Pagina delen

Aanwijzingsbesluit griffier en loco griffiers in verband met invoering Wnra per 1 januari 2020

Het presidium stelt voor :

  1. De heer mr. G.A.J. Winters, met ingang van 1 juli 2013 benoemd tot griffier, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als griffier;
  2. De heer drs. B.M. Duizer, met ingang van 16 april 2018 benoemd tot raadsadviseur/loco-griffier, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als eerste loco-griffier;
  3. Mevrouw mr. M.J.E. van den Berg-Platzer, met ingang van 1 juni 2015 benoemd tot raadsadviseur/loco-griffier, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als tweede loco-griffier.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Alle ambtenaren in iedere gemeente zijn vanaf dat moment werkzaam op basis van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst en niet meer op basis van een éénzijdig aanstellingsbesluit.

Vanwege het inwerking treden van de Wnra moet voor alle ambtenaren die publiekrechtelijke bevoegdheden hebben een aanwijzingsbesluit worden genomen door de raad of het college. De nieuwe privaatrechtelijke arbeidsovereenkomsten geven hen deze bevoegdheden namelijk niet. Voor een ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 2017 die een functie bekleedt waaraan bij of krachtens de wet bevoegdheden worden geattribueerd, betekent dit dat hij naast zijn arbeidsovereenkomst ook een aanwijzingsbesluit in de functie moet krijgen.
Het gaat hierbij alleen om een veranderende basis voor uitoefening van de bevoegdheden en niet om nieuwe bevoegdheden.

De (loco) griffier is formeel door de raad benoemd op grond van artikel 107 Gemeentewet. Dat wetsartikel wijzigt per 1 januari 2020 en dan wordt gesproken van aanwijzing van de griffier. Het is belangrijk om besluitvorming hierop aan te laten sluiten.

Beoogd effect

Voorzien in de juiste wettelijke basis voor uitoefening van bevoegdheden door de (loco) griffier.

Argumenten

Een aanwijzingsbesluit is nodig in de functie van (loco) griffier.
De arbeidsovereenkomst heeft betrekking op de arbeidsrelatie, het aanwijzingsbesluit geeft de basis voor uitoefening van de bevoegdheden die uit de functie voortvloeien.

Bestuurlijk belang
Het is voor de raad van belang dat de griffier en de loco griffier op de juiste formele gronden hun werkzaamheden voor de raad kunnen verrichten. Een arbeidsovereenkomst kan niet als grondslag dienen voor de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden (anders dan het huidige aanstellingsbesluit). Dat komt omdat de arbeidsovereenkomst een tweezijdige overeenkomst is tussen de ambtenaar en de gemeente (als rechtspersoon). De publiekrechtelijke bevoegdheden hebben een externe werking, die ingrijpen in het leven van derden, die niet bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst betrokken zijn. Dat is de reden dat er naast de arbeidsovereenkomst een aanwijzingsbesluit moet komen, op grond waarvan de ambtenaar de functie bekleedt waaraan de wet de publiekrechtelijke bevoegdheden attribueert. Door dat aanwijzingsbesluit kan de ambtenaar ook daadwerkelijk rechtsgeldig die bevoegdheden uitoefenen.

Kanttekeningen

De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de functie van (loco) griffier geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden of als de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Risico’s

Met het besluiten tot aanwijzing van de griffier en (loco) griffier per 1 januari 2020 wordt het risico van mogelijk onbevoegd verrichte werkzaamheden voorkomen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na besluitvorming worden betrokkenen van het genomen besluit in kennis gesteld.

Om te regelen dat de bevoegdhedenverdeling na de inwerkingtreding van de Wnra niet wijzigt dient de burgemeester vervolgens nog een machtigingsbesluit te nemen om 1. de voorzitter van de Werkgeverscommissie of diens plaatsvervanger te machtigen tot het vertegenwoordigen van de raad ter zake van arbeidsovereenkomsten betreffende de griffier en 2. de griffier te machtigen tot het vertegenwoordigen van de raad ter zake van de arbeidsovereenkomsten betreffende de overige medewerkers van de griffie.

Bijlagen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0137

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 16 december 2019 met nummer


gelet op de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 en de wijziging van artikel 107 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

  1. De heer mr. G.A.J. Winters, met ingang van 1 juli 2013 benoemd tot griffier, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als griffier;
  2. De heer drs. B.M. Duizer, met ingang van 16 april 2018 benoemd tot raadsadviseur/loco-griffier, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als eerste loco-griffier;
  3. Mevrouw mr. M.J.E. van den Berg-Platzer, met ingang van 1 juni 2015 benoemd tot raadsadviseur/loco-griffier, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als tweede loco-griffier.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 13 januari 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 13-01-2020 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen en A Holtslag
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Onlangs is er met de voorzitters van de Technisch Blokvergaderingen een overleg geweest over de vorm van deze vergadering. We hebben afgesproken dat elk agendapunt door de voorzitter wordt ingeleid zodat de Forumleden weten wat er precies bij welk agendapunt wordt besproken.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Hier wordt geen gebruik van gemaakt. In het Presidium is afgesproken dat dit agendapunt naar de raadsvergadering wordt verplaatst.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Voorzitter: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 13 januari 2020

Forum: Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 13 januari 2020

D66: Toezegging met nummer 2018-07: kan de wethouder de stand van zaken aangeven?

College: Binnen twee weken na vandaag komen we hierop terug.

Forum: De lijst is verder akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Aanwijzingsbesluit griffier en loco griffiers in verband met invoering Wnra per 1 januari 2020

Forum: Dit kan in de raad een vermoedelijk hamerstuk blijven.

6b. Budget jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020

BewustZW: Dit willen wij in de raad niet als vermoedelijk hamerstuk maar als bespreekstuk behandelen. Wij hebben vragen over de woningen aan de Vordenseweg en aan de Paulus Potterstraat.

PVDA: Wij hebben een vergelijkbare vraag als BewustZW. Is er een lijst beschikbaar van wat er afgestoten wordt? We willen inzicht over het verloop van de reserve onderhoud na 2020.

GroenLinks: Hoe verhouden de afgestoten panden zich in relatie tot het onderhoud van die panden; meer specifiek het pand Huis De Wildeman?

College: Wij willen voorstellen deze vragen in een memo te beantwoorden voor behandeling er van in de raad van 27 januari 2020. Lukt dat niet, dan zal de Agendacommissie bepalen wanneer dit wel in de raad wordt geagendeerd.

Voorzitter: Dit onderwerp wordt een bespreekpunt in de raad. Indien het toegezegde memo er niet is, dan kan het geagendeerd worden in de raad van 27 januari 2020 indien in die raadsvergadering de portefeuillehouder mondeling antwoord op de gestelde vragen kan geven.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 27 januari 2020

Burgerbelang: Ingekomen stuk in rubriek C nummer 08, het onttrekken van parkeerplaatsen aan Rijkenhage, willen wij bespreken in een Forum.

Voorzitter: Vanavond heeft het Presidium besloten dat dit soort verzoeken via je fractievoorzitter in het Presidium moet worden gedaan.

Burgerbelang: Ingekomen stuk in rubriek C nummer 01: dit hoort bij handhaving en willen het bij de behandeling van handhaving ook behandeld zien. 

Voorzitter: In het Forum hierna wordt toezicht en handhaving besproken, daar kunt u dit punt inbrengen.

GroenLinks: De stukken in rubriek A nummers 03 en 04 gaan over 5G netwerk: landelijk is er besluitvorming over 5G netwerk in ontwikkeling. Hier komt ook een motie over. Kan het college vooruitlopend op deze motie actiever met informatie komen?

College: Dat kan, Het betreft een ingewikkeld onderwerp maar wij kunnen met meer informatie komen.

Voorzitter: In het Presidium is besproken dat er in Amsterdam veel aandacht is voor dit onderwerp. Dat is een reden om ook in Zutphen hier meer aandacht aan te besteden.

D66: Het stuk in rubriek A nummer 18, de RES. Kan het college inzicht geven in hoe de voorlichting hierover wordt gepland?

Voorzitter: Deze vraag kan beantwoord worden bij agendapunt 9.

BewustZW: De stukken in rubriek A nummers 08 en 14. Wij willen dat deze stukken niet voor kennisgeving worden aangenomen maar worden verplaatst naar rubriek E met het advies dat deze brieven worden behandeld bij de Motie behoud voormalige Meisjesvakschool. Jaren gelden zijn hier ook brieven over ontvangen. Wij willen daar nu een antwoord op.

College: Voor de behandeling in het Forum van de motie Behoud voormalige Meisjesvakschool wordt een memo opgesteld. Daarin zullen wij ook antwoord geven op de brieven van een paar jaar geleden.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 januari 2020

Forum: Akkoord.

9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad d.d. 20 december 2019

Voorzitter: Het college zal nog antwoord geven over de door D66 gestelde vraag over de RES.

College: De RES zal worden besproken in een Forumspecial. Wanneer u dat anders wil, dan moet u dat aangeven.

Voorzitter: Wanneer komen deze Forumspecials?

College: Dit jaar zouden wij graag drie keer een Forumspecial over de RES willen hebben.

Voorzitter: Vanuit het Presidium is aangegeven dat er begin 2020 een Forum over vuurwerk moet worden gehouden.

10. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 18-11-2019

Forum: Akkoord.

 Forumverslag 02-12-2019

Forum: Akkoord.

SP: Wel wil ik meegeven dat ik soms schrijffouten zie: Hanzehof wordt geschreven waar Hanzehal wordt bedoeld.

11. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 27 januari 2020 Naar boven

Datum 27-01-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Presidium 16 december 2019 (18:00 - 19:15) Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 18:00 - 19:15
Zaal
B&W kamer
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters