Pagina delen

Begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Het Plein, zienswijze raad

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De zienswijze over de begroting 2016 te verzenden zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Plein.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling en moet jaarlijks vóór 1 augustus bij GS ingediend worden. Daaraan gaat een wettelijk vastgelegd traject vooraf: de colleges moeten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en de raden moeten in de gelegenheid gesteld worden om hun zienswijze naar voren te brengen.

Op 18 mei is de begroting van Het Plein (en die van Delta) besproken in uw forum. De input van deze forumvergadering is gebruikt voor de formulering van de zienswijze. De begroting 2016 van Het Plein is beoordeeld en het advies is een zienswijze in te laten dienen.

 

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze op de begroting 2016 van Het Plein en daarmee een correcte uitvoering van de taken van GR Het Plein bewerkstelligen.

 

Argumenten

1.1  Er is een formele vereiste om de begroting voor te leggen aan de gemeenteraad.

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling stuurt de GR de conceptbegroting toe aan de deelnemende gemeenten opdat de gemeenteraden hun zienswijze hierover kenbaar kunnen maken aan de GR. Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzagelegging. De ontwerpbegroting ligt ter inzage vanaf 1 juni as.

1.2  Het Plein heeft zich bij het opstellen van de begroting gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2014, de verwachte ontwikkelingen op basis van (nieuwe) wetgeving, de economische ontwikkelingen en inschattingen van de rijksbudgetten voor 2016.

a. Economische ontwikkelingen

Na een aantal jaren van sombere economische ontwikkelingen, zijn de vooruitzichten voor 2016 weer gunstiger. Het Centraal Planbureau voorspelt voor dit en volgend jaar een economische groei van zo’n 1,75%, maar het economisch herstel is nog pril. Een herstel van de werkgelegenheid en een stevige daling van de werkloosheid laten op zich wachten en de prognoses voor 2016 zijn uiterst onzeker. Volgens doorrekeningen van Stimulansz op basis van de Miljoenennota (september 2015), gaat het Rijk voor 2016 uit van een stijging van het BUIG-budget met 1,75%. In Lochem en Zutphen bedroeg de stijging van het aantal BUIG-uitkeringen in 2014 11% voor Lochem en 14% voor Zutphen, hetgeen aanzienlijk hoger was dan het landelijk gemiddelde van 5,3%. Gezien de het na-ijleffect van economische ontwikkelingen in Oost-Nederland, verwacht Het Plein ook voor 2015 en 2016 nog een hogere stijging van het aantal BUIG-uitkeringen dan landelijk.

Op basis van de ontwikkeling in de eerste maanden van 2015 gaat Het Plein uit van een afvlakking van de stijging in 2015 naar 5%, hetgeen dus minder is dan de prognose in de begroting 2015, waarin werd uitgegaan van een stijging van 10%. Gezien de onzekere economische prognoses gaat Het Plein voor 2016 eveneens uit van een stijging van 5%, waarbij Het Plein de ambitie heeft om met inzet van loonkostensubsidies deze stijging verder te beperken tot 3,3%.

b. Ontwikkelingen Sociaal Domein

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de nieuwe Wmo en de Jeugdwet. Daarmee krijgen gemeenten een omvangrijke taak in het sociaal domein, met daarmee samenhangend omvangrijke budgetten. Gezien de bezuinigingstaakstelling van het Rijk die gepaard gaat met deze decentralisaties, liggen hier voor gemeenten ook forse risico’s.

Het Plein (als brede uitvoeringsorganisatie in het Sociaal Domein) ziet in de decentralisaties naast risico’s ook grote kansen. Kansen op een dienstverlening die beter aansluit bij wat mensen ook echt nodig hebben. Het Plein wil zorg dragen voor een laagdrempelige toegang, zodat mensen zich eerder melden als zij een probleem ervaren. Zo kan er preventief gehandeld worden, en onnodige zorg worden voorkomen. En Het Plein wil bijdragen aan een aanpak waarbij instanties met elkaar samen werken, in plaats van langs elkaar heen. Zodat de personen en gezinnen die het nodig hebben snellere en betere ondersteuning krijgen.

c. Samenwerking met Delta

De afgelopen jaren heeft Het Plein intensief gewerkt aan de voorbereidingen op de decentralisaties. De intensivering van de samenwerking met Delta is daar een belangrijk aspect bij. Door de expertise van beide organisaties samen te voegen, kunnen Het Plein en Delta gezamenlijk een betere dienstverlening tot stand brengen voor burgers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

1.3  De begroting is in lijn met de beleidsnota’s van de drie decentralisaties en de opdracht geformuleerd door het college.

De begroting is in lijn met de beleidsnota’s die in het kader van de decentralisaties zijn opgesteld. De opdracht vanuit de gemeente is leidend geweest bij het opstellen van de begroting. Kortheidshalve wordt verwezen naar de opdracht van de gemeente, geformuleerd op pagina 5 en 6 van de begroting van Het Plein.

1.4  Het Plein hanteert een aantal uitgangspunten voor de begroting Het Plein 2015.

Op basis van de economische ontwikkelingen, de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de opdrachtverstrekking door de gemeenten Lochem en Zutphen formuleert Het Plein de onderstaande financiële uitgangspunten voor de begroting 2016.

a. Ontwikkeling BUIG-budget

- Een stijging van het aantal BUIG-uitkeringen van 5% ten opzichte van 2015.

- Ambitie om de stijging BUIG-uitkeringen te beperken met 1,7 % door middel van inzet loonkostensubsidies vanuit het BUIG-budget.

b. Budget minimabeleid

- Budget minimabeleid 2016: realisatie 2014 (€ 2.003.000).

- Extra budget uitvoering schulddienstverlening: pm (nader vaststellen in najaar, op basis van bespreking voortgangsrapportage schulddienstverlening gemeenteraad).

- Budget voor de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten: € 720.000 (op basis van stijging aantal polissen in 2015 en raming 2016).

- Budget intensivering armoedebeleid: € 275.000 (conform meerjarenraming).

c. Budgetten programma Meer Meedoen

- Re-integratiebudget 2016: Rijksbudget re-integratie 2015 (conform opgave gemeenteloket) met een uitname tbv gemeenten van 5% voor algemene oplossingen en 5% voor uitvoeringskosten.

- Afronding trajecten Wet Inburgering: Lochem € 15.000; Zutphen € 5.000 (vanuit restant budget 2014 voor Inburgeringstrajecten toegevoegd aan reserve WWB); voor 2015 pm geraamd.

- Kinderopvang: op basis van realisatie Jaarrekening 2014.

- Jongerenloket: onderdeel bedrijfsvoering (€ 100.000).

d. Budget Wmo

- Budget individuele hulpmiddelen: realisatie Jaarrekening 2014 (dwz € 1.055.000 in plaats van € 1.691.000 meerjarenraming).

- Budget huishoudelijke hulp: realisatie Jaarrekening 2014 (dwz € 3.500.000 in plaats van € 4.048.000 meerjarenraming).

- Budget nieuwe Wmo-taken: op basis van de begroting 2015:

o   Zorg in natura: € 4.333.200.

o   Zintuigelijk gehandicapten: € 183.900.

o   Persoongebonden budget: € 2.701.200.

e. Budget Jeugdhulp

- Het jaarbudget voor Jeugdhulp 2016 is gebaseerd op de begroting 2015 met een korting van 5%:

o Zorg in Natura: € 8.426.000 -/- 5%.

o Persoonsgebonden budget: € 4.024.000 -/- 5%.

o Zorg Landelijk Transitie Arrangement: € 574.000 -/- 5%.

f. Budget bedrijfsvoering

- Huisvestingskosten, ICT en overige kosten: begroting 2015 + 1%.

- Salarislasten begroting 2015 + 1,25% als gevolg van CAO aanpassingen.

- Extra formatie als gevolg van toename klantenbestand in 2015 van 1 fte per 70 dossiers.

- Kosten uitvoering van de backoffice Jeugd: conform opdrachtverstrekking gemeente Zutphen: € 195.000.

- Kosten voor de uitvoering van Wmo-nieuwe taken: ter hoogte afspraken 2015 en raming 2016.

- Investeringskosten/inverdieneffecten ivm samengaan Delta: pm.

1.5  De ontwerpbegroting geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze op een aantal punten.

Op 18 mei heeft uw forum over de begroting van Het Plein gesproken, op basis van onze memo van 21 april jl. Tijdens de forumbijeenkomst zijn een aantal onderwerpen in beeld gebracht die als zienswijze op de begroting worden ingebracht. In de conceptbrief is de zienswijze opgenomen. Kortheidshalve wordt hier verwezen naar de conceptbrief met de zienswijze.

 

Kanttekeningen

1. De aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport komen gedeeltelijk tot uiting in het proces rondom de begroting van Het Plein.

De vroege bespreking in het forum op 18 mei jl. gaf de gelegenheid met elkaar te debatteren over de begroting. Daarnaast geeft het de ruimte om tijdig de zienswijze in te dienen en een tijdige aanlevering van de begrotingen bij de provincie. Indachtig het Rekenkamerrapport ‘Stellen, Tellen en Vertellen’ zetten wij samen met u hiermee weer een nieuwe stap richting een verbeterde kaderstelling, duidelijkere afspraken en een scherpere opdracht richting Het Plein en Delta. Met name rondom de kaderstelling en de opdrachtformulering is echter nog wel verdere verbetering mogelijk.

2. De gevolgen van de samenvoeging van Het Plein en Delta zijn nog niet geheel duidelijk.

De Participatiewet vraagt om samenwerking van Het Plein en Delta. Met ingang van 2015 is er door de invoering van de Participatiewet geen sprake meer van een kostendekkende rijksbijdrage Wsw die via de gemeenten volledig wordt doorbetaald als subsidie aan GR Delta. In plaats daarvan komt er één Participatiebudget voor (voorheen) beschut werk, bijstandsgerechtigde werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en jonggehandicapten.De verdeling van het ontvangen budget aan GR Het Plein en GR Delta moet op grond van kaderstelling door de raad en in goede afstemming met beide GR’s plaatsvinden. Binnen het programma Sociaal Domein worden hier afspraken over gemaakt. Bij het opstellen van de begrotingen is hierover afstemming gezocht. Beide GR’s hebben de opdracht tot een kostendekkende exploitatie.

3. De gevolgen van de drie Decentralisaties zijn nog niet geheel duidelijk.

De drie Decentralisaties hebben grote invloed op de gemeentelijke (beleids)taak in het sociaal domein en daarmee ook op de (uitvoerings)taken van Het Plein en Delta. De basis vormen de beleidskaders voor de 3D’s, waarmee in 2015 voor het eerst gewerkt wordt. De ontwikkelingen voor 2016 zijn op veel gebieden nog onzeker en dat maakt vooruit kijken lastig. De begrotingen voor 2016 zijn begrotingen op hoofdlijnen.

 

Risico’s

1. De inkomsten uit BUIG zijn nog onzeker evenals de uitgaven op de uitkeringen.

Afhankelijk van de daadwerkelijke cijfers zullen er wijzigingen op de begroting voorgesteld worden. In juni wordt het voorlopig budget vastgesteld; in september of oktober het definitieve budget.

2. De begroting van Het Plein is op hoofdlijnen.

De begroting die voorligt, is een begroting op hoofdlijnen. Er zijn nog veel onzekere factoren, zoals de onduidelijkheid over de wettelijke kaders, de beschikbare rijksbudgetten en de economische ontwikkelingen, die het lastig maken om een goede inschatting te maken van de situatie in 2016. De bestuursrapportage in het najaar zal een nauwkeuriger beeld geven van de verwachtingen over 2016. Als het nodig is wordt op basis daarvan een begrotingswijziging voorgesteld. Op basis van nieuwe voorstellen, politiek debat en besluitvorming en het jaarplan 2016 zullen de komende maanden wijzigingsvoorstellen de begroting Het Plein 2016 gaan veranderen.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Zodra u met de conceptbrief heeft ingestemd, wordt deze aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling verzonden waarna vervolgens het dagelijks bestuur zich zal buigen over de zienswijzen van Lochem en Zutphen om vervolgens een eventueel bijgestelde begroting ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur van Het Plein. De planning is als volgt: vaststelling van de begroting door AB Het Plein op 8 juli a.s.

Vanwege de vroege voorbereiding op de begroting 2016 en de actuele ontwikkelingen zullen er naar verwachting in de komende periode de nodige keuzenotities en bestedingsvoorstellen komen, inclusief afgeleide begrotingswijzingen.

Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzagelegging. De ontwerpbegroting ligt ter inzage vanaf 1 juni as.

 

Rapportage/evaluatie

Overeenkomst artikel 23 van GR Het Plein zal het Algemeen Bestuur de begroting 2016 vaststellen en terstond een afschrift aanbieden aan gemeenten.

 

Financiën

De uiteindelijk vastgestelde begroting Het Plein 2016 wordt verwerkt in de gemeentebegroting 2016.

De financiële kaders voor de komende jaren zijn nog onduidelijk. Pas in de loop van dit jaar zal duidelijker worden wat de betekenis van de transities en de aanpassing van de BUIG-uitkeringen is. Zodra er meer duidelijkheid is, zal gezamenlijk gewerkt worden aan een vertaling in de begrotingen. Daarbij kan ook de Reserve WWB/WMO een rol spelen.

 

Bijlagen

Conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

 

Stukken die ter inzage liggen

Ontwerpbegroting 2015 van Het Plein.

Advies Cliëntenraad.

Memo ontwerpbegrotingen 2016 Plein en Delta van 28 april 2015.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0088

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 mei 2015 met nummer 61749b e s l u i t :

De zienswijze over de begroting 2016 te verzenden zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Plein.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 15 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Deze zienswijze van de raad op een Gemeenschappelijke Regeling wordt in het forum van 15 juni (19.00-20.00) samen met 4 andere zienswijzen behandeld.

De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling en moet jaarlijks vóór 1 augustus bij het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland worden ingediend. Daaraan gaat een wettelijk vastgelegd traject vooraf: de colleges moeten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en de raden moeten in de gelegenheid gesteld worden om hun zienswijze naar voren te brengen.

In het Forum van 18 mei 2015 is ter voorbereiding op de op te stellen zienswijzen rond Het Plein en de Delta een extra Forumbehandeling gehouden. De uitwerking van het besproken is nu verwerkt in een zienswijze.

Ten aanzien van de begroting van Het Plein wordt voorgesteld om namens Zutphen de volgende aanbevelingen te doen:

  1. In de begroting verschillende scenario's in beeld brengen, waardoor de raad beter geïnformeerd is als het moet sturen op ontwikkelingen, risico's en dilemma's.
  2. Actieve houding op debiteurenbeleid en incasso van openstaande vorderingen.
  3. Inbedding opbrengst en resultaten van forumspecial over Schulddienstverlening (5 november 2015) in traject Herijking Armoedebeleid. Tevens starten van pilot stabilisatie inzake Schulddienstverlening.
  4. Effectmeting participatie van cliënten in drie decentralisaties.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 15-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht de onderwerpen kort toe.

Voor liggen een vijftal zienswijzen over begrotingen van gemeenschappelijke regelingen welke achtereenvolgens behandeld worden.

 

Begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Het Plein, zienswijze raad

 

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

GroenLinks: De voorstellingen moeten nauwkeuriger gemaakt worden, er moet duidelijk zijn wat er nu met de gelden gaat gebeuren.

SP: Hoe staat het een en ander in de tijd? De gestelde doelen mogen geen gevolgen hebben in de bejegening van cliënten.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: De 5% toename van het aantal cliënten is relatief. De werkelijke stijging is 3,3%, omdat 1,7% voort komt uit de loonkostensubsidie. Dit moet aan werkgevers een prikkel geven om mensen sneller aan te nemen. De bejegening staat daar los van. Het gaat om het creëren van een grotere opening voor doorstroming naar werk. Bejegening is overigens wel een onderwerp in de besprekingen tussen Het Plein en cliënten. Er is een verandering mogelijk in gesprekken en correspondentie.

De voorzitter concludeert dat de zienswijze voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 29 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend