Pagina delen

Afronding Zutphens programma Vitale Stad 1, 2 en 3

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. uit de reserve Vitale Stad een bedrag van € 1.906.320 beschikbaar te stellen voor:

a) nog te leveren prestaties Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) geluid ( € 90.000);

b) nog te leveren prestaties ISV bodem (€ 1.131.320);

c) nog te leveren prestaties ISV Multifunctioneel Centrum Waterkwartier (€ 240.000);

d) bijdrage aan luifels voor het winkelcentrum Waterkwartier (€ 45.000);

e) gemeentelijke bijdrage (cofinanciering) Stadscontract Zutphen 2012-2017 (€ 170.000);

f) uitvoeringskosten Stadscontract Zutphen 2012-2017 (€ 230.000).

Gedurende de looptijd van de hierboven genoemde projecten wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening het benodigde budget onttrokken aan de reserve Vitale Stad;

2. in te stemmen met de herallocatie van het restantbudget van € 427.552 uit de reserve Vitale Stad naar de reserve vrij besteedbaar en dit te oormerken ten behoeve van stedenbeleid;

3. omdat begrotingstechnisch het saldo van de reserve Vitale Stad op dit moment € 1.801.058 bedraagt de met dit voorstel samenhangende beschikking over de reserve tot dat bedrag te beperken.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De start van het Zutphense programma Vitale Stad is ruim 10 jaar geleden. In het kader van het Grote Stedenbeleid (GSB) van het rijk kon de gemeente Zutphen als  programmagemeente een financiële bijdrage krijgen voor de uitvoering van programma’s op het gebied van stedelijke vernieuwing. In 2000 ontving de gemeente hiervoor een bijdrage uit de 1e tranche Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). In het verlengde van deze rijksbijdrage besloot de Provincie Gelderland provinciale middelen in te zetten eveneens voor stedelijke vernieuwing in de grootste 8 gemeenten in Gelderland. Zij ontwikkelde daarvoor het Gelderse Stedelijke Ontwikkelingsbeleid (GSO) en in het verlengde daarvan het instrument Stadscontract. De provincie bracht daarmee een inhoudelijke en financiële koppeling aan tussen ISV en GSO. Deze inhoudelijke en financiële koppeling vond zijn beslag in het gemeentelijke programma Vitale Stad.

Echter, de inhoudelijke en financiële koppeling is door de provincie en in het verlengde daarvan door de gemeente Zutphen losgelaten bij de derde tranche van ISV (2010-2014) en de vierde tranche van het GSO (2012-2015), nu het provinciale programma Stad en Regio. Het gemeentelijke programma Vitale Stad krijgt sinds de afronding in 2012 van de derde GSO periode geen financiële voeding meer. Daarbij is in 2011 de Intrekkingswet wet stedelijke vernieuwing in werking getreden. Deze wet bepaalt dat over de besteding van de ISV middelen over het tijdvak 2000 t/m 2009 geen inhoudelijke en financiële verantwoording meer is vereist richting rijk en in het verlengde daarvan de provincie. In financieel technische zin betekent dit dat het restant budget van ISV niet meer als ‘beklemde middel’ in de jaarrekening mag zijn opgenomen. Gelet op de inhoudelijke en financiële koppeling tussen GSO 1, 2 en 3 en ISV 1 en 2 is het nog beschikbare budget geheel omgezet in de reserve Vitale Stad.

Gelet op de feiten, dat er geen sprake meer is van een koppeling tussen GSO en ISV, de GSO prestaties over het tijdvak 2001-2011 zijn afgrond en ISV middelen van het tijdvak 2000-2009 niet meer als zogenoemd beklemde middel in de jaarrekening mag zijn verantwoord, is het voorstel om het gemeentelijke programma Vitale Stad af te sluiten. Voor de uitvoering van nog te leveren prestaties uit het ISV en de uitvoering van het Stadscontract Zutphen 2012-2015 (17) is het voorstel om de hiervoor benodigde budgetten uit de reserve Vitale Stad beschikbaar te stellen. In het verlengde daarvan is het voorstel om het resterend saldo van het programma Vitale Stad over te hevelen naar de algemene reserve.

Beoogd effect

Het beschikbaar stellen van budgetten voor de uitvoering van nog te leveren prestaties Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (2000-2009 ) en de uitvoering van het Stadscontract Zutphen 2012-2015(17).

Het in dit kader niet benodigde budget over te hevelen naar de algemene reserve, stedenbeleid en daarmee het programma Vitale Stad af te sluiten.

Argumenten

1a. Dit budget is nodig om invulling te geven aan de prestatieafspraak om geluidsreducerende maatregelen te treffen voor 15 woningen.

In de eerste periode van ISV heeft de gemeente afgesproken om geluidsreducerende maatregelen te treffen voor 15 woningen. In de derde periode van ISV is de afspraak gemaakt om aanvullend voor 15 woningen geluidsreducerende maatregelen te treffen. Deze prestatieafspraken worden momenteel in samenspraak met provincie Gelderland geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. Naar aanleiding hiervan ontvangt u separaat een voorstel voor actualisatie en mogelijke herallocatie van dit budget.

1b. Dit budget is nodig om invulling te geven aan de prestatieafspraken om (woningbouw)locaties te onderzoeken en indien nodig te saneren.

In de tweede periode van ISV zijn prestatieafspraken gemaakt voor bodemsanering van de terreinen aan de Halve Maanstraat, Rijksstraatweg (Berkel en Hof), Hermesweg (Flamco) en onderzoek.

Deze prestaties en de prestaties uit ISV3 worden momenteel in samenspraak met provincie Gelderland geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. Naar aanleiding hiervan ontvangt u separaat een voorstel voor actualisatie en mogelijke herallocatie van een deel van dit budget.

1c. Dit budget is nodig om invulling te geven aan de prestatieafspraak om een Multifunctionele Centrum (MFC) in het Waterkwartier te realiseren.

In de eerste en tweede periode van ISV zijn prestatieafspraken gemaakt ten aanzien van de realisatie van een MFC in het Waterkwartier. Deze afspraak is omgezet in een jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van het MFC. Het betreft een jaarlijkse bijdrage van € 60.000 voor een periode van vijf jaar (2012-2016). 

1d. Dit budget is nodig om invulling te geven aan het besluit van het college om de luifel (straatzijde) van het bestaande winkelcentrum in het Waterkwartier te renoveren.

In 2011 heeft het college besloten om een eenmalige bijdrage te geven aan de Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum Waterkwartier om de luifel aan de straatzijde van het winkelcentrum te renoveren (het deel dat de openbare ruimte overbrugt). De uitvoering van deze renovatie is vertraagd omdat de VvE de financiering in eerste instantie niet rond kon krijgen. Dit is nu gelukt en daarmee kan alsnog invulling worden  gegeven aan dit collegebesluit.

1e. Dit budget maakt onderdeel uit van de gemeentelijke financiering van twee programma’s uit het Stadscontract 2012-2015.

Conform uw besluit op de 1e tranche Stadscontract Zutphen is uit de reserve Vitale Stad bijgedragen aan de gemeentelijke cofinanciering (uitgangspunt investering: 50%  door provincie en 50 % door gemeente en/of derden). Voor de realisatie van projecten uit het programma Wonen is een bijdrage gereserveerd van € 90.000 en voor het programma Duurzame economie een bijdrage van € 80.000.

1f. Dit budget is nodig om uitvoering te geven het Stadscontract Zutphen 2012-2015(17).

Voor de uitvoering van het stadscontract worden kosten gemaakt. Het voorstel is om deze algemene kosten niet ten laste te brengen van de beschikbare projectbudgetten, door middel van een verdeelsleutel ten koste van de uitvoeringsbudgetten. Het voorstel is om deze algemene kosten ten laste te brengen van de reserve Vitale Stad.

Deze algemene kosten zijn gebaseerd op de reële uitvoeringskosten van het Stadscontract 2008-2011.

De uitvoering van het Stadscontract Zutphen 2012-2015(17) omvat de volgende uitgaven:

- Accountantskosten: € 25.000
- Ondersteuning Control & Financiën: € 60.000
- Programma Management en Rapportage systeem: € 25.000
- Communicatiekosten: € 17.500
- G8 Stedenagenda, gezamenlijke activiteiten en monitoren: € 40.000
- Overige organisatiekosten: € 10.000
- Vierjaarlijks Stadsbezoek: € 7.500
- Afronden Wijkontwikkelingsprogramma: € 10.000
- Post Onvoorzien: € 35.000

De begroting voor de uitvoering van het stadscontract bedraagt € 230.000.

2.1. Het restant budget is niet nodig voor de uitvoering van de afgesproken prestaties ISV.

Het restant budget van de reserve Vitale Stad bestaat goeddeels uit de renteopbrengsten uit de beginfase van het gemeentelijke programma Vitale Stad. In de beginfase werden de subsidiebedragen in één keer door de subsidieverstrekkers uitgekeerd en werden geen voorwaarden gesteld ten aanzien van de inzet van de rente. Gemeente Zutphen heeft, net als andere gemeenten, financieel voordeel gehad van de wijze waarop de subsidies in de beginfase werden verleend. Deze renteopbrengsten zijn niet nodig gebleken om de afgesproken doelen te realiseren.

Zowel het rijk als de provincie keren nu de subsidiebedragen jaarlijks uit middels een voorschot. Renteopbouw en daarmee extra inkomsten bij de ontvanger (gemeente) is nauwelijks meer aan de orde. Indien hiervan sprake is moet in de huidige situatie de ontvangen rente worden ingezet voor de afgesproken prestaties (programma’s en projecten).

3. Daarmee komt de reserve begrotingstechnisch uit op nul.

Zowel in de primitieve begroting 2013 alsmede in 2 eerdere begrotingswijzigingen 2013 zijn beschikkingen over de reserve Vitale Stad geraamd. Hierdoor bedraagt het saldo van deze reserve begrotingstechnisch op dit moment € 1.801.058.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De uitvoering van de nog te leveren prestaties uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en het Stadscontract Zutphen 2012-2015 (17) vindt plaats in de lijnorganisatie, met uitzondering van het sleutelproject, waarbij een coördinerende rol is weggelegd bij het cluster strategie.

Rapportage/evaluatie

De verantwoording van nog te leveren prestaties uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) over de perioden 1 en 2 vindt plaats middels de jaarrekening. Door de inwerkingtreding van de Intrekkingswet  ISV is over deze perioden geen inhoudelijk en financieel verslag meer verschuldigd aan de provincie Gelderland.

Financiën

Zie ontwerp besluit en argumenten.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0132

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 september 2013 met nummer 121634b e s l u i t :

1. uit de reserve Vitale Stad een bedrag van € 1.906.320 beschikbaar te stellen voor:

a) nog te leveren prestaties Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) geluid ( € 90.000);

b) nog te leveren prestaties ISV bodem (€ 1.131.320);

c) nog te leveren prestaties ISV Multifunctioneel Centrum Waterkwartier (€ 240.000);

d) bijdrage aan luifels voor het winkelcentrum Waterkwartier (€ 45.000);

e) gemeentelijke bijdrage (cofinanciering) Stadscontract Zutphen 2012-2017 (€ 170.000);

f) uitvoeringskosten Stadscontract Zutphen 2012-2017 (€ 230.000).

Gedurende de looptijd van de hierboven genoemde projecten wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening het benodigde budget onttrokken aan de reserve Vitale Stad;

2. in te stemmen met de herallocatie van het restantbudget van € 427.552 uit de reserve Vitale Stad naar de reserve vrij besteedbaar en dit te oormerken ten behoeve van stedenbeleid;

3. omdat begrotingstechnisch het saldo van de reserve Vitale Stad op dit moment € 1.801.058 bedraagt de met dit voorstel samenhangende beschikking over de reserve tot dat bedrag te beperken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 23 september 2013 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 23-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Behandeld in Raad 23 september 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-09-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters