Pagina delen

Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. het afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen 2016-2020 vast te stellen;
2. de rioolheffing volgens het Afvalwaterketenplan voor de planperiode 2016-2020 met ingang van 1 januari 2016 jaarlijks te verhogen met 1,5% voor het gebruikersdeel en 0,1% voor het eigenarendeel.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Dit Afvalwaterketenplan is het resultaat van een gezamenlijk planvormingsproces van de gemeente Lochem, Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Zutphen. De gezamenlijk doorlopen planvorming is een onderdeel van een bredere samenwerking tussen gemeenten en waterschap als partners in het Afvalwaterteam Zutphen (AWTZ), zoals vastgesteld in het Afvalwaterakkoord Lochem-Zutphen (28 november 2012). Met dit plan is beoogd de gezamenlijke integrale visie op de afvalwaterketen zoveel mogelijk te vertalen naar concrete beleidskeuzes voor zowel de riolering als de zuiveringstechnische werken. Voor de gemeenten Lochem en Zutphen vormt dit plan daarmee het Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan, ieder met een eigen individuele vastgestelde financiële paragraaf. Voor het waterschap is het het beleidsplan voor de zuivering. Daarnaast zijn de ambities ten aanzien van het stedelijk water verwoord.

Beoogd effect

1. Een eenvoudig leesbaar Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen waarin het beleid van de 5 thema's: afvalwater, hemelwater, grondwater, stedelijk water en zuivering van de drie organisaties is vastgesteld en op elkaar afgestemd.
2. Invulling geven aan drie andere belangrijke opgaven: de klimaatopgave; de duurzaamheidsopgave en de besparingsopgave.
3. De wettelijke besparingsopgaven van structureel € 500.000,- minder meerkosten wordt vanaf 2020 jaarlijks gerealiseerd.
4. De gezamenlijke aanpak leidt tot een efficiënte inzet van mensen en middelen, in het algemeen gericht op behoud of verbetering van de kwaliteit en vermindering van kwetsbaarheid.
5. Door de rioolheffing per 1 januari 2016 kunnen de gemeentelijke activiteiten worden bekostigd.

Argumenten

1.1 Het Afvalwaterketenplan een uitwerking is van de integrale visie op de afvalwaterketen Lochem-WRIJ-Zutphen.
In februari 2014 hebben de voormalige bestuurders ingestemd met de gezamenlijke visie voor de afvalwaterketen. Deze visie geeft op hoofdlijnen weer waar gemeenten en waterschap naar streven. Het Afvalwaterketenplan beoogt zoveel mogelijk de gezamenlijke visie te vertalen naar concrete beleidsdoelen voor zowel de riolering als de zuiveringstechnische werken. Dit maakt het plan bijzonder omdat het de gemeentelijke rioleringsplannen combineert met het plan van het waterschap. Het bevat gezamenlijk beleid.

1.2 Het Afvalwaterketenplan een invulling is van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (v-GRP) is een wettelijke verplichting volgens de Wet Milieubeheer en de Waterwet. De gemeente heeft de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit plan geeft invulling aan de zorgplichten en hoe deze bekostigt worden. Uiteraard voldoet het Afvalwaterketenplan aan de wettelijke vereisten voor v-GRP volgens de Wet Milieubeheer.

1.3 De invulling van de 3 nieuwe opgaven in dit plan beschreven staan.
De klimaatopgave komt vanuit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (september 2014) waarbij gemeenten in 2020 klimaatbestendig moeten handelen en in 2050 (zo goed mogelijk) klimaatbestendig moeten zijn. Tot 2020 is er tijd om beleid te ontwikkelen waardoor geanticipeerd wordt op de verwachte klimaatontwikkelingen op lange termijn. De duurzaamheidsopgave ligt vooral in het terugwinnen van waardevolle grondstoffen en energie uit afvalwater. De besparingsopgave volgt uit het Bestuursakkoord Water (BAW) dat in 2011 is gesloten. Het BAW stelt dat de autonome stijging van de kosten voor de afvalwaterketen tot 2020 kan worden beperkt door doelmatiger werken.

1.4 De BAW-opgave wordt gehaald.
Landelijk is becijferd dat er in 2020 jaarlijks een doelmatigheidswinst (minder meerkosten) van 380 miljoen euro behaald kan worden. Vertaald naar het gebied van het Afvalwaterteam Zutphen (AWTZ) betekent dit ten opzichte van de verwachte kostenontwikkeling in 2020 jaarlijks 2 miljoen euro minder meerkosten. Deze moeten worden behaald door slimmer (samen)werken en integratie binnen de afvalwaterketen. Van deze opgave resteert nog 0,5 miljoen per jaar vanaf 2020. Als gevolg van lopende initiatieven binnen het AWTZ en de beleidskeuzes zoals in het plan is verwerkt kunnen de totale besparingen oplopen van ca. € 540.000,- tot € 785.000,-. Daarmee wordt aan de besparingsopgave voldaan.

1.5 Het afvalwaterteam Zutphen kennis en kunde in de regio bundelt.
Binnen het afvalwaterteam Zutphen wordt in drie groepen gewerkt aan onderwerpen die kansen opleveren in termen van de drie K's (kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid): Netwerk van Planvormers, Expertteam Rioolbeheer en het Expertteam Duurzaamheid en Innovatie en Publiek-private samenwerking (DI&PPS). Daarnaast wordt in de regio Achterhoek ook samengewerkt daar waar het effectief en efficiënt is. Hiermee worden de kennis en kunde in de regio gebundeld.

2.1 De rioolheffing tweeledig is.
Het gebruikersdeel is ter bekostiging van de exploitatielasten en het eigenarendeel ter bekostiging van de kapitaallasten. De rioolheffing is een volledig kostendekkende heffing voor de rioleringszorg. Hiermee kunnen de maatregelen en onderzoeken zoals ze genoemd zijn in het plan worden uitgevoerd.

Kanttekeningen

1.1. Het plan wordt niet door iedere deelnemende organisatie vastgesteld.
Dat heeft geen gevolgen voor de rioolheffing van de gemeente Zutphen en de invulling van de wettelijke zorgplichten. Voor de invulling van de 3 nieuwe opgaven kan dit wel consequenties hebben. De reden voor het niet instemmen met het plan bepaalt de verdere koers. Vooralsnog wordt hiervan niet uitgegaan omdat gedurende de planvorming de bestuurders regelmatig zijn geïnformeerd. Daarnaast heeft nog een bestuursvergadering plaatsgevonden voor de beide raadsleden van de gemeenten en de algemeen bestuursleden van het waterschap. De reacties zijn tot nu toe positief.
2.1 De verhoging is beperkt.
Met deze verhoging blijft het tarief voor de eigenarendeel de komende jaren nog ruim onder de prognose van het v-GRP 2011-2015. Dit komt mede door de verlenging van de verwachte restlevensduur van het riool, het verlagen van de rente van de lopende kapitaallasten van investeringen tot en met 2015 en het doorvoeren van diverse doelmatigheidoptimalisaties. Het gebruikersdeel daarentegen zal ten opzichte van het tarief 2015 fors stijgen. Om dit te voorkomen is gekozen voor een jaarlijkse dotatie vanuit de voorziening riolering.
2.2 De rioolheffing in het plan is een prognose.
De hoogte van de rioolheffing zal niet veel afwijken van de definitieve rioolheffing zoals die jaarlijks in de belastingverordening wordt opgenomen en vastgesteld. De rioolheffing is onderhevig aan het aantal heffingseenheden en de eventuele verminderingen. Voor de gehele planperiode zijn dit onzekerheden omdat die per jaar kunnen verschillen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

1. College van B&W stelt Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen 2016-2020 vast (10 november 2015)
2. Toelichting in Forum (30 november 2015)
3. De raad stelt het Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen 2016-2020 vast (30 november of 14 december 2015)
4. Het Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen treedt op 1 januari 2016 in werking.
De gemeente Lochem doorloopt nagenoeg hetzelfde traject waarbij de vaststelling van het plan in december geagendeerd staat. Voor Waterschap Rijn en IJssel zal de vaststelling door het college in november plaatsvinden.

Rapportage/evaluatie

Met beknopte rapportages wordt jaarlijks een beeld gegeven van de voortgang van de geplande projecten en van de inkomsten en uitgaven.

Financiën

De komende planperiode (2016-2020) nemen de tarieven voor het gebruikersdeel (exploitatie) en het eigenarendeel (kapitaallasten) beperkt toe, met respectievelijk 1,5% en 0,1% per jaar. De rioolheffing (afgerond op hele euro's) is berekend op:
Rioolheffing          2016     2017    2018    2019     2020
Totaal                  € 171   € 172   € 173   € 174    € 175
Eigenarendeel      € 100   € 100   € 100   € 100    € 100
Gebruikersdeel     € 71     € 72     € 73     € 74     € 75

Met de nieuwe tarieven blijft het eigenarendeel nog ruim onder de prognose van het huidig v-GRP (2011-2015). Het gebruikersdeel (exploitatie) zal ten opzichte van 2015 fors moeten stijgen daarom is gekozen voor een jaarlijkse dotatie vanuit de voorziening riolering. Voor 2016 betekent dit een dotatie uit de voorziening voor het gebruikersdeel van € 312.700,-.

Voor het eigenarendeel (kapitaallasten) en gebruikersdeel wordt financieel 25 jaar vooruitgekeken. Na 25 jaar is de voorziening teruggebracht tot € 0,-. Dit sluit goed aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten, kortweg BBV. Het BVV geeft richtlijnen voor de financieel huishouding van gemeenten. Daarnaast maakt het besluit het mogelijk om te sparen voor toekomstige investeringen en groot onderhoud. In de komende planperiode zal daarom voor het eigenarendeel gespaard worden in de voorziening voor toekomstige uitgaven. Voor 2016 betekent dit een storting van € 393.700,-. Per saldo zal de voorziening in 2016 met € 81.000,- toenemen.

Bijlagen

1. Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen.

 

 

 

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0180

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 november 2015 met nummer 46044b e s l u i t :

1. het afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen 2016-2020 vast te stellen;
2. de rioolheffing volgens het Afvalwaterketenplan voor de planperiode 2016-2020 met ingang van 1 januari 2016 jaarlijks te verhogen met 1,5% voor het gebruikersdeel en 0,1% voor het eigenarendeel.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 30 november 2015 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

Dit Afvalwaterketenplan is het resultaat van een gezamenlijk planvormingsproces van de gemeente Lochem, Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Zutphen. De gezamenlijk doorlopen planvorming is een onderdeel van een bredere samenwerking tussen gemeenten en waterschap als partners in het Afvalwaterteam Zutphen (AWTZ), zoals vastgesteld in het Afvalwaterakkoord Lochem-Zutphen (28 november 2012). Met dit plan is beoogd de gezamenlijke integrale visie op de afvalwaterketen zoveel mogelijk te vertalen naar concrete beleidskeuzes voor zowel de riolering als de zuiveringstechnische werken. Voor de gemeenten Lochem en Zutphen vormt dit plan daarmee het Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan, ieder met een eigen individuele vastgestelde financiƫle paragraaf. Voor het waterschap is het het beleidsplan voor de zuivering. Daarnaast zijn de ambities ten aanzien van het stedelijk water verwoord. De Raad wordt voorgesteld om het afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen 2016-2020 vast te stellen, en om de rioolheffing volgens het Afvalwaterketenplan voor de planperiode 2016-2020 met ingang van 1 januari 2016 jaarlijks te verhogen met 1,5% voor het gebruikersdeel en 0,1% voor het eigenarendeel. Het vaststellen van beleid is een bevoegdheid van de Raad op grond van artikel 110 lid 1 onder b van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 30-11-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

 

1. Opening

Voorzitter: Ik heet u allen van harte welkom bij de vergadering van het Technisch Blok. Ik stel voor om agendapunt 7 als laatste agendapunt te behandelen gezien het aantal agendapunten en de tijdsduur die we hebben. Indien agendapunt 7 niet in zijn geheel kan worden afgehandeld, dan wordt voor dat punt de vergadering geschorst en wordt het onderwerp voor een volgende forumvergadering geagendeerd. Kunt u daarmee intstemmen? Ja? Dan is dat akkoord.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

Voorzitter: Dit punt wil ik gezien de tijd beperken tot het stellen van verhelderende vragen. Indien er meer vragen zijn, dan kunnen die tot morgen aan het college worden gesteld en worden dan door het college in een Memo beantwoord.

College: Er vindt nog één keer crisisopvang plaats in de Hanzehal in de periode van 28 december 2015 tot 8 janauri 2016. Er is voor deze periode gekozen omdat dan het minst gebruik wordt gemaakt van de Hanzehal. Of het COA hier daadwerkelijk gebruik van gaat maken is onduidelijk.

Afgelopen woensdag is er een informatiebijeenkomst geweest voor iedereen die te maken heeft met de opvang van asielzoekers in GGNet. deze bijeenkomst is beperkt tot 200 mensen. Morgen (1 december 2015) vindt er nog zo een bijeenkomst plaats.

Voorzitter: Vanuit het Presidium is de wens geuit dat er over dit onderwerp stukken beschikbaar komen.

CDA: Kan er een kort memo beschikbaar komen voor 14 december 2015?

College: Ja, er zijn al veel vragen gesteld. deze worden voor morgen beantwoord.

College: het tekort op de BUIG-gelden kan worden goedgemaakt door een aanvraag bij het Ministerie te doen.

GroenLinks: Vanavond wordt ook de Zienswijze Raad aanvraag vangnetregeling behandeld, is dat een totaal andere regeling?

College: Ja.

College: Er is een foutieve mededeling gedaan tijdens het Forum Laaggeletterdheid toekenning webgelden aan ROC Aventus. Gezegd is dat een deel van het geld naar hun zou gaan. Zij hebben echter de aanbesteding verloren, daarom gaat het geld naar iemand anders.

D66: Wie is het geworden?

College: daarover wordt morgen een mail verstuurd.

College: Voor TSN thuiszorg dreigt faillissement. Er is zorg voor zowel de werkgeverskant als voor de thuiszorgkant. Er wordt gekeken welke organisaties de hulpen kunnen overnemen alsook de cliënten.

D66: Wat is de omvang van het aantal cliënten?

College: Het gaat om 264 cliënten.

SP: De gemeente is in overleg met TSN thuiszorg over HV2, waarom niet ook over HV1?

College: Wij zullen het doorgeven aan de portefeuillehouder.

College: Met het behoud van de rechtbank gaat het in de Tweede Kamer de goede kant op.  Uitgesproken is het behoud van 32 volwaardige rechtbanken. De Minister is gevraagd de regie te pakken in dit dossier.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij dienen vanavond een amendement Visie Landelijk Gebied in.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 30 november 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 30 november 2015

geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Vaststelling Belastingverordeningen 2016

PVDA: Blijft de uitvoering in de praktijk hetzelfde, met name voor wat betreft de kwijtschelding nu alle regelingen in één regeling worden samengevoegd?

College: Voor de kwijtschelding vindt er geen verandering plaats.

Voorzitter: Het stuk is voldoende besproken en is een hamerstuk in de raad.

6b. Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen

Voorzitter: Het stuk is voldoende besproken en is een hamerstuk in de raad.

6c. Ontwerpbegroting Tribuut 2016

PVDA: Op pagina 6 wordt gesproken over vertraging in het te actualiseren plan. Wat zijn hiervan de gevolgen?

College: Dit heeft geen gevolgen voor het personeel. Er hebben vertragingen in het aanbestedingstraject plaatsgevonden, maar dat is inmiddels hersteld.

PVDA: Blijven de ingeschaalde bezuinigingen gehandhaafd?

College: Ja.

Voorzitter: Het stuk is voldoende besproken en is een hamerstuk in de raad.

7. Schriftelijke vragen betreffende toegankelijkheid nieuwe zwembad De IJsselslag

Voorzitter: Er is alleen nog tijd om de inspreker het woord te geven. Dan wordt de vergadering voor dit punt geschorst en zal de vergadering voor dit punt op 14 december 2015 worden voortgezet. Inspreker zal actief worden uitgenodigd voor de vergadering van 14 december 2015.

Inspreker: - zie inspreektekst-

College: Heeft ZoZijn ook een contract met Sutfene?

Inspreker: Alleen als je een indicatie hebt.

D66: Kunt u ook zwemmen met uw gehandicapte dochter zonder de aanwezigheid van een tillift.

Inspreker: Ik wel omdat ik sterk ben, veel anderen niet.

Voorzitter: Gezien de tijd schors ik de vergadering voor dit agendapunt.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 30 november 2015

PVDA: Moet het stuk Marsweg 109 niet van rubriek E naar rubriek B?

Voorzitter: Waarom?

PVDA: Onze partij wil hier een goede aandacht voor.

Voorzitter: Wat vinden de anderen hiervan

College: Dit zou dan eerst naar rubirek C moeten omdat er nog geen antwoordbrief is. Indien er een antwoordbrief is kan dit naar rubriek B.

Voorzitter: Akkoord? Ja.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 30 november 2015

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 16-11-2015

Geen opmerkingen.

Voorzitter: Het verslag is vastgesteld.

10b. Forumverslag 17-11-2015

Geen opmerkingen.

Voorzitter: het verslag is vastgesteld.

11. Sluiting

Voorzitter: Ik schors agendapunt 7, dit zal op een volgend forumvergadering verder worden behandeld en sluit hiermee de vergadering.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 30 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend