Pagina delen

Bedrijfsplan Plein - Delta en rapportage governance van de nieuwe organisatie

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 21 september 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Het doel van deze forumvergadering is het ophalen van 'wensen en bedenkingen' van de raad op de rapportage governance en het bedrijfsplan, zodat het college deze mee kan nemen in het vervolgtraject. De planning is om na verwerking van deze wensen en bedenkingen op 2 november 2015 met een definitief stuk bij de raad terug te komen.

Het gaat in beide gevallen (GR Delta en GR Het Plein) om een collegeregeling. De gemeenteraden hoeven geen besluit te nemen over de opheffing van de GR Delta en de wijziging van de GR Het Plein, maar op grond van de Wgr gaan de colleges niet over tot opheffing of wijziging van een GR dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden.

N.B.
Voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking in het Forum vind een mondeling technisch vragenuur plaats op woensdag 16 september 2015, om 19:30 uur in de Warnsveldzaal.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 21-09-2015 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
Stadspartij
VVDW.P. van Stockum
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Hij meldt dat wethouder de Jonge in verband met een overlap in vergadering iets later aanschuift. Namens het college is eerst de heer Bosch aanwezig. Vervolgens introduceert hij kort het onderwerp en geeft mevrouw Louwes het woord die namens het college een presentatie geeft.

Na afloop van de vergadering wordt de vergadering voor 5 minuten geschorst zodat wethouder de Jonge haar plaats kan innemen.

Vervolgens krijgt het de gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van de stukken en de gegeven presentatie.

D66 stelt dat veel werk is verzet . Men ziet de samenvoeging van Delta en het Plein als een uitdaging daar het gaat om twee verschillende bedrijfsculturen. De een is meer cliëntgericht de ander georiënteerd op werknemers.  Daarnaast wil men weten of de ontmanteling van Delta per 01-01-2017 gaat lukken. in verband met de verkoop van het onroerend goed.

De PvdA vraagt hoe omgegaan wordt met het advies van de OR en met de brief van het FNV.

De VVD is blij met de fusie. Graag zou men zien dat het verzorgingsgebied van het Plein net zo groot word als dat van Delta.

Kan er een tweede kaderstellend moment worden ingebouwd? Nu is er één moment vooruitlopend op de begroting. De effectuering vindt echter plaats in het werkplan

Burgerbelang is blij dat alles goed verloopt. Men wil wel graag de rol van de raad verder uitgewerkt zien.
Daarnaast vraagt men of andere gemeenten ook nog en besluit moeten nemen.

Men vraagt naar de rol van de advies en bestuurscommissies.

Burgerbelang wil tevens weten of de dienstverleningsovereenkomsten wel kostendekkend zijn.

Welke risico’s zijn er te verwachten op ICT gebied?

Worden de adviezen van de OR overgenomen en verwerkt?

De SP kan zich vinden in het advies van de cliëntenraad. Men is ontevreden over hoe nu omgegaan wordt met cliënten bij het Plein. Het klantcontact moet beter

De ChristenUnie wil weten wat gebeurd met de brief van de cliëntenraad.

GroenLinks is positief. Kan mevrouw Louwes concrete voorbeelden geven van kansen in de regio?

De arbeidsmatige dagbesteding ziet men nog als risico. Continuïteit is het probleem. Zijn er plannen om de risico’s te verkleinen.

Het college krijgt het woord om de vragen te beantwoorden.

Allereerst spreekt het college zijn complimenten uit voor alle ij het proces betrokken partijen. Vervolgens gaat men in op het advies van de cliëntenraad. Het dagelijks bestuur (DB) van het Plein en de cliëntenraad hebben hier inmiddels over gesproken. Ook de raad kan aangeven wat men verwacht van dienstverlening.

Burgerbelang interrumpeert dat er toch gewoon fatsoenlijk met de mensen omgesprongen kan worden.

Het college geeft aan dat dit klopt maar dat de relatie tussen het Plein en de cliënten altijd een moeilijke is. Het Plein heeft als opdracht om de instroom te beperken en de uitstroom te vergroten. Maar een kader moet er wel zijn.

Het DB van Delta heeft inmiddels een gesprek gehad met de FNV over de adviezen.

Er is ondermeer gesproken over de zorgplicht voor mensen met een SW indicatie, de vormgeving van de begeleiding en over medezeggenschap in de Nieuwe organisatie. Wellicht komt er een gezamenlijke OR.

Over de brieven van de OR’s vind volgende week een gesprek plaats.

Voor wat betreft het aantal momenten dat er een kaderstellend overleg komt is het college dat 1 maal per jaar voldoende is. De werkplannen zijn geen zaak om te bespreken tussen raad en college. Het Plein is een zelfstandige organisatie.

De VVD is van mening dat er spraken moet zijn van governance met betrokkenheid.

Het College geeft aan dat er al drie bespreekmomenten zijn; de Burap, de jaarrekening en het kaderstellend overleg.

Burgerbelang vraagt of het mis kan gaan als andere gemeenten andere kaders stellen. Het college geeft aan dat dit probleem gaat meevallen. Zutphen en Lochem hebben de Participatiewet bij het Plein belegd. De rest heeft dienstverleningsovereenkomsten.. Het Zutphens belang in het Plein is het grootst.

DE VVD vindt de begrotingsoverleggen te abstract en wil daarom toch een tweede kaderstellend moment.

GroenLinks vindt dat raad en college goed over het probleem moeten nadenken.

De SP vraagt of ook de cliëntenraad betrokken wordt bij kaderstellende gesprekken.

Het CDA hoort in het pleidooi van de VVD vooral de wens om te kijken naar een goede invulling en kan zich daar in vinden.

Burgerbelang benadrukt nogmaals het belang van een heldere rol voor de raad.

Het college geeft aan dat de begroting over meer gaat dan alleen de middelen en dat inhoud wel degelijk kan worden besproken.

Het college gaat vervolgens in op de uitdaging om twee culturen samen te voegen. Men ziet het zo dat beide organisaties ook van elkaar kunnen leren.

De ontmanteling van Delta is in gang gezet. Het pand staat te koop. Dit moet wel voor 1 januari 2017 gelukt zijn.

Voor wat betreft de wens om het verzorgingsgebied van het Plein te vergroten geeft het college aan deze te delen maar dat dit momenteel lastig is omdat er veel veranderd in het sociale domein.

Vervolgens gaat het college in op de kostendekkendheid van de dienstverleningsovereenkomsten. Ja deze moeten kostendekkend zijn.

Hoe de rol van de bestuurscommissies gaat zijn daar wordt nog over nagedacht. Er komt vooralsnog één bestuurscommissie en twee adviescommissies nl 1 voor de werkgevers en 1 voor de cliëntenraad.

Voor wat betreft de vraag over het ICT aspect. Geeft het college aan dat daar a.s. donderdag gesprekken over zijn.

De toekomst van de arbeidsmatige dagbesteding is lastig in te schatten. Er worden gesprekken over gevoerd. Er ligt ook een plan van aanpak om vorm te geven aan de bezuinigingen zonder de werknemers te raken.

Voor het beschut werk geldt dat dit terug komt naar de gemeente en dus niet bij het Plein komt te liggen. De gemeente heeft hier een zware opdracht aan. Het gaat om circa 200 mensen die binnen een jaar in de eigen omgeving werk moeten krijgen. Wellicht wordt er toch weer beschut werk ingericht zoals vroeger.

De ChristenUnie vraagt of men ook in gesprek is met de ondernemers om plekken te vinden.
Het college antwoordt dat dit nog niet gebeurd maar het is een goed idee.

De SP maakt zich zorgen dat straks mensen buiten de boot vallen. Het college geeft aan dat zei die nu beschut werk hebben dat straks ook hebben.

Burgerbelang vraagt of er voor 2 november duidelijkheid kan komen over de rol van de raad.

Het college zegt toe met een schets op papier te komen waarin aangegeven staat op welke momenten de raad een rol heef en hoe.

Tot slot gaat het college in op de kansen in de regio. Mogelijkheden liggen onder andere bij de zorgboerderijen in Bronckhorst en in het passend onderwijs.

De voorzitter concludeert dat het stuk voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in