Pagina delen

Advies Auditcommissie bij Jaarstukken 2021

Het presidium stelt voor :

Het Presidium stelt voor:

  1. De Adviespunten en het Actiepunt uit de brief van de Auditcmmissie over te nemen en;
  2. Het college op te dragen uitvoering te geven aan de adviezen en het actiepunt en verder de Raad, via de Audticommissie, voor 1 november 2022 schriftelijk verslag te doen over de stand van zaken per adviespunt en het actiepunt.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Auditcommissie heeft haar advies uitgebracht over de Jaarstukken 2021. De commissie heeft de jaarstukken doorgelicht en haar adviespunten en een actiepunt geformuleerd. Het volledige advies is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd.

De Auditcommissie heeft de volgende adviezen gegeven:

  1. Maak de jaarstukken toegankelijker door het gebruik van samenvattingen en infographics in lijn met de begroting 2022.

  2. Vraag het college bij de BURAP steeds scherp inzichtelijk te maken wat de stand van zaken is van de ingeboekte bezuinigingen en het onderscheid aan te geven tussen incidentele en structurele resultaten. En dit te vertalen naar een verwachting ten aanzien van het wel of niet behalen van de gepland bezuinigingen.

  3. Vraag het college bij de BURAP overzichtelijker te maken welke werkzaamheden en investeringen doorgeschoven zijn of worden.

  4. Rond de onderhanden projecten ten aanzien van het verbeteren van de interne beheersing zo spoedig mogelijk af zodat er ruimte ontstaat om in te spelen op de snel veranderende wereld.

De Auditcommissie heeft het volgende actiepunt opgenomen:

  1. In het vervolg op het advies bij de jaarstukken van 2020: Vraag het college bij de komende jaarrekeningen mogelijkheden te onderzoeken om een uitgebreidere toelichting bij de risico's te kunnen delen met de raad.

Beoogd effect

De auditcommissie doet aanbevelingen tot verdere verbetering van de kwaliteit van verantwoordingsinformatie in de jaarstukken.

Argumenten

Door het overnemen van de adviespunten en het actiepunt uit de brief van de Auditcommissie en het college op te dragen daaraan uitvoering te geven kan de kwaliteit van (met name) de verantwoordingsinformatie in de jaarstukken worden verbeterd. 

Het college wordt gevraagd voor 1 november 2022 te rapporteren over de voortgang zodat deze informatie bij de start van het nieuwe controleproces (richting jaarstukken 2022) beschikbaar is.

Conform de uitspraak van de raad in motie 11 (2021-M0011), dat de gemeenteraad de adviezen van de Auditcommissie en Rekenkamercommissie als bespreek- en besluitpunt op haar agenda plaatst, wordt voorgesteld het advies in samenhang met de Jaarstukken in het Forum te bespreken en er in de raad een besluit over te nemen.

In de bovengenoemde motie wordt het college verzocht het besluit van de raad over een advies uit te voeren.

Kanttekeningen

-

Bijlagen

-  Adviesbrief Auditcommissie Jaarstukken 2021

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0061

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 9 juni 2022 met nummerb e s l u i t :

Het Presidium stelt voor:

  1. De Adviespunten en het Actiepunt uit de brief van de Auditcommissie over te nemen en;
  2. Het college op te dragen uitvoering te geven aan de adviezen en het actiepunt en verder de Raad, via de Auditcommissie, voor 1 november 2022 schriftelijk verslag te doen over de stand van zaken van per adviespunt en het actiepunt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 13 juni 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 13-06-2022 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag van dit Forum de "Jaarstukken 2021 gemeente Zutphen".

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 1 juli 2022 Naar boven

Datum 01-07-2022 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangenomen

Hoofdelijke stemming
26 stemmen voor en geen tegen.
Geen amendementen ingediend