Pagina delen

Afwikkeling restant krediet Stadsdiagonaal

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Het raadskrediet (2015) voor de uitvoering van het project Stadsdiagonaal af te sluiten met een positief financieel resultaat van € 322.000,--;

2. Het restantkrediet in te zetten voor onderstaande bestedingsvoorstellen:

a) Eenmalige suppletie op diverse jaarlijkse kosten (water, elektra, internetabonnement en verbruiksmiddelen (zout, desinfectie, etc.)) van het Waterelement Overwelving: €4.000,-;

b) Eenmalige suppletie op de kosten van beheer en onderhoud (afgekocht voor een periode van 10 jaar) voor het Waterelement Overwelving: €15.900,-;

c) Aanpassing van de verlichting op Basseroord. Deze eenmalige kosten zijn geraamd op €5.250,-;

d) Bijdrage aan het haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling/versterking economische potentie Basseroord en omgeving: €30.000,-;

e) Herinrichting 2e deel Nieuwstad (van Mosmarkt tot kruising Isendoornstraat/ Stationsplein/ Burgemeester Dijckmeesterweg): €180.000,-;

f) Overhevelen van het overblijvende saldo naar het investeringsbudget speerpunt Binnenstad (onderdeel van het Focustraject): €86.850,-. 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2016 is het project ‘Stadsdiagonaal’ succesvol afgerond. Het project omvatte de herinrichting van Basseroord, een gedeelte van de Nieuwstad, de gehele Overwelving inclusief de aanleg van een Waterelement, de Bornhovestraat en de Pelikaanstraat. Het project is medegefinancierd met gelden van de provincie Gelderland in het kader van de Stads- en Regiocontracten. De Stadsdiagonaal was onderdeel van het programma “Binnenstad en centrumvoorzieningen”.

In 2016 hebben wij de uitvoering van de Stadscontractprojecten verantwoord en vervolgens heeft de provincie de subsidie definitief vastgesteld. Een en ander betekent dat wij het project Stadsdiagonaal kunnen afsluiten met een positief restantbedrag ter hoogte van € 322.000,-. Ons voorstel is om het krediet af te sluiten en het restant in te zetten voor een aantal bestedingen die nauw aansluiten bij of rechtstreeks verband houden met het project waarvoor het oorspronkelijke krediet is verleend.

Beoogd effect

Een goede en zorgvuldige afhechting van het project door het gericht inzetten van het restantkrediet.

Argumenten

1.1. Het project is afgerond, de provincie Gelderland heeft als cofinancier/subsidieverstrekker de eindafrekening goedgekeurd en dus kan het krediet nu worden afgesloten.

Uw raad heeft laatstelijk op 21 september 2015 een krediet beschikbaar gesteld voor o.a. de Stadsdiagonaal. Het positieve resultaat is met name ontstaan door de gunstige aanbesteding van de deelwerken binnen het project.

2.1. De bestedingsvoorstellen sluiten nauw aan of liggen alle in het verlengde van het project ‘Stadsdiagonaal’ en versterken de duurzame basis van het project.

Voor de argumenten verwijzen wij u graag naar onderstaande toelichting per afzonderlijk bestedingsvoorstel.

2.1.a. De jaarlijkse verbruikskosten die verband houden met het Waterelement zijn met uitzondering van één jaar inmiddels opgenomen in de begroting en daarmee afgezekerd.

De eenmalige suppletie van € 4.000 zorgt er voor dat de jaarlijkse en verbruikskosten van het Waterelement financieel zijn afgezekerd.

2.1.b. Het beheer en onderhoud van het Waterelement is voor 10 jaar geregeld (t/m 27-02-2026).

Na een eenmalige suppletie van € 15.900,- is ook het beheer en onderhoud voor 10 jaar geregeld middels een beheercontract met firma Rots die het Waterelement ook heeft ontworpen en geplaatst. Een groot deel is hiervan al betaald. Er is nog een eenmalige aanvulling nodig.

2.1.c. De verlichting op Basseroord is aangepast in overeenstemming met het verlichtingsplan voor de binnenstad.

Dit betreft een aanpassing achteraf waarvan de kosten niet waren meegenomen in het projectvoorstel.

2.1.d. Het is wenselijk om de economische potentie en de ontwikkelingskansen die er liggen voor Basseroord en omgeving in kaart te brengen.

In het oorspronkelijke programma “Binnenstad en centrumvoorzieningen” omvatte het project “Basseroord en Overwelving” een integrale gebiedsontwikkeling die er op was gericht om de functie van Basseroord en omgeving te versterken door de ontwikkeling van een nieuw, goed binnen de stedelijke structuur passend, winkelgebied met een ondergrondse parkeergarage. Gedurende de ontwikkeling van het project (vanaf medio 2005) bleek gaandeweg vanwege structuurveranderingen binnen de detailhandel, de economische recessie en uiteindelijk ook het terugtrekken van de projectontwikkelaar, dat het project niet meer levensvatbaar was. Het project is in 2014/2015 onder grote tijdsdruk mede vanwege het aflopen van de subsidietermijn van de provincie, omgezet naar het project Stadsdiagonaal. De gesprekken met een aantal direct betrokken ondernemers en pandeigenaren zijn echter wel steeds voortgezet en daaruit is gebleken dat er wel degelijk behoefte is aan een op actie gericht onderzoek om de economische potenties van het gebied goed in kaart te brengen en waar mogelijk verder te ontwikkelen. Dit onderzoek past volledig binnen de doelstellingen van het oorspronkelijke programma en daarmee ook in het verlengde van het project Stadsdiagonaal Voor dit onderzoek is een bedrag benodigd van ca. € 30.000,-.

2.1.e. De herinrichting van het ‘tweede deel’ van de Nieuwstad (van Mosmarkt tot kruising Isendoornstraat/Stationsplein/ Burgemeester Dijckmeesterweg) maakt het project in feite echt ‘af’ en beantwoordt aan een lang gekoesterde wens van de betrokken ondernemers.

Voor de uitvoering van de Stadsdiagonaal was iets meer dan een jaar beschikbaar. Herinrichting van het tweede deel van de Nieuwstad, hoewel geheel passend binnen de doelstellingen van het Stadscontract en een uitdrukkelijke wens van de ondernemers, was niet meer realiseerbaar binnen de contractperiode. De plannen moesten immers gereed zijn voor 31-12-2015! Met dit voorstel kan alsnog aan die wens worden voldaan en wordt de ‘eenheid’ in het straatbeeld van de Nieuwstad teruggebracht door het vervangen van de verouderde inrichting.

2.1.f. De resterende middelen kunnen bijdragen aan de realisatie van het speerpunt “Binnenstad” uit ons Focustraject

Het ligt in de rede om de nog resterende middelen (immers afkomstig uit een ‘binnenstadsproject’) toe te voegen aan het investeringsbudget ten behoeve van de realisatie van het speerpunt Binnenstad uit ons Focustraject.

Kanttekeningen

Andere aanwending van het restantkrediet is ook goed denkbaar.

Het restantkrediet kan inderdaad ook op een andere manier worden ingezet of worden toegevoegd aan de algemene middelen. De voorgestelde verdeling draagt bij aan het project zelf maar komt zeker ook tegemoet aan een dringende wens van o.a. de ondernemers in de Nieuwstad. Naar ons oordeel wordt een passende bestemming gegeven aan het restantkrediet.

Risico’s

Er zijn geen risico’s verbonden aan dit voorstel. Integendeel: door een deel van de middelen in te zetten voor het afdekken van de verbruikskosten en het op langere termijn veilig stellen van het beheer en onderhoud van het Waterelement worden risico’s juist vermeden. 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Zowel de herinrichting van het tweede deel van de Nieuwstad als het actieonderzoek naar de economische potentie van Basseroord en omgeving komen tot stand in nauwe samenwerking met ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren.

Rapportage/evaluatie

U wordt via het Forum op de hoogte gehouden van de voortgang van met name de voorstellen onder d. en e.

Financiën

De bestedingsvoorstellen genoemd onder 2.a. (verbruikskosten waterelement: € 4.000,-) , 2.b. (beheer en onderhoud waterelement: € 15.900), 2.c. (verlichting Basseroord: € 5.250,-) en 2.d. (economisch haalbaarheidsonderzoek: € 30.000,-) worden afgeboekt op het restantkrediet. Het gaat daarbij in totaal om € 55.150,--.

Het restant bedrag (€ 266.850,-) wordt verdeeld over twee investeringsprojecten namelijk het project 2.e. (herinrichting 2e fase Nieuwstad: € 180.000) en 2.f. (investeringsbudget speerpunt Binnenstad: € 86.850,-).

De bij deze twee investeringsprojecten behorende kapitaallasten respectievelijk € 9.000,- en € 4.400, - kunnen worden gedekt uit het bedrag aan kapitaallasten (€ 13.400,-) dat behoort bij het restantbedrag.

Aangezien de bestedingen binnen hetzelfde programma plaatsvinden is er geen wijziging nodig van de programmabegroting.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0069

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 mei 2017 met nummer 61333b e s l u i t :

1. Het raadskrediet (2015) voor de uitvoering van het project Stadsdiagonaal af te sluiten met een positief financieel resultaat van € 322.000,--;

 2. Het restantkrediet in te zetten voor onderstaande bestedingsvoorstellen:

 a) Eenmalige suppletie op diverse jaarlijkse kosten (water, elektra, internetabonnement en verbruiksmiddelen (zout, desinfectie, etc.)) van het Waterelement Overwelving: €4.000,-;

b) Eenmalige suppletie op de kosten van beheer en onderhoud (afgekocht voor een periode van 10 jaar) voor het Waterelement Overwelving: €15.900,-;

c) Aanpassing van de verlichting op Basseroord. Deze eenmalige kosten zijn geraamd op €5.250,-;

d) Bijdrage aan het haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling/versterking economische potentie Basseroord en omgeving: €30.000,-;

e) Herinrichting 2e deel Nieuwstad (van Mosmarkt tot kruising Isendoornstraat/ Stationsplein/ Burgemeester Dijckmeesterweg): €180.000,-;

f) Overhevelen van het overblijvende saldo naar het investeringsbudget speerpunt Binnenstad (onderdeel van het Focustraject): €86.850,-.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 19 juni 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Het project ‘Stadsdiagonaal’ (de herinrichting van Basseroord, een deel van de Nieuwstad, de Overwelving, de Bornhovestraat en de Pelikaanstraat) is in 2016 afgerond. De Stadsdiagonaal was onderdeel van het programma “Binnenstad en centrumvoorzieningen” en medegefinancierd door de provincie Gelderland.

Nu alle kosten in beeld zijn en de provincie de subsidie definitief heeft vastgesteld, blijkt dat het project wordt afgesloten met een positief saldo van € 322.000. Het positieve resultaat is met name ontstaan door de gunstige aanbesteding van de deelwerken binnen het project.

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel om het positieve saldo in te zetten voor een aantal bestedingen die nauw aansluiten bij of rechtstreeks verband houden met het project waarvoor het oorspronkelijke krediet is verleend.

Raadsadviseur: H Nijkamp

 
Datum 19-06-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPH.M.H. Giesen
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter meldt dat zich twee personen hebben gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. Mevrouw Hehakaya heeft gevraagd om te mogen inspreken over de kwijtschelding afvalstoffenheffing, maar blijkt niet aanwezig te zijn. De voorzitter geeft het woord aan de tweede inspreker, mevrouw Van de Bor.

Mw. Van de Bor spreekt in over Perspectief. De inspreekreactie (incl. bijlagen) is bijgevoegd bij het verslag. 

3. Actieve informatievoorziening

Er bestaat geen behoefte aan actieve informatievoorziening vanuit het college.

4. Aankondiging moties en amendementen

Van de mogelijkheid om moties en amendementen aan te kondigen, wordt geen gebruik gemaakt

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 19 juni 2017

Geen vragen of opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 19 juni 2017

Geen vragen of opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Begrotingswijziging 2017-10 (diverse ramingen en overlopende posten)

D66 verwijst naar de laatste bijlage, waar de bedragen uit het programma zijn opgesomd. Het meeste geld wordt uit de reserves gehaald. D66 informeert naar de consequenties voor de reserves.

Het College stelt vast dat het hierbij gaat over bijlage 5. Deze bijlage betreft de wijziging van de programmabegroting. De genoemde verhoging van € 8,5 miljoen wordt gedekt vanuit verschillende reserves. Zodra de situatie ontstaat dat er geld vanuit een reserve nodig is, wordt hiervoor een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. Het is het College niet bekend of hiermee de reserves leeg zijn. De genoemde reserves zijn wel bestemd voor de hierbij omschreven doelen. De vraag of de betreffende reserves aangevuld moeten worden, is een vraag die bij de begrotingsbehandeling aan de orde komt.

De voorzitter concludeert dat voorliggend wijzigingsvoorstel een hamerstuk kan blijven.

6b. Bestemmingsplan Dennendijk 2a en 2b

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan 'Dennendijk 2a en 2b'

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6d. Strategische Raadsagenda Zutphen 2017

Dit punt is van de agenda gehaald en zal over twee weken tijdens een Forum worden behandeld.

6e. Afwikkeling restant krediet Stadsdiagonaal

GroenLinks wijst op de overheveling van diverse budgetten, onder andere bij Stadsdiagonaal. De fractie vraagt hoe met de inhoudelijke afwegingen wordt omgegaan, die hieraan ten grondslag liggen.

Het College licht toe, dat de gemeente voor het programma Stadsdiagonaal provinciale subsidie heeft ontvangen. Binnen de kaders, die de door de Provincie zijn gesteld, mogen de middelen anders worden ingezet, zolang het blijft binnen de doelstellingen die aan het programma zijn gekoppeld en het ook past binnen de kaders die door de raad zijn gesteld. Voorliggend voorstel is daarop gericht.

De Stadspartij pleit ervoor om bij de realisering hiervan ook zoveel mogelijk rekening te houden met de aanleg van nieuw groen.

De VVD wijst er op dat de resterende middelen van de Stadsdiagonaal worden gebruikt om juist het stukje, dat aanvankelijk niet is toegepast op de Nieuwstad, nu wél in te vullen omdat de Stadsdiagonaal halverwege op de Nieuwstad uitkomt.

De PvdA vraagt of instemming met voorliggend voorstel betekent dat ook wordt ingestemd met de verdere plannen voor onder andere Brasseroord. Immers, het nu voorliggende voorstel geeft hieraan reeds een bepaalde richting.

Het College benadrukt nergens op vooruit te lopen. Het haalbaarheidsonderzoek en de eenmalige verlichting is een aanvulling op hetgeen reeds is uitgevoerd. Dit voorstel valt binnen de kaders zoals het provinciaal programma dat toelaat. Als de provinciale subsidie niet wordt besteed, moet het geld echter terugvloeien naar de provincie. Daarom wordt nagestreefd om de middelen binnen de gestelde kaders en binnen de doelen van het programma zo goed mogelijk te besteden.

GroenLinks vraagt waarom het voorstel als hamerstuk staat geagendeerd. Blijkbaar moet de raad hierover besluiten en blijkbaar kunnen er keuzes worden gemaakt wat betreft de besteding van het budget. De vraag is daarom of er een inhoudelijke behandeling plaatsvindt voorafgaand aan het raadsbesluit.

Het College stelt dat een verschuiving binnen een op programmaniveau vastgesteld doel binnen de inhoudelijke kaders valt die door de raad zijn gesteld. Daarom kan dit als hamerstuk worden behandeld en is het aan het College om de inhoudelijke afwegingen te maken.

De VVD wijst erop dat altijd kan worden verzocht om een Forum te wijden aan een hamerstuk.

GroenLinks had dit graag duidelijker in de stukken beschreven gezien, zodat dit ook voor nieuwkomers in de raad duidelijk is. Het voorstel kan wat GroenLinks betreft echter als hamerstuk aangeduid blijven.

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk kan worden behandeld.

6f. Concept Begroting Tribuut 2018

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6g. Begroting 2018-2021 en jaarstukken 2016 VNOG

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6h. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6i. Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-1

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 19 juni 2017

De Stadspartij wijst op ingekomen stuk nummer 10, zijnde een ingezonden brief van de Stadspartij betreffende de biomassacentrale. De beantwoording van genoemde brief is weliswaar in het overzicht opgenomen, maar de Stadspartij heeft het schriftelijk antwoord nog niet mogen ontvangen.

De voorzitter zal dit nagaan. De Stadspartij zal hierover binnenkort bericht ontvangen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 19 juni 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 22-05-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 22-05-2017 conform wordt vastgesteld

9b. Forumverslag 01-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 01-06-2017 conform wordt vastgesteld

9c. Forumverslag 06-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 06-06-2017 conform wordt vastgesteld.

9d. Forumverslag 08-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 08-06-2017 conform wordt vastgesteld

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 19 juni 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 19-06-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend