Pagina delen

Advies over verlenging zendmachtiging Berkelstroom

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

het commissariaat voor de media positief te adviseren over de verlenging van de machtiging aan stichting Lokale Omroep BFM, voor een periode van vijf jaar.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het Commissariaat voor de media heeft in zijn brief van 12 december 2014 aan de raad advies gevraagd over de verlenging van de zendmachtiging voor St. Lokale Omroep De Berkelstroom. De huidige machtiging geldt voor 5 jaar en eindigt op 30 mei 2015. Het commissariaat heeft verzocht om voor 17 april een raadsbesluit aan te leveren. Enige spoed is dus geboden.

Beoogd effect

Het commissariaat voor de media van advies voorzien.

Argumenten

1.1.BFM voldoet aan de eisen die de mediawet 2008  stelt ( art 2.6.1. 2e lid)

De gemeenteraad moet toetsen of Berkelstroom voldoet aan de eisen die in art 2.6.1. 2e lid worden gesteld. Het betreft toetsing van vier aspecten, namelijk 1. Rechtspersoonlijkheid 2. Inhoud statuten, 3. Aanwezigheid van het Programmabeleid Bepalend Orgaan ( PBO) en de 4. Representativiteit van de samenstelling van het PBO. Het Commissariaat heeft de eerste 3 onderdelen reeds getoetst en in orde bevonden. Rest de toetsing van de representativiteit.

In het PBO hebben diverse stromingen zitting, namelijk kerkgenootschappen en Onderwijs en educatie. Er zijn momenteel ook nog een aantal vacatures. Met BFM is afgesproken dat actief gezocht wordt naar de invulling van de openstaande vacatures. Geconstateerd kan worden dat dit PBO al de vereiste brede samenstelling heeft, maar dat het in de toekomst een nog bredere afspiegeling van de samenleving kan vormen zodat de programmering daar nog beter op kan aansluiten. Er is geen aanleiding te twijfelen aan de inzet van de leden van het PBO.

Conclusie is derhalve dat  BFM aan alle vereisten voldoet en derhalve een positief advies aan het commissariaat van de media kan worden afgegeven.

1.2  De gemeente voldoet aan de zorgplicht

Sinds 1 januari 2010 kent de mediawet een zorgplicht voor gemeenten die een positief advies hebben uitgebracht over een lokale omroep. Deze zorgplicht komt tot uiting in de verplichting de omroep in de gelegenheid te stellen aan haar verplichtingen van uitzendingen te kunnen voldoen. De Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland (OLON) en VNG hebben gezamenlijk een richtbedrag berekend, waarmee gemeenten geacht worden aan hun zorgplicht te hebben voldaan. Dit is nu €1, 30 per woonruimte. Indien een lager bedrag wordt betaald, betekent dat niet automatisch dat niet aan de zorgplicht wordt voldaan. Dit heeft in het verleden geleid tot bezwaren van BFM.

De gemeente betaalt nu jaarlijks omgerekend minder dan €1,-- per wooneenheid. Daarnaast wordt vanwege de aanstaande noodzakelijke verhuizing nagedacht over een financiële tegemoetkoming om deze verhuizing mogelijk te maken.

Kanttekeningen

1.1 Subsidie is nog niet op het niveau van het advies van OLON/VNG.

Zoals hierboven al weergegeven voldoet de gemeenten in de huidige situatie aan de zorgplicht. BFM heeft eerder wel gevraagd om de subsidie op het niveau te brengen van de richtlijn van de VNG, maar de bezwarencommissie heeft geoordeeld, dat de gemeente terecht de subsidie op een lager niveau heeft vastgesteld. Vanwege de aanstaande verhuizing vinden gesprekken plaats met BFM over wat nodig zou zijn voor een duurzame locatie en een duurzaam media aanbod. Naar verwachting zal dit leiden tot een verzoek om incidentele subsidie. Dat zal dan aan de raad worden voorgelegd.

Risico’s

1.1 BFM kan haar etherfrequentie niet gebruiken bij de laat of negatief besluit

Indien het Commissariaat nog geen aanwijzingsbesluit voor de aansluitende periode heeft kunnen nemen vanwege het niet tijd of negatief advies van de gemeenteraad, dan staat het Agentschap Telecom in beginsel niet toe dat gedurende deze overgangsperiode gebruik wordt gemaakt van de desbetreffende etherfrequentie.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na toezending van het advies van de raad aan het Commissariaat voor de media zal ambtelijk met BFM overleg plaatsvinden over duurzame huisvesting, kwalitatief hoogwaardige programmering middels een PBO  en  kansen voor verbinding met andere functies in de stad.

Bijlagen

  1. Verzoek van het Commissariaat voor de media.
  2. Concept brief aan  het Commissariaat voor de media.

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0035

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 5 maart 2015 met nummer 55543


gelet op artikel 2.6.1., 2e lid en 2.62, 1e lid van de Mediawet;


b e s l u i t :

het Commissariaat voor de media een positief advies uit te brengen over verlenging van de zendmachtiging van Stichting Lokale Omroep BFM.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 23 maart 2015 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld om het commissariaat voor de media positief te adviseren over het verlengen van de zendmachtiging voor de lokale omroep Berkelstroom. De huidige zendmachtiging geldt voor 5 jaar en eindigt op 30 mei 2015. Om tijdig de voor het blijven verzorgen van uitzendingen benodigde verlenging te kunnen regelen, heeft het commissariaat voor de media verzocht om voor 17 april 2015 het gevraagde advies te leveren.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 23-03-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog en F. van Vliet
D66A.S.R. Dijk
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd en J. Boersbroek
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld en K.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Actieve informatievoorziening

College: het lukt niet om de motie betere blik op het 's-Gravenhof binnen 8 weken af te handelen. Er komen 4 weken bij.

4. Aankondiging moties en amendementen

-

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 23 maart 2015

D66: wanneer komt het college met de informatie over toezegging 15-06?

College: Zowel toezegging 15-06 en 14-19 gaan over het implementatiebudget. Morgen komt in het college een memo met de eerste financiële rapportage. In dat memo worden ook beide toezeggingen afgedaan.

5b. Toezeggingenlijst Raad 23 maart 2015

Stadspartij: de schriftelijke vragen over de krimp (2014-V0026) zijn al beantwoord en kunnen van de lijst af.

Stadspartij: wat is de stand van zaken over toezegging 2014-08?

College: de toezegging is in behandeling. Het college gaat er achteraan en informeert het forum actief de volgende vergadering.

Burgerbelang: de Buurtbus als alternatief voor de Beverbus (2011-0133) staat al heel lang als initiatief raadsvoorstel op de lijst. Wat gaat hiermee gebeuren?

College: dit is een initiatief raadsvoorstel. Dit komt niet van het college maar van één van de partijen. Het is dan ook niet aan het college maar aan die partij om hier gevolg aan te geven.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Advies over verlenging zendmachtiging Berkelstroom

GroenLinks: steunt het voorstel en stelt voor om de vergaderingen van de raad te laten streamen door BFM.

BewustZW: is blij met het voorstel. BFM kan een goede doorstart maken met de nieuwe ontwikkelingen en de nieuwe locatie. Het is goed om elkaar daarbij te helpen en te ondersteunen. BewustZW steunt het voorstel vierkant.

Burgerbelang: steunt het voorstel. Wordt er bij de subsidieverstrekking ook gekeken naar bereikbaarheid (luisteronderzoek)?

College: de opmerkingen zijn aanleiding om nog eens verder te kijken naar de lokale omroep. Daarbij kunnen wellicht ook gegevens over bereikbaarheid en de doelgroepen worden meegenomen. De gemeente kan de subsidie echter niet laten afhangen van de bereikbaarheid. Van het Commissariaat voor de Media moet de gemeente ook een dergelijke subsidie verstrekken. Daarvoor wordt de gemeente ook gecompenseerd via het gemeentefonds. Alleen in de hoogte van de subsidie kan de gemeente wellicht iets doen. Er is gesproken met de lokale omroep over het zo breed mogelijk aanspreken van alle doelgroepen. Daar wil de lokale omroep snel op niveau komen.

GroenLinks: er is al een luisteronderzoek gedaan door BFM.

Advies voorzitter: voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 maart 2015

VVD: rubriek E nummer 01: het is curieus dat het Jaarplan 2015 van Het Plein nu alleen ter inzage ligt. Dit onderwerp verdient een eigen Forum. De VVD neemt dit terug naar het presidium.

Stadspartij: rubriek A nummer 04: wil dat het college hier naar kijkt.

College: het gaat om een stuk dat is gericht aan de raad. Het college staat hier buiten. Het is een besluit van de raad om hier al dan niet wat mee te doen.

Stadspartij: als het een taak is van Het Plein is het goed om dit daar neer te leggen.

College: de klacht is niet gericht aan de raad. Wel aan de wgr en de gemeente. Beide kennen een klachtenprotocol. De raad kan het college vragen om op de hoogte gehouden te worden. Het is dan aan de raad om hier expliciet om te vragen.

D66: stelt voor om de brief te plaatsen in rubriek E zodat het college de raad kan informeren over de afhandeling.

Advies voorzitter: brief kan verplaatst worden naar rubriek E.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 maart 2015

CDA: Memo 7 wordt geagendeerd voor het Forum.

Burgerbelang: dit wordt ook een werkbezoek.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 02-03-2015

9b. Forumverslag 09-03-2015

Verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 23 maart 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-03-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend