Pagina delen

Adviesrecht onder de Omgevingswet

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet gebruik te maken van het adviesrecht.
  2. Hiertoe bijgaande lijst adviesrecht vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. 

Er ontstaat dan een nieuwe bevoegdheid voor de gemeenteraad: het adviesrecht. Dit adviesrecht ligt in het verlengde van de huidige werkwijze rond de verklaring van geen bedenkingen. Het is aan de orde bij initiatieven die strijdig zijn met het omgevingsplan. Dit zijn de zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (OPA’s). Het college is hierbij bevoegd gezag. 

De gemeenteraad kan een besluit nemen over de categorieën van gevallen waar de raad een (bindend) advies over wil geven. Het college mag, als dit adviesrecht geldt, niet afwijken van het advies van de gemeenteraad.

Beoogd effect

Afspraken maken over de rolverdeling tussen raad en college bij het verlenen van vergunningen voor initiatieven die strijdig zijn met het omgevingsplan.

Argumenten

1.1 Het adviesrecht regelt de rolverdeling tussen de raad en het college.

De huidige wetgeving (de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht) regelt het zodanig dat de gemeenteraad altijd een rol heeft bij grote afwijkingen van het bestemmingsplan. Dit is alleen niet zo als er een verklaring van geen bedenkingen is afgegeven. In Zutphen is hiervoor een lijst vastgesteld. In de gevallen zoals genoemd op de lijst verklaring van geen bedenkingen, is het college bevoegd, zonder tussenkomst van de raad.

De Omgevingswet regelt het precies andersom. De Omgevingswet gaat ervan uit dat de raad kaders stelt en legt de meer uitvoerende bevoegdheden bij het college.
De gemeenteraad kan onder de Omgevingswet wel uitdrukkelijk aangeven in welke gevallen er een (bindend) adviesrecht is. In de overige gevallen is het college bevoegd.

1.2 Via het adviesrecht houdt de gemeenteraad de mogelijkheid om een oordeel te vellen over plannen die niet in het omgevingsplan passen.

Door het vaststellen van een lijst kan de gemeenteraad gebruikmaken van het adviesrecht. De raad geeft advies over de wenselijkheid om buiten de vastgestelde ruimtelijke kaders te treden bij de in de lijst genoemde gevallen.
Het staat de raad ook altijd vrij een onderwerp van grote maatschappelijke betekenis te agenderen.

2.1 De opgenomen categorieën in de lijst adviesrecht sluiten aan bij de huidige praktijk.

De lijst adviesrecht is een voortzetting van de huidige werkwijze rond de zogenaamde verklaring van geen bedenkingen. De concept lijst adviesrecht is bijgevoegd als bijlage 1.
Er heeft op 29 november 2021 een beeldvormend forum plaatsgevonden om de dialoog over dit onderwerp op gang te brengen. De raad heeft aangeven om de huidige lijst verklaring van geen bedenkingen als basis te gebruiken voor de nieuwe lijst adviesrecht.

De lijst is aangevuld met het onderwerp duurzame energieopwekking. Ook is er een categorie toegevoegd voor initiatieven met een politiek, bestuurlijk of maatschappelijk gevoelig karakter ter beoordeling aan het college. Ook dit is besproken in genoemd beeldvormend forum.

2.2 De ingekomen reacties vanuit de raad zijn opgenomen in bijgevoegde tabel.

Na het beeldvormend forum van 29 november 2021 hebben de fracties van D66, CDA, Groen Links en de Stadspartij reacties ingediend. In de was-wordt tabel (bijlage 2) is een kolom opgenomen met de ingebrachte reacties. De tabel laat zien op welke wijze de reacties zijn verwerkt in het voorstel.

2.3 De lijst kan altijd worden aangepast als de ervaring leert dat dit wenselijk is.

Wanneer de Omgevingswet in werking treedt wordt er ervaring opgedaan. Mocht deze werkwijze bijstelling behoeven, dan kan er een nieuw besluit door de raad worden genomen.

Kanttekeningen

1.1 De behandeltermijn voor een omgevingsvergunning wordt langer bij gebruik van het adviesrecht door de raad.

De Omgevingswet gaat uit van een korte behandeltermijn van een omgevingsvergunning (8 weken). Dit heeft de wetgever bewust zo gedaan omdat dat één van de doelstellingen is: sneller en flexibeler werken.
Dit houdt in dat de termijn voor de beoordeling van de aanvraag en advisering door de gemeenteraad erg kort is. Bij gebruik van het adviesrecht moet rekening worden gehouden met het vaste vergaderschema van de gemeenteraad. Hierdoor kan de doelstelling om snel en flexibel te werken onder druk komen te staan.

Bij het toepassen van het adviesrecht is er ambtelijke inzet nodig voor de voorbereiding van de bestuurlijke stukken. Ook de behandeling van mogelijke beroepschriften ‘niet tijdig beslissen’ vraagt ambtelijke inzet.

Door langere besluitvorming kan het ontwikkelen van een plan minder aantrekkelijk worden voor de initiatiefnemer.

De maatschappelijke betekenis van de categorieën in de lijst adviesrecht rechtvaardigt echter een langere beslistermijn

2.1 De Omgevingswet geeft meer bevoegdheden aan het college, zodat de raad meer ruimte krijgt voor de strategische en controlerende rol.

Met een uitgebreide lijst kan deze doelstelling onder druk komen te staan, daarom wordt aangesloten bij de bestaande werkwijze.

Risico’s

Bij het gebruik van het adviesrecht wordt de behandeltermijn van 8 weken mogelijk niet gehaald. Dit levert geen onoverkomelijke risico’s op. Als de termijn niet wordt gehaald betekent dat niet dat de vergunning automatisch (van rechtswege) wordt verleend. De aanvrager kan wel een beroepschrift indienen bij de rechter tegen het niet tijdig beslissen.
Om dit te voorkomen kan het college de behandeltermijn éénmaal met 6 weken verdagen. Daarmee ontstaat er extra behandeltijd. Ook bestaat er de mogelijkheid om aanvragen te behandelen via de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 26 weken. Het college kan hiertoe besluiten.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De nieuwe werkwijze gaat in als de Omgevingswet in werking treedt. In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet vindt er een communicatietraject plaats. Dit besluit wordt hierin meegenomen.

Rapportage/evaluatie

Uiteraard kan bijstelling van dit besluit door de raad te allen tijde plaatsvinden. Twee jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet evalueren wij de uitvoering.

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Bijlagen

  1. Lijst adviesrecht 2022 bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten gemeente Zutphen
  2. Was - wordt tabel

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0008

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 19 januari 2022 met nummer 173059


gelet op 16.15a onder b van de Omgevingswet


b e s l u i t :

  1. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet gebruik te maken van het adviesrecht.
  2. Hiertoe bijgaande lijst adviesrecht vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 7 februari 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 07-02-2022 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPG.J.N. Müller
PvdA
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDA
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
Kies Bewust Lokaal
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Zie videotulen.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 21 februari 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-02-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie