Pagina delen

Begroting 2017-2020 en jaarstukken 2015 VNOG

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een zienswijze in te dienen tegen de begroting 2017-2020 en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Begroting 2017
Onlangs heeft u de concept begroting 2017 – 2020 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) ontvangen. De gemeenteraad heeft de gelegenheid zijn zienswijze op deze stukken kenbaar te maken. Tijdens de juni-vergadering van het Dagelijks Bestuur VNOG zullen de eerste ontvangen reacties op deze ontwerp begroting besproken worden ter voorbereiding van het Algemeen Bestuur VNOG. De reacties die later binnenkomen worden eveneens aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Op 30 juni zullen deze stukken voorliggen in het Algemeen Bestuur VNOG. Het standpunt van het college zullen wij alvast delen met het AB omdat de begroting bij ons pas op 4 juli in de raad komt.

Jaarstukken
U heeft ook de voorlopige jaarstukken 2015 van de VNOG ontvangen. Deze jaarstukken 2015 liggen nog ter controle bij de accountant. Er kunnen daarom nog wijzigingen plaatsvinden. Zodra de controle afgerond is kunnen de definitieve stukken worden opgesteld. Volgens planning zal het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 30 juni a.s. ook de definitieve jaarstukken en de resultaatbestemming behandelen. Het jaar 2015 is het laatste jaar dat de organisatie van de regio is verdeeld in een concerndeel en een clustergedeelte. Voor Zutphen is dat het cluster IJsselstreek, waar de besluitvorming is voorbehouden aan de bestuurscommissie. De bestuurscommissie heeft al een positief besluit genomen over de jaarstukken.

Beoogd effect

De raad informeren en in de gelegenheid stellen om zienswijzen kenbaar te maken conform de wettelijke regelgeving (artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regeling).

Argumenten

1.1 Het voorleggen van deze financiële stukken aan de gemeenteraad is een formeel vereiste.
In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de veiligheidsregio de conceptbegroting aan de
gemeenteraden zendt. Zij kunnen dan hun zienswijze hierover kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio.
In artikel 34B van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de informatieplicht vanuit het Dagelijks Bestuur om raden van de deelnemende gemeenten voor 15 april de voorlopige jaarstukken aan te bieden, vastgelegd.

1.2 De begroting sluit aan bij de Kadernota.
Enige tijd geleden is de Kadernota door het Algemeen Bestuur van de VNOG vastgesteld (collegebesluit van maart 2015). Deze ontwerpbegroting is gebaseerd op voortzetting van het bestaand beleid, waarbij rekening is gehouden met de financiële uitgangspunten en de besluiten voortvloeiend uit de behandeling van de genoemde behandeling van de Kadernota in het Algemeen Bestuur.

Kanttekeningen

1.1. Een paar openstaande onderwerpen moeten nog worden uitgewerkt.
Nog niet alle geformuleerde ambities in het kader van transparantie en informatievoorziening zijn al in deze programmabegroting integraal verwerkt, maar een deel al wel. De nu voorliggende programmabegroting stelt het AB in staat om binnen de wettelijke termijnen de programmabegroting 2017-2020 vast te stellen, onder de gelijktijdige toezegging dat in de loop van 2016 de nog openstaande onderwerpen worden uitgewerkt en daar waar noodzakelijk voor besluitvorming worden voorgelegd voor de aanvang van 2017.

1.2. De jaarstukken kunnen nog worden aangepast.
De jaarstukken liggen nog ter beoordeling voor bij de accountant. Er kunnen daarom nog wijzigingen plaatsvinden

Risico’s

De begroting 2017 brengt voor Zutphen geen risico’s met zich mee.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De begroting moet o.g.v. art. 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen ter inzage worden gelegd. De verplichte ter inzage legging wordt gepubliceerd via de website van de gemeente Zutphen.

Rapportage/evaluatie

Niet van toepassing.

Financiën

Begroting 2017-2020
De begroting is opgesteld op basis van eerder vastgestelde uitgangspunten rond o.a. loon- en prijsontwikkeling. Verder is in de begroting rekening gehouden met een bezuinigingstaakstelling van € 2,4 miljoen richting 2020. Eind 2016 moet duidelijk zijn hoe deze taakstelling wordt ingevuld, zodat er vanaf 2017 een begroting zonder taakstelling resteert. De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn al gebaseerd op de nieuwe verdeelsystematiek die eind maart door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, maar nog via een wijziging van de gemeenschappelijke regeling moet worden bekrachtigd. Het voorstel rond de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ligt ook voor.

Deze nieuwe systematiek komt er op neer dat Zutphen in de toekomst 5,82% van de kosten gaat bijdragen aan de VNOG. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit een afname van de Zutphense bijdrage met zo’n € 87.246. Omdat bij het toepassen van het nieuwe verdeelmodel zogenoemde voor- en nadeel gemeenten ontstaan, wordt voor de invoering een overgangstermijn van 3 jaar gehanteerd (25%, 50% en 75%).
Voor 2017 gaat de VNOG uit van een bijdrage vanuit Zutphen van € 2.340.852. Dit bedrag is inclusief de verrekening van de Btw-compensatie, die tot nu toe apart werd verrekend. In onze begroting 2016 is een budget opgenomen van € 2.356.800. In de meerjarenbegroting 2017-2020 is met de begroting van de VNOG rekening gehouden.

Jaarstukken
Het voorlopige resultaat
Op pagina 4 van de jaarstukken wordt het voorlopige resultaat weergegeven:
Totaal Brandweer en Regionaal Veiligheidsbureau € 63.083
Totaal GHOR € 27.399
Totaal Clusters, w.o. IJsselstreek € 1.013.163
Totaal € 1.103.645

Bestemming van het resultaat
De bestuurscommissies van de clusters geven de bestemming van het resultaat van hun respectievelijke programma aan. Voor de bestemming van het resultaat van het concern VNOG (waaronder het Regionaal
Veiligheidsbureau en de GHOR) doet het DB een voorstel. Het voorstel tot bestemming van het resultaat 2015 van de totale VNOG wordt via het DB aan het AB aangeboden.

Het resultaat van het cluster IJsselstreek
2015 is het laatste jaar waarin de clusters in hun huidige vorm bestaan. Op pagina 25 en 26 van de jaarstukken wordt ingegaan op het resultaat van het cluster IJsselstreek. In 2015 is een positief resultaat geboekt van € 138.158,-- met name bestaande uit lagere personele en kapitaallasten.
Conform de afspraak gemaakt in de Bestuurscommissie van januari 2015 wordt de reserve van brandweer IJsselstreek terugbetaald aan de drie gemeenten. Er zal een bedrag van € 80.044 worden teruggestort naar de gemeente Zutphen.

Bijlagen


1. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2017-2017 VNOG.
2. Voorstel AB VNOG programmabegroting 2017-2020.
3. Programmabegroting 2017-2020 VNOG.
4. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2015 VNOG
5. Voorlopige jaarstukken VNOG 2015
6. Brief (concept) aan de VNOG over de programmabegroting 2017-2020.

Stukken die ter inzage liggen

Niet van toepassing.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0078

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 juni 2016 met nummer 82737b e s l u i t :

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een zienswijze in te dienen tegen de begroting 2017-2020 en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 20 juni 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 20-06-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.B. Demoed
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Van der Ploeg spreekt in namens omwonenden Vispoortgracht. Zijn bijdrage is als bijlage bijgevoegd.

Dhr. Van der Ploeg vraagt om antwoord op zijn vragen.

De voorzitter geeft aan dat die beantwoording niet nu plaats vindt. Wel is er gelegenheid tot het stellen van nadere vragen aan dhr. Van der Ploeg door raadsleden. Er zijn geen vragen.

3. Actieve informatievoorziening

Het college maakt melding dat zij afgelopen weekend een brief onder omwonenden van de Vispoortgracht heeft verspreid over de zuidelijke entree van de binnenstad. Het college licht toe wat daaronder wordt verstaan:

-          Realisering van de rondweg De Hoven; daardoor zal er meer verkeer vanuit de zuidkant Zutphen binnenkomen;

-          Realisering Hof van Heeckeren; dit zal een verkeersaantrekkende werking hebben en leiden tot verhoging van de parkeerdruk;

-          Aantrekkelijker maken van het ’s Gravenhof

-          Verbinding museum-Walburgiskerk versterken

-          Parkeerdruk op de Houtwal en verbeterpunten bij toename hiervan

-          Ontwikkelingen met betrekking tot het pand aan het Vispoortplein

Deze punten worden niet afzonderlijk bekeken, maar binnen een integraal gebiedsomgevingsplan. Het college gaat verder uitwerken hoe dit aan te pakken en komt hiermee terug naar de raad. Daarbij hoopt het college subsidies van de provincie te kunnen benutten; het college zoekt hiervoor aansluiting bij het programma “steengoed benutten”. In de brief aan omwonenden staat dat de raad hierover op 20 juni actief wordt geïnformeerd. Dat is hiermee gebeurd.

De SP vraagt of het plan Vispoortbrug hiermee opgaat in een groter plan en hoe de provincie hierop heeft gereageerd en of het geld ook besteed kan worden aan een alternatief plan.

Het college bevestigt dat dit wordt meegenomen in het grotere plan. Hoe de provincie hierop reageert krijgt de raad meegedeeld in het vervolg. Van het besteden van geld aan een alternatief plan is nu geen sprake.

De SP is van mening dat op deze wijze een slechte start wordt gemaakt in relatie tot de bewoners.

GroenLinks vraagt wanneer dit onderwerp op de agenda te verwachten is.

De voorzitter antwoordt dat het presidium dit agendeert.

De Stadspartij vraagt of de gesprekken met omwonenden terugkeren in de bespreking in het volgende forum.

Het college zegt dat dit vanzelfsprekend in de volgende behandeling in het forum wordt meegenomen. Vanavond ging het er om de brief toe te lichten, in een forumbehandeling komt het college met de vervolgaanpak, inclusief het betrekken van de bewoners.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Basismobiliteit Vervoercentrale Bedrijfsplan 2.1

De PvdA vraagt hoe de situatie rond het debacle met Willemsen & De Koning bij dit voorstel betrokken wordt en vraagt of dit niet in het forum moet worden behandeld.

Het college geeft aan dat dit voorstel gaat over het inrichten van de vervoerscentrale, waarvoor de raad eerder de kaders heeft gesteld. Het gaat nu om uitvoering binnen die kaders. De inkoop van het vervoer is een andere onderdeel, maar dat komt in de komende jaren aan de orde.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Veilig Thuis; oprichting stichting; wensen en bedenkingen

De ChristenUnie vraagt een toelichting op de frictiekosten die bij de risico’s staan vermeld.

Het college zegt een inschatting te hebben gemaakt op de ervaringen tot nu toe. Het gaat echter om het omvormen van 3 organisaties tot 1 stichting, waarbij een schatting is gemaakt van de benodigde inzet en capaciteit. Gezien alle ontwikkelingen moet echter een voorbehoud worden gemaakt of dit een juiste inschatting is. Op dit terrein is veel in beweging. Het college wijst erop in een ander forum zojuist een zorgpunt te hebben besproken rondom de wachtlijsten. Wanneer er een frictie ontstaat tussen de benodigde en de beschikbare capaciteit komt het college hier in de raad op terug.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. GGD NOG; Programmabegroting 2017, wijziging gemeenschappelijke regeling en integrale jeugdgezondheidszorg

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. 1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Bekrachtiging geheimhouding inzake brieven rond jeugdhulpinstelling Intermetzo

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2017

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Integratie- en participatie aanpak statushouders en vluchtelingen

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Begroting 2017-2020 en jaarstukken 2015 VNOG

De PvdA geeft aan in te stemmen met de begroting. Wel hoort men graag hoe de VNOG de bezuinigingsdoelen eind 2016 gaat realiseren.

Het college is hier eveneens benieuwd naar. Daarbij wordt in het Dagelijks Bestuur er hard aan gewerkt om de doelstellingen te halen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6i. Concept-wijzigingstekst gemeenschappelijke regeling VNOG

De Stadspartij vraagt of er specifiek aandacht is voor problemen met inzet bij de brandweer in verband met een tekort aan vrijwilligers.

Het college antwoordt dat dit een voortdurende zorg is en dat er gerichte actie op wordt gezet om voldoende mensen ingezet en opgeleid te krijgen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6j. Begrotingswijziging Het Plein 2016-1

De voorzitter meldt dat in het presidium is besloten dit onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 23-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9b. Forumverslag 06-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9c. Forumverslag 09-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-06-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend