Pagina delen

Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2021

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. € 44.730,-- uit de post onvoorzien in de programmabegroting 2021 beschikbaar te stellen voor de aanvullende subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland, en deze post met dit bedrag weer aan te vullen na ontvangst van de Rijksmiddelen in de meicirculaire.
  2. de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Alle gemeenten krijgen voor 2021 een fors hogere taakstelling te vestigen vergunningshouders. De IND is achterstanden aan het wegwerken, waardoor er ineens veel meer verblijfsvergunningen worden afgegeven.

Voor Zutphen betekent dit dat we in de eerste helft van 2021 37 vergunningshouders moeten huisvesten. De verwachting is dat dat ook voor de tweede helft van het jaar geldt, het totaal komt dan op 74. Deze taakstelling lag in 2020 voor het hele jaar op 33. De fors hogere taakstelling is naar verwachting voor één jaar.

De verhoogde taakstelling betekent dat er in 2021 meer maatschappelijke begeleiding moet worden ingezet. De programmabegroting 2021 voorziet hier niet in, daarom zijn aanvullende middelen nodig.

Beoogd effect

Met de voorgestelde acties zorgen we ervoor dat we de verhoogde taakstelling op een goede manier kunnen uitvoeren. De vergunningshouders krijgen adequate maatschappelijke begeleiding.

Argumenten

1.1 Maatschappelijke begeleiding is wettelijk verplicht
De gemeente Zutphen is wettelijk verplicht maatschappelijke begeleiding te bieden. Voor deze taak ontvangen we vanuit het Rijk in de meicirculaire 2021 een bedrag op basis van het aantal gehuisveste vergunningshouders.

1.2 We hebben hierover afspraken gemaakt met de woningcorporaties
Om de extra vergunningshouders te kunnen huisvesten, is het voor de woningcorporaties belangrijk dat er goede maatschappelijke begeleiding aanwezig is.

1.3 Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland voert de begeleiding de afgelopen jaren naar tevredenheid uit
In de afgelopen jaren voert Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland de maatschappelijke begeleiding voor ons uit. We hebben goede afspraken met ze en zijn tevreden over de dienstverlening.

1.4 Programmabegroting 2021 niet toereikend
In de begroting 2021 is rekening gehouden met een ‘normale’ taakstelling. Het budget is onvoldoende om maatschappelijke begeleiding voor dit hoge aantal vergunningshouders te kunnen organiseren. De aankondiging van de verhoogde taakstelling kwam in november 2020. Dit was te laat om nog in de programmabegroting 2021 te kunnen verwerken.

1.5 Extra middelen van het Rijk voor maatschappelijke begeleiding
De gemeente Zutphen krijgt € 2.370 per gevestigde vergunningshouder voor het uitvoeren van de maatschappelijke begeleiding. In de meicirculaire 2021 worden deze gelden beschikbaar gesteld door het Rijk. We stellen voor een deel van dit geld in te zetten voor de extra benodigde subsidie voor Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland.

Kanttekeningen

1.1 Financiële situatie Zutphen laat weinig ruimte voor negatieve bijstellingen
De financiële situatie van de gemeente Zutphen maakt dat de ruimte voor negatieve bijstellingen zeer beperkt is. Doordat de extra middelen vanuit het Rijk worden gecompenseerd heeft de negatieve bijstelling geen structurele negatieve gevolgen.

Risico’s

Een mogelijk risico is dat Stichting Vluchtelingenwerk onvoldoende vrijwilligers heeft om de begeleiding te bieden. We hebben regelmatig contact met Vluchtelingenwerk om dit te monitoren.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na besluitvorming door uw raad stellen we de voorlopige beschikking op voor Stichting Vluchtelingenwerk. We maken dan verdere werkafspraken over de begeleiding, samen met GelreWerkt! en de woningcorporaties.

Rapportage/evaluatie

Jaarlijks legt Vluchtelingenwerk verantwoording af over de subsidie, via de gebruikelijke procedures.

Financiën

Voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders in 2021 is door Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland een subsidieaanvraag ingediend van € 136.730,--. Binnen de programmabegroting 2021 is een budget beschikbaar van € 92.000,--. Dit bedrag is reeds beschikt.

Voorgesteld wordt het  verschil ad € 44.730,--  te dekken uit  de post onvoorzien en dit bedrag aan te vullen met de Rijksmiddelen die beschikbaar komen in de meicirculaire 2021 voor maatschappelijke begeleiding. Op basis van de gerealiseerde taakstelling 2020 (33 vergunninghouders) is deze bijdrage € 78.210,--. 

Bijlagen

Begrotingswijziging 2021-03 Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0004

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 19 januari 2021 met nummer 179325b e s l u i t :

  1. € 44.730,-- uit de post onvoorzien in de programmabegroting 2021 beschikbaar te stellen voor de aanvullende subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland, en deze post met dit bedrag weer aan te vullen na ontvangst van de Rijksmiddelen in de meicirculaire.
  2. de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 1 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 8 februari 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 08-02-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer