Pagina delen

Begrotingswijziging Het Plein 2016-1

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Een bedrag van € 487.200 voor 2016 beschikbaar te stellen en het voornemen uit te spreken om een bedrag van €149.800 op te nemen in de begroting 2017 voor de resterende onderdelen van de begrotingswijziging Het Plein 2016-1 die niet via de begroting Sociaal domein 2016 reeds beschikbaar zijn gesteld.
2. Het bedrag van €487.200 voor 2016 te dekken via de reserve Wwb/Participatie en het voornemen uit te spreken om het bedrag van €149.800 voor 2017 eveneens uit deze reserve te dekken.
3. De begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen.

 

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 11 april 2016 heeft de Raad de begroting van het sociaal domein 2016 voor de gemeente Zutphen vastgesteld. Daarin is een verdeling van de rijksbudgetten aangaande de per 2015 vanuit Het Rijk overgehevelde taken gemaakt over zorg, algemene oplossingen en uitvoeringskosten. Het onderdeel uitvoeringskosten bevat o.a. de bekostiging van de drie toegangen in Zutphen (CJG, St. Perspectief en Het Plein).

In de begroting Sociaal domein 2016 zijn naast de reguliere uitvoeringskosten tevens middelen opgenomen die voortvloeien uit de 1e begrotingswijziging van Het Plein. In deze begrotingswijziging worden middelen gevraagd voor incidentele extra inzet op het primaire en ondersteunende proces als gevolg van een hogere workload en ziektevervanging en voor uitvoering van de vangnetmaatregelen. Daarnaast worden er structurele middelen voor effecten uit de jaarrekening 2015 (huuraanpassing en hogere ICT-kosten) gevraagd.

In de begroting Sociaal domein 2016 zijn de kosten voor de incidentele extra inzet op het primaire proces (ziektevervanging en hogere workload) reeds meegenomen. De middelen voor de overige onderdelen van de begrotingswijziging worden via dit voorstel aangevraagd.

De totale omvang van de begrotingswijziging bedraagt voor 2016 €1,175mln., verdeeld over €213.900 voor Lochem en €961.200 voor Zutphen. In de begroting Sociaal domein 2016 van Zutphen is reeds €474.000 beschikbaar gesteld voor de extra inzet in het primaire proces. In voorliggend voorstel wordt het restant (€487.200) aangevraagd.

Beoogd effect

Extra middelen beschikbaar stellen voor de ondersteuning en uitvoering van taken op Het Plein, voortvloeiend uit begrotingswijziging Het Plein 2016-1.

Argumenten

1. Continuëring van de hulp en ondersteuning aan klanten van Het Plein is noodzakelijk.Het Plein heeft te maken met een stijging in het aantal klanten op gebied van Participatie, Wmo en Jeugd. Hierdoor neemt de werkdruk significant toe met langdurig uitval van medewerkers tot gevolg. Om de klant de gewenste dienstverlening te kunnen blijven bieden is extra capaciteit nodig om de gestegen workload het hoofd te bieden, evenals vervanging van het door ziekte voor een langere periode uitgevallen personeel.

2. Uitvoering van de vangnetmaatregelen leidt tot hogere efficiency en lagere kosten.
Onderdeel van de begrotingswijziging is de aanvraag van middelen voor de uitvoering van de vangnet-maatregelen. Deze maatregelen moeten leiden tot efficiëntere dienstverlening en een lager aantal bijstandsuitkeringen. Daarmee is de verwachting dat deze investering zich in de komende jaren ruimschoots terugverdient.

3. De extra kosten hebben grotendeels een incidenteel karakter
De extra ondersteuning voor vervanging van personeel dat door ziekte is uitgevallen wordt alleen voor 2016 aangevraagd, in de verwachting dat de uitgevallen medewerkers daarna weer hersteld zijn. Ziektevervanging in het primair proces is reeds via de begroting Sociaal domein 2016 aangevraagd. Inzake het ondersteunend proces worden via voorliggend voorstel middelen gevraagd. De extra capaciteit die nodig is om de stijgende workload in het primair proces het hoofd te bieden is tevens incidenteel en reeds bij de begroting Sociaal domein 2016 aangevraagd. De benodigde middelen voor de uitvoering van de vangnetmaatregelen staan in de begrotingswijziging van Het Plein voor twee jaren opgenomen.

4. De gemeente heeft een huurverhoging en hogere kosten voor ICT in de DVO doorberekend.
In de jaarrekening 2015 van Het Plein zijn twee posten opgenomen die leiden tot een structureel hogere last. Dit betreft een huurverhoging van €45.300 en hogere ICT-kosten van €48.500. Deze worden volgens de verdeelsleutel van 13%-87% (Lochem/Zutphen) verdeeld.

Kanttekeningen

1. Er worden voor het zomerreces nog meer middelen voor Het Plein aangevraagd.
Naast de begrotingswijziging Het Plein 2016-1 heeft de interim directeur in de afgelopen maanden een analyse van de bedrijfsvoering van Het Plein gemaakt. Deze analyse heeft geleid tot 25 maatregelen die ertoe moeten leiden dat de bedrijfsvoering binnen afzienbare tijd op orde komt. Deze maatregelen vragen om investeringen die middels een presentatie op 20 juni aan het Forum worden onderbouwd en op 4 juli oordeelvormend aan het Forum worden voorgelegd.

Risico’s

Risico is dat de gevraagde investeringen op zich geen volledige garantie kunnen bieden voor een significant betere dienstverlening van Het Plein. Daarvoor worden middels een separaat voorstel op basis van de analyse van de interim directeur van Het Plein nog aanvullende middelen gevraagd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na accordering van de resterende middelen door de Raad wordt de werving van extra personeel in het ondersteunende proces zo spoedig mogelijk gestart om te voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan of klanten niet het gewenste niveau van dienstverlening krijgen. Tevens wordt met hoge prioriteit de maatregelen inzake de vangnetregeling opgestart om nog dit jaar de eerste resultaten op te kunnen leveren.

Rapportage/evaluatie

Het College en de Raad worden via de Buraps meegenomen in de voortgang en ontwikkelingen aangaande dienstverlening op Het Plein. Verantwoording van de extra inzet van middelen vindt tevens via de jaarrekening van Het Plein plaats.

Financiën

Het totaal van de middelen die via de begrotingswijziging Het Plein 2016-1 voor het boekjaar 2016 worden aangevraagd bedraagt €1.175.100 voor Lochem en Zutphen samen. Daarvan zijn in de begroting Sociaal domein 2016 van Zutphen reeds de middelen beschikbaar gesteld voor inhuur primair proces als gevolg van langdurige ziekte (€242.750) en versterking primair proces als gevolg van hogere workload (€231.250). Dit maakt een totaal van reeds beschikbaar gestelde bedragen van €474.000.

Middels voorliggend voorstel worden middelen voor de overige onderdelen van de begrotingswijziging gevraagd ter hoogte van €487.200:
 Inhuur ondersteunend proces (ziektevervanging): € 232.500
 Uitvoering van de Vangnetmaatregelen : € 173.100 (voor 2017: €149.800)
 Huuraanpassing pand Het Plein : € 39.400
 Hogere ICT-kosten : € 42.200
 Totaal restant Begrotingswijziging Het Plein : € 487.200

Voorgesteld wordt om de gevraagde middelen te onttrekken aan de reserve Wwb/Participatie. De stand van de reserve na onttrekking van de voor 2016 gevraagde middelen en uitgaande van de primitieve begroting 2016 minus alle formele besluiten die door de Raad zijn genomen is € 630.616.

Bijlagen

Begrotingswijziging Het Plein 2016-1
Begrotingswijziging 2016-22

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0083

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 juni 2016 met nummer 84914b e s l u i t :

  1. Een bedrag van € 487.200 voor 2016 beschikbaar te stellen en het voornemen uit te spreken om een bedrag van €149.800 op te nemen in de begroting 2017 voor de resterende onderdelen van de begrotingswijziging Het Plein 2016-1 die niet via de begroting Sociaal domein 2016 reeds beschikbaar zijn gesteld.
  2. Het bedrag van €487.200 voor 2016 te dekken via de reserve Wwb/Participatie en het voornemen uit te spreken om het bedrag van €149.800 voor 2017 eveneens uit deze reserve te dekken.
  3. De begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 20 juni 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Op 11 april 2016 heeft de Raad de begroting van het sociaal domein 2016 voor de gemeente Zutphen vastgesteld. In de begroting Sociaal domein 2016 zijn naast de reguliere uitvoeringskosten tevens middelen opgenomen die voortvloeien uit de 1e begrotingswijziging van Het Plein. Daarnaast worden er structurele middelen voor effecten uit de jaarrekening 2015 (huuraanpassing en hogere ICT-kosten) gevraagd. In de begroting Sociaal domein 2016 zijn de kosten voor de incidentele extra inzet op het primaire proces (ziektevervanging en hogere workload) reeds meegenomen. De middelen voor de overige onderdelen van de begrotingswijziging worden via dit voorstel aangevraagd. De totale omvang van de begrotingswijziging bedraagt voor 2016 €1,175mln., verdeeld over €213.900 voor Lochem en €961.200 voor Zutphen. In de begroting Sociaal domein 2016 van Zutphen is reeds €474.000 beschikbaar gesteld voor de extra inzet in het primaire proces. In voorliggend raadsvoorstel wordt het restant (€487.200) aangevraagd. Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 20-06-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.B. Demoed
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Van der Ploeg spreekt in namens omwonenden Vispoortgracht. Zijn bijdrage is als bijlage bijgevoegd.

Dhr. Van der Ploeg vraagt om antwoord op zijn vragen.

De voorzitter geeft aan dat die beantwoording niet nu plaats vindt. Wel is er gelegenheid tot het stellen van nadere vragen aan dhr. Van der Ploeg door raadsleden. Er zijn geen vragen.

3. Actieve informatievoorziening

Het college maakt melding dat zij afgelopen weekend een brief onder omwonenden van de Vispoortgracht heeft verspreid over de zuidelijke entree van de binnenstad. Het college licht toe wat daaronder wordt verstaan:

-          Realisering van de rondweg De Hoven; daardoor zal er meer verkeer vanuit de zuidkant Zutphen binnenkomen;

-          Realisering Hof van Heeckeren; dit zal een verkeersaantrekkende werking hebben en leiden tot verhoging van de parkeerdruk;

-          Aantrekkelijker maken van het ’s Gravenhof

-          Verbinding museum-Walburgiskerk versterken

-          Parkeerdruk op de Houtwal en verbeterpunten bij toename hiervan

-          Ontwikkelingen met betrekking tot het pand aan het Vispoortplein

Deze punten worden niet afzonderlijk bekeken, maar binnen een integraal gebiedsomgevingsplan. Het college gaat verder uitwerken hoe dit aan te pakken en komt hiermee terug naar de raad. Daarbij hoopt het college subsidies van de provincie te kunnen benutten; het college zoekt hiervoor aansluiting bij het programma “steengoed benutten”. In de brief aan omwonenden staat dat de raad hierover op 20 juni actief wordt geïnformeerd. Dat is hiermee gebeurd.

De SP vraagt of het plan Vispoortbrug hiermee opgaat in een groter plan en hoe de provincie hierop heeft gereageerd en of het geld ook besteed kan worden aan een alternatief plan.

Het college bevestigt dat dit wordt meegenomen in het grotere plan. Hoe de provincie hierop reageert krijgt de raad meegedeeld in het vervolg. Van het besteden van geld aan een alternatief plan is nu geen sprake.

De SP is van mening dat op deze wijze een slechte start wordt gemaakt in relatie tot de bewoners.

GroenLinks vraagt wanneer dit onderwerp op de agenda te verwachten is.

De voorzitter antwoordt dat het presidium dit agendeert.

De Stadspartij vraagt of de gesprekken met omwonenden terugkeren in de bespreking in het volgende forum.

Het college zegt dat dit vanzelfsprekend in de volgende behandeling in het forum wordt meegenomen. Vanavond ging het er om de brief toe te lichten, in een forumbehandeling komt het college met de vervolgaanpak, inclusief het betrekken van de bewoners.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Basismobiliteit Vervoercentrale Bedrijfsplan 2.1

De PvdA vraagt hoe de situatie rond het debacle met Willemsen & De Koning bij dit voorstel betrokken wordt en vraagt of dit niet in het forum moet worden behandeld.

Het college geeft aan dat dit voorstel gaat over het inrichten van de vervoerscentrale, waarvoor de raad eerder de kaders heeft gesteld. Het gaat nu om uitvoering binnen die kaders. De inkoop van het vervoer is een andere onderdeel, maar dat komt in de komende jaren aan de orde.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Veilig Thuis; oprichting stichting; wensen en bedenkingen

De ChristenUnie vraagt een toelichting op de frictiekosten die bij de risico’s staan vermeld.

Het college zegt een inschatting te hebben gemaakt op de ervaringen tot nu toe. Het gaat echter om het omvormen van 3 organisaties tot 1 stichting, waarbij een schatting is gemaakt van de benodigde inzet en capaciteit. Gezien alle ontwikkelingen moet echter een voorbehoud worden gemaakt of dit een juiste inschatting is. Op dit terrein is veel in beweging. Het college wijst erop in een ander forum zojuist een zorgpunt te hebben besproken rondom de wachtlijsten. Wanneer er een frictie ontstaat tussen de benodigde en de beschikbare capaciteit komt het college hier in de raad op terug.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. GGD NOG; Programmabegroting 2017, wijziging gemeenschappelijke regeling en integrale jeugdgezondheidszorg

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. 1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Bekrachtiging geheimhouding inzake brieven rond jeugdhulpinstelling Intermetzo

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2017

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Integratie- en participatie aanpak statushouders en vluchtelingen

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Begroting 2017-2020 en jaarstukken 2015 VNOG

De PvdA geeft aan in te stemmen met de begroting. Wel hoort men graag hoe de VNOG de bezuinigingsdoelen eind 2016 gaat realiseren.

Het college is hier eveneens benieuwd naar. Daarbij wordt in het Dagelijks Bestuur er hard aan gewerkt om de doelstellingen te halen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6i. Concept-wijzigingstekst gemeenschappelijke regeling VNOG

De Stadspartij vraagt of er specifiek aandacht is voor problemen met inzet bij de brandweer in verband met een tekort aan vrijwilligers.

Het college antwoordt dat dit een voortdurende zorg is en dat er gerichte actie op wordt gezet om voldoende mensen ingezet en opgeleid te krijgen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6j. Begrotingswijziging Het Plein 2016-1

De voorzitter meldt dat in het presidium is besloten dit onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 23-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9b. Forumverslag 06-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9c. Forumverslag 09-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-06-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend