Pagina delen

Begroting 2018 van GR basismobiliteit Plus Ov

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Geen zienswijze op de begroting 2018 van de GR Basismobiliteit PlusOV in te dienen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 5 oktober 2015 is de raad akkoord gegaan met de gemeenschappelijke regeling basismobiliteit. Hieraan nemen deel de gemeenten in de Stedendriehoek, inclusief Hattem en Heerde. De gemeenschappelijke regeling (GR) heeft de vorm van een uitvoeringsorganisatie; het beleid wordt bepaald door de deelnemende gemeenten zelf. Dat betekent dat over beleidszaken de afzonderlijke colleges een besluit moeten nemen. Deze besluiten worden voorbereid door het regionale portefeuillehouders overleg.

Op 10 mei 2017 heeft het college de conceptbegroting 2018 ontvangen. Op 11 mei 2017 is door het bestuur van de GR Basismobiliteit een informatiebrief gestuurd aan de raad gestuurd waarin is aangegeven dat de raad een zienswijze over deze conceptbegroting kan indienen bij de directeur van de Vervoerscentrale Basismobiliteit/Plus OV (bijlage 2). Het bestuur van de GR Basismobiliteit dient de begroting voor 15 juli vast te stellen.

De concept begroting 2018 van Vervoerscentrale Stedendriehoek (bijlage1) bevat voor het eerst, voor een heel jaar, de opgaven van het vervoer van alle voor de Vervoerscentrale beoogde doelgroepen van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. In 2018 is vooral sprake van het bestendigen van de organisatie Vervoerscentrale Stedendriehoek en de kwaliteit van het vervoerssysteem PlusOV. De financiële uitgangspunten voor de begroting 2018 zijn vastgesteld in de Kadernota 2018-2021. Deze begroting is opgesteld conform de uitgangspunten in de kadernota.

Vanaf 2018 moet, conform het BBV, de productenbegroting bestaan uit een verplichte indeling naar taakvelden. Deze indeling moet aan het bestuur worden gepresenteerd en zal ook gebruikt worden voor het aanleveren van financiële informatie aan andere partijen (onder ander het Rijk/CBS). Er is voor gekozen om deze taakvelden te gebruiken als programma indeling. Hierdoor ontstaan er vanaf de begroting 2018 4 programma’s (incl beheer en regie):

1. Onderwijsbeleid en leerlingzaken; hieronder valt het leerlingenvervoer € 980.167

2. Maatwerkdienstverlening 18+; hieronder valt het Wmo vervoer, zowel vraagafhankelijk als het dagbestedingsvervoer, € 490.755

3. Maatwerkdienstverlening 18-; hieronder valt het jeugdvervoer, € 20.585

4. Samenkracht en burgerparticipatie; hieronder valt het aanvullend OV, € 477.367 ( dit zijn provinciale middelen).

De totale lasten voor Zutphen van PlusOV bedragen voor 2018; € 1.491.507 ( 10,3 % van de totale begroting van PlusOV). Dit valt binnen de begroting van Zutphen.

Beoogd effect

Bij het ontbreken van vervoersalternatieven inwoners van Zutphen in de gelegenheid te stellen toch te kunnen reizen.

Argumenten

1.1       De begroting past binnen de vastgestelde kaders.

In juli 2016 heeft uw raad kennis genomen van het Bedrijfsplan 2.1. en van de vereveningssytematiek voor het vraagafhankelijk vervoer. De gemeentelijke bijdrage aan de vervoerscentrale is al eerder vastgesteld bij het vaststellen van Bedrijfsplan Vervoerscentrale 1.0. In deze begroting voor 2018 zijn de door het bestuur vastgestelde begrotingskaders verwerkt.

1.2       De begroting 2018 van PlusOV is budgetneutraal opgesteld.

De begroting 2018 van PlusOV is gebaseerd op de (deel) begrotingen 2017 van de afzonderlijke gemeenten en bevatten nog geen ervaringscijfers. Deze zullen voor het eerst verkregen worden na 2017. In die zin bevat de begroting 2018 nog geen wijzigingen ten opzichte van eerdere lokaal opgestelde begrotingen van de deelnemers van de GR.

1.3       Aan de formele vereisten wordt voldaan.

Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzagelegging. Op 11 mei 2017 heeft de raad de conceptbegroting 2018 van PlusOV ontvangen.

Kanttekeningen

1.1 De inschatting van het vervoervolume is lastig.

Regelgeving is gewijzigd en ook het samenvoegen van vervoerstromen zal effect hebben op het volume. De hier genoemde bedragen betreffen een inschatting van het vervoer dat nu al onderdeel is van de gemeentelijke begrotingen. Een stijging van het ingeschatte vervoervolume betekent concreet dat de Vervoercentrale voor de regio meer werk zal moeten verzetten. Daarbij moeten we ook rekening houden met een tegengestelde beweging. Door ontwikkelingen in bijvoorbeeld de Wmo, waarbij een groter beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid van mensen, zien we de vervoervolumes dalen.  

Risico’s

Vervoerskosten

De vervoerder wordt niet langer per beladen zone betaald (per persoon per zone) maar per uur met een opslag voor kilometerkosten. Deze wijziging van systematiek ten opzichte van eerdere jaren kan betekenen dat de afrekening van vervoerders wijzigt . De effecten van deze wijziging zijn vooraf moeilijk te bepalen. Er is een risico dat de vervoerskosten hierdoor hoger uitvallen dan geraamd.

Een deelnemende gemeente stapt uit de GR

De Vervoerscentrale heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) getekend met alle negen deelnemende gemeenten. Deze DVO loopt van 24 maart 2016 tot 1 augustus 2019. Indien de deelnemende gemeenten deze overeenkomst niet wensen te verlengen, moet dit uiterlijk 1 juni 2018 schriftelijk aan de opdrachtnemer worden bericht. Is dat niet het geval dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met vier jaar.

Het is een risico dat één van de gemeenten in 2018 de overeenkomst opzegt en uit de GR treedt. Opzegging van één van de deelnemers kan consequenties hebben voor de omvang van het personeelsbestand van de Vervoerscentrale. De kosten voor overhead worden dan ook verdeeld over minder deelnemers, waardoor dit een verhoging van de bijdrage van de overige gemeenten kan betekenen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

1. De raad is d.d. 14 april geïnformeerd over de kaders voor de begroting 2018 van PlusOV.

2. Op 8 mei 2017 zijn de voorlopige jaarstukken in het Forum besproken en voor kennisgeving aangenomen.

3. Op 11 mei 2017 is het college en de raad per brief geïnformeerd door PlusOV.

4. Het DB van de GR-basismobiliteit PlusOV wordt per brief geïnformeerd door het college.

Financiën

De input voor de begroting 2018 is afkomstig van de (deel)begrotingen 2017 van de deelnemende gemeenten aan de GR. De reden is dat er nog geen ervaringscijfers zijn, omdat Plus OV pas per 1-1-2017 van start is gegaan. Na 2017 zullen er meer data bekend worden en zal de begroting voor 2019 e.v. op de dan bekende cijfers zijn opgesteld.

Bijlagen

-           Concept-Begroting 2018 GR-basismobiliteit PlusOV.

-           Informerende raadsbrief en aanbieding concept begroting 2018

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0080

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 juni 2017 met nummer 103302


artikel 35 lid 2 van de WGR


b e s l u i t :

Geen zienswijze op de begroting 2018 GR- basismobiliteit PlusOV in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 3 juli 2017 (19:30 - 20:00) Naar boven

Toelichting griffie

De begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR) wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de betreffende GR. Daaraan gaat een wettelijk vastgelegd traject vooraf: de colleges moeten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en de raden van de deelnemende gemeenten zijn in de gelegenheid om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Deze wensen en bedenkingen worden in een zienswijze kenbaar gemaakt aan de GR. Gebruikelijk is dat het college een concept zienswijze voorbereid en dit voorlegt aan de raad.

van de GR basismobiliteit PlusOV is de conceptbegroting 2018 ontvangen. Het college heeft de conceptbegroting 2018 van de GR basismobiliteit PlusOV beoordeeld en ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. De raad wordt voorgesteld hier mee in te stemmen.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 03-07-2017 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Vanwege de afwezigheid van mevrouw Van Dijk, neemt mevrouw Verwoort het voorzitterschap van de vergadering over.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft aan dat zich geen belangstellenden hebben gemeld om gebruik te maken van het recht om in te spreken.

3. Actieve informatievoorziening

Het College maakt melding van een vijftal punten.

  • Op 4 juli behandelt het College een memo over de afwikkeling van de sluiting van het zwembad. Vervolgens zal deze memo aan de raad worden verstuurd.
  • De zeven gemeenten in de CleanTech regio zullen een convenant met het UAF sluiten. Het UAF is een organisatie die hoog opgeleide statushouders begeleidt naar opleiding en werk. Spreker verwijst naar de motie van D66 die eerder in de raad aan de orde geweest.
  • Er is opnieuw een wachtlijst ontstaan bij Veilig Thuis. Deze wordt veroorzaakt door een toename van het aantal meldingen en verzoeken tot onderzoek, in combinatie met een aantal zieken de organisatie. De verwachting is dat de wachtlijst begin augustus weer is weggewerkt. In totaal staan er 6 personen uit de Gemeente Zutphen op de wachtlijst.
  • Dagelijks Bestaan, Woonbedrijf Iedereen en de Gemeente zijn het eens geworden om voor maximaal één jaar op het noordelijk deel Dagelijks Bestaan te huisvesten, met name voor wat betreft het woon-zorg gedeelte. Voor dagbesteding is reeds een andere locatie gevonden.
  • De vier aandeelhoudende gemeenten van vliegveld Teuge hebben een brief in voorbereiding voor de staatssecretaris, met het verzoek om in gesprek in te gaan met de gedeputeerden van de provincies Overijssel en Gelderland. Wellicht sluit de Commissaris van de Koning daar ook bij aan. De mogelijkheden tot wijziging van de vliegroute zijn daarbij onderwerp van gesprek.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks kondigt een initiatiefvoorstel aan, dat zal worden ingediend door D66, GroenLinks en de VVD. Dit voorstel zal medio augustus worden aangeboden aan het Presidium en betreft LHBT beleid.

 D66 kondigt een motie aan inzake haalbaarheidsonderzoek Vikingschip. Deze motie zal tijdens de aansluitende raadsvergadering worden ingediend.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 3 juli 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 3 juli 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Begroting 2018 van GR basismobiliteit Plus Ov

GroenLinks verwijst naar de brief waarin wordt gesproken over concrete contacten met de vervoerder wat betreft de inzet van elektrische voertuigen. De fractie vraagt of hieraan een concrete realisatietermijn is verbonden.

Het College is niet op de hoogte van een eventuele termijn en vraagt in hoeverre het antwoord op deze vraag van belang is voor de raadsbehandeling. Het College is bereid om voor een antwoord te zorgen, maar adviseert de besluitvorming van vanavond daar niet door te laten frustreren.

6b. Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Omgevingsdienst Achterhoek

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Benoeming lid Raad van Toezicht stichting Archipel

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6d. Bekrachting geheimhouding curriculum vitae (cv) lid Raad van Toezicht Stichting Archipel

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

7. Aankoop drinkwaterproductielocatie Vitens

GroenLinks is blij dat er gebruikt gemaakt gaat worden van het aankooprecht. Spreker vraagt of de afspraak is gemaakt dat dat er geen bezwaar kan worden gemaakt zodra dit bij het Emerpark getrokken gaat worden. Onduidelijk is of dit mogelijk voor beperkingen kan zorgen.

Het College antwoordt dat een dergelijke afspraak nooit is overeen gekomen. Er mag daarom van worden uitgegaan dat er geen sprake is van beperkingen.

De PvdA beoordeelt het plan positief. Wel constateert de fractie dat er slechts één offerte bij de stukken is gevoegd. De fractie vraagt of er wel meerdere offertes zijn opgevraagd.

Het College zal dit navragen bij de portefeuillehouder en tijdens de aansluitende raadsvergadering beantwoorden.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 3 juli 2017

Ingekomen stuk 3 - Koffieaanbesteding Zutphen
(06-06-2017 / Facilitair / 103848)

GroenLinks verwijst naar het Forum van 1 juni. Bij de ‘Kaderstelling Inkoop Duurzaam en Lokaal’, heeft GroenLinks reeds gewezen op de Brief van Max Havelaar. Er zou een memo volgen met uitleg over aanbesteding zonder duurzaamheidseisen, waarbij concreet zou worden aangegeven wat de gemeente gaat doen om Fairtrade gemeente te blijven. De fractie heeft deze memo echter nog niet gezien.

Het College geeft aan dat, als er een memo is toegezegd, deze er ook zal komen. Verder kan het College staande de vergadering geen concreet antwoord op geven.

 

Ingekomen stuk 11 – betr. E-bus / toeristentreintje Zutphen
(22-06-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 105869)

GroenLinks verzoekt het College te reageren om ingekomen stuk 11.

Het College geeft aan nog in gesprek te zijn met de betreffende ondernemer. Er wordt serieus naar de mogelijkheden gekeken.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 juli 2017

D66 verwijst naar het ontwerp bestemmingsplan Landgoed Hoekendaal en informeert naar eventuele bewonersprotesten.

Het College wijst er op dat het ontwerpplan ter kennisgeving is opgenomen op de lijst. De vraag blijft open staan.

Fractie Pepers en Verwoort wijst op de memo Stichting Zutphen Promotie, die ter afdoening voorligt. Deze zou in een Forum worden behandeld.

Het College wijst er op dat de memo is toegezonden aan de raadsleden. Agendatechnisch is het niet mogelijk om de memo en de toelichting te behandelen in het Forum van vandaag. De Forumbehandeling is verplaatst naar begin september.

10. Vaststellen Forumverslagen

10a. Forumverslag 19-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 19 juni 2017 conform wordt vastgesteld.

10b. Forumverslag besloten deel 19-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van het besloten deel van 19 juni 2017 conform kan worden vastgesteld. Derhalve is geen besloten bespreking nodig.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 19.50 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 3 juli 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 03-07-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend