Pagina delen

Begrotingswijziging 2019-08 1e Verzamelwijziging 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Begrotingswijziging 2019-8 1e Verzamelwijziging 2019 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Uw raad heeft 5 november 2018 de Begroting 2019-2022 vastgesteld. In de periode daarna zijn besluiten genomen waardoor het noodzakelijk is een begrotingswijziging aan uw raad voor te leggen. Dit wordt gedaan om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en om de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen.

Ook kan het voorkomen dat de begroting aangepast moet worden als gevolg van financieel technische en administratieve wijzigingen. Dit leidt niet tot het toekennen van extra budgetten, maar heeft wel wijzigingen op programma’s tot gevolg. Dit alles valt onder het zogenoemde budgetrecht en is een raadsbevoegdheid.

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting 2019 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de financiële administratie aan de BBV-voorschriften te laten voldoen.

Argumenten

1.1  Budget is nodig voor projectplan Warnshuus (Programma 4)

Uw raad heeft op 6 mei 2013 het projectplan Warnshuus vastgesteld. Dit besluit omvatte ook het beschikbaar stellen van een huursuppletie aan St. Perspectief gedurende de periode 2013-2018 . Met ingang van 1.1.2019 is deze ondersteuning vervallen. In de gemeentebegroting 2019 hebben wij per abuis de verlaging van de subsidie aan Perspectief als gevolg van het stoppen van de suppletieregeling 2 x verwerkt. Dat is niet overeenkomstig uw besluit en behoeft correctie. Dit betekent dat de huidige raming van de kostenplaats 6630302 Warnshuus incidenteel moet worden verhoogd met € 44.200 (van € 117.400 naar € 161.600).
Voor 2019 kan deze incidentele correctie worden gedekt door te beschikken over de Saldireserve. (Zie bijlage 1).

1.2 Budget is nodig voor transformatie beschermd wonen / maatschappelijke opvang (Programma 4)

De gemeente Zutphen werkt voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO/BW) samen in de regio Deventer, Lochem, Olst-Wijhe en Raalte. De afgelopen jaren is er een gezamenlijke regionale visie en een regionaal actieplan ontwikkeld. Dit is uitgewerkt in lokale actieplannen. Doel is om een transformatie op gang te brengen, waarbij kwetsbare inwoners uit de doelgroep, zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, of zo snel mogelijk weer zelfstandig gaan wonen, in plaats van in een instelling voor beschermd wonen. Om dit mogelijk te maken en deze inwoners hiervoor ondersteuning op maat aan te bieden, wordt ook lokaal extra inzet gevraagd. De gemeente Deventer ontvangt, als voormalig centrumgemeente, middelen van het rijk voor de uitvoering van maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor onze hele regio. Voor Zutphen gaat het om een totaalbedrag van € 360.000 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Dit betreft zogenoemde beklemde middelen. De besteding hiervan is aan voorwaarden gebonden. Als de middelen niet worden besteed aan de uitvoering van het regionaal of lokaal actieplan MO/BW, kunnen deze worden teruggevorderd door Deventer. Voorgesteld wordt voor 2019 € 120.000 op te nemen (kostenplaats 6.620.525 - Regionaal en lokaal actieplan maatschappelijke opvang en beschermd wonen). Dekking van de kosten vindt volledig plaats uit de ontvangen bijdrage. Voor de jaren 2020 en 2021 wordt dit budget in de programmabegroting verwerkt.
(Zie bijlage 2).

1.3 Budget is nodig voor de Bestuursopdracht visie op sport- en sportaccommodaties gemeente Zutphen
(Programma 4)

In 2016 heeft de gemeenteraad de ‘Agenda sport & bewegen’ vastgesteld. De focus ligt daarin niet alleen op sport als doel maar ook op sport als middel. Een middel om gezond te blijven en mee te doen in de Zutphense samenleving. In de Agenda wordt ook aangegeven dat de basis voor sport (accommodaties, financiën) op orde moet zijn. De benadering van de afgelopen jaren is nogal gefragmenteerd. Er bestaat behoefte aan één brede, integrale visie op zowel onze binnen- als buitensportaccommodaties. Op 9 januari 2018 is besloten om adviesbureau Procap opdracht te geven een advies uit te brengen over de vorming van een sportbedrijf voor alle in eigendom van de gemeente zijnde binnensportaccommodaties. In die visie kan ook een herijking aan de huidige actualiteit plaats vinden van de gemeentelijke visie op sport. Voor de uitvoering van de opdracht is naar verwachting een werkbudget nodig van € 30.000. De kosten bestaan uit procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning bij het tot stand brengen van de visie. Het benodigde budget (€ 30.000) kan volledig worden gedekt door inzet van middelen uit de Reserve voor de sport (€15.000) en de Reserve GZ Exploitatieresultaten (€ 15.000). Het belang van Grondzaken ligt bij de inzet van gemeentelijke gronden, het afsluiten en beheren van de contracten en een transparante, eenduidige en begrijpelijke grondprijsberekening voor sportaccommodaties.
(Zie bijlage 3).

1.4  Budget is nodig voor inzet RMC-trajectbegeleider (Programma 4)

Landelijk, regionaal en in Zutphen is het aantal voortijdig schoolverlaters vorig schooljaar gestegen. De gemeente Zutphen krijgt middelen van het Rijk om deze voortijdig schoolverlaters in Zutphen en Lochem te motiveren alsnog een startkwalificatie te behalen. Met een startkwalificatie krijgen én behouden jongeren makkelijker een baan. We willen in 2019 extra inzetten om jongeren outreachend aan huis te bezoeken en daaropvolgend te begeleiden. Het betreft jongeren van 18 tot en met 23 jaar uit Zutphen en Lochem die dit en vorig schooljaar zonder startkwalificatie met hun opleiding zijn gestopt. Deze extra inzet is mogelijk door geld uit het zogenoemde beklemd middel RMC (rijksmiddelen) te halen en hiervoor te gebruiken. Dit geld mag alleen besteed worden aan RMC-taken en moet apart verantwoord worden aan het Rijk. Voor 2019 is een budget nodig van € 62.000.
(Zie bijlage 4).

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn (indien van toepassing) in de betreffende voorstellen opgenomen die als bijlage zijn toegevoegd.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel met name om het verwerken van financiële middelen voortvloeiend uit eerdere besluiten. De mogelijke risico’s zijn daarbij toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door uw raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd.

Financiën

Het vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2019 een incidenteel nadelige financieel effect ter grootte van € 44.200. Dit is het gevolg van aanpassing van het budget voor projectplan Warnshuus (zie argument 1.1). Volledige dekking kan gevonden worden door te beschikken over de Saldireserve.

Verder gaat het om het verwerken van eerder genomen besluiten waarbij de dekking reeds is geregeld of om budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden (zoals provincie).

Bijlagen

Bijlage 1 Raadsvoorstel en -besluit 6-5-2013 projectplan Warnshuus

Bijlage 2 Collegebesluit Geoormerkte middelen maatschappelijke opvang-beschermd wonen

Bijlage 3 Collegebesluit Bestuursopdracht visie op sport- en sportaccommodaties gemeente Zutphen

Bijlage 4 Collegebesluit inzet RMC-trajectbegeleider

Begrotingswijziging 2019-8 1e Verzamelwijziging 2019

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0026

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 2 april 2019 met nummer 138636b e s l u i t :

Begrotingswijziging 2019-8 1e Verzamelwijziging 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 6 mei 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeenteraad heeft 5 november 2018 de Begroting 2019-2022 vastgesteld. In de periode daarna zijn besluiten genomen waardoor het noodzakelijk is een begrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Dit wordt gedaan om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en om de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen.

Ook kan het voorkomen dat de begroting aangepast moet worden als gevolg van financieel technische en administratieve wijzigingen. Dit leidt niet tot het toekennen van extra budgetten, maar heeft wel wijzigingen op programma’s tot gevolg. Dit alles valt onder het zogenoemde budgetrecht en is een raadsbevoegdheid.

In de voorliggende verzamelwijziging zijn benodigde budgetten verwerkt voor het projectplan Warnshuus, transformatie beschermd wonen/ maatschappelijke opvang, de bestuursopdracht visie op sport en sportaccomodaties gemeente Zutphen en de inzet van een RMC-trajectbegeleider. 

Het vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2019 een incidenteel nadelige financieel effect ter grootte van € 44.200. Dit is het gevolg van aanpassing van het budget voor projectplan Warnshuus (zie argument 1.1). Volledige dekking kan gevonden worden door te beschikken over de Saldireserve.

Verder gaat het om het verwerken van eerder genomen besluiten waarbij de dekking reeds is geregeld of om budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden (zoals de provincie).

Het college stelt de raad voor de Begrotingswijziging 2019-8 1e Verzamelwijziging 2019 vast te stellen.

 

 

 

 

 

 

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 06-05-2019 Tijd 21:30 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Er hebben zich veel insprekers gemeld. Vanwege het grote aantal insprekers, verplaatsen we het agendapunt "Algemeen spreekrecht" naar het eind van de agenda.

Op de lijst ter inzage liggende stukken is collegestuk nummer 16 vooralsnog niet te openen en te lezen tot 7 mei 14.00 uur. Afhankelijk van de uitkomst in het Technisch Blok kan dit worden aangepast. Wethouder Ten Broeke geeft in de vergadering een toelichting.Voor we gaan beginnen vraagt het college over het Forum zich kan vinden in het verlengen van het embargo? Ja, dan honoreren we dit verzoek.

2. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Toezeggingenlijsten

3a. Toezeggingenlijst Forum 6 mei 2019

Forum: Akkoord.

3b. Toezeggingenlijst Raad 6 mei 2019

Forum: Akkoord.

4. Vermoedelijke hamerstukken

4a. Begrotingswijziging 2019-08 1e Verzamelwijziging 2019

Forum: Akkoord.

4b. Begrotingswijziging 2019-09 Bijdrage GR Het Plein en verwerken maatregelen Berenschot

Forum: Akkoord.

5. Lijst ingekomen stukken Raad 20 mei 2019

VVD: De ingekomen stukken over de kermis in rubriek A de nummers 6 en 7, moeten worden overgezet naar rubriek E met daarbij de vermelding dat het college de bewoners zeker moet beantwoorden en dat het antwoord van het college moet worden behandeld in de raad.

Forum: Akkoord.

6. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 mei 2019

Burgerbelang: Memo nummer 13: Waarom is hier geen actieve informatievoorziening over geweest?

College: Dat is zo. Wel is aangekondigd dat er een raadsvoorstel over dit onderwerp komt.

Burgerbelang: Dat had aan het begin van de vergadering ook actief verteld kunnen worden.

College: Het agendapunt "Actieve informatievoorziening" is recentelijk van de Technisch Blokagenda gehaald en verplaatst naar de raadsagenda.

GroenLinks: Collegestuk nummer 1 willen wij graag in het Forum behandelen.

College: Dit zal het Presidium moeten aangeven, dit moet je meenemen naar de fractie.

GroenLinks: Bij de Forumspecial Thematafels zaten er groepen niet aan tafel die wel subsidie krijgen.

College: De organisaties zijn wel uitgenodigd. Het is hun eigen keus om niet te komen. We zijn wel met hun in gesprek.

VVD: Waarom willen jullie een Forum over collegestuk nummer 1?

GroenLinks: De kavels worden door de stedenbouwkundige anders ingedeeld dan door Dagelijks Bestaan.

College: De stedenbouwkundige visie is volledig afgestemd met Dagelijks Bestaan.

VVD: Collegestuk nummer 4: hiervan zijn al verschillende initiatieven in Zutphen. Is het college daarvan op de hoogte?

College: Zutphen barst van de initiatieven, maar samenwerking ontbreekt.

7. Vaststellen forumverslag(en)

7a. Forumverslag 25-03-2019

Voorzitter:

De onderstaande aanpassing is doorgevoerd bij het onderwerp 'Bijeenkomst Werk & Inkomen: liquidatie Het Plein en opstarten van werkbedrijf GelreWerkt!':

Het college zal voor het zomerreces een standpunt innemen m.b.t. verschillende scenario’s voor de gerezen problematiek en de gemeenteraad direct na het zomerreces hierover informeren.

Forum: Verslag is akkoord.

7b. Forumverslag 04-04-2019

Forum: Verslag is akkoord.

7c. Forumverslag 11-04-2019

Forum: Verslag is akkoord.

8. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Dan komen we nu toe aan de insprekers. Eerst doen we de algemene onderwerpen en daarna de insprekers over de kermis.

Mevrouw Van der Bor, inspreker: zie inspreektekst over bomenkamp Schouwlaakselaan.

SP: Wat gaat u doen om dit tegen te houden?

Mevrouw Van der Bor: In beroep bij de rechtbank.

College: Ik ga graag na hoe dat zit en laat dat via de griffie weten.

Voorzitter: Dan wil mevrouw Van der Meiren graag inspreken.

Mevrouw Van der Meiren, inspreker: zie inspreektekst over cannabisolie.

Burgerbelang: Vandaag is over dit onderwerp door vier fracties een motie ingediend.

Voorzitter: Dan gaan we naar de insprekers die over de kermis willen inspreken. Mevrouw Loen wil over het onderwerp kermis een petitie aanbieden.

Mevrouw Boerboom, inspreker: Zie inspreektekst.

De heer Hoogstad, inspreker: Zie inspreektekst.

De heer Wijs, inspreker: Zie inspreektekst.

Mevrouw Oostenenk, inspreker: Zie inspreektekst.

SP: Dit moeten we uitgebreid onderzoeken. Deze situatie is Zutphen onwaardig.

Burgerbelang: Wat is de reactie van het college hierop?

College: De gesprekken gingen over een betere samenwerking, niet over samenwerking op de markt. Maar ik was er niet bij.

Burgerbelang: Stel, iedereen is het eens met de kermis op de markt. Is het college dan bereid om de verplaatsing van de kermis naar de IJsselkade te laten vervallen?

College: We zijn nu de mogelijkheden aan het verkennen. Straks komt er een advies naar de raad waarin beide opties worden voorgelegd.

Voorzitter: Dan geef ik nu de gelegenheid aan mevrouw Loen om een petitie over de kermis aan te bieden.

Mevrouw Loen: Geeft een korte toelichting, zie bijlagen, en biedt de petitie aan de Forumvoorzitter aan.

Voorzitter: Bedankt voor het aanbieden van de petitie. Deze petitie zal ik in de raadsvergadering van 20 mei 2019 aan de voorzitter van de raad aanbieden.

9. Sluiting

Voorzitter: Dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen en sluit ik de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 20 mei 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-05-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend