Pagina delen

Beantwoording van aan de raad gerichte brief over het voornemen van Tribuut om lid te worden van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het bestuur van de GR Tribuut belastingsamenwerking over het ontwerpbesluit tot de deelneming in de Lokale Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) dan wel het tijdens de raadsvergadering verhandelde aan te merken als wensen en bedenkingen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het bestuur van de GR Tribuut wil graag lid worden van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB). In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Tribuut is opgenomen dat het bestuur daartoe kan besluiten (artikel 6, tweede lid GR Tribuut). Volgens de Wet GR (artikel 31A) gelden hiervoor twee voorwaarden:

  1. Het moet dienen voor de behartiging van het te dienen openbaar belang.
  2. Voor het besluit wordt genomen moet de raad in de gelegenheid worden gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

In bijgevoegde brief (bijlage 1) legt het bestuur van Tribuut uit waarom het lidmaatschap van de LVLB voor Tribuut van belang is en vraagt het bestuur aan het college om zijn wens voor te leggen aan de raad zodat de raad eventuele wensen en bedenkingen kenbaar kan maken. Als college zien wij geen reden om de raad voor te stellen een wens of bedenking tegen dit voornemen in te brengen.

Beoogd effect

Een standpunt van de raad over het gevraagde lidmaatschap.

Argumenten

1. Het lidmaatschap van Tribuut van de LVLB draagt bij aan kennisdeling en benchmarking.
De LVLB is een kennis- en vakorganisatie waardoor Tribuut op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van belastingen. Dit is verwoord in het bijgevoegde voorgenomen bestuursbesluit van Tribuut.

2. Lidmaatschap is mogelijk nadat de raad eventuele wensen of bedenkingen heeft geuit.
In de gemeenschappelijke regeling Tribuut is bepaald dat het bestuur van Tribuut kan deelnemen in private partijen, daar is hier sprake van. De raad kan op basis van de Wet GR eventueel wensen of bedenkingen inbrengen tegen het voorgenomen besluit.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit van de raad wordt aan Tribuut ter kennis gebracht.

Financiën

De kosten voor het lidmaatschap op jaarbasis bedragen € 3.000. Dit valt binnen de begroting van Tribuut.

Bijlagen

  1. Bestuursbesluit aangaan lidmaatschap LVLB.
  2. Brief lidmaatschap LVLB behorend bij bestuursbesluit.
  3. Antwoordbrief zienswijze lidmaatschap LVLB.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0121

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 november 2021 met nummer 197572


gelet op artikel 31A van de Wet gemeenschappelijke regelingen


b e s l u i t :

Geen wensen of bedenkingen in te brengen tegen het voorgenomen besluit van het bestuur van Tribuut belastingsamenwerking om het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen aan te gaan.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 29 november 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-11-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 14 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Aangenomen met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 13 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie