Pagina delen

Aanwijzing de heer A.V. Dewkalie tot raadsgriffier gemeente Zutphen

Het presidium stelt voor :

Gelet op artikel 107 van de Gemeentewet en artikel 2 lid 1 van de Verordening Werkgeverscommissie gemeente Zutphen 2020.

De werkgeverscommissie stelt voor:

  1. De heer A.V. Dewkalie per 17 mei 2021 aan te wijzen tot raadsgriffier van de gemeente Zutphen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 29 maart 2021 is de heer A.V. Dewkalie als opvolger van interim-griffier de heer J.A. Vullings benoemd tot raadsgriffier van de gemeente Zutphen. Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 dient een raadsgriffier ook aangewezen te worden conform artikel 107 van de Gemeentewet. Na het aanwijzingsbesluit zal de heer Dewkalie de eed of belofte afleggen.

Beoogd effect

Door de aanwijzing van de heer Dewkalie is de ondersteuning van de raad gewaarborgd en voldoet de gemeenteraad aan de wettelijke eisen.

Argumenten

Conform artikel 107 Gemeentewet is de raad bevoegd om bevoegd te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de griffier. Met de aanwijzing van de heer A.V. Dewkalie voldoet de gemeente aan de wettelijke eisen in het kader van het dualisme als het gaat om ondersteuning van de gemeenteraad.

Uitvoering

N.v.t.

Stukken die geheim ter inzage liggen

N.v.t.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0052

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 20 mei 2021 met nummer


gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie


b e s l u i t :

  1. De heer A.V. Dewkalie per 17 mei 2021 aan te wijzen tot raadsgriffier van de gemeente Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 31 mei 2021 Naar boven

Datum 31-05-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in