Pagina delen

Adviescommissies voor Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie in te stellen;
 2. De Erfgoedadviesraad in te stellen;
 3. De Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad 2014 vast te stellen.;
 4. De Bouwverordening Zutphen te wijzigen conform bijgevoegde wijzigingsverordening.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het college en de gemeenteraad van Zutphen worden op het gebied van de ruimtelijke omgeving geadviseerd door 2 deskundige organen, te weten de welstandscommissie verzorgd door het Geldersgenootschap en de gemeentelijk monumentencommissie. De ambtelijke voorbereiding ligt in handen van meerdere ambtenaren (die soms dezelfde voorbereiding hebben). Beide adviesorganen geven hun eigen advies. De welstandscommissie adviseert op basis van de welstandsnota en de monumentencommissie op basis van de monumentennota. De uitgebrachte adviezen worden door de behandelend ambtenaar geïnterpreteerd en vertaald naar de aanvrager van de vergunning. Het proces van externe advisering over bouw- en ruimtelijke plannen kan eenvoudiger en sneller. Een integraal advies op basis van zowel welstands- (architectuur en stedenbouw)-, cultuurhistorische- en landschappelijke aspecten is gewenst vanuit nieuwe wetgeving en beleid, waaronder de Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (WABO) en Modernisering Monumentenzorg (MOMO). Het instellen van de commissie ruimtelijke kwaliteit was reeds één van de doelen uit de monumentennota 1998 en is opgenomen in de strategische agenda van 2013. Het efficiënter werken en het verminderen van het aantal adviescommissies zijn als bezuiningsmaatregelen opgevoerd in het programma “Ruimtelijke Ordening en Wonen” van de kerntakendiscussie 2011.

Beoogd effect

Eén integraal advies voor bouw- en ruimtelijk plannen, waarvan de inhoud duidelijk is voor het college en de klant én het creëren van draagvlak bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en –beleid met betrekking tot cultuurhistorie en erfgoed.

Argumenten

 1.1  Met het instellen van één adviescommissie wordt invulling gegeven aan de bezuinigingsmaatregel uit het programma “Ruimtelijke Ordening en Wonen” van de kerntakendiscussie.
Binnen de kerntakendiscussie is het “anders werken” als maatregel binnen het taakveld vergunningen en handhaving opgevoerd, met een besparing van 2fte. Hierbij is gedacht aan vereenvoudiging en afschaffen regelgeving, verminderen van aantal adviescommissies, certificering, gebiedsdifferentiatie (reclame, welstandsniveau, binnenstad), vertrouwen in de burger, regionale samenwerking, stoppen met toetsen op het gebied van duurzaamheid, energieprestatie en levensloopbestendigheid. Met het instellen van één adviescommissie wordt aan deze gedachte “verminderen van aantal adviescommissies” tegemoet gekomen.
De toets, en de daarbij mogelijk bezuiniging vanuit de kerntakendiscussie, op het gebied van duurzaamheid, energieprestatie en levensloopbestendigheid maakt geen onderdeel uit van de integrale toets van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie. Deze toets vindt plaats bij de collega’s van V&H van het team klantcontact. Samen met het advies van de adviescommissie en overige toetsingscriteria (waaronder bestemmingsplantoets en Bouwbesluit)  zorgen deze collega’s voor integrale en afgewogen besluitvorming.

1.2 Eén integraal advies op basis van afgestemd ruimtelijk- en monumentenbeleid geeft helderheid en transparantie voor zowel de gemeente, burgers als de adviseurs
Op dit moment adviseert de welstandscommissie op basis van de welstandsnota en de monumentencommissie op basis van de monumentennota. Deze en andere nota’s met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit moeten op elkaar worden afgestemd, zodat kan worden geadviseerd op basis van overzichtelijke en transparante beoordelingscriteria. De klant kan op deze manier een eenduidig en integraal advies ontvangen. Zie ook kanttekening 1.1.
Eén commissie, waarvan de samenstelling, taken, werkwijze en verslaglegging wordt vastgelegd in één verordening: “De Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad 2014”. De bepalingen uit Hoofdstuk 9 van de Bouwverordening Zutphen komen daarmee te vervallen. Er wordt wel een juridisch formele doorverwijzing gemaakt van de Bouwverordening Zutphen naar de nieuwe verordening. Uw college kan door de nieuwe verordening ook gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid waardoor gemotiveerd kan worden afgeweken van het advies of besloten kan worden andere belangen zwaarder te laten wegen dan het advies.

1.3 De kwaliteit van de advisering kan worden verbeterd door kruisbestuiving van de diverse disciplines.
Een goed advies kan alleen tot stand komen als monumenten,- architectuur, landschapskundige- en stedenbouwkundige aspecten evenredig worden belicht en er kruisbestuiving plaatsvindt tussen de deskundigen op dit gebied. Dit alles vraagt om advisering door een gecombineerde integrale commissie, die afhankelijk van de adviesvraag een meer of minder uitgebreide bezetting met deskundigen kent.

1.4  Nieuwe landelijke ontwikkelingen vragen om een snelle en continue aansluiting.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht “WABO” heeft een integrale werkwijze als uitgangspunt. Hierbij hoort ook een integraal deskundige advies. Op het gebied van Ruimtelijke ontwikkelingen en stedenbouwkundige inpassingen wordt gevraagd om de cultuurhistorische aspecten mee te nemen bij de besluitvorming (MOMO).

1.5  Het instellen van een Erfgoedadviesraad sluit aan bij de wensen vanuit het Erfgoedcafé.

De betrokkenheid van belanghebbenden in de stad is groot en het is van belang om hen vanuit hun deskundigheid of betrokkenheid een rol te geven bij de tot standkoming van besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen, cultuurhistorie en erfgoed in de stad. Het Erfgoedcafé vervult hierbij een informele rol; de Erfgoedadviesraad een formelere rol.

1.6 Nieuwe initiatieven die van invloed kunnen zijn op één van de belangrijkste pijlers van de stad, nl. cultuurhistorie, vragen naast een bestuurlijke afweging ook om een deskundigenadvies.
Cultuurhistorie van Zutphen is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de stad. Dit aspect is vaak onderdeel of zelfs vertrekpunt van nieuwe ontwikkelingen (voorbeeld Broederenklooster). Maar cultuurhistorie staat niet op zichzelf. Het heeft een relatie met de sociale, economische en ruimtelijke componenten van onze stad Zutphen en dorp Warnsveld. Een onafhankelijke Erfgoedadviesraad met draagvlak vanuit de bevolking kan het college van advies voorzien bij belangrijke nieuwe ontwikkelingen.

1.7 A. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie zal zich alleen bezighouden met bouw- en andere ruimtelijke plannen op basis van reeds vastgestelde beleidsnota’s.
Dit betekent dat zij niet adviseren over nieuwe beleidsontwikkelingen, ruimtelijke visies, inpassingplannen en beleidskaders zoals bedoeld onder 1.6 en ook niet over het aanwijzen van gemeentelijke monumenten.

1.7 B. Door het instellen van 2 adviesorganen kan maximaal effect worden bereikt.
Per plan of ontwikkeling wordt bekeken welke deskundigheid nodig is. De Erfgoedadviesraad beoordeelt vanuit een breder perspectief, terwijl de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie aanvullend advies geeft op bouwplanniveau. De Erfgoedadviesraad adviseert bovendien gevraagd en ongevraagd over het aanwijzen van gemeentelijke monumenten, stads- en dorpsgezichten en over de cultuurhistorische waarden van panden.

1.7 C. De Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad zorgt voor een eenduidige en effectieve werkwijze.
In deze verordening worden alle bepalingen over het onafhankelijke advieswerk met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit en de cultuurhistorie bijeengebracht.

Kanttekeningen

1.1 De welstandsnota en de monumentennota moeten nog op elkaar worden afgestemd.
 Besluitvorming hierover vindt plaats mei 2014 in het kader van de evaluatie van de welstandsnota door KC/V&H. Ook deze besluitvorming  zal bijdragen aan de doelstelling uit de strategische agenda en kerntakendiscussie.

1.2 Er kunnen nog steeds afwijkende adviezen zijn.

In de overwegingen staat op basis van welke nota of beleid is geadviseerd. Indien het pand een monumentale status heeft zullen de overwegingen vanuit oogpunt van monumentenzorg prevaleren in het eindadvies.

2.1 De wens om de integrale commissie een meer Zutphense identiteit te geven, om zo de afstand naar de burgers te verkleinen, kan niet met zekerheid worden gerealiseerd.
Met het Gelders Genootschap is afgesproken dat zij een commissie samenstellen met kennis over de stad Zutphen. Als gemeente hebben we invloed op de keuze van de deskundigenleden (en evt. een burgerlid) en bovendien zullen we stabiliteit en continuïteit afdwingen. De verordening regelt dat het college inzage krijgt in de lijst van kandidaten en indien gewenst overleg plaatsvindt tussen college en Gelders Genootschap. In de Erfgoedadviesraad is veel ruimte voor de “couleur locale”, zowel door benoeming van lokale deskundigen als door het toebedelen van spreekrecht voor lokale organisaties zoals Het Wijnhuisfonds, St. Beschermd Stadsgezicht en Stichting Warnsveldse Monumenten. De huidige leden van de monumentencommissie krijgen de mogelijkheid om zitting te nemen in de Erfgoedadviesraad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject 

Ter voorbereiding van dit voorstel is een startbijeenkomst geweest waarbij door alle betrokken partijen de ervaringen zijn gedeeld en toekomstverwachtingen zijn uitgesproken. Na deze bijeenkomst is met name het belang ingezien van een snelle implementatie van deze nieuwe werkwijze, waarbij het niet voor de hand ligt om de oplossing te zoeken in nieuwe structuren of samenwerkingsverbanden. Daarom is een gesprek gevoerd met onze bestaande relatie op het gebied van ruimtelijke advisering, te weten het Gelders Genootschap. Zij laten in hun reactie “Op weg naar een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in de gemeente Zutphen” van 21 augustus 2012 zien hoe kan worden voldaan aan de gemeentelijke doelstellingen.

Er vindt geen actieve informatievoorziening plaats. De pers zal tijdens de wekelijkse persbijeenkomst worden geïnformeerd.

De nieuwe verordening en de aanpassing van de Bouwverordening Zutphen worden gepubliceerd.

In de verordening staat dat de huidige monumentencommissie wordt opgeheven. De leden worden bedankt voor hun inzet en we bieden de leden de mogelijkheid om zitting te nemen in de Erfgoedadviesraad.

De komende tijd zullen de nieuwe leden (op voordracht van het Gelders Genootschap) worden benoemd en zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden tussen de betrokken ambtenaren en de nieuwe leden.

De Verordening rechtsposities wethouders, raadsleden, vaste vervangers en commissieleden 2009 wijzigt binnenkort en wordt separaat aangeboden aan het college en de raad. In deze verordening wordt de vergoeding voor de leden van de Erfgoedadviesraad geregeld.

De nieuwe werkwijze zal begin 2015 worden geëvalueerd.

Rapportage/evaluatie

Over de werkzaamheden van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie legt het college eenmaal per jaar een jaarverslag voor aan de gemeenteraad.

 

Financiën

 

Overzicht beschikbaar budget en verwachte uitgaven vanaf 2014

Beschikbaar

21.800  *1

21.800  *1

 excl inflatiecorrectie

Verwachte uitgaven 2014

Verwachte uitgaven  2015 ev

Erfgoedadviesraad, vanaf 1-4-2014

Presentiegeld

3.200 *2
4 vergaderingen

4.000 *2
5 vergaderingen

Reiskosten

500

600

Locatie en verblijfskosten

500

500

Wervingskosten

3.000

800

Externe advieskosten

2.000

2.000

Opleiding/Excursie

3.000

1.500

Gelders genootschap, vanaf 1-4-2014

Advieskosten discipline erfgoed/cultuurhistorie

4.500 *3

(op basis van 130 plannen)

0

 wordt doorberekend aan aanvrager *3

Werkbudget evaluatie welstandsnota en implementatie aspect ‘cultuurhistorie’

2.800

2.800

Monumentencommissie,

tot 1-4-2014

Presentiegelden

1.300
4 vergaderingen

0

Reiskosten

150
4 vergaderingen

0

Overige kosten/afsluiting

850

0

Totaal Uitgaven

21.800

12.200

Restant

0 *4

9.600

 

*1

In bovenstaande tabel worden aannames gedaan van de verwachte uitgaven. Eén en ander is afhankelijk van het aantal te behandelen plannen en het aantal benodigde vergaderingen. Omdat het niet exact duidelijk is hoeveel de uitgaven in 2014 en 2015 zullen zijn, kan voor het eerst bij de begrotingsvoorbereiding voor 2015 worden aangegeven of het budget van € 21.800,-  nog voldoende is voor het werk van beide adviescommissies. Dan zal ook worden overwogen of een eventueel restant van het budget van € 21.800,-  nodig is als dekking voor het werkbudget monumenten of voor de personeelslasten bij het cluster monumenten.

*2

De leden van de Erfgoedadviesraad ontvangen een vergoeding volgens De Verordening rechtsposities wethouders, raadsleden, vaste vervangers en commissieleden.

*3

Voor de advisering van de commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie worden de advieskosten vastgesteld volgens het tarievenoverzicht van het Gelders Genootschap. Voor de discipline welstand was het altijd al gebruikelijk dat deze kosten als leges werden doorberekend aan de aanvrager. Voor de discipline erfgoed/cultuurhistorie werd dit niet gedaan; de gemaakte advieskosten werden betaald uit het budget voor de monumentencommissie. Vanaf 2015 worden de advieskosten voor de discipline erfgoed/cultuurhistorie kostendekkend opgenomen in de Legesverordening en daarmee als leges doorberekend aan de aanvrager. Hiermee belasten we de eigenaren van panden binnen het beschermd stadsgezicht en eigenaren van monumenten met extra legesadvieskosten. Het past echter wel binnen het gemeentelijk beleid om kosten door te berekenen aan de aanvrager. Dit gebeurt voor het eerst in 2015.

*4

Het in 2014 beschikbare bedrag van € 21.800,-- voor de monumentencommissie is voldoende voor enerzijds het werk van de Erfgoedadviesraad en anderzijds de advieskosten van het Gelders Genootschap voor de discipline erfgoed/cultuurhistorie. Ook de aanloopkosten, waaronder werving en selectie, opleiding en externe advieskosten kunnen uit dit beschikbare budget worden gefinancierd evenals de presentie- en reiskosten van de laatste vergaderingen van de monumentencommissie in 2014. Er is geen aanvullend budget nodig.

Bijlagen

 1. De Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad 2014;
 2. De Wijzigingsverordening Bouwverordening Zutphen 2014;
 3. Bijlage bij Wijzigingsverordening Bouwverordening Zutphen
 4. Op weg naar een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in de gemeente Zutphen” d.d. 21-8-2012 door het Gelders Genoots chap.

Stukken die ter inzage liggen

 1. De Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad 2014;
 2. De Wijzigingsverordening Bouwverordening Zutphen 2014;
 3. Bijlage bij Wijzigingsverordening Bouwverordening Zutphen
 4. Op weg naar een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in de gemeente Zutphen” d.d. 21-8-2012 door het Gelders Genoots chap.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0034

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 februari 2014 met nummer 18378


gelet op:

de artikelen 84, 147 en 149 van de Gemeentewet,

artikel 15 van de Monumentenwet 1988,

de artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

de artikel 1 en 8 van de Woningwet,

artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht,

Hoofdstuk 9 van de Bouwverordening Zutphen,

de Erfgoedverordening Gemeente Zutphen 2013,

de “nadere regels” ingevolge de Verordening op de Stads- en Landschapsschoon 2006;


b e s l u i t :

 1. De Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad 2014 conform bijlage vast te stellen;
 2. De Wijzigingsverordening Bouwverordening Zutphen 2014 conform bijlage vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 10 maart 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het college wil een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie instellen alsmede een Erfgoedadviesraad. De formele basis voor voornoemde commissie en raad moet gelegen zijn in een verordening. Om die reden vraagt het college de raad om vaststelling van de Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad 2014 en wijzigen van de Bouwverordening Zutphen. Het vaststellen en wijzigen van een verordening is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 10-03-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDB. van der Veen
GroenLinksC. Oosterhoff
D66R. Jense
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het college om het collegevoorstel toe te lichten .

Het college geeft aan dat het doel is om tot een vereenvoudiging van de processen rondom bouwen en ruimtelijke ontwikkeling te komen.

Het voorstel vloeit voort uit de effectuering van de kerntakendiscussie.

Het voorstel beoogt een multidisciplinaire aanpak van de beide commissies. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRKC) toetst de individuele aanvragen. De Erfgoedcommissie zit meer aan de beleidskant.

Na de toelichting krijgt het forum de gelegenheid tot het stellen van vragen aan het college.

De SP wil weten of het beoogd advies wordt bereikt.

De Stadspartij maakt zich zorgen over de CRKC. Deze komt mogelijk verder van de raad af te staan. Waarom schrijft het Gelders Genootschap de eisen van het burgerlid voor. Daarnaast vraagt men zich af waarom belanghebbenden expliciet spreekrecht moeten aanvragen. Daarnaast heeft men vragen  over het gegeven dat burgerleden geen zitting in de mandaatsvergadering hebben.

Het CDA vraagt waarom er voor de Erfgoedcommissie niet wordt gekeken naar Waardevol Warnsveld.

Groen Links vind de integrale aanpak een uitstekend plan en vraagt waarom dit nu pas wordt voorgesteld.

Stadsbelang is positief over het voorstel.

D66 vindt de scheiding tussen beleidsvorming en uitvoering een goede zaak. Een van de doelen is het verminderen van het aantal FTE’s met twee. Waar is dit terug te vinden?

De ChristenUnie sluit zich bij de vorige vraag aan.

Burgerbelang vraagt of het opstellen van de monumenten nota en dit voorstel niet gelijktijdig konden. Tevens wil men weten wat bedoelt wordt met geen extra informatie voorziening.

De PvdA wil weten wat de consequenties gaan zijn van het samenvoegen van de welstands- en monumentennota. Tevens wijst ze op het belang van een goede commissesamenstelling

De VVD vraagt of het correct is dat de ene commissie meer generiek en de ander meer specifiek bezig gaat. Ook de VVD vraag zich af hoe het nu zit met het terugdringen van het aantal FTE. Tevens vindt men het detailniveau wel erg hoog.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vagen.

Het college geeft aan dat men dacht dat een hoog detailniveau van het stuk wenselijk was.

De VVD interrumpeert dat er nu punt voor punt geamendeerd moet worden..

D66 geeft aan dat men ook op hoofdlijnen kan instemmen

Het college krijgt het woord.

Het aanvragen van het  spreekrecht is bedoeld ten behoeve van de organisatie. Het recht is er sowieso.

De stadspartij vraagt of men dus staande de vergadering zou mogen inspreken.

Het college antwoord dat dit het geval is.

Met betrekking tot  het wegbezuinigen van  2 FTE geeft het college aan dat deze feitelijk al gerealiseerd is. Deze mensen zijn al weg

Er zijn twee commissies omdat deze op twee gebieden actief zijn. De Erfgoedcommissie behandeld de grote zaken en de CRKC de kleine gevallen.

 In relatie tot het beoogde effect geeft het college aan dat er vanuit de adviescommissie een andere advies kan komen dan misschien wenselijk is.

Met betrekking tot de afstand van de CRKC is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat deze groter wordt. Het Gelders Genootschap beschikt over de noodzakelijke kennis om de profielen goed op te kunnen stellen.

Stadsbelang wil weten waarom de Erfgoedcommissie wel ambtelijk wordt vastgelegd en de CRKC niet.

Het college antwoord dat de relatie tussen Erfgoedcommissie en gemeente veel strakker is. De CRKC toetst alleen individuele plannen. Er wordt wel gehecht aan inhoudelijke kwaliteit.

Het geen zitting hebben van burgerleden in de mandaatsvergadering is een bewuste keuze. Indien hiervoor geen leden gevonden kunnen worden dan zouden besluiten vanuit deze vergadering juridisch niet houdbaar zijn.

Met betrekking tot de relatie met Waardevol Warnsveld is het college van mening dat de CRKC onafhankelijker van de gemeente kan opereren dan een eventueel vergroot Waardevol Warnsveld.

Het College geeft aan dat het collegevoorstel dat er nu ligt niet eerder kon doordat er de afgelopen tijd veel gebeurd is op erfgoedgebied.

De voorzitter concludeert dat het stuk rijp is voor debat in de raad.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 7 april 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 07-04-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend