Pagina delen

Actualisatie handhavingsbeleid

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

het handhavingsbeleid te actualiseren,

met inachtneming van de eerder geformuleerde beleidsuitgangspunten gericht op: preventie, communicatie, samenwerking, heldere programmatische transparante kaders voor toezicht en handhaving en gedogen in uitzonderlijke situaties,

door positief te adviseren over de nota Actualisatie handhavingsbeleid 2013 en bijbehorende bijlagen,

waarbij o. a. de navolgende zaken nieuw zijn:

  1.     wettelijke verplichting om bij handhaving van omgevingsrecht te voldoen aan kwaliteitseisen,
  2.     het betrekken van het naleefgedrag bij het stellen van prioriteiten,
  3.     uitvoering van milieutoezicht en handhaving door de Omgevingsdienst Achterhoek,
  4.     hanteren van het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen,
  5.     inzet van digitale middelen voor toezicht en communicatie over overtredingen,
  6.     meer afstemming met integraal veiligheidsbeleid,
  7.     piketdienst voor milieu-incidenten en milieucalamiteiten,
  8.     toezichtstaak Drank- en Horecawetgeving,
  9.     toezicht op kinderopvang, leerplicht en bijstand als onderdeel van het gemeentebrede handhavingsbeleid.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 7 oktober 2013 is de nota Actualisatie handhavingsbeleid 2013 middels een presentatie voorgelegd aan het forum. Daarbij is gewezen door enkele raadsleden op het belang van preventie, goede communicatie en het handhaven als sluitstuk. In het handhavingsbeleid is deze benadering opgenomen onder beleidsuitgangspunt 1. Handhaving is elke handeling van de gemeente die erop gericht is naleving te bevorderen of een overtreding te beëindigen waarbij de gemeente de voorkeur geeft aan preventieve handhaving.

Tevens was er behoefte aan informatie over een aantal lopende toezichtszaken.  Om de raad hiertoe beter te bedienen is voorgesteld nogmaals de nota op de agenda van het forum te plaatsen maar nu eveneens toezichtshouders uit te nodigen om een beter beeld te krijgen hoe het toezichtswerk zich in de praktijk vertaalt. Ook is aangegeven de nota voor te leggen aan de raad. Inmiddels is het Vergunningen, Toezicht en Handhavingsverslag 2013 en het VTH programma 2014 door het college vastgesteld en bij deze nota gevoegd als bijlage 5. Hiermee kan actueel inzicht worden gegeven aan de raad hoe de uitgangspunten zich concreet vertalen naar de praktijk.

De uitgangspunten van de beleidsnota gelden voor alle toezicht- en handhavingstaken. De nota is een actualisering van het handhavingsbeleid waarbij als leidraad is gebruikt het visiedocument “Met voorbedachten rade” uit 2004. De recente ontwikkelingen zijn verwerkt, zoals de reorganisatie van de ambtelijke organisatie naar Nieuw Zutphen, het hoofdwerkproces toezicht en handhaving, de komst van de bestuurlijke strafbeschikking, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), verbeterpunten uit de audits door de provincie, aanbevelingen van andere inspecteurs en in enige mate de regionale uitvoeringsdienst (de Omgevingsdienst Achterhoek, ODA).

Het beleid fungeert als referentiekader voor de wijze waarop de toezicht- en handhavingstaken worden georganiseerd en uitgevoerd. Tevens treft u in de bijlagen de Wabo-protocollen, Wabo-risicoanalyse , het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en de handhavingprogramma’s 2013 en 2014 aan.

 

Beoogd effect


Beoogd effect van het handhavingsbeleid is drieledig:

-  Een verbetering van de organisatie en inrichting van taken gericht op het voorkomen en bestrijden van ongewenste situaties op het gebied van de veiligheid en leefbaarheid;

-  Het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Zutphen;

-  Voldoen aan de wettelijke verplichting om te beschikken over actueel handhavingsbeleid.

 

Argumenten


1.1.      Gemeenten zijn verplicht om actueel handhavingsbeleid te voeren.

Vanuit diverse ministeries wordt aangedrongen op actueel handhavingsbeleid. De Onderwijsinspectie heeft aangedrongen op een actueel handhavingsbeleid op het gebied van de Wet Kinderopvang. Met de vaststelling wordt voldaan aan deze eis. In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is de plicht  van een actueel handhavingsbeleid opgenomen voor alle werkgebieden van het omgevingsrecht.

1.2       Actueel handhavingsbeleid draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid binnen de gemeente Zutphen.

Heldere actuele kaders hebben een richtinggevend karakter voor de uitvoering van de handhavingstaken waardoor gerichter gewerkt kan worden aan het verbeteren van het naleefgedrag. 

1.3       De raad draagt de verantwoording voor de visie op handhaving.

Alhoewel het merendeel van de inhoud betrekking heeft op operationeel beleid is er zeker ook sprake van een iets andere invulling van enkele beleidsuitgangspunten. Voor het college is het van belang om te weten hoe de raad zich verhoudt tot de uitwerkingsrichting die het college aangeeft.

Uit de uitwerkingsrichting blijkt bijvoorbeeld een sterker kostenbewustzijn dan eerder geformuleerd.  Overtredingen van eigen en andere overheden zullen duidelijker een plaats krijgen in het jaarverslag. Vaker dan in het verleden het geval was zal worden ingezet op kortere handhavingsstappen en meer verantwoording neerleggen bij de burgers van de gemeente. Hier staat tegenover dat middels het vooraf verstrekken van informatie een ieder beter geïnformeerd wordt. Dit zijn enkele aspecten van de nota waarvan het van belang wordt geacht om de raad om advies te vragen over de uitwerkingsrichtingen en de verdere professionalisering van de handhaving.

1.4       Stuurparameters raad gelden nog

In 2003 heeft de raad de Handhavingsnota gemeente Zutphen vastgesteld. Daarin waren enkele stuurparameters voor handhavingsbeleid geformuleerd. Ter uitwerking hiervan heeft het college in 2004 de nota "Met voorbedachten rade" vastgesteld. Deze stuurparameters gelden nog.

 

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Een goede uitwerking van het handhavingsbeleid vraagt structurele aandacht voor communicatie en voorlichting. Het gaat hierbij om communicatie over veiligheid naar de individuele burger, maar ook naar de diverse ketenpartners en binnen de gemeente zelf. Om door middel van communicatie zowel de burger als de eerder genoemde veiligheidspartners direct te betrekken en te informeren bij acties wordt een aantal communicatiemiddelen als instrument ingezet. Een door de handhavingspartners op te zetten communicatieplan zal onderdeel uitmaken van het handhavingsprogramma en worden besproken met de adviseurs van communicatie.  Het handhavingsbeleid zal bekend worden gemaakt en ter inzage worden gelegd. De handhavingspartners zullen een exemplaar ontvangen.

 

Rapportage/evaluatie


De looptijd van de nota betreft 4 jaar. Tussentijdse ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn voor een eerdere actualisering. In de jaarlijkse handhavingprogramma’s zal de voortgang van de uitwerking van het beleid worden geëvalueerd. Eveneens zullen nieuwe ontwikkelingen een vast onderdeel vormen van het handhavingsprogramma dat jaarlijks aan het college en de raad wordt voorgelegd.

 

Personele consequenties

De uren voor de diverse afdelingen en teams zijn voor 2014 opgenomen in de werkplannen.

 

Financiën

Het professionaliseren van de handhaving behoort tot het reguliere werk. De activiteiten vinden plaats binnen de diverse begrotingsposten. Wanneer een specifieke uitwerking binnen het handhavingswerkgebied extra geld vraagt zal separaat een voorstel worden voorgelegd aan het college en de raad.

 

Bijlagen

- Actualisatie Handhavingsbeleid 2013 inclusief bijlagen.

- bijlage 1: Waboprotocollen handaving

- bijlage 2: Wabo-risicoanalyse handhaving

- bijlage 3: Afwegingsmodel handhaving kinderopvang

- bijlage 4: Handhavingprogramma’s 2013

- bijlage 5: Collegebesluit 22-04-2014 vaststelling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

  (VTH)verslag 2013 en VTHprogramma 2014         

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0095

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 5 juni 2014 met nummer 28186


gelet op de belangen die gediend zijn met een actueel handhavingsbeleid en gelet op de daarin opgenomen uitgangspunten van preventie, communicatie en samenwerking;


b e s l u i t :

positief te adviseren over de nota Actualisatie  handhavingsbeleid 2013.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:



de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 7 juli 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het college vraagt de raad in te stemmen met de voorliggende nota Actualisatie handhavingsbeleid 2013. Een vorige versie van deze nota is in het Forum van 7 oktober 2013 gepresenteerd en besproken. De inbreng van het Forum is meegenomen in het stuk dat nu wordt aangeboden. Het college wil het Forum van 23 juni 2014 mede gebruiken om informatie te geven over een aantal lopende toezichtszaken. Daartoe zijn onder meer het door het college vastgestelde Vergunningen, Toezicht en Handhavingsverslag 2013 en het VTH programma 2014 toegevoegd. De nota Actualisatie handhavingsbesluit 2013 zal voor besluitvorming worden voorgelegd aan de raad op 7 juli 2014.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 07-07-2014 Tijd 21:30 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijJ.G.A La Rose
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
De Lokale PartijA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering.

Het college geeft in het kort weer wat de aanleiding is tot de actualisatie. Nieuw is dat nu ook het naleefgedrag een rol speelt.

GroenLinks constateert dat de begroting van de ODA veel hoger uitpakt dan toen de gemeente nog zelf zorgdroeg voor uitvoering van de taken. Doet de ODA meer?

Het CDA maakt een compliment over de nota. Het is helder wat nieuw is in het beleid. Er zijn nogal wat beslispunten voor het college. De fractie wil graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.

De ChristenUnie vraagt op welke wijze de prioriteringspercentages terugkomen in de rapportages.

DLP mist de scholen in de nota.

De PvdA constateert dat er weinig capaciteit is voor de controle op bouw- en brandveiligheid.

D66 vraagt in hoeverre scholen worden ondersteund bij het voldoen aan de kwalificatieplicht.

Het college antwoordt dat de handhaving ondergebracht is bij de verschillende inhoudelijke portefeuillehouders. Deze nota is overkoepelend en omvat alles. De kosten voor de ODA is een actueel punt. Het is de vraag of de gemeente, wanneer zij de handhaving zelf zou uitvoeren ook niet voor hogere kosten was komen te staan.

Handhaving is een kwestie van prioritering. Als de raad andere accenten wenst te leggen dan hoort het college dat graag. In de nota zijn de verschillende aspecten meer inzichtelijk gemaakt, maar de onderwerpen verschillen nogal van elkaar. Het blijft daarom heel lastig.

Bij de prioritering is uitgegaan van de volgorde: veiligheid-volksgezondheid-hinder-duurzaamheid. Deze aspecten tellen mee voor respectievelijk 35-30-25-15 procent. Deze volgorde is bij elk werkgebied toegepast. Vergelijking tussen werkgebieden is niet doenlijk, omdat dan appels met peren worden vergeleken.

Op de kwalificatieplicht van scholen zal later worden teruggekomen; leerplicht valt wel onder het handhavingsbeleid.

Over de ODA komt in het najaar nadere informatie, als de ODA aan de raad een toelichting op haar werkzaamheden zal geven.

Voor bouwtoezicht en brandpreventie ligt de nadruk bij zorginstellingen bij bestaande bouw. Vooral bij GG-net is in de afgelopen jaren veel verbeterd. Bij andere zorginstellingen wordt aangestuurd op ene vermindering van het aantal loze brandmeldingen. Bij vergunningaanvragen voor verbouwingen in de binnenstad wordt zoveel mogelijk de kans gegrepen om verbeteringen aan te brengen.

De ChristenUnie vraagt in hoeverre wordt ingespeeld op wijziging van de regelgeving.

GroenLinks vraagt of de handhaving op sommige gebieden onder het minimaal vereiste niveau zakt.

Het college antwoordt dat nog niet helder is wat in d e regelgeving wordt aangepast, zodat anticiperen daarop niet goed mogelijk is. Het niveau van handhaving is verantwoord, maar wel minimaal. Er komen steeds meer taken bij, zonder dat daarvoor geld beschikbaar komt, zoals bij de wijziging van de Drank- en Horecawet.

GroenLinks merkt op dat het op te lossen is door samenwerking of door uitbreiding van capaciteit.

Het CDA mist aandacht voor de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Daarvoor is communicatie nodig. Leeft dat idee ook bij het college?

Het college zegt oog te hebben voor communicatie. Voorbeelden daarvan zijn de communicatie rondom de hondenuitlaatterreinen en rood op straat door de brandweer. Preventie is van belang.

De voorzitter concludeert dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad en sluit de vergadering.

Nagekomen antwoord op de vraag van D66 welke inspanningen de gemeente doet met betrekking tot de kwalificatieplicht.

Insteek is dat de kwalificatieplichtige jongeren op een passend onderwijstraject zitten waardoor de kans op het behalen van een kwalificatie haalbaar is.

De gemeente Zutphen heeft binnen alle Voortgezet Onderwijsscholen zogenaamde Onderwijssteunpunten waarin uit verschillende disciplines deskundigen zitten die jongeren, indien nodig, begeleiden bij hun schoolgang. De leerplichtambtenaren van de gemeente Zutphen zijn hier nauw bij betrokken. Indien nodig wordt een jongere doorverwezen naar het Onderwijszorgcentrum.

Binnen het MBO Aventus is er wekelijks een spreekuur waarin jongeren, maar ook onderwijzend personeel van het Aventus, in gesprek kunnen met een leerplichtambtenaar/RMC medewerker om de schoolgang van betreffende jongere te ondersteunen.

Indien nodig treedt Leerplicht handhavend op om middels externe druk (HALT of een Proces verbaal) om in nauwe samenwerking met jeugdreclassering jongeren te blijven motiveren om hun school af te maken.

Stedendriehoekbreed wordt er, in gezamenlijk overleg, gewerkt aan het treffen van voorzieningen binnen alle MBO scholen, die er zorg voor moeten dragen dat jongeren binnen boord blijven. Een voorbeeld hiervan is het traject voor Overbelaste jongeren, dat in nauwe samenwerking met het Dagelijks Bestaan wordt uitgevoerd. In overleg met een breed netwerk rondom de jongeren ( jongerencoaches van het Plein, jongerenwerkers van Perspectief, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg enz. enz.) worden trajecten besproken die er voor moeten zorgen dat de leefwereld van jongeren dusdanig op niveau zijn dat het mogelijk is voor een jongeren om zijn opleiding te voltooien.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2014 (19:00 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2014 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend