Pagina delen

Begrotingswijziging 2018-13 diverse ramingen en overlopende posten

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Begrotingswijziging 2018-13 diverse ramingen en overlopende posten vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Uw raad heeft 6 november 2017 de Begroting 2018-2021 vastgesteld. In de periode daarna zijn een aantal besluiten genomen waardoor het noodzakelijk is een begrotingswijziging aan uw raad voor te leggen om (begrotings)onrechtmatigheden te voorkomen en om de (financiële) administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen.

Tevens dient van een aantal in een vorig begrotingsjaar beschikbaar gestelde budgetten de restantbedragen en bijbehorende dekking te worden overgeheveld naar 2018. Dit is noodzakelijk doordat de uitvoering van de diverse werkzaamheden niet afgerond is/kon worden in 2017.

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting 2018 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de (financiële) administratie aan de BBV-voorschriften te laten voldoen.

Argumenten

1.1  Budget is nodig voor extra inzet van 2GetThere (programma 4)

FERM (de regio-organisatie op het gebied van Voortijdig schoolverlaten) wil gebruikmaken van het

project 2GetThere voor een eigen activiteit: het begeleiden van jongeren die van de Internationale

Schakelklas (ISK) zijn doorgestroomd naar het reguliere VO. Deze jongeren blijken te maken te

hebben met een forse taalachterstand. FERM gaat zelf alle kosten betalen. Het gaat hier om een

bedrag van € 30.000. Dekking vindt plaats door de bijdrage die door FERM wordt overgemaakt aan de gemeente. Middelen die niet worden ingezet voor het beoogde doel moeten worden teruggestort aan FERM. Deze bedragen zijn niet in de begroting 2018 opgenomen. Daarom heeft ons college in de vergadering van 06 maart 2018 besloten uw raad voor te stellen (via hangmat/verzamelwijziging) de begroting 2018 aan te passen. (Zie bijlage 1).

1.2 Budget is nodig voor het project ‘Zutphen-Regenbooggemeente’(programma 4)

In uw vergadering van 9 oktober 2017 heeft u besloten een convenant te ondertekenen dat ertoe leidt dat de gemeente Zutphen-Warnsveld een Regenbooggemeente wordt en dat het project ‘Zutphen-Regenbooggemeente’ nader wordt uitgewerkt en wordt vormgegeven door de Initiatiefgroep in samenwerking met het college. Hiervoor is voor 2018 een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 20.000 ten behoeve van het ontwikkelen van beleid en het opstarten van een aantal projecten.

Het is de bedoeling dat naast de gemeentelijke organisatie de diverse groepen in de samenleving de projecten zelf gaan dragen. Dekking wordt gevonden door te beschikken over de post “onvoorziene uitgaven”. (Zie bijlage 2).

1.3 Budget is nodig a.g.v. aangescherpte wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang (programma 4)

De wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang zijn vanaf 1 januari 2018 met de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) aangescherpt. Dit houdt in dat de GGD op een andere manier toezicht gaat houden en meer tijd per inspectie nodig heeft. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Voor 2018 gaat het om structureel € 5.204 en incidenteel € 1.797. Voor de jaren vanaf 2019 structureel € 5.204. Het rijk compenseert de gemeenten voor de hogere kosten van het toezicht via het Gemeentefonds. (Zie bijlage 3).

1.4  Diverse incidentele budgetten uit voorgaande jaren moeten doorlopen naar 2018

In voorgaande begrotingsjaren zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld die geheel worden gedekt door reserves, of bijdragen van derden (provincie, rijk, overige). De uitvoering van de diverse werkzaamheden is niet afgerond in 2017, waardoor het noodzakelijk is het restant budget over te hevelen naar 2018. Door deze begrotingstechnische overheveling komen restant budgetten beschikbaar en kunnen de werkzaamheden in 2018 worden vervolgd/afgerond.

Voor programma 3 gaat het om een bedrag van € 2.499.600, programma 4 € 2.046.200 programma 5 € 194.200 en algemene dekkingsmiddelen € 248.500.

De belangrijkste onderdelen zijn: diverse onderdelen sociaal domein, Vitale Stad, Bijstellingsnotitie, Zutphen energieneutraal en startersleningen.

(Zie bijlage 4).

1.5 Subsidiebudget voor St. Binnenstadmanagement dient aangepast te worden (programma 5)

In 2017 was het in eerste instantie de bedoeling dat de Binnenstadsmanager in dienst zou komen van de gemeente. Financieel is dat op deze wijze in de loonsom in de begroting 2018 verwerkt. Later is er voor gekozen een subsidie voor de Binnenstadsmanager te verstrekken aan de stichting Binnenstadsmanagement. Bij de tweede bestuursrapportage is voor 2017 het resterende geld al uit de loonsom gehaald en toegevoegd aan subsidie aan de stichting Binnenstadsmanagement.

Voor 2018 moet dit nog wel geregeld worden. In de impulsgelden (onderdeel loonsom) zit nu een bedrag van € 55.000 voor de Binnenstadsmanager. Dit dient overgeheveld worden naar subsidieverstrekking aan de stichting Binnenstadsmanagement.

Daarnaast is hiervoor vanaf 2018 vanuit de speerpuntgelden € 12.500 extra beschikbaar. Dit bedrag dient eveneens overgeheveld te worden naar subsidieverstrekking aan de stichting Binnenstadsmanagement. Beide bedragen zijn structureel en budgettair neutraal. (Opgenomen in bijlage 4).

1.6  Budget voor subsidie gemeentelijke monumenten dient aangepast te worden (programma 5)

Voor gemeentelijke monumenten is een provinciale bijdrage ontvangen van € 35.000. Dit is dekking van de kosten die we maken in het kader van te verstrekken subsidies. Het verlenen van subsidies aan eigenaren van gemeentelijke monumenten voor de instandhouding van deze monumenten gebeurt op basis van de gemeentelijke subsidieregeling. Het provinciale deel van het door ons in 2018 verleende subsidiebedrag dient tenminste 70% van het gemeentelijk deel van het verleende subsidiebedrag te bedragen. (Zie bijlage 5).

1.7  Budgetten met betrekking tot verhuurde gronden en landelijke eigendommen moeten worden aangepast (programma 5)

Inmiddels is bekend dat voor de inventarisatiewerkzaamheden van de vastgoedcontracten meer kosten (€ 8.000) gemaakt moeten worden dan was voorzien. Ook is duidelijk dat er meer inkomsten zullen worden ontvangen dan begroot betreffende jacht-, vis-, opstalrechten en grondverkopen, in totaliteit € 17.900. Dit leidt tot een positief saldo van € 9.900 en dit zal worden toegevoegd aan de post onvoorziene uitgaven. (Opgenomen in bijlage 4).

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn (indien van toepassing) in de betreffende voorstellen opgenomen die als bijlage zijn toegevoegd.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel uitsluitend om het verwerken van financiële middelen voortvloeiend uit eerdere besluiten. De mogelijke risico’s zijn daarbij toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door uw raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd.

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor de begroting 2018 geen nadelige financiële consequenties. Het gaat om het verwerken van eerder genomen besluiten waarbij de dekking reeds is geregeld of om budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden (zoals provincie).

Uitzondering hierop betreft de kosten met betrekking tot Zutphen Regenbooggemeente (€ 20.000) en de per saldo hogere baten inzake verhuurde grond en landelijke eigendommen € 9.900). Beide bedragen worden verrekend met de post onvoorziene uitgaven.

Bijlagen

Bijlage 1 Collegevoorstel extra inzet van 2GetThere

Bijlage 2 Initiatiefvoorstel regenbooggemeente

Bijlage 3 Aangescherpte wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang

Bijlage 4 Overzicht overheveling budgetten

Bijlage 5 Besluit op aanvraag subsidie monumenten

Begrotingswijziging 2018-13 diverse ramingen en overlopende posten

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0051

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 april 2018 met nummer 120828b e s l u i t :

  1. Begrotingswijziging 2018-13 diverse ramingen en overlopende posten vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 14 mei 2018 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De raad heeft op 6 november 2017 de Begroting 2018-2021 vastgesteld. Daarna zijn een aantal besluiten genomen waardoor het noodzakelijk is een begrotingswijziging vast te stellen, om (begrotings)onrechtmatigheden te voorkomen en om de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Ook dient van een aantal in het vorige begrotingsjaar beschikbaar gestelde budgetten de restantbedragen en bijbehorende dekking te worden overgeheveld naar 2018. Dit is noodzakelijk doordat de uitvoering van de diverse werkzaamheden niet is afgerond in 2017.

Het vaststellen van de begrotingswijzing heeft voor de begroting van 2018 geen nadelige financiële consequenties. Het gaat om het verwerken van eerder genomen besluiten waarbij de dekking is geregeld of om budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden. Uitzondering hierop zijn de kosten met betrekking tot "Zutphen Regenbooggemeente" (€ 20.000) en de per saldo hogere baten verhuurde grond en landelijke eigendommen (€ 9.900). Beide bedragen worden verrekend met de post onvoorziene uitgaven.

Het college vraagt de raad te besluiten de Begrotingswijziging 2018-13 diverse ramingen en overlopende posten vast te stellen.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 14-05-2018 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdAH.W. Hissink en S de Geus
BurgerbelangH Papperse
D66P van der Hammen
VVDM Schriks
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er zijn geen moties en amendementen.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 14 mei 2018

De voorzitter informeert naar reacties op de toezeggingenlijst.

De VVD verwijst naar toezegging 17-12, inzake de nadere toelichting op de tweede Bestuursrapportage 2017. Het College heeft toegezegd om het Forum via een memo nader te informeren 1) met een specificatie van het nadeel op de Participatiewet en 2) met een indicatie (tussen bandbreedtes) van de afwijkingen die in het financieel overzicht in de Burap zijn genoemd, maar waar geen bedrag is ingevuld. Volgens de toezeggingenlijst zou dit uiterlijk op 1 november 2017 in behandeling moeten zijn. De fractie informeert naar de voortgang.

Het College antwoordt dat de vraag is uitgezet, ook naar de Griffie. Spreker meent dat de toezegging is ingevuld. De volgende vergadering van het Presidium zal hij deze vraag voorleggen om te bezien of deze toezegging mag worden verwijderd, als zijnde nagekomen.

4b. Toezeggingenlijst Raad 14 mei 2018

De Stadspartij wil graag motie 2017-M0014 aanhouden. Dit betreft de motie ‘Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld’.

De VVD citeert toezegging 2017-16: “Cultuurmakelaar en adviescommissie
College zegt toe de raad via een memo te informeren over de ontwikkelingen m.b.t. de Cultuurmakelaar en de hieraan gerelateerde adviescommissie.” Bij deze toezegging is vermeld dat deze in behandeling is en hier is tevens de maand januari 2018 gekoppeld. De VVD heeft in de krant gelezen dat er nog geen cultuurmakelaar is aangesteld en deze taken ambtelijk worden ingevuld. De fractie vraagt zich af of dit nog gaat veranderen en wil verder graag weten hoe het loopt.

Het College antwoordt dat de werkwijze voorlopig zo blijft, al zijn er wel gesprekken met de adviescommissie. Het loopt echter goed en de wethouder ziet geen noodzaak om het anders op te lossen. Aan de hand van de prestatieafspraken zal een evaluatie plaatsvinden en zal worden gesproken over het verder instellen van de adviescommissie.

De VVD verwijst naar de formulering van de toezegging. Ze vraagt of er inderdaad een memo volgt.Wanneer mag de raad het toegezegde memo verwachten.

Het College zal de gemaakte afspraak nagaan, maar op zich is het geen probleem om een memo over de huidige stand van zaken op te stellen.

D66 verwijst naar toezegging 2017-04 inzake het noodscenario Hanzehof. De toezegging is als volgt: “Het college komt met een voorstel om wensen en behoeften rond De Hanzehof te vernemen om daarmee de kaders te bepalen en een duurzame exploitatie in te kunnen gaan richten voor de toekomst. In september 2017 wordt het raadvoorstel rond de duurzame exploitatie van De Hanzehof verwacht. [mei 2017 ]” D66 constateert dat dit raadsvoorstel nog niet is voorgelegd.

Het College geeft aan dat samen met De Hanzehof een onderzoek is gestart. Dit loopt momenteel nog.

D66 vraagt hier een concrete datum aan te koppelen.

Het College lijkt dit een zaak van het nieuwe College.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Begrotingswijziging 2018-13 diverse ramingen en overlopende posten

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5b. Bekrachtiging geheimhouding Taxatie Vispoortplein 16

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5c. Conceptbegroting 2019 en jaarstukken 2017 Regio Stedendriehoek

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5d. GGD Noord- en Oost-Gelderland; zienswijze Programmabegroting 2019

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 14 mei 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ingekomen stukken.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 mei 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van ter inzage liggende stukken.

8. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 23-04-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd op 23-04-2018, conform wordt vastgesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 14 mei 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-05-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend