Pagina delen

Begrotingswijziging Burap 2016-2

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. begrotingswijziging bij Burap-2, nummer 2016-29 vast te stellen;
  2. een drietal kredieten budgettair neutraal bij te stellen conform bijlage 2 “bijstelling investeringskredieten”.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het forum van 7 november is Burap 2016-2 gepresenteerd. De begrotingswijziging bij Burap-2 wordt nu voorgelegd.

Beoogd effect

Verwerken van een aantal financiële gevolgen van Burap 2016-2 in de Strategische agenda 2016 zodat onrechtmatigheid wordt voorkomen.

Argumenten

1.1  Vanwege rechtmatigheid dienen sommige budgetten te worden bijgesteld.

Om onrechtmatigheid in de jaarrekening 2016 te voorkomen is het een vereiste dat een aantal budgetten worden bijgesteld. Daarom zijn bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage de diverse budgetten tegen het licht gehouden. Dit levert een aantal afwijkingen op in positieve en negatieve zin. Van een aantal budgetten wordt voorgesteld deze bij te stellen d.m.v. de bijgevoegde begrotingswijziging. Daarnaast wordt, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, de raad over een aantal waarschijnlijke en zekere  financiële afwijkingen alleen geïnformeerd. Een lijst van deze waarschijnlijke en zekere financiële afwijkingen vindt u in bijlage 1.

Bij de afweging of een afwijking wel of niet wordt meegenomen in de begrotingswijziging die aan de raad wordt voorgelegd is rekening gehouden met de volgende criteria:

- Indien het mutaties met reserves betreffen wordt voorgesteld het begrotingsbudget te wijzigen i.v.m. budgetrechtmatigheid.

- Indien het wijzigingen betreft n.a.v. de bestuursrapportage van Het Plein wordt voorgesteld het begrotingsbudget te wijzigen zodat de begroting van Het Plein en de gemeente aan blijven sluiten. 

- Indien het een stelselwijziging, nieuw beleid, of overheveling van taken aan derden betreft wordt voorgesteld de begroting hier op aan te passen.

- indien het ontvangen gelden voor bepaalde taken betreft, wordt voorgesteld de begroting hierop aan te passen.

- Indien het een afwijking betreft op het reguliere beleid, zonder dat hier een link met een reserve is wordt voorgesteld hier de begroting niet op aan te passen. De eventuele voor of nadelen komen dan tot uitdrukking in de jaarrekening. In de bestuursrapportage zijn de belangrijkste afwijkingen wel gemeld.

2.1 Een krediet kan worden verlaagd ten gunste van twee andere kredieten.

Tussen een drietal rioleringskredieten dient een budgettair neutrale correctie te worden gemaakt. Een krediet kan worden verlaagd, waar twee andere extra budget behoeven. De kapitaallasten wijzigen hierdoor niet.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Nadat de begrotingswijziging is vastgesteld door de gemeenteraad zullen de budgetten in het financieel systeem worden aangepast.

Rapportage/evaluatie

In de jaarrekening 2016 wordt gerapporteerd over de bereikte doelen en de financiële uitkomsten over 2016.

Financiën

Het saldo van de begrotingswijziging voor de mutaties in de reserves is € 905.200 nadelig. Omdat er voorgesteld wordt om per saldo € 930.000 (t.l.v. de exploitatie) aan de reserves toe te voegen komt het saldo van de begrotingswijziging op € 1.835.200 nadelig na de mutaties in de reserves. Daarnaast is er per saldo nog een verwacht voordeel van € 2.940.500, bestaand uit € 300.000 voordeel op de kapitaallasten en per saldo € 2.640.500 voordeel op de overige exploitatieonderdelen . Dit voordeel is niet meegenomen in de begrotingswijziging omdat dit voor- of nadelen betreffen op het reguliere beleid. Deze voor- of nadelen komen uiteindelijk tot uitdrukking in de jaarrekening 2016. Een en ander wordt in bijlage 3 overzichtelijk in beeld gebracht.

Daarnaast wordt een drietal kredieten budgettair neutraal bijgesteld. Bijlage 2 geeft hiervan een nadere specificatie.

Bijlagen

Bijlage 1 Bijstellingen exploitatiebudgetten en mogelijke afwijkingen

Bijlage 2 Bijstelling investeringskredieten

Bijlage 3 Totaaloverzicht financiële bijstellingen en mogelijke financiële afwijkingen

Programmabegrotingswijziging 2016-29

Presentatie tweede bestuursrapportage

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0131

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 oktober 2016 met nummer 90496b e s l u i t :

  1. begrotingswijziging bij Burap-2, nummer 2016-29 vast te stellen;
  2. een drietal kredieten budgettair neutraal bij te stellen conform bijlage 2 “bijstelling investeringskredieten”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 7 november 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Op basis van de managementrapportages van de verschillende teams is de bestuursrapportage opgesteld. De bestuursrapportage wordt niet uitgebracht in een document maar de raad wordt via een presentatie door het college geïnformeerd over de voortgang en realisatie van de doelen en de afwijkingen en risico's die zijn gesignaleerd.

Om aan de rechtmatigheidscriteria te voldoen, is het van belang dat een aantal afwijkingen via een begrotingswijziging wordt geaccordeerd. Via een separaat raadsvoorstel zal de raad worden gevraagd hierover een besluit te nemen.

Behandelwijze:

College krijgt 25 minuten de tijd om de tweede bestuursrapportage toe te lichten. De presentatie vindt aaneengesloten plaats. Vervolgens hebben de fracties 30 minuten gelegenheid om vragen te stellen over de presentatie.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 07-11-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer en H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen en H. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis en K.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. De behandelwijze is als volgt: Het college krijgt 25 minuten de tijd om de tweede bestuursrapportage toe te lichten. Dat betekent 5 minuten per wethouder. Op verzoek van het college zal ik na 4 minuten aangeven dat er nog 1 minuut spreektijd resteert. Na de presentatie krijgt het forum de gelegenheid om vragen te stellen.

- presentatie, zie bijlage -

Voorzitter: Dank voor de presentatie. Ik geef nu de raadsleden het woord via een rondje.

SP: Wij hebben drie vragen: 1. Op dit moment gaat het goed met het realiseren van duurdere woningen, hoe gaat het met de realisatie van goedkopere woningen? 2. Op het punt van samenwerking, wat is het verschil ten opzichte van een half jaar geleden? 3. Is de verwachting om in het sociaal domein budgettair neutraal uit te komen? Het geld voor de WMO moet voor de WMO worden gebruikt.

ChristenUnie: Dank voor de presentatie. Twee vragen: 1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot woningen voor statushouders? 2. Enerzijds neemt de veiligheid voor jongeren toe, anderzijds zijn er meer kinderen jonger dan 12 jaar op straat.

CDA: Dank voor de zeer duidelijke presentatie. Wij hebben geen vragen.

GroenLinks: Wij hebben twee vragen: 1. Wat is de stand van zaken in de uitvoering van de motie "Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur" (2015-M0011) in relatie tot de strategische inzet van vastgoed? 2. Bedrijventerrein De Mars: vindt de afwaardering plaats op dit terrein of vindt afwaardering plaats in de regio?

Stadspartij: 1. ICT wordt uitbesteed aan Apeldoorn; wat kunnen we naar Zutphen toehalen? 2. Er wordt meer geld uitgegeven aan vakantiegeld, hoe zit dat?

D66: Dank voor de presentatie. 1. Kan er een concreet voorbeeld worden gegeven van de betere invulling van Cleantech ? 2. De behandeling van de strategische agenda en de burap-2 volgen kort op elkaar, wat is het effect van het een op het ander?

BewustZW: De strategische agenda 2017-2020 en de begroting 2017-2020 wordt vanavond in de raad behandeld, de behandeling van de burap-2 vindt vandaag in het forum plaats. 1. Wat zijn de effecten van de burap op de begroting van 2016 en op de begroting van 2017? 2. Wat betekent deze burap voor de begroting van 2016 en de jaarrekening van 2016?

PVDA: Dank voor de presentatie. 1. Kunt u meer uitleg geven over het parkeerbeleid en de parkeerbalans? 2. Kunt u meer uitleg geven over de opdrachtgeversrol bij het Plein en bij Delta? 3. Hoe groot is de vraag naar grote woningen?

VVD: Dank voor de presentatie. 1. Hoe gaat u de versnellingsagenda goed neerzetten? 2. Komen er meer middenklassewoningen in het kader van woninggelijkheid? 3. Het woningaanbod daalt van 1600 naar 1100, hoe kan dat? 4. Wat is de oorzaak van de lager opbrengst van de parkeerkosten? Wat gebeurt er met de overcapaciteit op bedrijventerrein De Mars? 6. Wat is de mening van Zutphen over regionaal overdenken?

Burgerbelang: Dank voor de presentatie. 1. Waaruit blijkt de waardestijging van veilige stad? 2. Er zijn minder storingen, maar komt er meer ambitie op het gebied van ict?

College: Het verschil in samenwerking met een half jaar geleden is dat er nu meer samenwerking wordt gehaald uit Cleantech. Je moet eerst bekend zijn en gekend worden voordat er een betere samenwerking ontstaat. Je moet optreden als team. De resultaten van de burap zijn een verlengstuk van de strategische agenda. De versnellingsagenda wordt zo neergezet, dat de focus ligt op de strategische agenda zodat er kan worden versneld op een aantal onderwerpen. €475.000,-- voor veiligheid, hiernaar wordt geinformeerd. Wij hebben percentagegewijs een groot aandeel in goedkope huurwoningen, daarom wordt daar nu niet naar gekeken. Ten aanzien van parkeerbeleid, de balans is weg in het aantal parkeerplekken, dat gaan we monitoren. Er is minder parkeergeld ontvangen vanwege het opbreken van een aantal parkeerplaatsen. Er is minder leges binnengekomen omdat inwoners die hun aanvraag intrekken hun leges terug krijgen. De plancapaciteit van woningen is afgenomen: de provincie stelt 9400 woningen beschikbaar, deze moeten met de buurgemeenten worden verdeeld. Iedereen moet inleveren. Het ruimen van bommen is verwerkt in het algemene programma. De cijfers van de buig zijn structureel. Het Rijk zoekt naar stabilisatie in het verdeelmodel. Op het gebied van ict wordt samenwerking gezocht met Apeldoorn. Verzocht is om taken in de Piofachsfeer naar Zutphen te halen. Zutphen is zwak in ict, daarom zoeken we op het gebied van ict naar samenwerking. Er is een werkgroep gevormd op het gebied van het sociaal domein. Deze heeft nader verkennen en opnieuw invullen tot taak. De opmerking dat het verwachte overschot op WMO –gelden aan de WMO moet worden besteed: de raad heeft zelf aangegeven dat alle overschotten als een geheel moeten worden gezien. Dat neemt niet weg dat de WMO goed moet worden uitgevoerd. De overlast op straat van kinderen jonger dan 12 jaar kan te maken hebben met een onveilige thuissituatie. Streven is om de veiligheid van kinderen in de thuissituatie veilig te houden. Per 1 januari 2017 treedt er een nieuw regeling met betrekking tot onder andere vakantiegeld in werking: het individueel keuze budget. Vakantiegeld kan dan het hele jaar door worden uitbetaald. Daarvoor moeten we nu vooruit sparen. Er zal niet meer vakantiegeld worden uitbetaald dan nu het geval is. Vastgoed in relatie tot de motie “Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur”, dit wordt meegenomen in het vastgoedaccomodatiebeleid. Bij de verschillende bedrijventerreinen is gekeken welke terreinen in capaciteit naar achteren geschoven kunnen worden in overleg met andere gemeenten.

ChristenUnie: Wat is de invloed van de provincie hierop?

College: De provincie vindt dat er een teveel aan bedrijventerreinen is, dat moet minder. Met betrekking tot Cleantech hebben we de ambities en de kennis in huis. We willen invulling geven aan opdrachten uit de Cleantechagenda.

D66: De invulling is er nog niet, we zijn nog zoekend.

College: Deze zal er snel zijn, we voeren nu gesprekken.

GroenLinks: Lopen we het risico in de toekomst gekort te worden op de middelen WMO?

College: Landelijk is er veel discussie over dat het Rijk niet verder gaat korten.

BewustZW: Ik neem dit allemaal mee in mijn fractie ter bespreking.

Voorzitter: Dit onderwerp is voldoende besproken en klaar voor besluitvorming in de raad. De reactie van BewustZW komt nog. Ik sluit de vergadering.

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 21 november 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-11-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend