Pagina delen

Advies over aanwijzing Stichting Lokale Omroep de Berkelstroom als lokale omroep

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de aanwijzing van Stichting Lokale Omroep De Berkelstroom in Zutphen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van publieke mediadiensten, nu deze media-instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Stichting Lokale Omroep De Berkelstroom (hierna ook: ‘B-FM’) heeft het Commissariaat voor de Media laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling in een aansluitende periode. De huidige aanwijzing eindigt op 31 mei 2020.

Het Commissariaat voor de Media (hierna: ‘het Commissariaat’) heeft in zijn brief van 8 november 2019 aan de gemeenteraad gevraagd op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt.

Beoogd effect

Het Commissariaat voorzien van het gevraagde advies.

Argumenten

1.1  B-FM voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt
De gemeenteraad moet volgens het Commissariaat in zijn advies de volgende vragen met ja of nee beantwoorden:

  1. Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of een vereniging?
  2. Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente Zutphen leven?
  3. Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt?
  4. Is dit programmabeleid bepalende orgaan (hierna ‘pbo’) representatief samengesteld?

De vragen a t/m c zijn door het Commissariaat al getoetst en in orde bevonden. Hier kan dan ook een volmondig ja op geantwoord worden.

Rest de samenstelling van het pbo. Op dit moment zijn er nog vacatures voor vertegenwoordigers van de kunst- en cultuursector en kerkgenootschappen/genootschappen op geestelijke grondslag. Afgezien daarvan functioneert het pbo naar behoren. In bestuurlijk overleg met B-FM is afgesproken dat de samenstelling van het pbo nog eens kritisch wordt bezien en dat de vacatures op korte termijn worden ingevuld. Gestreefd moet worden naar een zo breed mogelijke afspiegeling van de samenleving zodat de programmering optimaal aansluit bij die samenleving.

De conclusie is dat B-FM aan alle vereisten voldoet die de Mediawet aan een media-instelling stelt. Aan het Commissariaat kan dan ook een positief advies worden uitgebracht.

1.2  De gemeente voldoet aan de zorgplicht
Sinds 1 januari 2010 kent de Mediawet een zorgplicht voor gemeenten die een positief advies hebben uitgebracht over een lokale omroep. Deze zorgplicht komt tot uiting in de verplichting om de omroep in de gelegenheid te stellen aan haar verplichtingen van uitzendingen te kunnen voldoen. De gemeente voldoet aan de zorgplicht door jaarlijks subsidie te verlenen.

Kanttekeningen

De aanwijzing van B-FM eindigt op 31 mei 2020. Het Commissariaat heeft aan de gemeente Zutphen uitstel verleend voor het aanleveren van het advies. Bij een positief advies gaat de hernieuwde aanwijzing met terugwerkende kracht in op 1 juni 2020.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Wij zorgen er voor dat het Commissariaat op de hoogte wordt gesteld van het positieve advies. Daarbij wordt het raadsvoorstel- en besluit meegestuurd, alsook de Handelingen (notulen) van de raadsvergadering.

Rapportage/evaluatie

Er is 2 keer per jaar bestuurlijk overleg, bij het indienen van jaarstukken en begroting, met B-FM.

Bijlagen

  1. Verzoek van 8 november 2019 het Commissariaat voor de media.
  2. Brief in concept aan het Commissariaat voor de media.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0047

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 26 mei 2020 met nummer 147252


gelet op artikel 2.61, derde lid van de Mediawet 2008.


b e s l u i t :

Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de aanwijzing van Stichting Lokale Omroep De Berkelstroom als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van publieke mediadiensten, nu deze media-instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 13 juli 2020 Naar boven

Datum 13-07-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 29 juni 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-06-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer