden, flexibeler gebruik te maken van de begraafplaatsen en tevens inkomsten te genereren ter verbetering van de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. Deze meeropbrengsten bedragen ongeveer € 120.000 per jaar (waarvan een deel al is gerealiseerd).

De raad wordt voorgesteld de (nieuwe) Beheerverordening Gedenkparken vast te stellen.

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 12-09-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter: De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter meldt dat Wijkraad De Hoven, zich heeft aangemeld en graag gebruik wil maken van het spreekrecht. De Wijkraad wordt vertegenwoordigd door de heer T. Merkx.

2.a – Inspreekreactie de heerT. Merkx, namens Wijkraad De Hoven

Zie bijlage bij het verslag.

Vragen fracties

De PvdA vraagt of de afgelopen vier à vijf jaar ook sprake was van een onveilige brug.

Inspreker antwoordt bevestigend. Het gezamenlijk gebruik van het fietspad door fietsers, bromfietsers en voetgangers leidt tot gevaarlijke situaties. Spreker wijst er op, dat voetgangers onverlichte verkeersdeelnemers zijn en vaak pas last minute worden gesignaleerd.

2.b - Inspreekreactie de heer W. Kersten, namens Vlindertuin De Kas inzake geschil bij De Kaardebol tussen Vlindertuin De Kas en Driekant Buiten

Zie bijlage bij het verslag.

(NB notuliste: reactie college onder agendapunt 3)

3. Actieve informatievoorziening

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Sueters.

Het College gaat nader in op de ontwikkelingen op De Kaardebol. De onvrede van de huurders is bekend bij het College. In vervolg hierop zijn gesprekken aangegaan met Driekant B.V.

In het verleden is in samenspraak met de raad bewust gekozen voor één hoofdhuurder met onderhuurders.

Toegezegd is dat de onderhuurders in de nieuwe constructie met ongewijzigde voorwaarden te maken zouden hebben, zoals een ongewijzigde huurprijs. Ook is een vorm van samenwerking afgesproken.

Het College ervaart het als erg vervelend dat de samenwerking niet goed verloopt en zal hier deze week verder actie op zetten en bezien of vervolgstappen nodig zijn. Er zal opnieuw een gesprek met de contractpartner, zijnde de hoofdhuurder, worden aangegaan. Het streven van de portefeuillehouder is er op gericht om een voor alle partijen acceptabele oplossing te vinden.

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Withagen.

Het College meldt dat de integratie tussen het Plein en Delta van de baan is. Hierover is een memo in voorbereiding. Het bestuur van Delta heeft besloten om alle op de integratie gerichte activiteiten stop te zetten. Aangenomen wordt dat het Plein deze week een eensluidend besluit zal nemen. Het besluit heeft geen directe gevolgen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

De portefeuillehouder acht het te ver gaan om dit besluit tijdens het technisch blok nader te motiveren en verwijst naar het aangekondigde memo waarin ook zal worden ingegaan op de toekomst en de uitvoering van de Participatiewet. Wat het College betreft, kan dit memo over veertien dagen in het Forum behandeld worden.

4. Aankondiging moties en amendementen

De voorzitter stelt vast dat er onder dit agendapunt geen aankondigingen zijn.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 12 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze toezeggingenlijst.

b. Toezeggingenlijst Raad 12 september 2016

D66 mist de toezeggingen inzake Delta, zoals deze bij de behandeling van de Voorjaarsnota zijn gedaan. Ook de verbeterplannen van Het Plein worden gemist.

Het College verwijst naar de vraag van D66. Het betreffende amendement is ingetrokken op basis van de toezegging van de wethouder dat zij hierop zal terugkomen. Het verzoek van D66 is om deze toezegging in de lijst op te nemen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Beheerverordening Gedenkparken gemeente Zutphen 2016

De voorzitter meldt het verzoek van de SP tijdens het Presidium om hier een bespreekpunt van te maken. De Beheerverordening kan vanavond in de raadsvergadering worden besproken.

6b. Bekrachtigen geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1

Akkoord.

6c. Koopovereenkomst Leesten-Oost LE5 en Gerard Doustraat

Akkoord.

6d Bestemmingsplan Valckstraat 30

Akkoord.

6e. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Valckstraat 30

Akkoord.

6f. Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst Achterhoek + begroting 2017 regio Stedendriehoek

De voorzitter verwijst naar de vergadering van het Presidium en verzoekt mevrouw Siebelink dit punt toe te lichten. De VVD pleit voor agendering als bespreekstuk en niet als hamerstuk.

7a Lijst ingekomen stukken Raad 12 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om hierop in te gaan.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om hierop in te gaan.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 04-07-2016

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 4 juli 2016 conform kan worden vastgesteld.

10. Sluiting

Het Technisch Blok wordt om 20.25 uur gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 12 september 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er zijn 23 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
Geen amendementen ingediend