Pagina delen

Agenda Sport & Bewegen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. de Agenda Sport & Bewegen 2016 – 2019 vast te stellen met in begrip van de inzet van buurtsportcoaches conform het Uitvoeringsplan Buurtsportcoaches 2016 - 2019;
2. een budget van € 194.304 beschikbaar te stellen voor de inzet van buurtsportcoaches en dit te dekken uit de decentralisatie-uitkering Brede Impuls Combinatiefuncties;
3. de begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het collegeprogramma heeft het thema sport en bewegen een duidelijke plaats gekregen. Om aan
dat thema handen en voeten te geven is eind vorig jaar dan ook begonnen met het opstellen van een
Agenda Sport & Bewegen. Er is bewust gekozen voor een ‘agenda’ en niet voor een lange of
ingewikkelde beleidsnota. Het resultaat moest een praktisch en op uitvoering gericht document zijn
dat eenvoudig kan worden bijgesteld. Tegelijk met de start van de agenda is een aanvraag ingediend
bij het rijk om op grond van de decentralisatieuitkering Brede Impuls Combinatiefuncties
zogenaamde buurtsportcoaches aan te stellen. Deze aanvraag is eind 2015 gehonoreerd Door het rijk
is met ingang van 1 januari 2016 een jaarlijks bedrag van € 194.304 beschikbaar gesteld voor de
inzet van buurtsportcoaches. Het opstellen van de Agenda Sport & Bewegen en het kwartiermaken
van de buurtsportcoaches is in nauwe onderlinge samenhang binnen één project opgepakt. Een
belangrijk deel van de uitvoering van de Agenda Sport & Bewegen wordt dan ook gerealiseerd door
de inzet van buurtsportcoaches, maar daarnaast ook door sportverenigingen en andere organisaties.
De rol van de gemeente is ondersteunend en verbindend. De onlangs benoemde sportambtenaar
vervult daarin een sleutelrol.

De Agenda Sport & Bewegen evenals de voorstellen voor het inzetten van buurtsportcoaches, is in
nauw overleg met verenigingen, instellingen en organisaties tot stand gebracht. De agenda geeft in
beknopte vorm aan welke acties de komende jaren (tot en met 2018) worden ondernomen.
Gemakshalve wordt verwezen naar de Agenda. Herijking van het accommodatiebeleid (binnensporten
buitensport) is een belangrijk onderdeel daarvan. De inzet van de buurtsportcoaches is daarin
zoveel mogelijk meegenomen. Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van 9,72 fte
aan buurtsportcoaches. Met ingang van september kunnen daadwerkelijk 6,34 fte aan de slag. De
overige fte's worden in de maanden daarna ingevuld zodat met ingang van 2017 het volledige
potentieel wordt benut. Een uitgebreide toelichting op de inzet van buurtsportcoaches is opgenomen
in de notitie "Zutphen Actief, uitvoeringsplan buurtsportcoaches 2016 - 2019" die bij dit voorstel is
gevoegd.

Beoogd effect

De Agenda Sport & Bewegen wordt vastgesteld als een op uitvoering en actie gericht document
waarbij de uitvoering voor een belangrijk deel in handen ligt van de buurtsportcoaches. Het voorstel
stelt tevens het vanuit het rijk toegekende budget voor de inzet van buurtsportcoaches beschikbaar.
De notitie ‘Zutphen Actief, uitvoeringsplan buurtsportcoaches 2016 – 2019 geeft de kaders en de
inzet aan voor de buurtsportcoaches. Het beoogd effect is om meer mensen te laten sporten en
bewegen met het oog op gezondheid, participatie en preventie. Ook het stimuleren van sport als een
gezonde en zinvolle vrijetijdsbesteding heeft als beoogd effect dat meer mensen met plezier en
passie gaan sporten en bewegen. Zutphen op de kaart zetten als een sportieve stad is eveneens een
beoogd effect van de Agenda. Herijking van het bestaand beleid inzake binnen- en
buitensportaccommodaties is een belangrijk thema dat nog verder zijn beslag moet krijgen. Tenslotte
wordt met de Agenda Sport & Bewegen voldaan aan de intentie van de in 2015 ingediende moties
inzake ‘Sportnota’ (M0018)en ‘Sportroefeldag’ (M0013).

Argumenten

1. met de Agenda Sport & Bewegen wordt op basis van het collegeprogramma en na uitgebreide
consultaties van sportverenigingen, instellingen en andere organisaties en met inzet van
buurtsportcoaches, een stevige impuls gegeven aan sport en bewegen in Zutphen;

2. de middelen van het rijk ten behoeve van de buurtsportcoaches worden vanaf 1 januari 2016
beschikbaar gesteld via de decentralisatieuitkering Brede Impuls Combinatiefuncties;

3. om over die middelen te kunnen beschikken is een begrotingswijziging nodig.

Kanttekeningen

Het budget wordt beschikbaar gesteld maar er is vooralsnog zicht op de inzet van 6,34 fte's inzet van
buurtsportcoaches. In de loop van 2016 volgen de voorstellen voor de inzet van de resterende (3,38)
fte's. Voor de nog resterende buurtsportcoaches wordt vooral ingezet op en de samenwerking
gezocht met Het Plein/Perspectief, het Gezondheidsnetwerk en sportcomplex Zuidveen.

Risico’s

De decentralisatieuitkering “Brede Impuls Combinatiefuncties” loopt door tot en met 2018. De
stellige verwachting is gewettigd dat de uitkering daarna mede vanwege het grote succes (nagenoeg
alle gemeenten in Nederland doen inmiddels mee aan de regeling) wordt voortgezet. Er blijft echter
altijd een zeker risico dat de uitkering wordt stopgezet of verlaagd. Dit risico kan worden
ondervangen door een en ander goed af te kaarten in de met verenigingen en organisaties af te
sluiten overeenkomsten over de inzet van buurtsportcoaches en/of in de subsidiebesluiten waarin de
bijdrage wordt toegekend.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

In het kader van de Agenda Sport & Bewegen inclusief het 'kwartiermaken' van de buurtsportcoaches
zijn er diverse bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van instellingen, organisaties,
sportverenigingen e.d. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot de Agenda Sport & Bewegen en de notitie
‘Zutphen Actief, Uitvoeringsplan 'Buurtsportcoaches 2016 – 2019'. Laatstelijk op 12 mei jl. heeft er een
terugkoppeling plaatsgevonden naar het 'veld'. Om de verbinding met het veld, het netwerk en de energie
die er nu is vast te houden, faciliteert gemeente Zutphen t/m 2018 tweejaarlijks een bijeenkomst met alle
betrokkenen over dit onderwerp. Tijdens deze ontmoetingen staat centraal hoe de doelen van de Agenda
Sport & Bewegen samen gehaald worden. Het vervolgtraject impliceert dat uitvoering wordt gegeven
aan de Agenda. De buurtsportcoaches worden aangesteld en gaan aan de slag. Het nog resterende
aantal fte’s wordt voor 1 januari 2017 ingevuld.
Dit najaar volgt een feestelijke en sportieve kick-off van Zutphen Actief voor de inwoners van Zutphen,
dat gecombineerd wordt met de lancering van www.zutphenactief.nl. De website speelt in op de behoefte
aan een centraal informatiepunt over sport en bewegen in gemeente Zutphen. Onder de noemer ‘Zutphen
Actief’ wordt een sterk beeldmerk ontwikkeld. Buurtsportcoaches worden hierin betrokken. Op deze
manier wordt onder inwoners de aandacht voor (meer) sport en bewegen zichtbaar en herkenbaar.

Rapportage/evaluatie

Gaat plaatsvinden vanaf 2017.

Financiën

Zie begrotingswijziging.

Bijlagen

1. Agenda Sport & Bewegen 2016 -2019;
2. ‘Zutphen Actief, Uitvoeringsplan ‘Buurtsportcoaches 2016 – 2019’
3. Begrotingswijziging.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0100

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 juli 2016 met nummer 65919b e s l u i t :

1. de Agenda Sport & Bewegen 2016 – 2019 vast te stellen met in begrip van de inzet van
buurtsportcoaches conform het Uitvoeringsplan Buurtsportcoaches 2016 - 2019;
2. een budget van € 194.304 beschikbaar te stellen en te dekken uit de decentralisatie uitkering Brede
Impuls Combinatiefonds;
3. de begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 12 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van de Agenda Sport & Bewegen. Tegelijk met de start van de agenda is een aanvraag ingediend bij het rijk om zgn. buurtsportcoaches aan te stellen. Deze aanvraag is gehonoreerd en m.i.v. 2016 is jaarlijks een bedrag van € 194.304 beschikbaar gesteld voor de inzet van buurtsportcoaches. Op 29 februari 2016 heeft het college de Raad via het Forum bijgepraat over de Agenda Sport & Bewegen en de inzet van Buurtsportcoaches.

Een belangrijk deel van de uitvoering van de Agenda Sport & Bewegen wordt gerealiseerd door de inzet van buurtsportcoaches, maar daarnaast ook door sportverenigingen en andere organisaties. De Agenda Sport & Bewegen is, evenals de voorstellen voor het inzetten van buurtsportcoaches, in nauw overleg met verenigingen, instellingen en organisaties tot stand gebracht. De agenda geeft in beknopte vorm aan welke acties de komende jaren worden ondernomen. De rol van de gemeente is ondersteunend en verbindend. 

De raad wordt voorgesteld de Agenda Sport & Bewegen 2016 – 2019 vast te stellen met in begrip van de inzet van buurtsportcoaches en het budget van € 194.304 beschikbaar te stellen voor de inzet van buurtsportcoaches.

De moties 2015-M0013 (Sportroefeldag) en 2015-M0018 (Sportnota) zijn ingediend in de raadsvergadering van 19 juni 2015 en hebben gewacht op agendering in het Forum tegelijk met de Sportnota.  Met de Agenda Sport & Bewegen wordt voldaan aan de intentie van de in 2015 ingediende moties. Er is bewust gekozen voor een ‘agenda’ en niet voor een lange of
ingewikkelde beleidsnota. Het resultaat moest een praktisch en op uitvoering gericht document zijn
dat eenvoudig kan worden bijgesteld.

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 12-09-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
H van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Bij de behandeling van het voorstel worden tegelijkertijd twee moties betrokken uit 2015. Zij geeft eerst het woord aan het college.

Het college is blij dat de agenda verschenen is. Het leeft bij de mensen en de belangstelling vanuit verenigingen en scholen blijkt groot te zijn. De fractie Burgerbelang heeft gevraagd om natte gymles te geven. Het is nog niet zover dat gedacht wordt over schoolzwemmen, maar in de toekomst bestaat hiertoe wellicht toch de mogelijkheid. Het college zou het op prijs stellen indien dit voorstel vanavond nog in de raad kan worden behandeld.

Burgerbelang: In eerste instantie is gesproken over natte gymlessen; nu gebruikt de fractie de term water gymles. De belangstelling blijkt groot. Het nu voorliggende voorstel is een mooie uitwerking van de motie.

Stadspartij: Het is een mooie agenda. De derde actielijn moet als het enigszins mogelijk is in kortere tijd worden geconcretiseerd.

GroenLinks: Wij delen het enthousiasme, maar kan het college aangeven wat lastig is en waarom nog niet alle vacatures zijn vervuld? De fractie mist in de agenda de dynamische communicatie door middel van bijvoorbeeld Facebook. Verder zal uitgewerkt moeten worden hoe mensen met een smalle beurs betrokken kunnen worden.

CDA: Is verheugd dat sport weer zo in de belangstelling staat en dat er zoveel partijen achter staan. Wie gaat de website Zutphen Actief beheren. Als iedereen daarvoor verantwoordelijk is gaat het niet goed.

Christen Unie, SP en VVD: Wij zijn blij met de agenda.

PvdA: Op welke manier worden de effecten gemeten en hoe wordt de raad daarover geïnformeerd? Zijn er ook andere fondsen dan de Stichting Leergeld aan te boren?

Bewust ZW: Wij spreken onze waardering uit. Rapportage en evaluatie mogen beknopt zijn. Op welke manier worden de nog openstaande punten teruggelegd aan het forum?

D66: Blijkens de agenda voldoet 56% van de volwassenen aan de beweegnorm. Is dat hoog of laag? Hoe worden de resultaten gemeten?

College: De nog in te vullen vacatures worden op dezelfde manier vervuld als de eerste. Er zijn perspectiefsvolle ideeën, die nog nader met partijen besproken en uitgewerkt moeten worden. Zodra dat gebeurd is, kunnen de vacatures worden vervuld. Gezien het enthousiasme lijkt dat geen probleem. Wanneer er meer vraag is, dan zal er een keuze uit projecten gemaakt moeten worden, omdat de maximum ruimte 9,72 fte is.

Ouderen zijn wat minder terug te vinden. Daar zijn nu nog gesprekken over gaande.

Er zal sprake zijn van dynamische communicatie, waarbij ook facebook etc. zal worden gebruikt. De dynamiek komt ook tot uiting in het logo dat de forumleden uitgereikt hebben gekregen. De buurtcoaches zijn zeer betrokken. Van hen wordt ook regelmatig stukken verwacht voor plaatsing op de website. Coördinatie daarvan vindt ambtelijk plaats.

De doelen zijn kort maar krachtig geformuleerd. Met de betrokken partijen worden prestatieafspraken gemaakt. Resultaten worden uiteraard teruggekoppeld aan het forum.

Geruime tijd geleden is in overleg met Het Plein gekozen voor het inzetten van de Stichting Leergeld. Bezien zal worden of wellicht ook een beroep kan worden gedaan op het Jeugdsportfonds.

De voorzitter concludeert dat het voorstel ter besluitvorming direct door kan naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 12 september 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 12-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend