Pagina delen

Begrotingswijziging 2018-18 verzamelwijziging diverse ramingen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Begrotingswijziging 2018-18 verzamelwijziging diverse ramingen vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Uw raad heeft 6 november 2017 de Begroting 2018-2021 vastgesteld. In de periode daarna zijn besluiten genomen waardoor het noodzakelijk is een begrotingswijziging aan uw raad voor te leggen om (begrotings)onrechtmatigheden te voorkomen en om de (financiële) administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen.
Tevens dient de begroting aangepast te worden als gevolg van financieel technische en administratieve wijzigingen. Dit leidt niet tot het toekennen van extra budgetten, maar heeft wel wijzigingen op programma’s tot gevolg. Dit alles valt onder het zogenoemde budgetrecht en is een raadsbevoegdheid.

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting 2018 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de (financiële) administratie aan de BBV-voorschriften te laten voldoen.

Argumenten

1.1 Budget is nodig voor Exploitatie Keucheniusstraat en exploitatie Vitensterrein (Programma 3)
Uw raad heeft ingestemd met de realisatie van een scholencluster aan de Keucheniusstraat. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Het besluit om de scholen hier te vestigen is genomen. Om daadwerkelijk tot realisatie over te kunnen gaan, moet de grond worden uitgegeven aan de scholen.
Het Vitens terrein is aangekocht door de gemeente (Raadsbesluit 3 juli 2017, 2017-0090). Het Vitensterrein biedt kansen voor een nieuwe invulling. Uitgangspunt is (een deel van) het terrein uit te geven voor maatschappelijke doeleinden. Inmiddels hebben zich meerdere geïnteresseerde partijen gemeld die zich hier willen vestigen. Om dit (en/of andere initiatieven) mogelijk te maken is het nodig om het terrein bouw- en woonrijp te maken.
Conform de door uw raad vastgestelde Nota Grondbeleid 2017 geeft de gemeente de gronden bouw- en woonrijp uit.
Zowel de gebied exploitatie Keucheniusstraat (€ 525.000) als Vitensterrein (€ 635.000) zijn door uw raad op 18 juni 2018 vastgesteld. Dit brengt kosten met zich mee. Deze kosten (en opbrengsten) zijn niet in de begroting 2018 opgenomen. Door uw raad is besloten via hangmat/verzamelwijziging) de begroting 2018 aan te passen. (Zie bijlage 1).

1.2 Budget is nodig voor het project ‘Verduurzamen particuliere woningbouw’(Programma 3)
Eind oktober 2017 heeft de provincie Gelderland een subsidie toegekend van € 24.900 voor de uitvoering van het project Verduurzamen particuliere woningbouw in het kader van het programma Gelderse Gebiedsopgaven – Cleantech regio development. De subsidiabele prestaties dienen voor 1 oktober 2018 gerealiseerd te zijn. Het benodigde budget ad € 24.900 en de bijbehorende dekking (provinciale subsidie) moeten formeel nog worden opgenomen in de gemeentelijke begroting. (Zie bijlage 2).

1.3 Aanvullend krediet is nodig als gevolg van indexering kosten uitbreiding Vrijeschool Zutphen VO (Programma 4)
Bij de vaststelling van het Masterplan onderwijshuisvesting Zutphen 2017-2032 is de bijdrage van de gemeente in principe een vergoeding per m2 met als basis het kwaliteitsniveau conform het Bouwbesluit. Het Masterplan gaat uit van een stichtingskostenniveau van € 1.750 per m2 bvo (Prijspeil 2017); dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de BDB-indexcijfers. Deze indexcijfers bestaan uit een structureel deel en een conjunctureel deel. De structurele cijfers geven inzicht voor de projecten op de lange termijn. De structurele stijging van de stichtingskosten per l januari 2018 ten opzichte van l januari 2017 is bepaald op 2,64%. De conjuncturele indexcijfers zijn van belang om het prijspeil van de bouwkosten te bepalen van het moment waarop de bouw start. Dit geldt voor de uitbreiding van de Vrijeschool Zutphen VO. Voor deze school is het dan ook van belang om de conjuncturele index vast te stellen. De conjuncturele stijging van de stichtingskosten per april 2018 ten opzichte van peildatum l januari 2017 is bepaald op 9,2%. Het voor de uitbreiding van de school reeds beschikbaar gestelde krediet bedraagt € 3.257.500, zodat de prijsstijging kan worden bepaald op € 299.690. Voor het jaar 2018 vloeien hier nog geen kapitaallasten uit voort. Ingaande 2019 worden de kapitaallasten gedekt door de reserve onderwijshuisvesting. (Zie bijlage 3).

1.4 Een aantal reeds in de begroting opgenomen budgetten dienen om administratieve redenen aangepast te worden (Algemene dekkingsmiddelen)
Vanuit de financiële administratie zijn we verplicht met een vaste regelmaat financiële informatie aan te leveren aan het CBS. Dit geldt voor zowel de begroting als de jaarrekening. Deze aanlevering moet volgens wettelijke voorgeschreven indeling gebeuren, zogenoemde Iv-3 overzichten. Bij controle is gebleken dat vanuit het begrotingsbestand 2018 enkele kostensoorten nog niet op een juiste wijze in onze administratie zijn opgenomen. Door middel van deze begrotingsaanpassing (zowel verlaging van lasten als verlaging van baten ad € 2.307.400) wordt deze onvolkomenheid teniet gedaan. Het gaat hierbij uitsluitend om technische aanpassingen op programmaniveau (is daardoor een raadsbevoegdheid). (Zie bijlage 4).

1.5 Budget erfgoed en ruimte (Algemene dekkingsmiddelen)
Vanuit het rijksprogramma Erfgoed en Ruimte ontvangt de gemeente Zutphen een éénmalige bijdrage ter grootte van € 50.000. Dit budget wordt bestemd voor het project Hergebruik vestingwerken ten behoeve van klimaatadaptie. (Zie bijlage 5).

1.6 Budget voor implementeren van een eigen werkbedrijf, het liquideren van Het Plein en sturing geven aan de herinrichting van de toegangen tot het Sociaal Domein is beschikbaar gesteld. (Programma 4 en Algemene dekkingsmiddelen)
Op 15 juni jl. heeft uw raad de Voorjaarsnota 2018 besproken en heeft hierover besluitvorming plaats gevonden. Eén van de onderwerpen die in de Gespreksnotitie Voorjaarsgesprek aan de orde is geweest is het voorstel om € 500.000 als extra taakstelling op te nemen (vraag F uit de Gespreksnotitie Voorjaarsgesprek). Om alle bezuinigingen ook te kunnen realiseren is het noodzakelijk om daarin voorwerk te doen. Met name vragen de beoogde structurele bezuinigingen binnen het Sociaal Domein om extra capaciteit die ingehuurd moet worden. Het gaat hierbij om specifieke expertise waarover wij zelf niet beschikken. Het gaat hierbij om het implementeren van een eigen werkbedrijf, het liquideren van Het Plein en sturing geven aan de herinrichting van de toegangen tot het Sociaal Domein. De benodigde financiële middelen hiervoor worden via een extra taakstelling van € 500.000 gevonden. (Zie bijlage 6).

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn (indien van toepassing) in de betreffende voorstellen opgenomen die als bijlage zijn toegevoegd.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel met name om het verwerken van financiële middelen voortvloeiend uit eerdere besluiten. De mogelijke risico’s zijn daarbij toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door uw raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd.

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor de begroting 2018 geen nadelige financiële consequenties. Het gaat om het verwerken van eerder genomen besluiten waarbij de dekking reeds is geregeld of om budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden (zoals provincie). Daarnaast betreft het een aantal technische aanpassingen.

Bijlagen

Bijlage 1 Raadsbesluit Vaststellen gebied exploitaties Keucheniusstraat en Vitens terrein
Bijlage 2 Subsidiebeschikking provincie project verduurzamen particuliere woningbouw
Bijlage 3 Collegebesluit indexering uitbreiding Vrijeschool Zutphen VO
Bijlage 4 Technische aanpassing budgetten n.a.v. opmerkingen CBS
Bijlage 5 Meicirculaire 2018 bijdrage Erfgoed en ruimte
Bijlage 6 Gespreksnotitie Voorjaarsgesprek 15 juni 2018 m.b.t. € 500.000 extra taakstelling
Begrotingswijziging 2018-18 verzamelwijziging diverse ramingen

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0101

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 augustus 2018 met nummer 126047b e s l u i t :

  1. Begrotingswijziging 2018-18 verzamelwijziging diverse ramingen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 10 september 2018 (19:00 - 20:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

 
Datum 10-09-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdA
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDJ Lok
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze Technisch Blok vergadering. Er zijn de volgende mededelingen:

De Lijst ingekomen stukken wordt aangevuld tot aan de Presidiumvergadering voorafgaande aan een Forumvergadering. Eerder was dit tot aan de vergaderoproep voor een vergaderavond.

Er staat een ruiming gepland van een oude vliegtuigbom V1 bij de Oude Ijsselbrug voor de periode 17 tot en met 28 september 2018. Deze bom is vorig jaar tijdens werkzaamheden aangetroffen. Delen van de V1 zijn vorig jaar door de Explosieven Opruimings Deinst (EOD) geruimd. De restanten, waaronder een groot deel van de hoofdlading, worden binnenkort geruimd door de EOD. Het werkterrein wordt in zijn geheel afgesloten door bouwhekken. Tijdens deze periode zal er ook een noodverordening van de burgemeester van toepassing zijn. Dit om te voorkomen dat mensen het gebied betreden tijdens de werkzaamheden. Dit betreft de noodverordening van de burgemeester van Zutphen houdende bepalingen over handhaving van de openbare orde en veiligheid ter beperking van gevaar bij de ruiming van explosieven in de IJsseluitwaarden Zutphen 2018.

D66: In het Presidium wordt vanavond besloten dat het vragenkwartiertje wat normaliter een agendapunt in de raadsvergadering is, in de Technisch Blokvergadering een agendapunt wordt, nu we nog maar een keer in de maand een raadsvergadering hebben.

Voorzitter: Dit is mij en de griffier nog niet bekend, maar het is akkoord. Dit agendapunt komt dan aan het eind van deze vergadering aan de orde.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 10 september 2018

Forum: Kan deze lijst worden opgeschoond?

Voorzitter: Ja, dat geven we door aan de griffie.

Forum: Akkoord met de lijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 10 september 2018

Forum: Akkoord met de lijst.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Gemeentelijke coördinatiebesluit zonnepark Lansinkweg e.o.

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5b. Herinrichting wegen en pleinen De Hoven

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5c. Benoeming van mw. M.W. Wesselink als Forumvoorzitter

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5d. Begrotingswijziging 2018-18 verzamelwijziging diverse ramingen

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5e. Ontslag Forumlid N. Bossenbroek en benoeming Forumleden J.C.F. Jansen en A.R. Nijenhuis

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5f. Uitbreiden gemeentelijk coördinatiebesluit windturbines in het gebied De Mars/Twentekanaal Noord

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 24 september 2018

Forum: Akkoord met de lijst ingekomen stukken.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 september 2018

Forum: Akkoord met de lijst ter inzage liggende stukken.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 02-07-2018

Voorzitter: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Vragenkwartiertje

D66: In verband met de actualiteit van Lili en Howick de twee Armeense kinderen. Hoe staat het met Zutphen en het Kinderpardon; er zou een memo in maart komen om inzichtelijk te maken of er in Zutphen kinderen wonen die het risico lopen om te worden uitgezet. Heb het memo nog niet gezien. Is dit al in het college geweest? Gezien de actualiteit navraag wat de huidige stand van zaken is met kinderen in de gemeente Zutphen die de kans lopen uitgezet te worden.


College: Memo, is inderdaad nog niet bij het college terechtgekomen
Ja er zullen kinderen uit gezinnen uit veilige landen het gevaar lopen die dreigen uitgezet worden naar zgn. veilige landen zoals Afghanistan. Waarschijnlijk geen kinderen die al zo lang als Lilly en Howick in NL dus al lang dus 10 jaar.

D66: Wanneer memo?

College: Deze vragen komen een beetje onverwacht. Wij kunnen hier nu geen antwoord op geven maar komen hierop terug.

D66: Staking politie volgend weekend is er nader info Heeft dit gevolgen?Bijvoorbeeld sportevenement/Ambacht21. (Is inmiddels afgeblazen: geen politie actie.)

D66: Naar aanleiding van een artikel/rapport verschenen over straling. Wat is de actuele stand van zaken in Zutphen rond het proces van het onder de grond brengen van hoogspanningskabels. Memo?​

College: Deze vragen komen een beetje onverwacht. Wij kunnen hier nu geen antwoord op geven maar komen hierop terug.

10. Sluiting

Voorzitter: Er zijn verder geen vragen meer. Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 24 september 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 24-09-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend