Pagina delen

Begrotingswijziging Burap 2015-2

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. begrotingswijziging bij Burap 2, nummer 2015-31 vast te stellen, hierbij het tekort ad € 2.759.700 te dekken uit de Saldireserve;
  2. diverse rioleringskredieten tot een bedrag van € 1.376.000 beschikbaar te stellen;
  3. een krediet van € 65.000 voor plaatsen van audio visuele apparatuur beschikbaar te stellen;
  4. een aantal kredieten budgettair neutraal bij te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het Forum van 12 oktober is Burap 2015-2 gepresenteerd. Omdat er die avond geen Technisch Blok geagendeerd was met aansluitend een raadsvergadering kon de bijbehorende programma begrotingswijziging op die avond niet worden vastgesteld door de gemeenteraad. De begrotingswijziging bij Burap 2015-2 wordt derhalve op 2 november ter vaststelling voorgelegd.

Beoogd effect

Verwerken van de financiële gevolgen van Burap 2015-2 in de Strategische Agenda 2015.

Argumenten

1.1  Budgethouders moeten kunnen werken met bijgestelde budgetten.

Via de Burap is aangegeven dat budgetten dienen te worden aangepast, daarom is het noodzakelijk dat dit ook in de Strategische Agenda wordt verwerkt, zodat budgethouders kunnen uitgaan van bijgestelde bedragen.

1.2  Vanwege rechtmatigheid dienen sommige budgetten te worden verhoogd.

Om onrechtmatigheid in de jaarrekening 2015 te voorkomen is het een vereiste dat budgetten worden bijgesteld. De rechtmatigheidtoets vormt een belangrijk onderdeel van de controle van de jaarrekening.

2.1 Tot en met 2015 worden rioleringskredieten gefaseerd beschikbaar gesteld.

Een aantal jaren geleden is besloten vanwege de lange lijst van lopende kredieten op voorhand jaarlijks tot een bedrag van € 1.000.000 aan kredieten voor het vervangen van riolen etc. in de Strategische Agenda op te nemen en bij Burap waar nodig bij te stellen. Omdat een tweetal projecten in het najaar worden aanbesteed is het noodzakelijk dat het budget volledig beschikbaar is, totaal € 886.000. Daarnaast is er de laatste fase van het vervangen van rioleringen op de Mars ad € 200.000 aan de orde en dient het bedrag voor riolering IJsselkade vanwege cofinanciering beschikbaar te worden gesteld, dit gaat eveneens om € 200.000. Vervolgens dient het krediet Maatregelen vanuit het Basisrioleringsplan vanwege meerkosten met € 75.000 te worden verhoogd en gaat een rioleringsproject in voorbereiding, hiervoor is een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 15.000 noodzakelijk. Het totaal van de gevraagde kredieten bedraagt € 1.376.000.

Vanaf 2016 wordt het volledige bedrag dat in het nieuwe nog vast te stellen Waterketenplan (vh GRP) in de Strategische Agenda opgenomen.

3.1 Kosten voor audiovisuele apparatuur moeten worden geactiveerd.

Het plaatsen van audiovisuele apparatuur in vergaderzalen en spreekkamers zou in eerste instantie uit het huisvesting- of inventarisbudget van de Strategische Agenda worden bekostigd. Om een tweetal redenen wordt hiervan afgezien. In de eerste plaats is dit budget onvoldoende, er wordt namelijk tevens aanvullend budget gevraagd m.b.t. het gebruik van het pand Waterstraat 33. Ten tweede dient dergelijke apparatuur te worden geactiveerd, het gaat hierbij om € 65.000. Deze wordt in 5 jaar afgeschreven, de kapitaallasten zijn verwerkt in het totaalresultaat van deze Burap, zit in onderdeel 1.

4.1 Een aantal kredieten kunnen worden verlaagd ten gunste van andere kredieten.

Op kredieten van o.a. vervangen van bedrijfsmiddelen van Stadsbedrijven en automatiseringshulpmiddelen van Bedrijfsvoering dienen budgettair neutrale correcties te worden gemaakt. Enkele kredieten kunnen worden verlaagd, waar andere extra budget behoeven. De kapitaallasten wijzigen hierdoor niet.

Kanttekeningen

1.1  Een begrotingswijziging moet sluitend zijn

Doordat de begrotingswijziging per saldo op nul moet lopen, dient hiervoor in dit negatieve geval een reserve te worden aangesproken om het tekort te dekken. Voorgesteld wordt hiervoor de Saldireserve aan te wenden. De stand van de Saldireserve was per 31 december 2014 afgerond € 4.759.000. Op basis van reeds vastgestelde begrotingswijzigingen in 2015 komt daar per saldo € 618.200 bij en wordt € 5.377.200. Het tekort van Burap 2015-2 bedraagt € 2.759.700, waardoor het begrote saldo eind 2015 € 2.617.500 zal gaan bedragen op basis van nu bekende besluiten.

1.2 Het dekken van het tekort door de Saldireserve heeft een negatief effect op het weerstandsvermogen.

De Saldireserve is één van de reserves die onderdeel uitmaakt van het weerstandsvermogen. Door het tekort van de Burap uit deze reserve te dekken zal genoemd weerstandsvermogen dalen. Er is vrijwel geen alternatief, het uiteindelijke jaar rekeningresultaat komt in principe ten laste of ten gunste van de Saldireserve, hierop wordt nu al een voorschot genomen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Nadat de begrotingswijziging is vastgesteld door de gemeenteraad zullen de budgetten in het financieel systeem worden aangepast, zodat de budgethouders hierop kunnen sturen tot eind van het jaar.

Financiën

Het negatieve saldo van de Burap bedraagt € 2.759.700. Hierbij is al rekening gehouden met onttrekkingen en toevoegingen aan reserves. Dit bedrag is opgebouwd uit een fors aantal grote en kleine afwijkingen t.o.v. de begroting. Op bijlage 1 zijn de afwijkingen op volgorde van programma weergegeven. Op diverse budgetten, inclusief begrote inkomsten is er een tekort van € 3.649.200. Op kapitaallasten wordt een voordeel verwacht van € 889.500, voor toelichting en specificatie zie bijlage 2.

Het grootste tekort zit op sociale zaken (BUIG en Het Plein), daarnaast zijn er tekorten op parkeerinkomsten, de algemene uitkering Gemeentefonds, huurinkomsten verhuurde panden, kosten ambtelijk apparaat en reclamebelasting. Verwachte voordelen zijn er naast de kapitaallasten met name op Brandweer en ontvangen dividenden.

Via de Burap 2 wordt een aantal kredieten beschikbaar gesteld, met name voor het vervangen van rioleringen, ook andere kredieten worden waar nodig bijgesteld. Bijlage 3 geeft hiervan nadere specificatie.

Bijlagen

Bijlage 1 Burap 2015-2 Exploitatie

Bijlage 2 Burap 2015-2 Kapitaallasten

Bijlage 3 Burap 2015-2 Investeringen

Programma begrotingswijziging 2015-31

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0154

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 september 2015 met nummer 68876b e s l u i t :

  1. begrotingswijziging bij Burap 2, nummer 2015-31 vast te stellen, hierbij het tekort ad € 2.759.700 te dekken uit de Saldireserve;
  2. diverse rioleringskredieten tot een bedrag van € 1.376.000 beschikbaar te stellen;
  3. een krediet van € 65.000 voor plaatsen van audio visuele apparatuur beschikbaar te stellen;
  4. een aantal kredieten budgettair neutraal bij te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 november 2015 (20:00 - 20:30) Naar boven

Toelichting griffie

In het Forum van 12 oktober is de tweede Bestuursrapportage van 2015 (Burap 2015-2) gepresenteerd. Omdat er die avond geen Technisch Blok geagendeerd was met aansluitend een raadsvergadering, kon de bijbehorende programma begrotingswijziging op die avond niet worden vastgesteld door de gemeenteraad. De begrotingswijziging bij Burap 2015-2 wordt derhalve op 2 november 2015 ter vaststelling voorgelegd. Via de Burap 2015-2 wordt een aantal kredieten beschikbaar bijgesteld, met name voor het vervangen van rioleringen. Het doel van deze begrotingswijziging is om de financiële gevolgen van Burap 2015-2 in de Strategische Agenda 2015 te verwerken. Nadat de begrotingswijziging is vastgesteld door de gemeenteraad zullen de budgetten in het financieel systeem worden aangepast, zodat de budgethouders hierop kunnen sturen tot eind van het jaar.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 02-11-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Hier word geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Wat betreft de stand van zaken in het voortgezet onderwijs het volgende. De vier Voortgezet Onderwijs scholen hebben een samenwerkingsverband in die zin dat er een gezamenlijke brugperiode is voor het VMBO.

Met betrekking tot de Verordening Huisvesting Onderwijs: aan Gelderveste is verzocht om ruimte beschikbaar te stellen aan Archipel. De rechtbank heeft aangegeven eerst een onderzoek uit te voeren. 

De stand van zaken sinds 5 oktober 2015 in de ontwikkelingen van de rechtbank. Op 7 oktober 2015 heeft de burgemeester een bezoek afgelgd aan de Tweede kamerfracties. Er wordt samengewerkt met zes andere gemeenten die ook de rechtbank dreigen te verliezen. Er is één gezamenlijke lobbyist.Er is een petitie aangeboden bij de ronde tafel gesprekken. Het CDA en de SP hebben vragen gesteld over de huisvestingskosten van de rechtbanken. In de Eerste kamer is door Brinkman een Motie ingediend en deze is aangenomen. Er is een witboek aangeboden aan de leden van de Eerste Kamer. Eind november is er een actie gepland vanuit de zeven bedreigde rechtbanken. Op 16 november 2015 houdt de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak een bijeenkomst waarvoor Zutphen ook is uitgenodigd.

SP: Wat betreft de stand van zaken in het Voortgezet Onderwijs, staan alle vier de scholen nog even positief in de samenwerking?

College: Daarop kan de (verantwoordelijk) wethouder zelf het beste antwoord geven. Ons zijn nog geen signalen bekend, wij nemen deze vraag mee naar de wethouder.

College: De stedelijke bereikbaarheid met betrekking tot de brug Vispoortgracht is de mogelijkheid tot realisatie aangepast. Er is overleg geweest met de provincie Gelderland. Zonder een deadline kan er toch aanspraak worden gemaakt op gelden in die zin dat de de termijn tot realisatie redelijk is en de provincie op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 2 november 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 2 november 2015

Stadspartij: Er staan veel oude zaken op de Toezeggingenlijst. Hoe zit het met de termijnen, met de afhandeling?

College: Sommige Toezeggingen zijn al wel afgehandeld, alleen niet volgens de regels. De lijsten zouden moeten worden opgeschoond. Er moet worden nagegaan of de Toezeggingen nog actueel zijn en de lijsten moeten worden opgeschoond.

Stadspartij: Kan de griffie dit anderszins oplossen of de lijst opschonen?

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Begrotingswijziging Burap 2015-2

VVD: Kan dit een bespreekpunt worden in de Raad?

College: Dit is in het Presidium besproken en zouden we hier nog aan de orde stellen. Het is geen bezwaar om hiervan een apart agendapunt te maken.

6b. Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel 'Grondexploitaties: bespreking deelgebieden'.

Akkoord.

Voorzitter: dit kan als hamerstuk door naar de raad.

6c. Geactualiseerd normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015

Akkoord.

Voorzitter: Dit kan als hamerstuk door naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 november 2015

geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 november 2015

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 05-10-2015

Akkoord.

9b. Forumverslag 12-10-2015

Akkoord.

10. Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 2 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend