Pagina delen

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) gemeente Zutphen 2020

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De bijgaande Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) gemeente Zutphen 2020 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2013 heeft de gemeenteraad de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI 2013) vastgesteld. Daarin staan procedures en voorschriften voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen in openbare gronden. Knelpunt in de AVOI 2013 is dat het toekennen van een (financiële) compensatie aan netbeheerders, die op verzoek van de gemeente maatregelen nemen ten aanzien van hun kabels en/of leidingen, momenteel alleen op basis van privaatrechtelijke overeenkomsten mogelijk is. De nu door de raad vast te stellen AVOI 2020 biedt de mogelijkheid voor vaststelling van een publiekrechtelijke nadeelcompensatieregeling (bijlage 2) door ons als college. Deze nadeelcompensatieregeling vervangt alle bestaande voor de gemeente financieel nadeliger overeenkomsten.

Beoogd effect

Vaststellen van de Algemene verordening ondergrondse Infrastructuren (AVOI) gemeente Zutphen 2020, zodat wij op basis daarvan de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG gemeente Zutphen 2020, het Handboek ondergrondse infrastructuren: nadere regels en uitvoeringsvoorschriften UNOG 2015 en het Aanwijzingsbesluit toezichthouders AVOI gemeente Zutphen 2020 kunnen vaststellen.

Argumenten

1.1. De AVOI 2013 voorziet niet in de mogelijkheid van financiële compensatie op basis van een publiekrechtelijke regeling; de AVOI 2020 wel

In artikel 10, tweede lid, onder b. van de AVOI 2013 is bepaald dat eventuele compensatie wordt verleend op basis van geldende privaatrechtelijke overeenkomsten met de netbeheerder(s). De voor de gemeente financieel veel aantrekkelijker Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG gemeente Zutphen 2020 is echter een publiekrechtelijke regeling die wij niet op basis van de AVOI 2013 kunnen vaststellen.

Voor de UNOG (Uniformiteit Netbeheerders Oost Gelderland), een samenwerkingsverband van 14 Achterhoekse gemeenten, was dat aanleiding de AVOI te herzien. Die herziening heeft geresulteerd in een nieuwe verordening: de AVOI 2020. In de AVOI 2020 staat de grondslag voor de door ons vast te stellen nadeelcompensatieregeling. De UNOG heeft daar invulling aan gegeven door het opstellen van de nadeelcompensatieregeling zoals verankerd in de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG - gemeente Zutphen 2020, die wij hebben vastgesteld en die samen met de AVOI 2020 in werking treedt.

1.2. De AVOI is geactualiseerd/ verbeterd

Naast de hierboven besproken wijziging is in de AVOI 2020 ook een aantal actualisaties en redactionele verbeteringen verwerkt: enkele tekstpassages in de AVOI 2013 waren verouderd en zijn daarom in de AVOI 2020 (onder meer naar aanleiding van wetswijzigingen) geactualiseerd.

1.3. Uniformiteit en samenhang

De AVOI 2020, de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG gemeente Zutphen 2020 en het Handboek ondergrondse infrastructuren: nadere regels en uitvoeringsvoorschriften UNOG 2015 zijn tot stand gekomen in samenwerking met de 14 UNOG-gemeenten zodat er sprake is van regionale uniformiteit.

Wat betreft de nadeelcompensatieregeling betekent dit, dat voor het toekennen van nadeelcompensatie aan alle netbeheerders van kabels en leidingen in droge, natte en Liander Infrastructuur (niet zijnde beheerders van elektronische communicatienetwerken) in alle UNOG-gemeenten dezelfde regeling geldt.

De AVOI 2020, de nadeelcompensatieregeling en het handboek vormen een samenhangend kader voor instemmingsbesluiten, nadeelcompensatie en uitvoering van werkzaamheden door netbeheerders in de openbare ruimte.

Risico’s

1. Geen regionale uniformiteit als de raad de verordening niet vaststelt

Als de raad de AVOI 2020 niet vaststelt, betekent dit dat in de 14 omliggende gemeenten eenzelfde verordening geldt, maar dat de gemeente Zutphen een afwijkende verordening AVOI 2013 kent. Dat is geen wenselijke situatie.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De verordening wordt digitaal bekend gemaakt in het Gemeenteblad (www.overheid.nl). Na bekendmaking treedt de verordening in werking. Daarnaast komt er een korte vermelding in het huis-aan-huisblad Contact Zutphen-Warnsveld te staan. De netbeheerders en telecombedrijven worden met een brief geïnformeerd.

De AVOI 2020 treedt, tezamen met het Handboek ondergrondse infrastructuren: nadere regels en uitvoeringsvoorschriften UNOG 2015 en de Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG gemeente Zutphen 2020, na positieve besluitvorming door de raad, in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Met de inwerkingtreding van de AVOI 2020 komt de AVOI 2013 te vervallen.

Financiën

Door het vaststellen van de nieuwe AVOI, de nadeelcompensatieregeling en de nieuwe uitvoeringsvoorschriften zijn financieel geen risico’s te verwachten. De nieuwe AVOI, de nadeelcompensatieregeling en de nieuwe uitvoeringsvoorschriften roepen geen nieuwe aansprakelijkheden in het leven.

Bijlagen

  1. Algemene Verordening ondergrondse Infrastructuren (AVOI) gemeente Zutphen 2020
  2. Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG gemeente Zutphen 2020
  3. Handboek ondergrondse infrastructuren: nadere regels en uitvoeringsvoorschriften UNOG 2015
  4. Aanwijzingsbesluit toezichthouders AVOI gemeente Zutphen 2020

 

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0064

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 22 juli 2020 met nummer 160994


gelet op artikel(en) 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht, 5.2 en 5.4, vierde lid van de Telecommunicatiewet, 149, 154, 156 en 229 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

De bijgaande Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) gemeente Zutphen 2020 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 7 september 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 07-09-2020 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes en E Yildirim
D66P van der Van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Van Wamel
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ Maarsen

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze Technisch Blokvergadering.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: Over de hoogspanningsleidingen zijn we in de zomer benaderd door de provincie Gelderland. De komende maanden wordt dit onderwerp in Gedeputeerde Staten behandeld. Hopelijk krijgen we in oktober positief nieuws, we zijn in afwachting. Als er nieuws is, wordt u als raad daarover geïnformeerd en krijgt u een raadsstuk met mogelijke scenario's.

BewustZW: Dat is hoopvol. Oktober is wel de maand waarin de begroting bijna vastligt. Wellicht kan Gedeputeerde Staten iets meer vertellen zodat daarmee rekening gehouden kan worden in de begroting.

College: Dat is al geprobeerd. We kijken naar ''Mee-koppen-kansen''.

3. Aankondiging moties en amendementen

D66: Wij willen de komende raadsvergadering een motie monument Meisjesvakschool gaan indienen.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 7 september 2020

D66: Toezegging met nummer 19-08: wanneer krijgen we informatie?

College: Dat wordt morgen in het college besproken. Via de griffie krijgt u de informatie.

4b. Toezeggingenlijst Raad 7 september 2020

BewsutZW: Toezegging met nummer 2019-06: overzicht onderhoud van civiele kunstwerken. Wanneer krijgen we daarover informatie. Wanneer wordt de lijst opgeschoond?

College: Dat wordt morgen in het college besproken. Via de griffie krijgt u de informatie. Naar het opschonen van de lijst gaan we samen met de griffie kijken.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) gemeente Zutphen 2020

BewustZW: Dit is een belangrijke stap. Voor meer gemeenten gelden dezelfde uitgangspunten. Wat zijn de juridische effecten? Deze staan niet in het stuk. Het is verstandig het voorstel aan te nemen.

College: Precario is juridisch niet haalbaar. Daarom staat het er niet in.

Voorzitter: Dit voorstel blijft een hamerstuk.

5b. Selectief openstellen van de digitale weg voor het indienen van Wob-verzoeken

BewustZW: De verordening wordt aangepast als gevolg van een wijziging in de landelijke wetgeving.

College:Er zijn minder WOB-verzoeken als gevolg van aanscherping van de WOB-regels.

GroenLinks: Het betreft geen selectieve openstelling maar een specifieke openstelling.

College: Het is een stuk van een ander bestuursorgaan, het is niet aan het college om het stuk aan te passen.

Voorzitter: Dit voorstel blijft hamerstuk.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 21 september 2020

Geen opmerkingen.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 september 2020

VVD: Punt 6: het Zutphenfonds. Zijn de gelden wel goed besteed?

Voorzitter: Deze lijst wordt hier niet inhoudelijk besproken. Indien die wens bestaat, kan een verzoek voor een forum waarin het stuk wordt besproken worden verzocht via het Presidium.

D66: Wij willen nummer 3: Vispoortplein 16 in een eigen Forum agenderen.

GroenLinks: Wij willen de memo actualisatie Burap ook via het Presidium in een eigen Forum agenderen.

Burgerbelang: Wij willen de jaarstukken in een eigen Forum agenderen.

8. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad versie 28 augustus 2020

Voorzitter: Wanneer onderwerpen die op dit overzicht staan geagendeerd moeten worden kan dit via de fractievoorzitter in het Presidium worden aangegeven.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 26-06-2020

Voorzitter: Vastgesteld.

9b. Forumverslag 29-06-2020

Voorzitter: Vastgesteld.

9c. Forumverslag 30-06-2020

Voorzitter: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Dan zijn we aan het einde gekomen van deze vergadering. Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 21 september 2020 Naar boven

Datum 21-09-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend