Pagina delen

Begrotingswijziging regio Stedendriehoek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2017 van de regio Stedendriehoek waarbij het budget Bereikbaarheid eenmalig wordt verhoogd met de vrij gevallen middelen 2016 ter grootte van €86.988,-.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek (gemeenschappelijke regeling) heeft bij ons een verzoek ingediend om in te stemmen met een begrotingswijziging van de begroting 2017 Regio Stedendriehoek. Deze begrotingswijziging betreft een verhoging van het budget voor de regionale opgave Bereikbaarheid. Het voorstel is om deze verhoging te dekken met de vrijgevallen middelen van 2016.

Beoogd effect

Het kunnen uitvoeren van noodzakelijke activiteiten in 2017 m.b.t. de regionale opgave Bereikbaarheid.

Argumenten

1.1. Met dit bedrag kunnen de noodzakelijke activiteiten in 2017 t.b.v. de opgave Bereikbaarheid worden uitgevoerd en hierdoor hoeft de regio geen extra bijdragen op te halen bij de gemeenten.

Het voorstel betreft een eenmalige onvoorziene en niet uitstelbare kosten voor activiteiten die gaan over:

a. Het uitwerken van het programma Slimme en schone mobiliteit.

Korte toelichting: We willen deze uitwerking in een hoger tempo doen. Daardoor kunnen we beter aansluiten bij ontwikkelingen op rijks- en provinciaal niveau (waaronder bijv. subsidiemogelijkheden) en makkelijker samenwerken met andere partijen. Er zijn geen mogelijkheden om dit te doen met de bestaande inzet.

b. Het opstellen van een regionale OV-visie met daarin een gezamenlijke regionale strategie/tactiek t.b.v. ontwikkeling alternatief vervoer i.r.t. verdwijnen busvervoer.

Korte toelichting: Provincies zijn bezig met een verkenning voor de concessie (exclusieve vergunning van de overheid) van het busvervoer. De provincie wil, om de toename van ‘lege bussen’ tegen te gaan, drukke lijnen versterken en minder drukke lijnen op termijn vervangen door ander en beter vervoer: het zgn. flexnet. Er worden pilots uitgevoerd met o.a. deelauto’s, wensbussen en shuttlebussen. De zeven gemeenten willen samen bepalen welke tactiek zij hierin willen volgen om tot aanvaardbare en effectieve oplossingen te komen voor de gehele regio.

c. Lobby voor een betere aansluiting van de regio bij investeringsmiddelen van het rijk en de provincie.

Korte toelichting: Lobby is nodig om ook in de toekomst goed bereikbaar te blijven als regio, over spoor, water en over wegen. De zeven wethouders mobiliteit hebben in een regionaal overleg uitgesproken om actief aan de slag te gaan met een lobbyplan.

1.2. Conform de regeling van de Wgr. Stedendriehoek moet elke wijziging van de begroting van de regio ter besluitvorming worden voorgelegd aan de zeven afzonderlijke gemeenteraden.

Het dagelijks bestuur wil de Regioraad voorstellen de vrijvallende middelen 2016 ter grootte van €86.988,- toe te voegen aan het budget van de regionale opgave Bereikbaarheid. Daarvoor is het nodig dat elke gemeenteraad van de zeven gemeenten een besluit hierover neemt.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De regio heeft ons gevraagd om zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor 1 oktober 2017 te berichten of met de begrotingswijziging wordt ingestemd.

Financiën

In de regeling regio Stedendriehoek is vastgelegd dat het verschil tussen de begroting en jaarrekening wordt verrekend met gemeenten. Een positief saldo kan alleen worden gereserveerd als daar een verplichting tegenover staat. Bij de jaarrekening 2016 is vastgesteld dat 2 van de 3 bestaande reserves (gezamenlijk een waarde van €86.988,-) geen verplichting meer kennen. Conform de regeling dienen deze reserves te worden verrekend met de zeven gemeenten. Omdat er voor de uitvoering van de regionale opgave op het gebied van bereikbaarheid dit jaar extra kosten zullen worden gemaakt, vraagt de regio ons om in te stemmen met een bestedingsvoorstel voor deze vrijgevallen middelen. Hiervoor dient de regionale begroting te worden gewijzigd.

Bijlagen

Voorstel begrotingswijziging 2017 bestemming reserves Rente egalisatie en eenmalige bestedingen.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0096

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 22 augustus 2017 met nummer 104632b e s l u i t :

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2017 van de regio Stedendriehoek waarbij het budget Bereikbaarheid eenmalig wordt verhoogd met de vrij gevallen middelen 2016 ter grootte van €86.988,-;

2. Geen zienswijze in te dienen over het voorstel tot wijziging van de Begroting 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 11 september 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regio Stedendriehoek is een verzoek ontvangen om in te stemmen met een wijziging van de begroting 2017. Deze wijziging betreft een verhoging van het budget voor de regionale opgave Bereikbaarheid. Het voorstel is om deze verhoging te financieren met de vrijgevallen middelen van 2016.
Het DB wil de Regioraad voorstellen de vrijvallende middelen 2016 (ter grootte van € 86.988) toe te voegen aan het budget van de regionale opgave Bereikbaarheid. Daarvoor is het nodig dat elke gemeenteraad van de zeven gemeenten een besluit hierover neemt.
Conform de WGR heeft de raad de bevoegdheid om een zienswijze in te dienen over dit voorstel tot wijziging van de begroting. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het wijzigen van de begroting en daarover geen zienswijze in te dienen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

 
Datum 11-09-2017 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure en E. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij meldt een aantal aanpassingen van de agenda.

Agendapunt 6.c: Het voorstel inzake vervangen van de technische installaties en het aanbrengen van een WKO-installatie in het stadhuis was oorspronkelijk als hamerstuk geagendeerd, maar het Presidium heeft besloten hier een bespreekstuk van te maken. Voor dit agendapunt hebben zich twee insprekers aangemeld.

Agendapunt 6.a: Het voorstel Begrotingswijziging regio Stedendriehoek wordt naar aanleiding van het presidium een bespreekstuk.

GroenLinks wijst er op dat eveneens is besloten om het ter inzage liggende stuk over Right to Challenge te bespreken. De voorzitter bevestigt dit.  

De agenda wordt vastgesteld met bovengenoemde wijzigingen.

2. Algemeen spreekrecht

Het algemeen spreekrecht wordt betrokken bij agendapunt 6.c.

3. Actieve informatievoorziening

Het College wijst op de brief betreffende de vliegroutes Teuge en Lelystad. Het College heeft besloten dit schrijven te ondertekenen, waarna de brief naar Den Haag kan worden verzonden.

Het College meldt voorts dat in de pauze een presentatie kan worden bijgewoond over de Noorderhaven, velden één, twee en drie. Het gaat hierbij met name om wijzigingen op de gebieden wonen, kantoor en officiële ruimtes. Velden één, twee en drie zijn gelegen tussen het koelhuis, de spoorlijn en de IJssel.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 11 september 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

b. Toezeggingenlijst Raad 11 september 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Begrotingswijziging regio Stedendriehoek

BewustZW informeert naar het doel van voorliggende begrotingswijziging. Op het eerste gezicht is dit in ieder geval onduidelijk; bij nadere bestudering blijkt dat het voornamelijk gaat om een nieuw te ontwikkelen visie op het openbaar vervoer. Aangezien de laatste tijd nogal wat onrust over dit onderwerp is gebleken, wenst BewustZW de begrotingswijziging als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering. Spreker vraagt of PlusOV is betrokken bij de regionale visie op het OV. De fractie wenst dat het College zich inzet om die koppeling tot stand te brengen.

Het College stelt dat de problemen van de afgelopen weken met PlusOV moeten worden opgelost. Onderzocht moet worden hoe dergelijke problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Dit streven staat los van de OV visie. Het College is het er mee eens dat een OV-visie en de visie op doelgroepenvervoer en regiotaxivervoer met elkaar hebben te maken. Waar het zinvol is, wordt de link gelegd, maar tegelijkertijd blijft wel sprake van twee verschillende doelgroepen. Het College wil niet de indruk wekken dat de OV-visie direct invloed heeft op de recente problemen bij PlusOV.

De SP vindt het misleidend dat hierbij wordt gesproken over een begrotingswijziging. Wat de SP met name kwalijk vindt, is dat van het bedrag van € 87.000 veel geld wordt besteed aan de lobby om vanuit rijksniveau middelen te genereren. Spreker heeft met name moeite met de gedachte dat een dergelijke lobby nodig zou zijn om een eerlijke verdeling van rijksgelden tot stand te brengen. Dit zou nièt nodig hoeven zijn.

Conclusie: De begrotingswijziging regio Stedendriehoek wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering.

6b. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2017

BewustZW stelt dat sprake is van een stap in gewenste richting. BewustZW heeft hier lang op gewacht. Er is destijds vanuit de gemeenten een Achterhoekorganisatie geformeerd om een en ander op het gebied van toezicht en handhaving te verbeteren. De fractie denkt dat met dit voorstel de gewenste – lastige - kwaliteitsslag kan worden gemaakt. Wellicht kan daar over een half jaar meer over worden gemeld aan de raad.

Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Vervangen technische installaties en aanbrengen WKO-installatie in het stadhuis

De voorzitter kondigt de twee insprekers aan. De inspreekreacties zijn bijgevoegd. 

Naar aanleiding van de reactie van mw. Zuidema vraagt BewustZW of, op het moment dat inspreker met de ambtenaar heeft gesproken, er toen ook actie is ondernomen om het werk stil te leggen.

Mw. Zuidema antwoordt dat een dergelijke actie op dat moment niet heeft plaatsgevonden. Ambtelijk is immers tot afgelopen woensdag beweerd dat er een vergunning was afgegeven. Deze blijkt echter niet eerder dan donderdag jl. te zijn verleend.

Inspreker, dhr. Ophuis, sluit zich volledig aan bij de inspreekreactie van mevrouw Zuidema en houdt vervolgens zijn eigen betoog.

Na de insprekers hebben de fracties gelegenheid om te reageren op voorliggend raadsvoorstel.  

Het CDA heeft geconstateerd dat de WKO op de Hoven stuk is gegaan is. De fractie wenst een garantie van de leverancier van de nieuwe WKO. 

De SP wenst een reactie van het College op de vragen van insprekers. 

BewustZW sluit zich bij het verzoek van de SP aan en wil graag weten welke acties het College reeds heeft ondernomen. Voorts vraagt de fractie of hetgeen reeds in gang is gezet nog kan worden teruggedraaid.

Het College is zich ervan bewust dat het proces niet de schoonheidsprijs verdient en betreurt de gang van zaken. De ambtenaar die de contacten heeft gehad, is ervan uitgegaan dat de vergunning reeds was verleend. Dit misverstand zal verder intern worden opgepakt. Het College wenst een klimaatinstallatiesysteem en een WKO-installatie te realiseren. Het klimaatinstallatiesysteem is in 2012 al aangevraagd en gefinancierd. Dat is dus inmiddels geplaatst. De vergunning daarvoor is echter recent verleend. Waar nu vergunning voor wordt gevraagd, zijn extra duurzaamheidsmaatregelen en een WKO-installatie. De redenen voor deze investering zijn onder meer gelegen in aspecten van duurzaamheid en energiebesparing.

Het betreft hier de vervanging van een reeds bestaand systeem. De vorm van de buitenunit is weliswaar anders, maar de hoogte van het systeem blijft hetzelfde. Omdat de omkleding nog ontbreekt, valt het object erg op. De benodigde uitlaat zorgt wel voor een verhoging, maar is nodig om het systeem goed te laten functioneren. Momenteel loopt er een aanvraag bij de Provincie met betrekking tot het water. Als die aanvraag wordt gehonoreerd, volgt een onderzoek van de Rijksdienst voor Archeologie. Die onderzoeken duren drie tot vier maanden. Hoewel het niet verplicht is om de architect bij dit plan te betrekken, had het College het vanuit oogpunt van zorgvuldigheid geprefereerd als er meer aandacht was geweest voor de architect, maar ook voor de wijk teneinde de afbouw en de ombouw goed te bespreken.

De voorzitter stelt vast dat dit vermoedelijke hamerstuk als agendapunt wordt doorgeleid naar de raad. Tijdens raadsbehandeling is er desgewenst ruimte voor verder debat.

BewustZW wenst het onderwerp eerst nadrukkelijk in de eigen fractie te bespreken. Ook het College onderkent de ernst van de situatie die voorligt. Spreker vindt het niet gepast om dit agendapunt vanavond te behandelen conform agendering. De fractie vraagt het College nadrukkelijk om via een memo helderheid in deze situatie te bieden. 

De voorzitter stelt BewustZW voor om bij het vaststellen van de agenda in de raadsvergadering een ordevoorstel te doen.

BewustZW wijst erop dat ook in het Technisch Blok kan worden voorgesteld om een punt van de raadsagenda te halen.

GroenLinks sluit zich aan bij het voorstel van BewustZW.

De SP had gehoopt dat de wethouder zelf met het voorstel zou komen om behandeling uit te stellen.

Het College antwoord dat deze bevoegdheid bij de raad ligt.

6d. Intrekken regionale afspraken financiële solidariteit jeugdhulp

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

7.  Lijst ingekomen stukken Raad 11 september 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ingekomen stukken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 september 2017

GroenLinks heeft een vraag ontvangen over de financiering van de ambtelijke capaciteit die nodig is voor de bestuursopdracht ‘Right to Challenge’. De zorg is, dat dit ten koste gaat van de ruimte voor initiatieven om Right to Challenge te ontplooien.

Het College heeft geconstateerd dat ambtelijke capaciteit echt nodig is om stappen vooruit te kunnen zetten met Right to Challenge. Omdat het College deze impuls zo belangrijk vindt, heeft zij gemeend dit op deze manier te moeten realiseren omdat dit past bij het doel voor het budget voor algemene oplossingen. Met deze inzet denkt het College beter tegemoet te komen aan initiatieven uit de samenleving in relatie tot Right to Challenge.

De voorzitter constateert dat dit onderwerp voldoende is besproken en niet als agendapunt terugkomt in de raadsvergadering.

9. Vaststellen forumverslag(en)

a. Forumverslag 03-07-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 03-07-2017 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

Bijlagen

Advies

Behandeld in Raad 11 september 2017 (22:00 - 23:00) Naar boven

 
Datum 11-09-2017 Tijd 22:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
De SP fractie stemde tegen, de overige fracties stemden voor.
Geen amendementen ingediend