Pagina delen

Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2021

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. € 44.730,-- uit de post onvoorzien in de programmabegroting 2021 beschikbaar te stellen voor de aanvullende subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland, en deze post met dit bedrag weer aan te vullen na ontvangst van de Rijksmiddelen in de meicirculaire.
  2. de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Alle gemeenten krijgen voor 2021 een fors hogere taakstelling te vestigen vergunningshouders. De IND is achterstanden aan het wegwerken, waardoor er ineens veel meer verblijfsvergunningen worden afgegeven.

Voor Zutphen betekent dit dat we in de eerste helft van 2021 37 vergunningshouders moeten huisvesten. De verwachting is dat dat ook voor de tweede helft van het jaar geldt, het totaal komt dan op 74. Deze taakstelling lag in 2020 voor het hele jaar op 33. De fors hogere taakstelling is naar verwachting voor één jaar.

De verhoogde taakstelling betekent dat er in 2021 meer maatschappelijke begeleiding moet worden ingezet. De programmabegroting 2021 voorziet hier niet in, daarom zijn aanvullende middelen nodig.

Beoogd effect

Met de voorgestelde acties zorgen we ervoor dat we de verhoogde taakstelling op een goede manier kunnen uitvoeren. De vergunningshouders krijgen adequate maatschappelijke begeleiding.

Argumenten

1.1 Maatschappelijke begeleiding is wettelijk verplicht
De gemeente Zutphen is wettelijk verplicht maatschappelijke begeleiding te bieden. Voor deze taak ontvangen we vanuit het Rijk in de meicirculaire 2021 een bedrag op basis van het aantal gehuisveste vergunningshouders.

1.2 We hebben hierover afspraken gemaakt met de woningcorporaties
Om de extra vergunningshouders te kunnen huisvesten, is het voor de woningcorporaties belangrijk dat er goede maatschappelijke begeleiding aanwezig is.

1.3 Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland voert de begeleiding de afgelopen jaren naar tevredenheid uit
In de afgelopen jaren voert Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland de maatschappelijke begeleiding voor ons uit. We hebben goede afspraken met ze en zijn tevreden over de dienstverlening.

1.4 Programmabegroting 2021 niet toereikend
In de begroting 2021 is rekening gehouden met een ‘normale’ taakstelling. Het budget is onvoldoende om maatschappelijke begeleiding voor dit hoge aantal vergunningshouders te kunnen organiseren. De aankondiging van de verhoogde taakstelling kwam in november 2020. Dit was te laat om nog in de programmabegroting 2021 te kunnen verwerken.

1.5 Extra middelen van het Rijk voor maatschappelijke begeleiding
De gemeente Zutphen krijgt € 2.370 per gevestigde vergunningshouder voor het uitvoeren van de maatschappelijke begeleiding. In de meicirculaire 2021 worden deze gelden beschikbaar gesteld door het Rijk. We stellen voor een deel van dit geld in te zetten voor de extra benodigde subsidie voor Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland.

Kanttekeningen

1.1 Financiële situatie Zutphen laat weinig ruimte voor negatieve bijstellingen
De financiële situatie van de gemeente Zutphen maakt dat de ruimte voor negatieve bijstellingen zeer beperkt is. Doordat de extra middelen vanuit het Rijk worden gecompenseerd heeft de negatieve bijstelling geen structurele negatieve gevolgen.

Risico’s

Een mogelijk risico is dat Stichting Vluchtelingenwerk onvoldoende vrijwilligers heeft om de begeleiding te bieden. We hebben regelmatig contact met Vluchtelingenwerk om dit te monitoren.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na besluitvorming door uw raad stellen we de voorlopige beschikking op voor Stichting Vluchtelingenwerk. We maken dan verdere werkafspraken over de begeleiding, samen met GelreWerkt! en de woningcorporaties.

Rapportage/evaluatie

Jaarlijks legt Vluchtelingenwerk verantwoording af over de subsidie, via de gebruikelijke procedures.

Financiën

Voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders in 2021 is door Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland een subsidieaanvraag ingediend van € 136.730,--. Binnen de programmabegroting 2021 is een budget beschikbaar van € 92.000,--. Dit bedrag is reeds beschikt.

Voorgesteld wordt het  verschil ad € 44.730,--  te dekken uit  de post onvoorzien en dit bedrag aan te vullen met de Rijksmiddelen die beschikbaar komen in de meicirculaire 2021 voor maatschappelijke begeleiding. Op basis van de gerealiseerde taakstelling 2020 (33 vergunninghouders) is deze bijdrage € 78.210,--. 

Bijlagen

Begrotingswijziging 2021-03 Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0004

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 19 januari 2021 met nummer 179325b e s l u i t :

  1. € 44.730,-- uit de post onvoorzien in de programmabegroting 2021 beschikbaar te stellen voor de aanvullende subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland, en deze post met dit bedrag weer aan te vullen na ontvangst van de Rijksmiddelen in de meicirculaire.
  2. de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 8 februari 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 08-02-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SP
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangE Yildirim
D66P Van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijM van van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom aan alle aanwezigen bij deze digitale vergadering van het Technisch Blok.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en/of amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 8 februari 2021

BewustZW: Deze toezeggingenlijst heeft geen inhoud. Hier is iets mis gegaan.

Voorzitter: Bedankt voor de attendering, we gaan dit na.

4b. Toezeggingenlijst Raad 8 februari 2021

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2021

Voorzitter: Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. Bestemmingsplan Noorderhaven veld 15 - 17

Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

GroenLinks: Het is niet nodig de gemeenschappelijke regeling om de aangevoerde reden op deze manier te wijzigen. We hebben dat bij een andere gemeenschappelijke regeling al aangekaart.

BewustZW: Daar zijn wij het mee eens.

College: Ik heb geen vraag gehoord voorzitter, alleen een mening.

CDA: Dan willen wij toch graag horen wat de vraag is en hoe het antwoord daarop luidt.

GroenLinks: Waarom is voor een specifiek probleem een algehele bevoegdheid gecreëerd?

College: Daar heb ik nu geen concreet antwoord op, dat vraag ik voor u na.

BewustZW: Kunnen wij het antwoord voor de raadsvergadering ontvangen?

College: Zeker, u ontvangt het antwoord voorafgaand aan de besluitvorming in de raad.

Voorzitter: Er zijn verder geen vragen. Het voorstel kan worden geagendeerd voor de raad.

7. Kadernota VNOG 2022-2025

BewustZW: Er zitten (financiële) consequenties aan deze kadernota die nog niet geheel duidelijk zijn. Voorafgaand aan de Voorjaarsnota moet daarover duidelijkheid zijn, zodat we niet voor voldongen feiten worden geplaatst.

D66: In april kunnen we toch nog een zienswijze indienen?

College: Het is wel de bedoeling dat u op dit moment eventuele op- en aanmerkingen maakt. Dat kan uiterlijk nog in de raadsvergadering van 1 maart 2021.

Voorzitter: Er zijn verder geen vragen. Het voorstel kan worden geagendeerd als een bespreekstuk in de raad.

8. Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2025 gemeente Zutphen

PvdA: Dit onderwerp is te groot voor een bespreking in het Technisch Blok. Wij vinden dat dit onderwerp een eigen Forum verdient.

Stadspartij: De Stadspartij staat voor het welzijn van onze inwoners in de breedste zin van het woord. Zijn we afhankelijk van subsidies om tot een lokaal preventieakkoord te komen? En als dat niet zo is, op welke wijze gaan we dan een preventieakkoord realiseren?

BewustZW: Hier zou een eigen Forum aan besteed moeten worden.

CDA: Een vraag aan de heren Heitling en Jansen. We hebben nog 45 minuten te gaan in dit Forum. Waarom bespreken we het onderwerp niet nu, zoals de Agendacommissie heeft voorgesteld? Ook gelet op de agendadruk en de vele Forumavonden die al zijn ingepland?

PvdA: Wij zijn nu niet voorbereid op een bespreking. Het onderwerp is belangrijk en verdient een goede bespreking.

BewustZW: Dit onderwerp houdt verband met andere onderwerpen die nog besproken gaan worden. Om e.e.a. te kunnen afwegen kan een apart Forum uitkomst bieden.

GroenLinks: Wij zijn geen specialist op dit onderwerp, als een bespreking nodig is, kan dit beter in een afzonderlijk Forum plaatsvinden.

College: De raad gaat over de agendering, dat laat ik aan u. Het concept lag in september ter inzage, daarop hebben we veel reacties gehad en die zijn verwerkt in de voorliggende nota. In antwoord op de vraag van de Stadspartij kan ik melden dat we de subsidie inmiddels toegekend hebben gekregen.

VVD: Een apart Forum is wat ons betreft prima.

D66: Wij kunnen daarbij aansluiten.

Stadspartij: Wij hebben nog vragen die we graag beantwoord zien. Dat kan ook in een apart Forum.

Burgerbelang: Een apart Forum is akkoord.

Voorzitter: Uw verzoek is helder, we zullen dit aan de Agendacommissie meegeven.

9. Lijst ingekomen stukken Raad 1 maart 2021

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen. De lijst kan conform de gedane afhandelingsadviezen door naar de raad.

10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 februari 2021

PvdA: Een vraag bij het memo Actualisatie Burap-2 2020 (nummer 4). Er is minder uitgegeven dan begroot door Corona. Kan de wethouder dat toelichten?

College: Er zijn meerdere oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. We nemen met dit bericht een voorschot op de jaarrekening, waarin we de definitieve cijfers presenteren. Op dat moment kunnen we ook meer tekst en uitleg geven en alle cijfers verantwoorden.

BewustZW: We kunnen ook in eerder stadium een tussenbalans van de jaarrekening bespreken.

College: Dat zou ik willen afraden. Er zijn slechts een paar mensen die dit werk kunnen doen en zij hebben hun handen meer dan vol.

D66: Dreigen met personele consequenties is onnodig.

BewustZW: We zijn bezig in control te komen. Tussentijds de thermometer hanteren kan verstandig zijn.

College: Van de opmerking van D66 word ik verdrietig. Natuurlijk is het zo dat de raad gaat over haar agenda en prioriteiten. We zijn echter al geruime tijd veel werk aan het verzetten en maken grote stappen.

Voorzitter: Er zijn verder geen opmerkingen over de ter inzage liggende stukken.

11. Lange Termijn Agenda versie 8 februari 2021

Geen opmerkingen.  

12. Vaststellen forumverslag(en)

12a. Forumverslag 10-12-2020

Het Forumverslag van 10 december 2020 wordt vastgesteld.

12b. Forumverslag 11-01-2021

Het Forumverslag van 11 januari 2021 wordt vastgesteld.

12c. Forumverslag 12-01-2021

Het Forumverslag van 12 januari 2021 wordt vastgesteld.

13. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage vanavond, de vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 1 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend