Pagina delen

Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordigers Zutphen 2022

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De volgende gemeentelijke vertegenwoordigers aan te wijzen:

  1. Annemieke Vermeulen als lid van de regioraad Stedendriehoek;
  2. Eva Boswinkel als lid van de regioraad Stedendriehoek en
  3. Sjoerd Wannet als plaatsvervangend lid regioraad Stedendriehoek.

Inhoud

Inleiding

Met de komst van een nieuw college moeten er ook diverse benoemingen van gemeentelijke vertegenwoordigers plaatsvinden in besturen en dergelijke van verbonden partijen, zoals gemeenschappelijke regelingen. Over de meeste benoemingen besluiten wij als college zelf, maar voor de regioraad Stedendriehoek is de raad het bevoegde bestuursorgaan.

Beoogd effect

Voorzien in de aanwijzing van gemeentelijke vertegenwoordigers in het bestuur van de regioraad Stedendriehoek.

Argumenten

1.1 De aanwijzingen vinden plaats volgens de geldende regelgeving
De wijze van benoemen, in dit geval aanwijzen, is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek. Iedere deelnemende gemeente wijst twee vertegenwoordigers aan. Vanuit een oogpunt van dualisme –om rolvermenging van raadsleden in hun controlerende rol te voorkomen- zijn dit leden van ons college.

1.2 De aanwijzingen sluiten aan bij de portefeuilleverdeling en de kandidaten hebben zich bereid verklaard
Door de burgemeester en de wethouder financiën aan te wijzen is gewaarborgd dat de benodigde kennis aanwezig is.

Financiën

De werkzaamheden die wij als leden van het college verrichten als gemeentelijk vertegenwoordiger vallen binnen de werkzaamheden die behoren tot het takenpakket van een collegelid.

Communicatie

De regio Stedendriehoek wordt van de aanwijzingen op de hoogte gesteld.

Bijlagen

Overzicht Gemeentelijke vertegenwoordigers Zutphen 2022.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0060

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 juni 2022 met nummer 361118


  1. gelet op artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek ;

b e s l u i t :

De volgende gemeentelijke vertegenwoordigers aan te wijzen:

  1. Annemieke Vermeulen als lid van de regioraad Stedendriehoek;
  2. Eva Boswinkel als lid van de regioraad Stedendriehoek en
  3. Sjoerd Wannet als plaatsvervangend lid regioraad Stedendriehoek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 4 juli 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 20 juni 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 20-06-2022 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Voorzitter
A. Garritsen
Griffier
B.M. Duizer