Pagina delen

Aanwijzen kern Warnsveld als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. de historische dorpskern van Warnsveld aan te wijzen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht en de begrenzing gewijzigd vast te stellen;

2. de bijgevoegde zienswijzennota vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2005 fuseerden de toenmalige gemeenten Zutphen en Warnsveld tot de nieuwe gemeente Zutphen. In het coalitieakkoord en het programma van het college in de nieuwe gemeente is toen opgenomen dat zou worden onderzocht of de historische dorpskern van Warnsveld aangewezen zou kunnen worden als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Dit raadsvoorstel vloeit daaruit voort.  

Doel aanwijzing

Doel van de aanwijzing is het behoud en het versterken van de beeldkwaliteit en cultuurhistorische waarde van de dorpskern van Warnsveld. Het is een kans om de kwaliteiten die er zijn te versterken en plekken waar de kwaliteit in het verleden achteruit is gegaan, op te pakken en te verfraaien. Kortgezegd: wat mooi is blijft mooi, wat minder mooi is wordt mooier.

Omdat het met aanwijzen van een beschermd stad- of dorpsgezicht gaat om de ruimtelijke structuur en beeldkwaliteit van het gebied als geheel, gaat het dus niet over indivuele panden en ook niet over het aanwijzen van diverse gebouwen of andere objecten als monument, daarvoor geldt een andere procedure en die ligt nu niet voor. Dit strookt met de formele definitie van een beschermd stads- of dorpsgezicht:

Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden’ ( bron Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Er is ook geen sprake van het onder een stolp willen plaatsen van het gebied. De meerwaarde van het aanwijzen van een beschermd stads- of dorpsgezicht bestaat daarin dat de overheid de kwaliteiten van een gebied erkent en voor de lange termijn vast wil leggen dat zij er alles aan wil doen om de aangetroffen waarden en kwaliteiten te behouden. Ontwikkeling van het gebied blijft echter mogelijk.

Bestemmingsplan

De beschermende werking van het dorpsgezicht wordt feitelijk geregeld in het bestemmingsplan. In 2010 is hierop al voorgesorteerd met het vaststellen van het bestemmingsplan Warnsveld Kom Noord 2008.

Dit aanwijzingsbesluit ligt in de toekomst ten grondslag aan volgende bestemmingsplannen. Hiermee wordt het vaststellen van regels mogelijk en daarmee het toetsingskader voor de bescherming van het dorpsgezicht.

Gevolgen voor bewoners

Het aanwijzen van een gemeentelijk stads- of dorpsgezicht is niet zonder gevolgen voor gebruikers en eigenaren binnen het gebied. Het aangewezen beschermde dorpsgezicht fungeert namelijk als een criterium in de toetsing van initiatieven in het gebied.

De overheid verplicht zich met de aanwijzing om zorgvuldig om te gaan met de inrichting van de openbare ruimte.

Voor eigenaren van panden betekent het dat bij voorgestelde wijzigingen aan hun pand, tuin of erf wordt gekeken naar de gevolgen van hun initiatief voor de waarde van het gebied als geheel. Dat betekent ook dat bij grote aanpassingen aan huis of erf kritisch wordt gekeken of geen verstoring van het totaalbeeld optreedt en dat in sommige gevallen een gewenste aanpassing of vergroting niet of op een andere manier moet worden uitgevoerd. De waarden van het gebied staan beschreven in de rapportage over het gebied door onderzoeksbureau voor archeologie, bouwhistorie en cultuurhistorie BAAC en het bijbehorende addendum (zie bijlagen). Tegelijk wordt nu afgezien van het aanwijzen van meer monumenten in het gebied. De waardenkaart van de dorpskern is hierop aangepast.

Cultuurhistorische waarden in het gebied

Uit de rapportage met de cultuurhistorisch analyse en waardebepaling Warnsveld Dorpskern die in 2008 is opgesteld door onderzoeksbureau BAAC en het in 2014 door het zelfde bureau opgestelde addendum (zie bijlagen) met historisch-geografische waarden blijkt dat de redenen voor aanwijzing van het gebied te vinden zijn in de volgende aanwezige waarden:

- Het oude wegenpatroon van Warnsveld, bestaande uit de Rijksstraatweg, het westelijke deel van de Bonendaal, de Breegraven, het Kerkpad, de Hofweg, de Vordensebinnenweg en de Landweg, vormt de historische hoofdstructuur;

- Verdeeld over het onderzoeksgebied bevindt zich binnen het wegenpatroon een aantal historische voetpaden;

- Kerk en molen zijn markante herkenningspunten binnen de relatief lage bebouwing van Warnsveld;

- Relict weidegebied (inundatie- en vloeiweiden Baakse Overlaat) fungeert als groene buffer tussen Zutphen en Warnsveld;

- Met name in het onbebouwde westelijke deel van het onderzoeksgebied wordt het karakter van het gebied sterk beïnvloed door de aanwezigheid van groenstructuren, zoals heggen, hagen, bomenrijen en struwelen;

- Het onderscheid tussen opgehoogde wegen (oude dorpskern) en holle wegen (jongere uitbreidingen) en de aanwezigheid van een kolk zijn getuigen van de overstromingen van IJssel en Berkel die in het verleden regelmatig plaatsvonden;

- In het bebouwde deel van het onderzoeksgebied wordt het karakter van de straten voor een belangrijk deel bepaald door de aan- of afwezigheid van (voor)tuinen;

- Verspreid over het onderzoeksgebied bevindt zich een aantal monumentale bomen

- Binnen het onderzoeksgebied bevinden zich diverse rijks- en gemeentelijke monumenten

 

Beoogd effect

De cultuurhistorische waarden van de oude dorpskern van Warnsveld beter beschermen met een status als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht.

 

Argumenten

1.1  De aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht is een politieke opdracht.

In 2005 is in het collegeakkoord uitgesproken om de aanwijzing te onderzoeken en in 2008 is door het college een voorlopig besluit genomen om het gebied aan te wijzen. Tijdens de raadsbehandelingen van de Erfgoedverordening (vastgesteld 18 november 2013), de Erfgoedagenda (vastgesteld 13 januari 2014) en de Cultuurhistorische Waardenkaart (vastgesteld 10 maart 2014) heeft U als raad bovendien aangestuurd op de afronding van de aanwijzing, hetgeen door het college is opgepakt.

1.2  Met het aanwijzen van de oude dorpskern van Warnsveld als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht kunnen de waarden binnen dit gebied beter worden beschermd.

De aanwijzing van het gebied als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht zorgt ervoor dat de gemeente Zutphen de aanwezige cultuurhistorische kwaliteiten binnen het gebied niet alleen voor de korte, maar ook voor de lange termijn veilig kan stellen. Potentieel verstorende bouwprojecten, slecht passende herinrichtingen van straten of te forse ingrepen in waardevol groen kunnen hiermee voorkomen worden.

Met het benoemen en beschermen van de aanwezige cultuurhistorische kwaliteiten is de gemeente in staat om te zorgen voor de borging van een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefklimaat. Warnsveld is mooi en blijft dat.

1.3  Het aanwijzen van het beschermd dorpsgezicht is een kans

Een beschermd stads- of dorpsgezicht betekent het erkennen van de kwaliteit van een gebied en aanwijzing fungeert in de praktijk vaak als een landelijk erkend kwaliteitslabel. Aanwijzing van de kern van het dorp Warnsveld tot gemeentelijk beschermd dorpsgezicht zal initiatiefnemers uitdagen om de lat hoog te leggen en de kwaliteit van het gebied te versterken.

1.4  De aanwijzing zorgt niet voor meer monumenten.

De aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht betreft het aanwijzen van een gebied. Wel zijn in 2007-2008 gelijktijdig met het inventariseren van de cultuurhistorische kwaliteiten van het dorp ook de gebouwen binnen het gebied geïnventariseerd. Dit is gedaan om duidelijk te krijgen of zich binnen het gebied gebouwen bevinden die voor een monumentenstatus in aanmerking zouden kunnen komen en dat bleek inderdaad het geval. Van het aanwijzen van monumenten in het gebied door het college is, mede naar aanleiding van de uitkomsten van een informatieavond op 13 oktober 2014, nu geen sprake. De zoneringskaart van het gebied met cultuurhistorische waarden is daarop aangepast.

1.5  Het ontwerpbesluit heeft 6 weken ter inzage gelegen

Het ontwerpbesluit Aanwijzen kern Warnsveld als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht heeft voor inspraak zes weken ter inzage gelegen. Een ieder is zo de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen. Het ontwerpbesluit heeft tussen 11 maart en 22 april 2015 ter inzage gelegen.

Met betrekking tot het ontwerpbesluit zijn vier zienswijzen kenbaar gemaakt. Eén zienswijze heeft aanleiding gegeven om de grens aan de oostzijde van het gebied aan te passen, zodanig dat een perceel aan de Rijksstraatweg 119, groot 2200 m2 buiten de begrenzing valt. De gemeentelijke reactie op de vier zienswijzen is verwoord in een zienswijzennota. Het ontwerpbesluit wordt nu, aangevuld met de bijgevoegde zienswijzenota, aangeboden aan de raad ter besluitvorming. Tegen het besluit van de raad is beroep mogelijk.

 

Kanttekeningen

1.1  De aanwijzing van het gebied als beschermd dorpsgezicht zorgt niet voor een toename van regels.

Het aanwijzen van het dorpsgezicht Warnsveld is een eerste vereiste om de daar aanwezige cultuurhistorische waarden beter te kunnen beschermen. Het dorpsgezicht is echter geen toetsingskader. Het fungeert als ruggengraat voor het kunnen regelen van de bescherming in het bestemmingsplan en ondersteunt bestaande wet- en regelgeving. De feitelijke bescherming is geregeld middels de Erfgoedverordening, het welstandsbeleid en het bestemmingsplan.Voor Warnsveld Kom Noord is deze in 2010 vastgesteld en daarin is reeds rekening gehouden met de toekomstige status van beschermd dorpsgezicht. Van een toename van regels is dus geen sprake.

1.2  Er lijken voldoende andere mogelijkheden te zijn om aanwezige waarden te kunnen beschermen, daar is geen aanwijzing voor nodig.

De wetgever heeft in 2012 de mogelijkheden verruimd om via bestemmingsplannen cultuurhistorische waarden te beschermen, maar die moeten elke tien jaar herzien worden.

Aanwijzing van een gebied als beschermd stads- of dorpsgezicht is bestendiger en is voor de lange termijn een uitgangspunt om beschermende bestemmingsplannen op te stellen. Dit is bovendien als verplichting geregeld in de Erfgoedverordening. Het aanwijzen kan daarnaast worden gezien als erkenning van de schoonheid en cultuurhistorische kwaliteiten van de dorpskern van Warnsveld.

1.3  Het aanwijzen van het gebied als beschermd dorpsgezicht levert beperkingen op voor hen die binnen dat gebied wonen of daar huizen hebben.

De essentie van de aanwijzing van het dorpsgezicht Warnsveld is het willen behouden van de (cultuurhistorische) kwaliteit van de leefomgeving. Het gaat dan vooral om het dorpsbeeld van de oude kern, dat bestaat uit een combinatie van het stratenpatroon, de verhouding tussen de gebouwen, de straatbreedte en tuinen, ruimtebepalende groenstructuren en een algemeen hoge architectonische en/of cultuurhistorische kwaliteit van de aanwezige bebouwing. Met andere woorden: het mooie oude dorp van Warnsveld blijft als het aan de gemeente Zutphen ligt onaangetast.

1.4  Het dorp lijkt met de aanwijzing op slot te gaan.

Bouwen en verbouwen blijft binnen het dorpsgezicht Warnsveld gewoon mogelijk, wel is het zo dat binnen het beschermd dorpsgezicht niet gesloopt mag worden zonder vergunning en bij bouw- en inrichtingswerkzaamheden (denk aan het wijzigen van gevels aan de straatzijde of het herinrichten van een straat) wordt scherper en integraal naar de kwaliteit van het ontwerp gekeken.

 

Risico’s

De mogelijkheid bestaat dat reclamanten in beroep gaan en de duur van de procedure verlengen. De aanwijzing is dan al een feit. Het risico op vertraging of afstel van aanwijzing lijkt marginaal.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na een besluit in de raad zal middels de gebruikelijke media de bevolking worden geïnformeerd. Indieners van een zienswijze worden bovendien per brief op de hoogte gesteld van dit besluit en gewezen op de mogelijkheid om beroep in te stellen.

 

Bijlagen

1 Warnsveld Dorpskern, cultuurhistorische analyse en waardenbepaling, rapport BAAC 2008

2               Warnsveld, dorpskern. Addendum cultuurhistorische analyse en waardenbepaling, rapport BAAC 2014

3               Kaartbeeld cultuurhistorische waarden en begrenzing dorpsgezicht Warnsveld

4               Kaartbeeld historisch-geografische waarden en groenstructuren dorpsgezicht Warnsveld dorpsgezicht

5               Registerblad beschermd dorpsgezicht Warnsveld (redengevende omschrijving)

6               Verslag informatiebijeenkomst Beschermd Dorpsgezicht Warnsveld d.d. 13 oktober 2014

7               Verslag informatiebijeenkomst Beschermd Dorpsgezicht Warnsveld d.d. 5 juni 2008

8               Verslag gesprek met Dorpsraad Warnsveld en Stichting Waardevol Warnsveld d.d. 2 juli 2014

9               Verslag gesprek met Stichting Warnsveldse Monumenten d.d. 8 juli 2014

10             Advies Erfgoedadviesraad

11            Voorgeschiedenis aanwijzing dorpsgezicht Warnsveld

 

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0118

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 25 augustus 2015 met nummer 39789


artikel 4.1 van de Inspraakverordening Zutphen op de voorbereiding van het besluit omtrent aanwijzing door een inventarisatie door onderzoeksbureau BAAC binnen de historische dorpskern van Warnsveld cultuurhistorische waarden zijn aangetroffen binnen de begrenzing van het onderzochte gebied,

er wat betreft de waarden binnen het beschermde gebied sprake is van:

- het oude wegenpatroon van Warnsveld, bestaande uit de Rijksstraatweg, het westelijke deel van de Bonendaal, de Breegraven, het Kerkpad, de Hofweg, de Vordensebinnenweg en de Landweg, vormt de historische hoofdstructuur;

- verdeeld over het onderzoeksgebied bevindt zich binnen het wegenpatroon een aantal historische voetpaden;

- Kerk en molen zijn markante herkenningspunten binnen de relatief lage bebouwing van Warnsveld;

- Relict weidegebied (inundatie- en vloeiweiden Baakse Overlaat) fungeert als groene buffer tussen Zutphen en Warnsveld;

- met name in het onbebouwde westelijke deel van het onderzoeksgebied wordt het karakter van het gebied sterk beïnvloed door de aanwezigheid van groenstructuren, zoals heggen, hagen, bomenrijen en struwelen;

- het onderscheid tussen opgehoogde wegen (oude dorpskern) en holle wegen (jongere uitbreidingen) en de aanwezigheid van een kolk zijn getuigen van de overstromingen van IJssel en Berkel die in het verleden regelmatig plaatsvonden;

- in het bebouwde deel van het onderzoeksgebied wordt het karakter van de straten voor een belangrijk deel bepaald door de aan- of afwezigheid van (voor)tuinen;

- verspreid over het onderzoeksgebied bevindt zich een aantal monumentale bomen;

- binnen het onderzoeksgebied bevinden zich diverse rijks- en gemeentelijke monumenten;

met het aanwijzen van de oude dorpskern van Warnsveld als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht de beeldkwaliteit en cultuurhistorische waarden binnen dit gebied beter kunnen worden beschermd,

het aanwijzen van het beschermd dorpsgezicht een kans is om ongewenste ontwikkelingen binnen het gebied tegen te gaan en de leefkwaliteit te behouden en te versterken,

de aanvraag vanwege deze procedure vanaf 11 maart 2015 gedurende zes weken (derhalve tot en met 22 april 2015) ter inzage heeft gelegen;

tijdens deze termijn een ieder in de gelegenheid is gesteld om zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze omtrent de aanwijzing kenbaar te maken;

er tijdens deze termijn vier zienswijzen zijn ingediend;

de zienswijzen zijn behandeld in de hierbij gevoegde zienswijzennota

gelet op;

artikel 15.1 van de Erfgoedverordening Gemeente Zutphen 2013 (hierna: de Erfgoedverordening) de raad een stads- of dorpsgezicht kan aanwijzen als gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht;

artikel 15.2 van de Erfgoedverordening de Erfgoedadviesraad een advies heeft uitgebracht omtrent aanwijzing;

artikel 19.1 van de Erfgoedverordening de raad op 28 juni 2010 het bestemmingsplan Warnsveld Kom Noord heeft vastgesteld;van het gemeentelijk beschermde dorpsgezicht Warnsveld, de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure toegepast dient te worden;

 


b e s l u i t :

1. de historische dorpskern van Warnsveld aan te wijzen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht en de begrenzing gewijzigd vast te stellen;

2. de bijgevoegde zienswijzennota vast te stellen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 7 september 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Na de fusie tussen Warnsveld en Zutphen in 2005 is besloten dat onderzoek gedaan zou worden naar of de historische dorpskern van Warnsveld de aanwijzing 'gemeentelijk beschermd dorpsgezicht' verdient. Doel van de aanwijzing is het behoud en het versterken van de beeldkwaliteit en cultuurhistorische waarde van de dorpskern van Warnsveld.
Het is een kans om de kwaliteiten die er zijn te versterken en plekken waar de kwaliteit in het verleden achteruit is gegaan, op te pakken en te verfraaien.

Voorliggend raadsvoorstel stelt voor de historische dorpskern van Warnsveld aan te wijzen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht en de begrenzing gewijzigd vast te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld de zienswijzennota vast te stellen.

 

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 07-09-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPF. van Vliet
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat het hier een oordeelsvormend vergadering betreft waarna het mogelijk rijp wordt geacht voor besluitvorming in de raad.

Het college geeft een korte toelichting op het proces die inmiddels al is doorlopen. Nadat het plan beschermd dorpsgebied Warnsveld enige tijd geleden al in het forum is besproken, is het voorstel ter inzage gelegd waaruit 4 zienswijzen voort zijn gekomen. Eén er van heeft tot een wijziging van het voorstel gezorgd. Dit gewijzigde plan ligt nu ter beoordeling bij het forum de raad.

Het heeft tot 10 jaar geduurd tot dat dit plan tot stand gekomen is, net zolang als de nieuwe gemeente Zutphen bestaat. Dit plan mag gezien worden als een erkenning van Warnsveld als waardevol stukje in de gemeente Zutphen.

De voorzitter geeft het woord aan de raad voor het stellen van vragen

Het SP geeft aan dat zij het een goede zaak vindt om een mooie plek als de kern van Warnsveld te beschermen voor de toekomstige generatie. Echter er zijn meerdere mooie plekken in her dorp die verbeterd en beschermd zouden kunnen worden. Ook het winkelbestand in de oude kern van het dorp zou moeten terugkeren om zodoende dit oude deel te verfraaien en het woongenot er te verbeteren.

GroenLinks is voor het plan echter verwijst naar de inspraakreactie van waardevol Warnsveld die het open gebied tussen park Noordveen en de Kleine Omlegging als bijzonder zone aan het beschermd dorpsgezicht wil toevoegen. De argumenten om het niet in het plan beschermd dorpsgezicht op te nemen, is het feit dat het al als agrarisch gebied met landschapswaarde wordt beschouwd en het feit dat er een hoogspanningsleiding doorheen loopt. Deze argumenten zijn echter wel gebruikt om het gebied dat wat zuidelijker ligt, het deel tussen de Den Elterweg en 't Spiker, wel te bestemmen als beschermd dorpsgezicht.

GroenLinks vraagt zich af wat nu de reden is dat met exact dezelfde argumentatie het ene gebied wel en het andere niet als beschermd gebied wordt aangewezen?

Burgerbelang geeft aan dat het goed is dat er nu een plan ligt omdat de oude kern bescherming nodig heeft. Het proces is goed doorlopen en er is weinig ophef over dit plan. Zij vindt het wel jammer dat het plan om het verplaatsen van de hoogspanningsleiding niet wordt meegenomen omdat het college dat niet in een besluit heeft vastgelegd. Zij vindt dat een gemiste kans en hoopt dat het college de aandacht op de aanwezigheid van de HS leiding blijft houden.

GroenLinks verduidelijkt dat het hier om de visie van beschermd dorpsgezicht gaat. Vroeger werd daarbij alleen aan gebouwen gedacht nu gaat het vooral om de wisselwerking tussen gebouwen en omgeving. Als voorbeeld wordt aangegeven dat de gehele oever van de Hollandse Vecht als beschermd dorpsgezicht is vastgesteld.

Dit is een nieuwe manier hoe je de kwaliteit van een dergelijk geheel gebied vastlegt.

Het College geeft aan dat de gemeente ook de relatie tussen gebouwen en omgeving belangrijk vindt, want je kijkt toch naar het geheel. Er wordt door de werkgroep Groen Erfgoed een aantal criteria opgesteld waaraan een beschermd dorpsgezicht zou moeten voldoen. De resultaten hiervan worden opgenomen in het gemeentelijk beleid.

De VVD wil graag of het terrein van GG-Net ook als beschermd dorpsgezicht kan worden meegenomen. Dit omdat er aangegeven is dat er meer groene zones in het plan mee genomen moeten worden.

Het College verduidelijkt het verschil tussen het gebied bij 't Spiker en het noordelijk gebied bij Park Noordveen als volgt; Het gebied bij 't Spiker heeft een hoog cultuurhistorische waarde en het terrein bij Park Noordveen betreft een open zone met een te lage cultuurhistorische waarde waardoor het niet mee genomen is in het plan beschermd dorpsgebied. Het college deelt de vrees niet dat er in dit open gebied ontwikkelingen komen waardoor het beschermd dorpsgebied wordt aangetast.

GroenLinks vindt dat deze heldere stelling van het college niet goed weergegeven is in de beantwoording van de zienswijzen.

Het college geeft aan dat het geen onderscheidt maakt in de waarde van de gebouwen en de omgeving, echter vindt dat het gebied rondom 't Spiker een hogere waarde heeft mede door de groenstructuur die daar is.

Burgerbelang reageert hierop door aan te geven dat de natuurhistorische waarde van het gebied bij 't Spiker verbeterd mede door het herstel van de heggenstructuur. Dat zou bij het gebied bij het park Noordveen ook kunnen zodat dat gebied ook een hoger waarde krijgt en ook bij binnen het beschermd dorpsgebied past. Het dorp zal er dan nog mooier bij komen te liggen.

Groen Links geeft nog eens het belang aan om dit stukje bij het park Noordveen wel toe te voegen bij het gebied beschermd dorpsgezicht Warnsveld.

Het College geeft aan dat zij met dit plan de cultuurhistorische waarde van het gebied bij 't Spiker als zijnde waardevol erkent en te beschermen. Zij waakt er echter voor om het gebied beschermd dorpsgezicht te vergroten omdat er ook allerlei criteria ten grondslag liggen aan de erkenning van een gebied wil het tot beschermd gebied horen.

GroenLinks ziet geen belemmeringen om het gebied nabij park Noordveen niet binnen beschermd dorpsgezicht te plaatsen.

Burgerbelang ziet er ook het voordeel wel in om het gebied nabij park Noordveen als beschermd dorpsgezicht te bestempelen. Hierdoor creëer je een beschermd groenstrook tussen Park Noordveen en het gebied bij 't Spiker.

Het College heeft de werkgroep Groen Erfgoed gevraagd om criteria op te stellen waar het groene erfgoed aan zou moeten voldoen. Daarna kan geïnventariseerd worden welke gebieden daaraan voldoen. Het gebied rondom GG-Net zal daarin ook worden meegenomen.

Burgerbelang vraagt zich af of er problemen zouden kunnen ontstaan voor het college indien zij besluit om het stukje bij het park Noordveen toch mee te nemen binnen het gebied van beschermd dorpsgezicht.

Het college ziet geen probleem om dit gebied mee te nemen. Echter deze keus heeft wel invloed op de manier hoe de gemeente in de toekomst dient om te gaan met dit gebied. Ook zal het opnemen van een gebied met minder waarde in een gebied met uitsluitend hoogwaardige gebieden, de kaart enigszins negatief beïnvloeden. Het is echter wel zo dat door het verruimen van de grenzen er een groter stukje Warnsveld wordt beschermd

De PvdA verduidelijkt dat het opzetten van het gebied beschermd dorpsgezicht Warnsveld 10 jaar geleden is ingezet uit angst dat het groene gebied tussen Zutphen en Warnsveld wel eens kon verdwijnen.

Het plan is een goede afbakening hoe het beschermd dorpsgebied er uit zou moeten zien en een goede afspiegeling wat er mede door de burgers van Warnsveld is aangedragen.

De PvdA staat achter de opmerking dat Erfgoed Adviesraad Zutphen heeft gemaakt door aan te geven dat er in het plan beschermd dorpsgezicht Warnsveld ruimte moet zijn voor het moderniseren van het dorp. Ook het tot zekere hoogte vergunning vrij bouwen of verbouwen moet mogelijk zijn.

De PvdA merkt ook op dat meer winkels in het oude dorp ook een grotere verkeersdruk kan veroorzaken waarop het gebied niet is ingericht.

SP geeft aan dat voor de oudere inwoners van de oude dorpskern, de winkels te ver weg zijn.

GroenLinks verduidelijkt dat de winkeliers zelf zullen bepalen of zij zich er zullen gaan vestigen. De gemeente gaat daar ook niet over.

De VVD is blij dat het plan beschermd dorpsgezicht er voor zorgt dat het dorp goed bewaard blijft en dat het niet “op slot” gaat. Bouwen en ontwikkelen blijft er mogelijk rekening houdend met de regels.

De Stadspartij is tevreden met het plan en acht het van belang dat het gebied nabij park Noordveen wordt meegenomen. Tevens hecht zij er ook veel waarde aan dat de kern van het dorp niet op slot gaat en er gebouwd kan worden mits er rekening wordt gehouden met het historisch karakter van de kern van Warnsveld.

D66 verlaat de zaal omdat zij bij een andere vergadering moet zijn. Dit heeft zij van te voren al aangekondigd.

Het CDA wil de grenzen van het beschermd dorpsgebied gebied graag oprekken uitgaande van de intentie dat het gebied niet op slot gaat. Hiermee zou mede kunnen worden voorkomen dat er hoogbouw in het dorp kan komen.

Het college geeft aan dat zij de grenzen niet verder wil oprekken omdat er nu binnen de het gebied dorpsgezicht Warnsveld een gebied ligt wat hoge waarde heeft. Daarbuiten ligt ook een gebied dat typisch Warnsveld is maar niet specifiek genoeg is om te bestempelen als waardevol gebied.

Daarnaast heeft het oude dorp een beschermde status met belemmeringen. Het college wil voorzichtig omgaan om andere gebieden die mogelijk ook waardevol zijn te belasten met strengere regels.

Het college begrijpt dat de oude kern van Warnsveld kwetsbaar is geworden doordat er veel winkels zijn verdwenen. Ze geeft echter aan dat de gemeente daar niet over gaat De ondernemers bepalen dat zelf.

Het college zegt toe als de gelegenheid zich voordoet, met de winkeliers hierover in gesprek te gaan.

De SP vraagt zich af of stimuleringsmaatregelen kunnen helpen om weer winkels in de oude kern te kunnen krijgen.

Het college geeft aan dat dit thema feitelijk op de economische agenda hoort. Zij geeft aan dat dit op de agenda wordt gezet.

De ChristenUnie geeft aan dat zij blij is met het plan

GroenLinks wil dat de grenzen van het gebied tot aan het park Noordveen wordt opgerekt en wil dat dit geagendeerd wordt in de oordeelsvormende raadsvergadering.

De voorzitter geeft aan dat het forum hierover een beslissing kan nemen.

Het CDA geeft aan of het toch mogelijk is om meerdere delen van Warnsveld binnen het beschermd dorpsgebied te krijgen.

Het college geeft aan dat de samenleving aangeeft het beschermde gebied niet verder te willen oprekken dan noodzakelijk is. Tien jaar geleden wilde men het gebied beschermen, echter nu denkt men daar anders over en willen de burgers dat het gebied niet te veel op slot gaat.

Het college wil niet gaan morrelen aan de criteria die aangeven of een gebied cultuurhistorische waarde heeft, waardoor een beschermd gebied verder opgerekt kan worden.

De PvdA vraagt aan Groen Links waar zij bang voor is als een gebied niet de beschermende status krijgt.

Groen Links verwacht dat de waarde van een gebied wordt vermeerderd als het een beschermende status heeft. Het daarbij wel van belang dat het gebied belemmerd wordt door te veel beperkende regels.

De VVD vindt dat de er steeds argumenten op tafel komen die al zijn genoemd. Wil je iets oprekken of toevoegen dan kan dat via een abonnement. En moet dat geagendeerd worden.

Het college geeft aan dat als het over stukje bij park Noordveen gaat dat in de besluitvormende raadsvergadering meegenomen zou kunnen worden via een abonnement.

Het oprekken van de grenzen van het beschermde gebied is een interessante gedachte, echter moet buiten dit voorstel gelaten worden omdat het dan nog veel langer gaat duren voordat het ter besluitvorming kan worden voorgelegd.

De SP merkt nog op dat de status beschermd stadsgezicht in Zutphen alleen maar een waarde daling van het vastgoed in de binnenstad heeft veroorzaakt.

Het CDA vindt het plan goed, echter behoudt haar mening dat de grenzen van het beschermd gebied wel verder opgerekt mogen worden.

Na het horen van de vele reacties concludeert de voorzitter op dat het plan over 2 weken ter besluitvorming naar de raad kan.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 21 september 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend