Pagina delen

Begrotingswijziging 2023 Regio Stedendriehoek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

geen zienswijze naar voren te brengen over de gewijzigde begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.

Inhoud

Inleiding

In de GR Regio Stedendriehoek werken acht gemeenten (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) samen aan de ontwikkeling van een goed vestigingsklimaat voor onze inwoners en ondernemers.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Regio Stedendriehoek heeft in 2022 de acht gemeenten gevraagd om een eenmalige verhoging van de bijdrage 2023. Met deze verhoging wil de regio haar werkorganisatie versterkenop strategische portefeuilles als gebiedsontwikkeling, op lobby en op de regionale uitvoeringsagenda. Alle acht gemeenten hebben inmiddels ingestemd met de eenmalige verhoging. Dit betekent dat de regio haar begroting 2023 heeft gewijzigd. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat een begrotingswijziging van een gemeenschappelijke regeling altijd, voor het naar voren brengen van een zienswijze, wordt voorgelegd aan de gemeenteraden.

Beoogd effect

De Regioraad van de GR regio Stedendriehoek kan de begrotingswijziging 2023 vaststellen.

Argumenten

1. De begrotingswijziging is voldoende toegelicht en onderbouwd.
Het gaat om een verhoging van de personele lasten van € 360.000,-. Met deze verhoging kan de regio de basisbezetting van het regiobureau versterken. Dit is nodig omdat de rol van de regio steeds belangrijker wordt. Provincies en Rijk kijken steeds meer naar de regio om samen strategische beleidsvraagstukken op te pakken. En door toenemende uitdagingen op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid wordt de noodzaak van goed regionaal samenwerken ook steeds groter.

2. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek moeten begrotingswijzigingen- die niet budget-neutraal zijn - voor een zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden.
Nadat alle gemeenteraden de gelegenheid hebben gehad om een zienswijze op deze begrotingswijziging 2023 naar voren te brengen, kan de Regioraad (het Algemeen Bestuur van de regio) het besluit nemen over de aanpassing van de begroting.

Financiën

Wij leveren in 2023 aan de regio capaciteit voor coördinerende taken voor de regionale portefeuille Wonen. Na aftrek van deze capaciteit, is de eenmalige verhoging voor 2023 voor onze gemeente bepaald op €12.936,- .De eenmalige verhoging van de bijdrage hebben wij al verwerkt in onze gemeentebegroting 2023.

Communicatie

Na besluitvorming door de raad informeren wij het Algemeen bestuur van de GR Regio Stedendriehoek dat de raad geen zienswijze naar voren brengt.

Evaluatie

De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd via de jaarrekening van de Regio Stedendriehoek.

Bijlagen

1. Brief aan colleges Regio Stedendriehoek over begrotingswijziging
2. Gewijzigde begroting 2023 Regio Stedendriehoek

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0117

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 20 december 2022 met nummer 450581


gelet op artikel(en) 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek


b e s l u i t :

geen zienswijze naar voren te brengen over de gewijzigde begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 30 januari 2023 (19:30 - 23:00) Naar boven

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 16 januari 2023 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 16-01-2023 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Voorzitter
M Elshof
Griffier
B.M. Duizer