Pagina delen

Beeldkwaliteitsplan voor het gebied Het Berghege (kavels particulier opdrachtgeverschap)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

te besluiten tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan Het Berghege als onderdeel van de Welstandsnota gemeente Zutphen, voor de realisering van woningen in particulier opdrachtgeverschap in het gebied Het Berghege, aan de zuidrand van Leesten-Oost (Bijlage 1).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 19 november 2013 hebben wij een besluit genomen over de uitgifte van bouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap in Leesten-Oost, het gebied Het Berghege (Bijlage 2). Onderdeel van dit besluit is de vaststelling van “het beeldkwaliteitsplan”  Het Berghege. Dit plan bestaat uit een “brochure” en beschreven werkwijze voor de begeleiding van de bouwers.

Om op de voorgestelde wijze te kunnen werken dient het beeldkwaliteitsplan door uw raad te worden vastgesteld.

Kortheidshalve wordt de betreffende besluitvorming van ons college bijgevoegd (Bijlage 3).  De argumentatie die ten grondslag ligt aan onze besluitvorming met betrekking tot Welstand is hieronder volledigheidshalve opgenomen.

Beoogd effect

Een beeldkwaliteitsregeling voor het gebied Het Berghege in Leesten-Oost ter begeleiding van de toekomstige bouwers bij de ontwikkeling en toetsing van hun bouwplannen.

Argumenten

1. Uitgangspunt is optimale vrijheid.

“Bestuurlijk uitgangspunt is volledige vrijheid te geven bij de ontwikkeling en realisering van de woningen.  In de praktijk kan dit spanningen geven met de eigenaren van de al bestaande woningen in de directe omgeving (woningen Quirijn aan de noordzijde) en de toekomstige buren op de locatie zelf. Daarom is in plaats van volledige vrijheid gezocht naar optimale vrijheid. Er is contact geweest met het Gelders Genootschap. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten:

  1. Opstellen beknopte richtlijnen ten behoeve van de beoogde beeldkwaliteit ( “Samenhang in kwaliteit”).
  2. Persoonlijk overleg / advisering op kwaliteit door de rayonarchitect. Gezocht is naar een modus om de toekomstige eigenaren de mogelijkheid te geven zich te laten “informeren” door deskundigen. Met deze werkwijze worden niet te veel eisen aan de beeldkwaliteit gesteld, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de bestaande en gewenste kwaliteit. Wil je hier op sturen dan dient dit door ter zake deskundigen plaats te vinden. De verwachting is dat twee uur per kavel nodig is. Deze kosten zijn voor rekening van de gemeente. De meerdere uren komen voor rekening van de koper.”

Stukken die ter inzage liggen

  1. Situering gebied Het Berghege
  2. Collegebesluit met bijlagen van 19 november 2013
  3. Beeldkwaliteitsplan “Samenhang in kwaliteit”

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0048

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 maart 2014 met nummer 21269b e s l u i t :

tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan Het Berghege als onderdeel van de Welstandsnota gemeente Zutphen, voor de realisering van woningen in particulier opdrachtgeverschap in het gebied Het Berghege, aan de zuidrand van Leesten-Oost.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 22 april 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Op 19 november 2013 heeft het college een besluit genomen over de uitgifte van bouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap in Leesten-Oost in het gebied Het Berghege. Onderdeel van dit besluit is de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan 'Samenhang in kwaliteit nieuwbouw kavels: Het Berghege, Leesten-Oost'. Dit plan, opgesteld door het Gelders Genootschap in opdracht van de gemeente, bestaat uit een brochure en beschreven werkwijze voor de begeleiding van de bouwers. Het college vraagt de raad om vaststelling van het beeldkwaliteitsplan om op de voorgestelde wijze te kunnen werken.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 22-04-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
C. Scheffer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangMartijn Siemes
SPEllen Verhoog
D66Hugo Remmers
PvdAFrans Heitling
GroenLinksPatrick Reeuwijk
StadspartijMeike Wesselink
VVDBas van der Veen
CDAAndré Nijenhuis
ChristenUnieJeroen Veenstra

Verslag van de vergadering

College; Berghege is een gebied waarvoor een nieuwe ontwikkeling is gezocht. Het oorspronkelijke plan is niet meer haalbaar. Dit wordt een gebied waar mensen zelf hun woning op eigen grond kunnen ontwikkelen.

Verzoek van het college, daar er geen ambtelijke ondersteuning is, te technische vragen via het verslag te mogen beantwoorden. De forumleden gaan hiermee akkoord.

De voorzitter geeft de forumleden de gelegenheid tot het stellen van vragen;
D66; dit is wat D66 graag wil op deze manier bouwen met veel vrijheid maar onder controle. Gaat het Gelders Genoodschap hier nog iets in doen? Verder merkt D66 op dat er maar net aan de fijnstofnormen wordt voldaan!
College; het college zal navraag doen over de fijnstofnormen en beantwoording zal via het verslag volgen.
Beantwoording: fijnstofnormen worden getoetst bij de voorbereiding van het bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan is in 2013 vastgesteld. Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.

Burgerbelang; hoe zit het nu met woningvisie voor Zutphen? In Noorderhaven is er ook veel ingericht voor woon/werkwoningen.
College; Woon/werkencombinaties zijn niet meer mogelijk. Woon/werklocaties op Noorderhaven, dit zal het college navragen en beantwoording zal volgen via het verslag.
Beantwoording; de oorspronkelijke Woon-Werkbestemming is voor deze locatie gewijzigd in Wonen. Op Noorderhaven is dit niet mogelijk, echter op de Revelhorst is deze bestemming wel mogelijk. 

PvdA; dit is een goed plan. Opmerking over één van de bijbehorende documenten, dit betreft kwaliteit en samenhang uitmuntend in vaagheid. Verder is het een goed plan.

VVD; principe met zo min mogelijk regels bouwen juicht de VVD toe. Er zijn toch wat vaagheden op een aantal plekken in het stuk. Regels zijn er niet alleen voor een soort van voorspelbaarheid, welke waarborgen zijn er. Hoe pakt die balans op een dergelijk moment uit?

SP; bijlage 6 de duurzaamheidsubsidies, dit stuk hebben we niet kunnen vinden. De vraag van de SP is waarom alleen voor dit gebied en niet voor alle woningen onder duurzaamheidmaatregelen bouwen? Graag nadere informatie over de criteria duurzaam bouwen.
CDA; uitstekend plan. Dit staat ook in ons verkiezingsplan. Er zijn vragen over de subsidie en de grondprijs. Het CDA vindt dan men hier een verkeerd signaal afgeeft. Duurzaamheidgeld is voor duurzaamheid en beloon de mensen om duurzaam te gaan bouwen, bijvoorbeeld door een hogere korting van WOZ-belasting.
College; duurzaamheidsubsidie is bedoeld ter stimulering van duurzaamheid.
CDA; onder voorwaarden subsidie.
College; ja, deze staan op de site van Berghege zelf. Hier staat een matrix van maatregelen die je in de bouw kan toepassen. Bij een score van minimaal 15 punten kom je in aanmerking. De subsidie bedraagt 20% van de kavelprijs exclusief de omzetbelasting.

ChristenUnie; het is een goed plan en de vragen zijn inmiddels gesteld.

GroenLinks; juicht het plan toe en sluit zich aan bij de VVD. Als men kijkt naar het beeldkwaliteitplan is het een stuk voor kenners, een gemiddelde koper zal hier meer moeite mee hebben.Waarom is er gekozen voor een rol van het Gelders Genoodschap? Is dit niet verwarrend?

Stadspartij; aan de hand van de richtlijnen ontstaat een suggestie hoe verhoudt dit zich tot het kunnen bijstellen van de plannen? Hoe wordt het groenonderhoud geborgd? En hoe verhoud zich dit tot de groenatlas?
Beantwoording; groenatlas is van toepassing op de buitenzijde (N314) van de wal. Binnenzijde van de wal is onderdeel van de uit te geven kavel. De geluidwal wordt tot aan het geluidscherm uitgegeven. Om te borgen dat de geluidwal in stand blijft, wordt dit in de koopovereenkomst opgenomen. Dan kan het middels een kettingbeding in de koopovereenkomst worden doorgelegd aan nieuwe bewoners/eigenaren. Tot verkoop is de gemeente uiteraard verantwoordelijk voor het onderhoud.

Beantwoording van de vragen door het College;
De bedoeling van dit voorstel is dat er zoveel mogelijk vrijheid is om zelf te kunnen ontwikkelen binnen de kwaliteit die we willen behalen en met enig samenhang van de overkant (zicht/passend) en in samenhang met de buren. Op die manier hebben we toch gedacht om een aantal richtlijnen mee te geven en om de mensen daarin te begeleiden, 2 uur van een architect zal door de gemeente geschonken worden.Juist door ontwikkeling en samenspraak hopen we te bereiken dat we gewoon een vergunning kunnen verlenen en we verwachten hierdoor ook geen uitermate afwijkende voorstellen te krijgen. De voorstellen die er liggen zullen via de Welstand lopen.

VVD; het college praat over “de architect” is dit de rayonarchitect?
College; ja, klopt dit is de rayonarchitect. 

Stadspartij; de Welstand beslist dan uiteindelijk?
College; nee, de Welstand adviseert en de gemeente beslist.

PvdA; zal er een gebouw gebouwd kunnen worden die men niet mooi zal vinden.
College; ja, dat zou kunnen, allicht wel binnen de gegeven kaders.

VVD; wat is de precieze rolverdeling? En de rol van Welstand?
College; de rollen zijn anders. De opdracht vanuit de gemeente is veel vrijer/lossers dan elders in de gemeente. De Welstand pleegt een toetsing die binnen de richtlijnen zijn meegegeven. Het enige wat we vragen is dat er een ontwikkeling in samenhang plaatsvindt. Dit is een experiment welke gemeente en Welstand met elkaar moeten ervaren hoe dit gaat.

VVD; als er andere uitkomsten verwacht worden, dient er ander spel zijn.
College; dit beeldkwaliteitplan wordt een ander toetsingskader en dit plan zal leidend zijn, echter zijn andere argumenten bespreekbaar.

CDA; het CDA heeft gelezen dat men werkt met je eigen architect in samenspraak met de rayonarchitect, klopt dat?
College; ja, dat klopt.

GroenLinks; en wat als men het advies negeert?
College; niet in samenhang ontwikkelen zou kunnen leiden tot geen vergunningverlening. 

VVD; heeft u een beeld van de ervaring van de rayonarchitect binnen dit soort processen en vrije kaders?
College; persoonlijk is het college niet op de hoogte, maar er is groot vertrouwen in deze manier van werken en ook in de mate van abstractie die de rayonarchitect kan beoordelen in de samenhang van stukken/vragen.
VVD; dit stelt de VVD nog niet gerust. We zijn op zoek naar de rol van de gemeente en of dit op een goede manier wordt uitgelegd aan eventuele koper(s).
College; we willen toe naar niet achteraf controleren, maar met elkaar in gesprek zijn/blijven waar beide partijen in de toekomst willen zijn. De winst in dit voorstel is dat partijen via een gesprek tot elkaar komen en dat men met een kant een klaar plan komt. De PvdA merkt op dat dit binnen alle provincies plaatsvindt.
College; advies aan de voorkant en controle aan de achterkant. Tegelijkertijd zit er bij het Gelders Genoodschap veel kennis en op zich leek ons dit wel een goed voorstel, echter kan men hier wel uithalen dat de slager zijn eigen vlees keurt.

Vragen die onbeantwoord zijn gebleven zullen worden meegenomen in het verslag.

Opmerking ambtelijke ondersteuning: In een bestemmingsplanproces komen veel aspecten, waaronder bijvoorbeeld geluid en fijnstof aan de orde. De raad zal hierover op een nader moment worden geïnformeerd.

Advies:
Het forum stelt het beeldkwaliteitplan vast en dit stuk kan ter behandeling naar de eerstvolgende Raadsvergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 19 mei 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 19-05-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend