Pagina delen

Aanvullende subsidie stichting Vluchtelingenwerk

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

over het kalenderjaar 2015 een krediet beschikbaar te stellen van € 54.700 aan Stichting Vluchtelingenwerk tot maximaal het bedrag dat voor maatschappelijke begeleiding wordt ontvangen van het COA en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Stichting Vluchtelingenwerk biedt, onder andere, maatschappelijke begeleiding aan asielgerechtigden. De stichting Vluchtelingenwerk ontvangt voor haar werkzaamheden een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Voor 2015 is dat een bedrag van € 76.200. Stichting Vluchtelingenwerk heeft hiervoor een reguliere beschikking ontvangen (beschikking 10 december 2014).

Vanwege de extra instroom van vluchtelingen moeten alle gemeenten meer personen met een verblijfsvergunning huisvesten (taakstelling). Als gevolg daarvan heeft Stichting Vluchtelingenwerk, die deze personen begeleidt, extra werk en dus extra kosten. Voor deze extra werkzaamheden vraagt stichting Vluchtelingenwerk aanvullende subsidie aan met een aangepaste begroting 2015.

De toename van de taakstelling voor gemeenten speelt landelijk. Vanaf 2013 ontvangen gemeenten van het COA (Centraal orgaan opvang Asielzoekers) extra middelen voor de benodigde extra maatschappelijke begeleiding van asielzoekers. Het gaat om € 1.000 per inburgeringsplichtige asielgerechtigde van 16 tot 65 jaar of hun nareizende gezinsleden. De bedragen worden door het COA aan de gemeente overgemaakt nadat de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) hierover de gegevens heeft aangeleverd en nadat de gemeente de brief van het COA hierover heeft ondertekend en teruggestuurd (procedure: zie bijlage).
De gemeente ontvangt deze extra middelen dus maandelijks achteraf van het COA.
Voorgesteld wordt over 2015 aanvullende subsidie te verlenen aan Stichting Vluchtelingenwerk en de extra bijdragen van het COA in te zetten als dekking.

Beoogd effect

Vluchtelingenwerk in staat te stellen maatschappelijke begeleiding en ondersteuning te bieden aan alle
daarvoor in aanmerking komende vluchtelingen in Zutphen.

Argumenten

1.1 Er is een logisch verband tussen de taakstelling en de benodigde inzet van Vluchtelingenwerk.

De gemeente Zutphen moet een fors hoger aantal personen met een verblijfsvergunning huisvesten. In 2014 waren dat 44 personen. In 2015 bedroeg de taakstelling 81 personen. Stichting Vluchtelingenwerk biedt individuele trajecten van maatschappelijke begeleiding aan deze doelgroep aan, de vraag om extra subsidie houdt daarmee rechtstreeks verband.
Voorgesteld wordt de ontvangen bijdragen van het COA volledig door te betalen aan Stichting Vluchtelingen werk, met daaraan verbonden de opdracht alle personen uit de doelgroep maatschappelijk begeleiding te bieden. De extra subsidievergoeding aan Stichting Vluchtelingenwerk te begrenzen tot maximaal de ontvangen bijdragen van het COA aan de gemeente.

1.2 Vanwege de grote instroom van vluchtelingen in Nederland krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid.

Er is een landelijke trend dat er meer instroom is van vluchtelingen. Gemeenten spelen eenbelangrijke rol in het opvangen, begeleiden en huisvesten van de asielgerechtigden. StichtingVluchtelingenwerk kan de gemeenten ondersteunen in de maatschappelijke begeleiding, waardoorasielgerechtigden beter hun weg kunnen vinden in de maatschappij.

1.3 Er zijn tot op heden goede ervaringen met het werk van Vluchtelingenwerk.

De ervaringen in de samenwerking met Stichting Vluchtelingenwerk zijn positief. Ook is de verantwoording van de inzet van subsidies in orde. Dit blijkt uit de voorgaande jaarverslagen en de subsidievaststellingen. Stichting Vluchtelingenwerk heeft veel ervaring en expertise opgebouwd. Er is dus geen aanleiding de maatschappelijke begeleiding op te dragen aan een andere organisatie.

1.4 Het COA stelt aanvullende middelen beschikbaar voor maatschappelijke begeleiding.

Het COA stelt extra middelen ter beschikking aan de gemeente die bedoeld zijn voor maatschappelijke begeleiding. Deze kunnen worden ingezet voor de Stichting Vluchtelingenwerk.

Kanttekeningen

1.1 In de Kerntakendiscussie is een maximale subsidie voor Stichting Vluchtelingenwerk vastgesteld.

Er is sprake van een gewijzigde situatie ten opzichte van die tijdens het Kerntakenbesluit. Pas sinds 2013 is een extra bijdrage door COA aan de gemeente mogelijk, vanwege de grote toestroom van asielzoekers in ons land. Aanvullende subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk kan hierdoor via het COA gefinancierd worden.

1.2 De hoogte van de ontvangen rijksvergoeding via COA is op voorhand niet bekend.

Met Stichting Vluchtelingenwerk (de heer van der Werff en de heer Glasbergen) is besproken, dat wij op voorhand niet weten welke vergoeding de gemeente over 2015 van het COA ontvangt. Die is afhankelijk van de gerealiseerde huisvesting van doelgroep personen tussen de 16 en 65 jaar.
Volgens de heer van der Werff en de heer Glasbergen kunnen zij probleemloos werken met voorschotten en zo nodig teveel ontvangen subsidie terug betalen als er minder trajecten zijn ingezet dan geraamd.

Risico’s

Op voorhand is de rijksbijdrage en daarmee de dekking van onze subsidiekosten niet bekend
Dit is te ondervangen met aanvullende subsidievoorwaarden. Aan Stichting Vluchtelingenwerk kan de aanvullende subsidie worden verleend tot maximaal de extra bijdrage die de gemeente van het COA ontvangt, en voor zover er ook extra kosten van begeleiding worden gemaakt.
De bijdrage is naar verwachting € 54.700 over heel 2015. Het is redelijk een voorschot te verstrekken van € 27.500 in het 3e kwartaal van 2015 en € 27.200 in het 4e kwartaal 2015; onder de voorwaarde dat deze bedragen dienen te worden terugbetaald voor zover er minder maatschappelijke begeleiding wordt geboden of voor zover de gemeente hiervoor minder middelen van COA ontvangt.
Dit is besproken met de directeur en de regiomanager van Stichting Vluchtelingenwerk.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Er is een beschikking aan Stichting Vluchtelingenwerk nodig met aanvullende subsidieverlening en daarbij behorende aanvullende subsidievoorwaarden. Hiervoor is een raadsbesluit vereist.


Rapportage/evaluatie

Omdat de aanvullende subsidie in twee voorschotten wordt verstrekt gedurende 2015, is er in 2015 regelmatig overleg over de voortgang, de bijdragen van COA aan de gemeente en de werkelijk gemaakte kosten door Stichting Vluchtelingenwerk. Het heeft immers geen zin in december een tweede voorschot te verstrekken, als er onvoldoende extra kosten worden gemaakt.

Volgens de normale procedure dient Stichting Vluchtelingenwerk een verzoek om vaststelling in na afloop van 2015. Pas na de eindbeoordeling wordt de subsidie over 2015 definitief vastgesteld.

Financiën

Op kostenplaats 6620301 wordt zowel de subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk (4424008) als en de inkomsten van het COA ( 8411001) geboekt.
2014:
In 2014 bedroeg de taakstelling 44 en is door de gemeente een bedrag van €16.000,00 euro ontvangen van het COA voor maatschappelijke begeleiding. Daarvan is € 3.340,00 aan extra subsidie uitgekeerd in 2014 aan Stichting Vluchtelingenwerk.
2015:
De kosten van maatschappelijke begeleiding zullen toenemen ten opzichte van 2014: met een bijna verdubbelde taakstelling van 81 personen gaat het naar verwachting om circa 55 volwassenen die een Vestigingstraject volgen. Iets meer dan de helft daarvan volgt ook een Zelfredzaamheidtraject.
Stichting Vluchtelingenwerk vraagt € 54.686,00 extra subsidie aan naast het eerder toegekende bedrag.
Hoeveel de gemeente over heel 2015 van COA gaat ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding is niet op voorhand te voorspellen. Het gaat immers om een bijdrage van € 1.000 per gehuisvest individu uit de doelgroep, hetgeen achteraf betaalbaar wordt gesteld. Naar verwachting gaat het in 2015 om ongeveer € 55.000 (gebaseerd op 55 volwassenen a €1.000). Tot op heden is over januari t/m maart 2015 € 11.000 ontvangen.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0113

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 juli 2015 met nummer 46658b e s l u i t :

over het kalenderjaar 2015 een krediet beschikbaar te stellen van € 54.700 aan Stichting Vluchtelingenwerk tot maximaal het bedrag dat voor maatschappelijke begeleiding wordt ontvangen van het COA en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 7 september 2015 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Vanwege de extra instroom van vluchtelingen moeten alle gemeenten meer personen met een verblijfsvergunning huisvesten. Als gevolg daarvan heeft Stichting Vluchtelingenwerk, die deze personen begeleidt, extra werk en dus extra kosten. Voor deze extra werkzaamheden vraagt stichting Vluchtelingenwerk aanvullende subsidie aan. Het COA (Centraal orgaan opvang Asielzoekers) stelt vanaf 2013 extra middelen beschikbaar aan gemeenten voor de begeleiding van asielzoekers. Voorgesteld wordt over 2015 aanvullende subsidie te verlenen aan Stichting Vluchtelingenwerk (€54.700) en de extra maandelijkse bijdragen van het COA daarbij te gebruiken als dekking. Hiertoe is een wijziging van de begroting nodig. Een dergelijke wijziging is de bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 07-09-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke en E. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek en G.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder de raadsleden uit Zevenaar.

2. Algemeen spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

Het college informeert over de volgende punten.

Invoering Vennootschapsbelasting. Over bepaalde activiteiten moet door de gemeente voortaan belasting worden betaald. Deze verplichting is eind 2014 door de rijksoverheid vastgesteld en gaat in op 1 januari 2016. Het gaat om activiteiten waarop je winst zou kunnen maken. Er zijn drie soorten kosten mee gemoeid: kosten voor implementatie, kosten voor het bijhouden van de administratie (hieruit vloeit ongeveer 1 fte aan werkzaamheden voort), en kosten betreffende de daadwerkelijke vennootschapsbelasting. Voor de gemeente Zutphen bedragen deze laatste kosten ongeveer €300.000,-  Voornoemde kosten zijn wel geregeld in de begroting van 2016 maar niet in de begroting van 2015. Er wordt gevraagd om toestemming om in actie te kunnen komen.

In Gouda is overleg geweest over de financiële situatie van gemeenten als gevolg van de bezuinigingen in de gemeenten. Alle gemeenten hebben een protestbrief ondertekend.

Vragen over Stichting Zutphen Promotie worden zo spoedig mogelijk beantwoord als de betreffende wethouder terug is van vakantie.

De bevoegdheden van het college in relatie tot de kredieten Lea Dasbergschool worden nog onderzocht. Hierover wordt nog nader bericht.

Het verzoek van COA wordt vanavond in de Raad behandeld.

Een verzonden brief aan de Raad voor de Rechtspraak wordt vanavond in de Raad behandeld.

4. Aankondiging moties en amendementen

Geen opmerkingen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 7 september 2015

Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 7 september 2015

ChristenUnie geeft aan dat de toezegging onder nummer 2012-08 in de eerste helft van 2015 klaar zou zijn; hoe staat het daarmee?

Het college geeft aan dat dit in de begroting is verwerkt maar er moet nog een aanvulling komen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

De voorzitter geeft aan dat over de vermoedelijke hamerstukken alleen politieke vragen mogen worden gesteld. Technische vragen hadden vooraf moeten worden gesteld.

6a. Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)

CDA: Alle stukken, ook de vertrouwelijke, staan op de website.

Het college geeft aan dat dat niet kan.

Voorzitter: Ik zie niks.

Griffier: Indien je zoiets constateert, graag meteen melden bij de griffie. Dan kunnen we zoiets zo spoedig mogelijk oplossen.

Voorzitter: Dit blijft een hamerstuk.

6b. Beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)

PVDA: Wat gebeurt er met de kunstwerken in het oude gebouw?

Boy Janssen: Dit gaan we bekijken. We komen zo spoedig mogelijk met een antwoord.

Voorzitter: Dit blijft een hamerstuk.

6c. Aanvullende subsidie stichting Vluchtelingenwerk

PVDA: Heeft dit invloed op het aantal vluchtelingen?

College: Dit hangt af van het aantal gehuisveste statusvluchtelingen.

Voorzitter: Dit blijft een hamerstuk.

6d. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oost, Geesinkweg 3 - Geesinkweg 6 - Vordenseweg 17

Voorzitter: Geen vragen? Dit blijft een hamerstuk.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 september 2015

Voorzitter: Hier kunnen procedurevoorstellen worden gedaan.

BewustZW: Moet nr 15 in rubriek A niet naar een andere rubriek?

College: Dit bevindt zich aan een privaat gebouw op private grond. Hier hebben wij geen mogelijkheid om in te grijpen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 september 2015

Burgerbelang: Nummer 24 op de lijst gaat over een Memo met als datum 9 september, dit klopt niet. Wellicht kunnen we nog terugkomen op deze memo na beantwoording van de vragen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 29-06-2015

Geen opmerkingen. Hierbij is het verslag vastgesteld.

9b. Forumverslag besloten deel Koers van het Vastgoed 29-06-2015

Geen opmerkingen. Hierbij is het verslag vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw aanwezigheid, prettige avond.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 7 september 2015 (21:30-23:00) Naar boven

Datum 07-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend