Pagina delen

Begrotingswijziging 2019-09 Bijdrage GR Het Plein en verwerken maatregelen Berenschot

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Begrotingswijziging 2019-09– Bijdrage GR Het Plein en verwerken maatregelen Berenschot – vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Uw raad heeft 5 november 2018 de Begroting 2019-2022 vastgesteld. Er zijn twee aanleidingen nu een begrotingswijziging aan de raad voor te leggen.

1) De primaire begroting is vastgesteld inclusief een bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Het Plein. Het besluit de Gemeenschappelijke Regeling Het Plein te liquideren leidt tot een begrotingswijziging voor de gemeente Zutphen.

2) Daarnaast dienen de bezuinigingen conform het Berenschot-rapport ‘Evenwicht in het Sociaal Domein’ administratief te worden verwerkt in de begroting van de gemeente. De bezuinigingen zijn in de primaire begroting als stelposten opgenomen in de begroting onder programma 4 (Vitale Samenleving, iedereen doet mee). Van belang is de bezuinigingen op de juiste plaats (kostenplaats) in de begroting te laten landen.

De voorliggende begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de omvang van de totale begroting zoals door de raad vastgesteld op 5 november 2018.

Beoogd effect

Door de voorliggende begrotingswijziging wordt onrechtmatigheid voorkomen en voldoet de financiële administratie aan de geldende BBV-voorschriften.

Argumenten

1.1 Door liquidatie van Gemeenschappelijke Regeling Het Plein is een bijdrage aan Het Plein niet meer relevant

De bijdrage van de gemeente Zutphen aan Het Plein is als gevolg van de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Het Plein per 1 januari niet meer nodig. De taken zoals die tot 31 december 2018 waren belegd bij Het Plein zijn ondergebracht bij de gemeente Zutphen (Pw-inkomen, Wmo, back office Jeugd, schulddienstverlening en minimabeleid, kinderopvang en de wet op de lijkbezorging). De taken met betrekking tot re-integratie zijn bij Stichting GelreWerkt! ondergebracht.

1.2 Het is van belang de bezuinigingen op de juiste plaats in de begroting te verwerken

De bezuinigingsmaatregelen zoals die in het Berenschot rapport zijn opgenomen en door de raad zijn vastgesteld, zijn onderverdeeld in vijf verschillende thema’s en vallen onder programma 4 (Vitale Samenleving, iedereen doet mee). De taakstellingen zijn op stelposten verwerkt in de primaire begroting zodat de begroting in haar totaliteit een correcte weergave is van baten en lasten. Om tot een zuiver beeld op budgetniveau te komen is een administratieve vertaling van de maatregelen naar het niveau van producten noodzakelijk. De voorliggende begrotingswijziging voorziet hierin. In totaal gaat het om € 5.390.000.

1.3 Dit vergemakkelijkt het monitoren van de besteding van de budgetten Sociaal Domein

Op basis van de primaire begroting is het niet mogelijk de financiële monitoring goed in te richten. Door de begrotingswijziging is het mogelijk op productniveau de besteding van de budgetten te monitoren.

Kanttekeningen

1. De wijziging van de begroting met betrekking tot de Berenschot maatregelen gaat niet over de realisatie van de bezuinigingen.

Het betreft enkel het in lijn brengen van de begroting met de bezuinigingen op kostenplaatsenniveau.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door uw raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd.

Financiën

De voorliggende begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de totale omvang van de begroting. Als gevolg van de liquidatie van Het Plein vinden wel mutaties plaats op een aantal programma’s. Bijvoorbeeld doordat accountantskosten na deze wijziging op programma 1 worden geraamd. En facilitaire kosten op ‘algemene dekkingsmiddelen’. Voorheen was dit ‘bijdrage aan GR Het Plein’ op programma 4.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2019-09  Bijdrage GR Het Plein en verwerken maatregelen Berenschot

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0027

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 2 april 2019 met nummer 139238


 

 


b e s l u i t :

Begrotingswijziging 2019-09 Bijdrage GR Het Plein en verwerken maatregelen Berenschot vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 6 mei 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeenteraad heeft 5 november 2018 de Begroting 2019-2022 vastgesteld. Het college legt nu een begrotingswijziging aan de raad voor. Daarvoor zijn twee aanleidingen.

1) De primaire begroting is vastgesteld inclusief een bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Het Plein. Het besluit de Gemeenschappelijke Regeling Het Plein te liquideren leidt tot een begrotingswijziging voor de gemeente Zutphen.
2) Daarnaast dienen de bezuinigingen conform het Berenschot-rapport ‘Evenwicht in het Sociaal Domein’, die door de raad zijn vastgesteld, administratief te worden verwerkt in de begroting van de gemeente. De bezuinigingen zijn in de primaire begroting als stelposten opgenomen in de begroting onder programma 4 (Vitale Samenleving, iedereen doet mee). Van belang is de bezuinigingen op de juiste plaats (kostenplaats) in de begroting te laten landen.

De voorliggende begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de omvang van de totale begroting zoals door de raad vastgesteld op 5 november 2018 en gaat niet over de realisatie van bezuinigingen.

Het college vraagt de raad de Begrotingswijziging 2019-09 – Bijdrage GR Het Plein en verwerken maatregelen Berenschot – vast te stellen.

 

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 06-05-2019 Tijd 21:30 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Er hebben zich veel insprekers gemeld. Vanwege het grote aantal insprekers, verplaatsen we het agendapunt "Algemeen spreekrecht" naar het eind van de agenda.

Op de lijst ter inzage liggende stukken is collegestuk nummer 16 vooralsnog niet te openen en te lezen tot 7 mei 14.00 uur. Afhankelijk van de uitkomst in het Technisch Blok kan dit worden aangepast. Wethouder Ten Broeke geeft in de vergadering een toelichting.Voor we gaan beginnen vraagt het college over het Forum zich kan vinden in het verlengen van het embargo? Ja, dan honoreren we dit verzoek.

2. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Toezeggingenlijsten

3a. Toezeggingenlijst Forum 6 mei 2019

Forum: Akkoord.

3b. Toezeggingenlijst Raad 6 mei 2019

Forum: Akkoord.

4. Vermoedelijke hamerstukken

4a. Begrotingswijziging 2019-08 1e Verzamelwijziging 2019

Forum: Akkoord.

4b. Begrotingswijziging 2019-09 Bijdrage GR Het Plein en verwerken maatregelen Berenschot

Forum: Akkoord.

5. Lijst ingekomen stukken Raad 20 mei 2019

VVD: De ingekomen stukken over de kermis in rubriek A de nummers 6 en 7, moeten worden overgezet naar rubriek E met daarbij de vermelding dat het college de bewoners zeker moet beantwoorden en dat het antwoord van het college moet worden behandeld in de raad.

Forum: Akkoord.

6. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 mei 2019

Burgerbelang: Memo nummer 13: Waarom is hier geen actieve informatievoorziening over geweest?

College: Dat is zo. Wel is aangekondigd dat er een raadsvoorstel over dit onderwerp komt.

Burgerbelang: Dat had aan het begin van de vergadering ook actief verteld kunnen worden.

College: Het agendapunt "Actieve informatievoorziening" is recentelijk van de Technisch Blokagenda gehaald en verplaatst naar de raadsagenda.

GroenLinks: Collegestuk nummer 1 willen wij graag in het Forum behandelen.

College: Dit zal het Presidium moeten aangeven, dit moet je meenemen naar de fractie.

GroenLinks: Bij de Forumspecial Thematafels zaten er groepen niet aan tafel die wel subsidie krijgen.

College: De organisaties zijn wel uitgenodigd. Het is hun eigen keus om niet te komen. We zijn wel met hun in gesprek.

VVD: Waarom willen jullie een Forum over collegestuk nummer 1?

GroenLinks: De kavels worden door de stedenbouwkundige anders ingedeeld dan door Dagelijks Bestaan.

College: De stedenbouwkundige visie is volledig afgestemd met Dagelijks Bestaan.

VVD: Collegestuk nummer 4: hiervan zijn al verschillende initiatieven in Zutphen. Is het college daarvan op de hoogte?

College: Zutphen barst van de initiatieven, maar samenwerking ontbreekt.

7. Vaststellen forumverslag(en)

7a. Forumverslag 25-03-2019

Voorzitter:

De onderstaande aanpassing is doorgevoerd bij het onderwerp 'Bijeenkomst Werk & Inkomen: liquidatie Het Plein en opstarten van werkbedrijf GelreWerkt!':

Het college zal voor het zomerreces een standpunt innemen m.b.t. verschillende scenario’s voor de gerezen problematiek en de gemeenteraad direct na het zomerreces hierover informeren.

Forum: Verslag is akkoord.

7b. Forumverslag 04-04-2019

Forum: Verslag is akkoord.

7c. Forumverslag 11-04-2019

Forum: Verslag is akkoord.

8. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Dan komen we nu toe aan de insprekers. Eerst doen we de algemene onderwerpen en daarna de insprekers over de kermis.

Mevrouw Van der Bor, inspreker: zie inspreektekst over bomenkamp Schouwlaakselaan.

SP: Wat gaat u doen om dit tegen te houden?

Mevrouw Van der Bor: In beroep bij de rechtbank.

College: Ik ga graag na hoe dat zit en laat dat via de griffie weten.

Voorzitter: Dan wil mevrouw Van der Meiren graag inspreken.

Mevrouw Van der Meiren, inspreker: zie inspreektekst over cannabisolie.

Burgerbelang: Vandaag is over dit onderwerp door vier fracties een motie ingediend.

Voorzitter: Dan gaan we naar de insprekers die over de kermis willen inspreken. Mevrouw Loen wil over het onderwerp kermis een petitie aanbieden.

Mevrouw Boerboom, inspreker: Zie inspreektekst.

De heer Hoogstad, inspreker: Zie inspreektekst.

De heer Wijs, inspreker: Zie inspreektekst.

Mevrouw Oostenenk, inspreker: Zie inspreektekst.

SP: Dit moeten we uitgebreid onderzoeken. Deze situatie is Zutphen onwaardig.

Burgerbelang: Wat is de reactie van het college hierop?

College: De gesprekken gingen over een betere samenwerking, niet over samenwerking op de markt. Maar ik was er niet bij.

Burgerbelang: Stel, iedereen is het eens met de kermis op de markt. Is het college dan bereid om de verplaatsing van de kermis naar de IJsselkade te laten vervallen?

College: We zijn nu de mogelijkheden aan het verkennen. Straks komt er een advies naar de raad waarin beide opties worden voorgelegd.

Voorzitter: Dan geef ik nu de gelegenheid aan mevrouw Loen om een petitie over de kermis aan te bieden.

Mevrouw Loen: Geeft een korte toelichting, zie bijlagen, en biedt de petitie aan de Forumvoorzitter aan.

Voorzitter: Bedankt voor het aanbieden van de petitie. Deze petitie zal ik in de raadsvergadering van 20 mei 2019 aan de voorzitter van de raad aanbieden.

9. Sluiting

Voorzitter: Dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen en sluit ik de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 20 mei 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-05-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend