Pagina delen

Begroting uitvoeringskosten decentralisaties 2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. de gemeentelijke begroting te wijzigen voor wat betreft de (incidentele) implementatiekosten voor 2015 ter hoogte van € 433.150, inclusief mutatie saldireserve;
  2. kennis te nemen van de verdeling van de structurele uitvoeringsbudgetten ter hoogte van € 1.373.300 welke voor een bedrag van € 1.330.070 gedekt worden uit de integratieuitkeringen van de drie transities en daarnaast nog voor € 43.230 nadere dekking gevonden moet worden;
  3. een verkenning te starten om de mogelijkheden te onderzoeken om de formatie beleidsregie Jeugd en Participatie in te vullen door verminderen van capaciteit bij verbonden partijen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het Rijk heeft in 2012 aangekondigd een aantal taken in het Sociale Domein over te hevelen naar de gemeenten. Gezien de omvang en complexiteit van deze operatie heeft Zutphen in samenwerking met de gemeente Lochem een programmabureau opgericht voor de coördinatie. Het programmabureau heeft vanuit een coördinerende rol de uitvoeringskosten van de nieuwe taken in het Sociale Domein in kaart gebracht en samengevat in een begroting inclusief dekkingsvoorstel.

Beoogd effect

Voldoende middelen voor de uitvoerende taken met betrekking tot de decentralisaties in het Sociale Domein.

Argumenten

1. Zonder extra middelen kunnen de nieuwe decentralisatietaken niet uitgevoerd worden

De decentralisaties vergen uitbreiding c.q. versterking van de organisatie en hogere bijdragen aan lokale en regionale partners. Dit is met name ingegeven vanuit de transitie van deze taken van Rijk naar gemeenten. Daarnaast is er een doorontwikkeling/ transformatie nodig. Ook hiervoor zijn in 2015 middelen benodigd.

2. Zonder een goede verdeling en toewijzing van budgetten is er geen grip op de uitvoeringskosten

Door de uitvoeringskosten gedetailleerd in kaart te brengen ontstaat een basis om in 2015 op te sturen.

3. Er is structurele dekking mogelijk voor de uitvoeringskosten.

De belangrijkste dekkingsmiddelen zijn een procentuele uitname van 5% uit de integratieuitkering Sociaal Domein. Met betrekking tot de uitname ten laste van het participatiebudget leidt dit tot een verlaging van het budget voor re-integratietaken.

Hiermee zijn de uitvoeringskosten nog niet structureel gedekt. Om de begroting dekkend te maken zijn nog aanvullende maatregelen nodig. Hierbij kan aan het volgende worden gedacht, waarbij het van belang is dat dit voorstel zich nog in een beginstadium bevindt en nog moet worden onderzocht.

We stellen voor om een verkenning te starten om de volgende optie te onderzoeken: Inzetten van formatie die nu is ondergebracht bij verbonden partijen, ten behoeve van de nieuwe rollen in het kader van de decentralisaties, zoals beleidsstrateeg Jeugd en beleidsontwikkelaar Participatie.

Kanttekeningen

1. De begroting uitvoeringskosten is op basis van de informatie die we nu beschikbaar hebben. Het is zaak om de werkelijke kosten goed te volgen om snel te kunnen reageren als dat nodig is.

Veel ramingen zijn gebaseerd op aannames. Dat is logisch omdat het nieuwe taken betreft en er geen betrouwbare aantallen voorhanden zijn als het gaat om de hoeveelheid inwoners die aangewezen zal zijn op maatwerkvoorzieningen. De echte transformatie moet nog op gang komen. Deze onzekerheden leveren hogere risico’s op die reeds opgenomen zijn in de risicoparagraaf van de gemeente.

Het aantal inwoners dat een beroep zal doen op zorg (zowel WMO als Jeugd) is zoals genoemd nog onzeker. De begroting is afgestemd op de informatie die nu voorhanden is. De werkelijkheid in 2015 kan hiervan substantieel afwijken. Dit levert een budgettair risico op. Dit risico geldt met name voor de uitvoering door het CJG en Het Plein. Op basis van de ervaringsgegevens in de loop van 2015 moet blijken of de aannames die ten grondslag liggen aan de geraamde uitvoeringskosten juist zijn. De kosten voor de uitvoering van de WMO en Jeugd hangen direct samen met de (onzekere) hoeveelheid klanten. Ook is nog niet duidelijk in hoeverre de nieuwe taken zullen leiden tot uitbreiding van ondersteunende functies.

Het is zaak om het verloop van de uitvoeringsbudgetten goed te volgen. Hiervoor is een strakke monitoring en tijdsregistratie nodig. De gemeente vraagt, als opdrachtgever van CJG en Het Plein, om hierover te rapporteren met een frequentie per 2 maanden en daarnaast via de reguliere P&C-cyclus. Daarnaast is inzicht in de eigen out-of-the-pocket kosten gewenst. Hiervoor moet met ingang van 1 januari urenregistratie plaatsvinden van de medewerkers die ingezet worden ten behoeve van de decentralisaties. Dit draagt bij aan inzicht in de werkelijke totale kosten van de decentralisaties hierdoor en ontstaat een beeld van de toereikendheid van de decentralisatieuitkering.

2. Een deel van de dekking komt t.l.v. de Saldireserve. Hierdoor daalt het weerstandsvermogen van de gemeente.

De voorgestelde begroting is incidenteel niet sluitend. Voorgesteld wordt om het incidentele tekort te dekken uit de saldireserve. Hierdoor daalt her weerstandsvermogen van de gemeente, maar blijft binnen de categorie ‘voldoende’.

3. Zonder inzicht in het budget voor de ‘Algemene Oplossingen’ is er geen goede budgetbewaking mogelijk.

In de begroting is opgenomen voor ‘Algemene Oplossingen’:

Budget algemene oplossingen wmo               €  459.845

Budget algemene oplossingen jeugd              €  381.874

Budget algemene oplossingen participatie      €  106.477

Totaal                                                        €  948.196

Hiervan is inmiddels bestemd:

Voorstel continuering inloop GGZ 2015           € 129.250

Ruimte in budget ‘Algemene Oplossingen’      € 818.946

De kosten voor de toegang via CJG en Het Plein zijn nu in de begroting uitvoeringskosten opgenomen. De opdracht aan Perspectief met het oog op de doorontwikkeling van de Gebiedsgerichte Sociale Teams is nog niet financieel vertaald en zal ten laste komen van de hierboven gepresenteerde ruimte in het budget ‘Algemene Oplossingen’.

Begin 2015 zal er een separaat voorstel worden voorbereid met betrekking tot deze resterende budgetruimte.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het College en de Raad worden frequent, via de Stuurgroep, Fora en presentaties, geïnformeerd over de status en voortgang van de operaties in het Sociale Domein.

Rapportage/evaluatie

Extra rapportagemomenten naast de bestuursrapportage zijn nodig. Zie ook ‘kanttekening 1’. Strakke monitoring van de zorgbudgetten in 2015 vindt plaats door maandelijkse rapportage van het CJG en Het Plein en urenregistratie van de ingezette medewerkers. Met betrekking tot de uitvoeringskosten wordt eind 2015 de balans opgemaakt en kan besloten worden tot een bijstelling van de huidige norm van 5% uitvoeringskosten ten opzichte van het totaalbudget Sociaal Domein.

Financiën

De belangrijkste financiële consequenties zijn in dit collegevoorstel toegelicht. Een gedetailleerde begroting uitvoeringskosten 2015 is als bijlage toegevoegd. De voorgestelde dekking is als volgt:

Structureel

Totale structurele uitvoeringskosten                    € 1.373.300

Dekking uitvoeringskosten WMO                         €   459.845

Dekking uitvoeringskosten Jeugd                        €  763.748

Dekking uitvoeringskosten Participatie                €  106.477

Structurele dekkingsmiddelen                            € 1.330.070

Tekort                                                             €     43.230 -

Mogelijk aanvullende dekking:

  • Inzet capaciteit verbonden partijen           €    65.500  (nog uit te werken)

Mogelijk overschot:                                           €    22.270

 

Incidenteel

Regionale uitvoeringskosten Jeugd                     €      3.500

Communicatie                                                  €    17.500

Doorontwikkeling/transformatie                          €  412.150

Totale incidentele uitvoeringskosten                   €  433.150

 

Dekking Saldireserve                                        €  433.150

In eerdere stadia zijn reeds incidentele implementatiebudgetten door de Raad beschikbaar gesteld. In de tweede bijlage wordt een totaaloverzicht hiervan gegeven evenals de dekking en besteding van deze middelen.

Bijlagen

  1. Begroting uitvoeringskosten nieuwe taken Sociaal Domein 2015.
  2. Totaaloverzicht implementatiekosten Sociaal Domein 2012-2014.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0005

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 januari 2015 met nummer 50248b e s l u i t :

  1. de gemeentelijke begroting te wijzigen voor wat betreft de (incidentele) implementatiekosten voor 2015 ter hoogte van € 433.150,  inclusief mutatie saldireserve;
  2. kennis te nemen van de verdeling van de structurele uitvoeringsbudgetten ter hoogte van € 1.373.300 welke voor een bedrag van € 1.330.070 gedekt worden uit de integratieuitkeringen van de drie transities en daarnaast nog voor € 43.230 nadere dekking gevonden moet worden;
  3. een verkenning te starten om de mogelijkheden te onderzoeken om de formatie beleidsregie Jeugd en Participatie in te vullen door verminderen van capaciteit bij verbonden partijen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 26 januari 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Het college vraagt de raad de begroting te wijzigen in verband met de uitvoering van de decentralisaties in 2015. Voor een begrotingswijziging is toestemming van de raad vereist. Verder verzoekt het college de raad kennis te nemen van de verdeling van de structurele uitvoeringsbudgetten welke voor een deel gedekt worden uit de integratieuitkeringen van de drie transities. Voor een bedrag van € 43.230 moet nog nadere dekking worden gevonden. Tot slot vraagt het college de raad in te stemmen met een verkenning van de mogelijkheden om de formatie beleidsregie Jeugd en Participatie in te vullen door het verminderen van capaciteit bij verbonden partijen.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 26-01-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDW.P. van Stockum
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Zij geeft eerst het woord aan het college.

Het college merkt op dat dit voorstel zich vooral richt op de incidentele kosten die in 2015 worden gemaakt ten behoeve van de transformatie in het sociaal domein. Zonder deze extra impuls bestaat het gevaar dat er te weinig aandacht is voor deze noodzakelijke transformatie. Voor de structurele kosten wordt binnen de bandbreedte van 5% gebleven, zoals door de raad in de beleidskaders is vastgelegd.

De VVD is blij met het duidelijke voorstel. Is dit het laatste voorstel voor incidenteel geld? Is er sprake van verschuiving van indirecte kosten of van extra kosten. Als het extra kosten betreft zijn deze dan structureel? Wil het college een overzicht geven wat er in de afgelopen jaren besteed is en een doorkijk geven naar 2016 en dit ook als systematiek in de voorjaarsnota (VJN) doorzetten? Tenslotte vraagt de fractie welk plan ten grondslag ligt aan verhoging van het budget voor het CJG, waarvoor al veel is gereserveerd.

De PvdA complimenteert het college voor het vele werk dat al is verzet en ze heeft begrip voor de extra kosten. Slechts 25% van die kosten wordt gedekt door de rijksuitkering. Loopt Zutphen daarmee uit de pas met andere gemeenten? Wat is nu het budget dat voor CJG beschikbaar is en wat gaat het CJG daarvoor doen? Op welke manier denkt het college gebruik te maken van inzet van capaciteit van verbonden partijen?. Wanneer komt er meer duidelijkheid over de inzet van wijkteams?

D66 maakt zich zorgen over de financiële situatie van de gemeente. Er zijn de laatste tijd veel financiële tegenvallers, waarvoor de saldireserves moeten worden aangesproken. Hoe blijft het college binnen de financiële kaders?

De voorzitter merkt op dat deze discussie nu niet aan de orde is.

De Stadspartij is blij met dit duidelijke en tijdige voorstel. Goed dat er ook gekeken wordt naar de verbonden partijen. Welke heeft het college op het oog? Wellicht is er voor de transformatie nog wel meer geld nodig, dat zal in de loop van het jaar wel duidelijk worden. Hoe verhoudt Zutphen zich ten opzichte van andere gemeenten? Wellicht is het mogelijk gezamenlijk een vuist te maken naar het rijk, wanneer er meerdere gemeenten zijn die geld te kort komen voor de uitvoering.

GroenLinks acht het niet reëel te denken dat dit de laatste keer is dat het college met een voorstel komt om incidentele verhoging van het budget. Er bestaat te veel onzekerheid op dit moment.

D66 meent dat het huishoudboekje uiteindelijk wel moet kloppen.

GroenLinks erkent dit, maar het heeft weinig zin daar nu bij stil te staan. Het voorstel geeft een helder overzicht. Waarom wordt geld dat bedoeld is voor re-integratiekosten gebruikt voor de organisatie? Hoe wordt inzet formatie van verbonden partijen verkend? In het voorstel gaat het om extra formatie die meestal minder is dan 0,5 fte; wordt dat niet te kwetsbaar? Is er al een inrichtingsplan? Is er een werkplan voor de 1,5 fte voor begeleiding van de transformatie?

Het CDA vraagt hoe precies inzet van formatie van verbonden partijen gaat.

De ChristenUnie heeft verder geen vragen.

De SP vraagt hoe de raad op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen.

Burgerbelang vraagt of de procesbegeleiders die nu worden ingehuurd, niet langer nodig zijn in 2016. In het voorstel is sprake van tweemaandelijkse rapportages en maandelijkse rapportages; dat lijkt tegenstrijdig. Wat is de bedoeling?

Het college antwoordt dat het zijn vaste intentie is dat dit voorstel toereikend is voor de uitvoeringskosten in 2015. Als er meer nodig blijkt te zijn voor een onderdeel, dan zal het bezien of het binnen deze begroting kan worden opgevangen. Verder kijken dan dit jaar is lastig. In februari wil het college met de raad van gedachten wisselen over de monitoring op de uitgaven en wat precies geëvalueerd moet worden, zodat college en raad dezelfde verwachtingen hebben. Het is spijtig dat geput moet worden uit het re-integratiebudget, maar dat gebeurt ook op andere terreinen wel. Ingezet wordt vooral op algemene maatregelen, in plaats van op maatwerk.

Burgerbelang vraagt hoe andere gemeenten het doen.

Het college zegt dat de 5% regeling in veel gemeenten wordt toegepast. Het college heeft getracht gegevens te krijgen van vergelijkbare gemeenten, zoals Harderwijk, Tiel en Doetinchem, maar dat is nog niet gelukt. In dit voorstel gaat het om extra middelen, niet om verschuiving van kosten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de structurele kosten lager worden door een verschuiving richting algemene oplossingen. De wijkteams spelen daarin een rol. Het college heeft vorige week besloten 3 ton in te zetten voor de wijkteams van de Stichting Perspectief. Tevens zijn besluiten genomen over het inrichtingsplan sociaal domein en over de transformatie-agenda. Deze besluiten zijn al naar de raad ter kennisneming. Indien de raad daarop een toelichting wil in een forumvergadering, is het college daartoe bereid.

Als er inzicht is in extra uitgaven voor jeugdzorg tegenover de rijksuitkering zal het college bezien of het zinvol is met andere gemeenten bij het rijk aan te kloppen.

Het inrichtingsplan voor het CJG staat vandaag op de lijst ingekomen stukken van de raad. Daarin is te zien hoe de middelen worden ingezet. Bij het CJG is sprake van een forse taakuitbreiding.

De voorzitter wijst erop dat in maart een extra vergadering is gepland over het CJG.

Het college denkt over de inzet capaciteit verbonden partijen aan een andere verdeling van de beleids- en strategische taken tussen gemeente en Het Plein. Het in het voorstel genoemde bedrag is het hoogst haalbare.

GroenLinks vraagt of het mogelijk is minder uit het veld weg te halen, indien de besparing door de formatieverschuiving meevalt.

Het college zegt in dat geval terug te komen naar de raad. Het zou ook kunnen leiden tot verschuivingen binnen de uitvoeringskosten of naar echte zorg.

Het CDA vraagt of er capaciteit is bij de gemeente om deze taak uit te voeren.

Het college antwoordt dat er zoals gebruikelijk functieprofielen zullen worden opgesteld en er vervolgens werving zal plaatsvinden.

Burgerbelang vraagt of de verbonden partijen hiervan al op de hoogte zijn en zo ja hoe ze hier tegenover staan.

Het college antwoordt dat het de mogelijkheden gaat verkennen en de consequenties in beeld zal brengen. Als dat niet binnen de door de raad gestelde kaders past, zal het college de raad een voorstel doen; anders zal het college de raad informeren.

Het college heeft de ambitie de zorg binnen het beschikbare budget uit te voeren, maar het college-akkoord biedt ruimte om extra geld beschikbaar te krijgen ten koste van andere beleidsterreinen als dit niet het geval is. Bij de voorbereiding van de VJN wordt naar deze ruimte gezocht. Voor de huishoudelijke hulp is een tekort verwacht van 3,5 ton. Daarover komt het college nog met de raad te spreken.

De nu voorgestelde capaciteitsuitbreidingen komt bovenop de huidige ambtelijke capaciteit. Deels zal dit bij de huidige ambtenaren worden belegd; deels samen met Lochem, om kwetsbaarheid te voorkomen.

De rapportages zullen maandelijks aan het college worden uitgebracht en elke twee maanden aan de raad.

D66 vraagt of de raad inzicht krijgt in de vergelijking met andere gemeenten.

Het college zegt dit toe.

De VVD merkt op dat het een grote operatie is. Het einde van het projectbureau is in zicht. De fractie doet nogmaals de suggestie de historie van de kosten in beeld te brengen en de lijn van de afgelopen drie jaar door te trekken naar 2016 in de VJN.

Het college zegt daar zijn best voor te willen doen.

De voorzitter concludeert dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad en sluit vervolgens de vergadering

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 9 februari 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 09-02-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend