Pagina delen

Begrotingswijziging 2017-10 (diverse ramingen en overlopende posten)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Begrotingswijziging 2017-10 diverse ramingen en overlopende posten vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Uw raad heeft 7 november 2016 de Strategische Agenda 2017-2020 tevens Programmabegroting 2017-2020 vastgesteld. Nadien zijn een aantal besluiten genomen waardoor het noodzakelijk is een begrotingswijziging aan uw raad voor te leggen om (begrotings)onrechtmatigheden te voorkomen en om de (financiële) administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen.

Tevens dienen van een aantal in een vorig begrotingsjaar beschikbaar gestelde budgetten de restanten en bijbehorende dekking te worden overgeheveld naar 2017.

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting 2017 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de (financiële) administratie aan de BBV-voorschriften te laten voldoen.

Argumenten

1.1  Budget is nodig voor programma erfgoed

Voor een betere verbinding van de vier erfgoedpartners is extra ondersteuning voor de programmamanager Erfgoed nodig. Daarom heeft het college in de vergadering van 11 april 2017 besloten de raad voor te stellen (via hangmat/verzamelwijziging) incidenteel € 80.500 beschikbaar te stellen voor ondersteuning voor het programma erfgoed (voor loonsom en internetportaal).

In december 2016 heeft de gemeenteraad van Lochem besloten het analoge archiefbeheer toch weer door het RAZ te laten verzorgen. Hiervoor wordt een bijdrage van € 80.500 ontvangen. Deze bijdrage is niet in de begroting 2017 opgenomen en kan daarom voor 2017 als incidentele dekking worden gebruikt. (Zie bijlage 1).

1.2 Correctie budget voor archivaris is noodzakelijk

Abusievelijk is in de 1e begrotingswijziging (wijziging op diverse onderdelen) bij uitwerking van de cultuuragenda uitgegaan van een onjuist bedrag inzake aframing beschikbaar budget archivaris. Gerekend is met € 51.400. Dit moet zijn € 25.700. Hierdoor is het ook noodzakelijk de raming voor “Speerpunten” met het zelfde bedrag bij te stellen. (Zie bijlage 2).

1.3  Budget is nodig voor voortgang speerpunt binnenstad 2017

In 2016 is samen met ondernemers en inwoners het speerpunt binnenstad geformuleerd. De processen naar een horecavisie en het businessmodel Canvas bevestigen de gekozen koers. De waarden van specialisme en ambacht, cultureel historisch straatbeeld menselijke maat en samenwerking werden bevestigd. Dat is een goede basis om samen verder te werken aan de kwaliteit van de binnenstad, zowel fysiek, als in voorzieningen en activiteiten, tot een binnenstad waar je wilt zijn en elkaar ontmoeten. Voorgesteld wordt hiervoor structureel totaal € 130.000 beschikbaar te stellen (verdeeld over drie onderdelen resp. € 43.000, € 27.000 en € 60.000). De dekking hiervan komt van het budget speerpunt Binnenstad. In de vergadering van 3 april 2017 heeft ons college besloten de raad voor te stellen (via hangmat/verzamelwijziging) financiële middelen beschikbaar te stellen. (Zie bijlage 3).

1.4  Diverse incidentele budgetten uit voorgaande jaren moeten doorlopen naar 2017

In 2016 zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld die worden gedekt door reserves, of bijdragen van provincie of rijk. De uitvoering van de diverse werkzaamheden is niet afgerond in 2016, waardoor het noodzakelijk is het restant budget over te hevelen naar 2017. Door deze begrotingstechnische overheveling van budgetten kunnen de werkzaamheden in 2017 worden vervolgd/afgerond. Voor programma 3 gaat het om een bedrag van € 5.210.100, programma 4 € 2.208.300, programma 5 € 188.600 en algemene dekkingsmiddelen € 452.900.

De opbrengst van de grondverkoop rondweg De Hoven wordt toegevoegd aan de Reserve strategische aankopen (€ 260.500).

De belangrijkste onderdelen zijn: diverse onderdelen sociaal domein, spoorse doorsnijdingen, Bijstellingsnotitie, Zutphen energieneutraal en startersleningen. (Zie bijlage 4).

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn (indien van toepassing) in de betreffende voorstellen opgenomen die als bijlage zijn toegevoegd.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel uitsluitend om het verwerken van financiële middelen voortvloeiend uit eerdere besluiten. De mogelijke risico’s zijn daarbij toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door uw raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd.

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor de begroting geen nadelige financiële consequenties, het gaat om het verwerken van eerder genomen besluiten waarbij de dekking reeds is geregeld.

Bijlagen

Bijlage 1 Besluit college erfgoed-archief

Bijlage 2 Correctie budget archivaris

Bijlage 3 Besluit college speerpunt Binnenstad

Bijlage 4 Overzicht overheveling budgetten van 2016 naar 2017

Bijlage 5 Begrotingswijziging 2017-10

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0061

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 17 mei 2017 met nummer 102915b e s l u i t :

Begrotingswijziging 2017-10 diverse ramingen en overlopende posten vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 19 juni 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

 
Datum 19-06-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPH.M.H. Giesen
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter meldt dat zich twee personen hebben gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. Mevrouw Hehakaya heeft gevraagd om te mogen inspreken over de kwijtschelding afvalstoffenheffing, maar blijkt niet aanwezig te zijn. De voorzitter geeft het woord aan de tweede inspreker, mevrouw Van de Bor.

Mw. Van de Bor spreekt in over Perspectief. De inspreekreactie (incl. bijlagen) is bijgevoegd bij het verslag. 

3. Actieve informatievoorziening

Er bestaat geen behoefte aan actieve informatievoorziening vanuit het college.

4. Aankondiging moties en amendementen

Van de mogelijkheid om moties en amendementen aan te kondigen, wordt geen gebruik gemaakt

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 19 juni 2017

Geen vragen of opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 19 juni 2017

Geen vragen of opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Begrotingswijziging 2017-10 (diverse ramingen en overlopende posten)

D66 verwijst naar de laatste bijlage, waar de bedragen uit het programma zijn opgesomd. Het meeste geld wordt uit de reserves gehaald. D66 informeert naar de consequenties voor de reserves.

Het College stelt vast dat het hierbij gaat over bijlage 5. Deze bijlage betreft de wijziging van de programmabegroting. De genoemde verhoging van € 8,5 miljoen wordt gedekt vanuit verschillende reserves. Zodra de situatie ontstaat dat er geld vanuit een reserve nodig is, wordt hiervoor een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. Het is het College niet bekend of hiermee de reserves leeg zijn. De genoemde reserves zijn wel bestemd voor de hierbij omschreven doelen. De vraag of de betreffende reserves aangevuld moeten worden, is een vraag die bij de begrotingsbehandeling aan de orde komt.

De voorzitter concludeert dat voorliggend wijzigingsvoorstel een hamerstuk kan blijven.

6b. Bestemmingsplan Dennendijk 2a en 2b

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan 'Dennendijk 2a en 2b'

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6d. Strategische Raadsagenda Zutphen 2017

Dit punt is van de agenda gehaald en zal over twee weken tijdens een Forum worden behandeld.

6e. Afwikkeling restant krediet Stadsdiagonaal

GroenLinks wijst op de overheveling van diverse budgetten, onder andere bij Stadsdiagonaal. De fractie vraagt hoe met de inhoudelijke afwegingen wordt omgegaan, die hieraan ten grondslag liggen.

Het College licht toe, dat de gemeente voor het programma Stadsdiagonaal provinciale subsidie heeft ontvangen. Binnen de kaders, die de door de Provincie zijn gesteld, mogen de middelen anders worden ingezet, zolang het blijft binnen de doelstellingen die aan het programma zijn gekoppeld en het ook past binnen de kaders die door de raad zijn gesteld. Voorliggend voorstel is daarop gericht.

De Stadspartij pleit ervoor om bij de realisering hiervan ook zoveel mogelijk rekening te houden met de aanleg van nieuw groen.

De VVD wijst er op dat de resterende middelen van de Stadsdiagonaal worden gebruikt om juist het stukje, dat aanvankelijk niet is toegepast op de Nieuwstad, nu wél in te vullen omdat de Stadsdiagonaal halverwege op de Nieuwstad uitkomt.

De PvdA vraagt of instemming met voorliggend voorstel betekent dat ook wordt ingestemd met de verdere plannen voor onder andere Brasseroord. Immers, het nu voorliggende voorstel geeft hieraan reeds een bepaalde richting.

Het College benadrukt nergens op vooruit te lopen. Het haalbaarheidsonderzoek en de eenmalige verlichting is een aanvulling op hetgeen reeds is uitgevoerd. Dit voorstel valt binnen de kaders zoals het provinciaal programma dat toelaat. Als de provinciale subsidie niet wordt besteed, moet het geld echter terugvloeien naar de provincie. Daarom wordt nagestreefd om de middelen binnen de gestelde kaders en binnen de doelen van het programma zo goed mogelijk te besteden.

GroenLinks vraagt waarom het voorstel als hamerstuk staat geagendeerd. Blijkbaar moet de raad hierover besluiten en blijkbaar kunnen er keuzes worden gemaakt wat betreft de besteding van het budget. De vraag is daarom of er een inhoudelijke behandeling plaatsvindt voorafgaand aan het raadsbesluit.

Het College stelt dat een verschuiving binnen een op programmaniveau vastgesteld doel binnen de inhoudelijke kaders valt die door de raad zijn gesteld. Daarom kan dit als hamerstuk worden behandeld en is het aan het College om de inhoudelijke afwegingen te maken.

De VVD wijst erop dat altijd kan worden verzocht om een Forum te wijden aan een hamerstuk.

GroenLinks had dit graag duidelijker in de stukken beschreven gezien, zodat dit ook voor nieuwkomers in de raad duidelijk is. Het voorstel kan wat GroenLinks betreft echter als hamerstuk aangeduid blijven.

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk kan worden behandeld.

6f. Concept Begroting Tribuut 2018

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6g. Begroting 2018-2021 en jaarstukken 2016 VNOG

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6h. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6i. Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 19 juni 2017

De Stadspartij wijst op ingekomen stuk nummer 10, zijnde een ingezonden brief van de Stadspartij betreffende de biomassacentrale. De beantwoording van genoemde brief is weliswaar in het overzicht opgenomen, maar de Stadspartij heeft het schriftelijk antwoord nog niet mogen ontvangen.

De voorzitter zal dit nagaan. De Stadspartij zal hierover binnenkort bericht ontvangen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 19 juni 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 22-05-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 22-05-2017 conform wordt vastgesteld

9b. Forumverslag 01-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 01-06-2017 conform wordt vastgesteld

9c. Forumverslag 06-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 06-06-2017 conform wordt vastgesteld.

9d. Forumverslag 08-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 08-06-2017 conform wordt vastgesteld

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 19 juni 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 19-06-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend