Pagina delen

Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. In te stemmen met aanvullende maatregelen binnen het thema 1, differentiatie re-integratie en participatie om zodoende de bezuinigingsdoelstellingen vanuit de rapportage Evenwicht Sociaal Domein te realiseren.
 2. Vast te stellen de bijgaande Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 (3e wijziging).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 5 november is door de raad de programmabegroting 2019-2022 vastgesteld, met daarbij de rapportage Evenwicht Sociaal Domein (Berenschot). De uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen gaat per thema, waarbij thema 1 betrekking heeft op differentiatie re-integratie en participatie. In de kwartaalrapportage komt naar voren dat de vastgestelde bezuinigingen binnen thema 1 (€ 740.000, exclusief focus inzet werkcoaches) niet volledig gerealiseerd worden.

Dit voorstel gaat in op aanvullende maatregelen om zodoende alsnog de benodigde bezuinigingen binnen de begroting te realiseren. Voor de aanvullende maatregelen is aansluiting gezocht bij de door de raad vastgestelde ‘visie op de Participatiewet’ (mei 2017) en de doelstellingen vanuit GelreWerkt!.

Beoogd effect

Realiseren van de bezuinigingen binnen thema 1 differentiatie re-integratie en participatie.

Argumenten

1. Aanvullende maatregelen zijn nodig om het beoogde te bezuinigen bedrag conform de rapportage Evenwicht Sociaal Domein te realiseren.

Voor de volgende onderdelen worden aanvullende maatregelen voorgesteld:

a. Doelstellingen vanuit GelreWerkt!

Doelstelling van Gelre Werkt! is om mensen te laten meedoen en dat mogelijk te maken door maatwerk te bieden. De werkcoaches kijken wat de cliënt nodig heeft om uit te stromen naar werk. Dat doet ook recht aan de professionaliteit van de werkcoaches. Het toekennen van bestaande activeringssubsidies neigt naar een standaardaanpak en werkt daardoor belemmerend om dit maatwerk te realiseren. Daarom stellen we het volgende voor:

 • afschaffen scholingsbonus;
 • afschaffen participatievoucher;
 • afschaffen participatieplaatsvoucher en het gevolg daarvan, afschaffing van de participatieplaats;
 • afschaffen uitstroombonus.

b. Werkervaringsplekken

Daarnaast hebben inzichten uit onderzoeken (zowel literatuur als lokale gesprekken met werkgevers) geleid tot een herziening van de visie op werkervaringsplekken. Concreet:

- het verrichten van werkzaamheden in relatie tot re-integratie binnen de private sector verkort de afstand tot arbeidsmarkt terwijl bij werkzaamheden in de publieke sector de afstand gelijk blijft of toeneemt;

- gesprekken met lokale werkgevers laten zien dat de beschikbaarheid van kosteloze (met gebruik van wettelijke subsidies) re-integratieplekken mogelijk is.

- door de bandbreedte en definitie van werkervaringsplek te verruimen is de werkervaringsplek zodanig aangepast dat de participatieplaats voor personen uit de doelgroep vervangt.

Deze inzichten leiden tot de volgende voorstellen:

 • vergoeding werkprojecten terugbrengen;
 • vergoeding Meedoenplekken terugbrengen;
 • aantal betaalde re-integratietrajecten terugbrengen;
 • overige ondersteunende voorzieningen terugbrengen.

Met deze voorstellen willen we tevens voorkomen dat ons re-integratiebeleid leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt en dat werkgevers gebruik maken van ‘gratis’ arbeid.

c. Nieuw beschut werk

Binnen de Participatiewet is de mogelijkheid geboden om inwoners te laten instromen in beschut werk als alternatief voor de sociale werkvoorziening waar nieuwe instroom vanaf 2015 niet meer mogelijk is. In Zutphen blijft, net als op veel plekken in Nederland, het aantal aanvragen beschut werk achter op de beoogde taakstelling vanuit het rijk. De vraag doet zich voor of er daadwerkelijk een doelgroep tussen de arbeidsmatige dagbesteding vanuit de Wmo en de mogelijkheden tot re-integratie binnen de Participatiewet in valt. Anders geformuleerd: moeten we daadwerkelijk inzetten op de voorziening nieuw beschut? Uiteraard blijft Zutphen aan de wettelijke vereisten voldoen en bieden we beschut werk aan voor degene die dat nodig hebben (degene die een aanvraag doen). De voornaamste inzet willen wij echter richten op het bieden van begeleiding op de werkplek die, zoals bij twee beschreven, zo regulier en privaat mogelijk is. De middelen die we voorheen hadden begroot voor beschut werk willen we met name toekennen aan ‘reguliere’ begeleiding op de werkplek, hierin zien wij besparingsmogelijkheden:

> het werkbedrijf toestemming geven de geoormerkte middelen beschut werk te laten vervallen.

2. Voor het doorvoeren van de hiervoor genoemde aanvullende maatregelen is een wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 nodig.

Om de voorgestelde maatregelen in de praktijk uit te kunnen voeren is een wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 nodig. In bijgevoegd concept van de wijzigingsverordening is aangegeven welke artikelen hiervoor aangepast worden.

Kanttekeningen

1.1 Het vervallen van de Activeringssubsidies en de standaardvergoeding voor een Meedoenplek is voor een specifieke groep inwoners het meest directe effect.
Juist door focus en inzet van maatwerk blijven voor inwoners voldoende andere re-integratievoorzieningen mogelijk.

1.2 Met het vervallen van de Activeringssubsidies vervalt voor het college een positief sturingsinstrument waarmee het college kan sturen op het realiseren van doelen.
Door het goede gesprek te voeren en maatwerk te bieden blijft aansporing mogelijk.

1.3 Door de (standaard)vergoeding van € 500 voor (de realisatie van) een Meedoenplek te laten vervallen, zijn – veelal maatschappelijke en gesubsidieerde - organisaties mogelijk minder snel en vaak geneigd een Meedoenplek aan te bieden.
De richtlijn voor het vergoeden van maximaal € 500 voor een Meedoenplek blijft overeind. Het toepassen van deze richtlijn wordt per geval individueel beoordeeld.

Risico’s

Als gevolg van de invulling van de aanvullende maatregelen vervallen positieve prikkels of worden positieve prikkels anders ingezet. Om dit proces optimaal vorm te geven is het nodig om werkcoaches meer ruimte te geven voor het bieden van maatwerk. Daarom blijft het bieden van maatwerk geborgd binnen het uitvoeringskader. Tevens gaan we het bieden van maatwerk verder inbedden in de werkprocessen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De verordening wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en treedt daarna in werking. De uitvoering van GelreWerkt! is in de vorm van verschillende overleggen continue betrokken bij de totstandkoming van de aanvullende maatregelen. Communicatie aan uitkeringsgerechtigde inwoners verloopt via de ‘eigen’ werkcoach van GelreWerkt!. Het college wijzigt ook de Beleidsvoorschriften werk, inkomen en participatie gemeente Zutphen 2019. Dit wijzigingsbesluit is ter kennisname als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

Rapportage/evaluatie

Via de kwartaalrapportage volgt communicatie aan de raad over de voortgang.

Financiën

De aanvullende maatregelen brengen, samen met de uitvoering van de maatregelen uit de rapportage van Berenschot de beoogde € 740.000 op. Dit is de maximale variant Berenschot, exclusief de bezuiniging op de inzet van werkcoaches. Deze bezuiniging is gerealiseerd door de oprichting van GelreWerkt!.

Bijlagen

 1. Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 (3e wijziging)
 2. Beleidsvoorschriften werk, inkomen en participatie gemeente Zutphen 2019 (1e wijziging)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0032

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 april 2019 met nummer 139095


overwegende, dat het gelet op bezuinigingen op het Participatiebudget gewenst is regels aan te passen;

gelet op artikel(en) 6, tweede lid, 8 , 8a, 8b, 10b, 35 en 47 van de Participatiewet, 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en artikel 149 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

 1. in te stemmen met aanvullende maatregelen binnen het thema differentiatie re-integratie en participatie om zodoende de bezuinigingsdoelstellingen vanuit de rapportage Evenwicht Sociaal Domein te realiseren;
 2. Vast te stellen de bijgaande Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 (3e wijziging).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 6 mei 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Op 5 november is door de raad de programmabegroting 2019-2022 vastgesteld, met daarbij de rapportage Evenwicht Sociaal Domein (Berenschot). De uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen gaat per thema, waarbij thema 1 betrekking heeft op differentiatie re-integratie en participatie. In de “eerste kwartaalrapportage programma Zutphen financieel gezond” komt naar voren dat de vastgestelde bezuinigingen binnen thema 1 Sociaal Domein, € 740.000, exclusief focus inzet werkcoaches, niet volledig gerealiseerd worden.

In het voorliggende voorstel zijn aanvullende maatregelen opgenomen, om zodoende alsnog de benodigde bezuinigingen binnen de begroting te realiseren. Voor de aanvullende maatregelen is aansluiting gezocht bij de door de raad vastgestelde ‘visie op de Participatiewet’ (mei 2017) en de doelstellingen vanuit GelreWerkt!
Voor het doorvoeren van de genoemde aanvullende maatregelen is een wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 nodig.

Het college vraagt de raad in te stemmen met aanvullende maatregelen binnen het thema 1, differentiatie re-integratie en participatie om zodoende de bezuinigingsdoelstellingen vanuit de rapportage Evenwicht Sociaal Domein te realiseren. Daarnaast vraagt het college de raad de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 (3e wijziging) vast te stellen.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 06-05-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein)”. De voorzitter stelt voor te beginnen met een rondje vragen en dat daarna het college hierop kan reageren.

ChristenUnie: De risico’s die beschreven worden zijn geen risico’s maar dat is een constatering. Wat is de werkelijk maatschappelijk risico en wat betekend het voor het individu?

SP: We begrijpen dat er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Maar kunnen we kijken naar de mensen van boven de 55 met bijstand die mee willen doen aan het traject om aan werk geholpen te worden en de rest met rust te laten? Hoeveel mensen boven de 55 jaar ontvangen bijstand? Als er voldoende mensen meedoen dan kunnen mensen onder 55 jaar ook een plekje geven en misschien hoeven dan niet alle maatregelen doorgevoerd te worden?

PvdA: Wat leveren deze bezuinigingen financieel op? Rekenen we ons niet te rijk door deze regelingen af te schaffen gezien de ervaring met het verlagen participatie bonussen? Hoeveel mensen maak gebruik van de participatie plaats? Wat is het vervangende instrumentarium als de participatie plaats is afgeschaft? Wat is effect van het afschaffen van de uitstroompremie voor de individuele huishoudens? Gaan ze ook financieel achteruit als ze een baan vinden? Wat is de beweegreden om de terugbetalingsregeling strenger te maken?

BewustZW: Is de reden van deze bijstellingen het terugdraaien/aanpassen van de bezuinigingsmaatregelen voor Perspectief?

D66: Wat zijn de consequenties en wat is de impact analyse van deze maatregelen? Wat gaat er nu precies stoppen en wanneer gaat het stoppen? Waarom stoppen we met werkervaringsplekken bij non-profit organisaties aangezien er zoveel werk is in bijv de zorg? Wat zijn de kengetallen van de werkervaringswerkplekken bij non-profit organisaties op dit moment hier lokaal? Er worden veel beleidsombuigingen voorgesteld terwijl er geen advies is van onze nieuwe adviesraad of van de doelgroep. Wat vindt de adviesgroep of doelgroep hiervan? Hoeveel plaatsen beschut werk hebben we op dit moment?

Kunnen we dit stuk in later fase opnieuw in forum behandelen als we de uitwerkingen van de vragen hebben gekregen?

CDA: Wij hebben zorgen over vervallen van middelen voor beschut werk. Maar hoe zit het dan met het traject gaat dit anders lopen? Dit is toch wettelijk geregeld en je mag toch niet zoveel wijzigen in het tracjet? Wat is het effect van de beslissing om het geoormerkt geld voor beschut werk te laten vervallen?

Burgerbelang: Kan er meer duidelijkheid komen over de effecten van de terugbetaal regeling? Hoe ga we hier er in de praktijk mee om? Waarom is het geoormerkt geld voor beschut werk überhaupt geoormerkt? Wat is het effect van de beslissing om het geoormerkt geld voor beschut werk te laten vervallen? Er wordt ook gesproken over werkprojecten. Welke werkprojecten hebben jullie überhaupt nog en waar gaan jullie op korten? Heeft dit ook nog effect op de buurtzorg en Perspectief? Door de invulling van deze maatregelen vervallen positieve prikkels of deze prikkels worden anders in gezet. Kan er meer gezegd worden over effect van het wegvallen en/of anders in zetten van positieve prikkels?

College: Er zitten wel veel technisch vragen tussen. Voor de volgende keer zou ik ze graag van te voren te krijgen. Het is inderdaad ombuigingsbeleid. Het blijkt in de praktijk dat we aanbodgericht werken en we willen naar maatwerk (vraaggericht werken). Het zijn aanvullende maatregelen om het maatwerk beter mogelijk te maken. We hebben een aantal een gesubsidieerde werkprojecten. Dit houdt in dat je iemand een uitkering verleent en vervolgens geef je de organisatie geld om deze persoon aan het werk te zetten. Er zit dus geen prikkel voor de organisatie om deze persoon in dienst te nemen. Deze werkplekken willen we afschaffen.

Wat leveren deze maatregelen op. In principe is het de bedoeling dat het 740 duizend euro oplevert. Maar het is afwachten of deze nieuwe regelvrijheid wat maatwerk moet bevorderen ook dit daadwerkelijk oplevert . Dat betekend we sommige instrumenten niet helemaal afschaffen maar niet meer als standaard instrument inzetten. Kijk naar wat echt nodig is. Kijk naar de participatie plaatsen. De exacte aantallen niet bij de hand maar ze zijn bekend. Mensen blijven hangen op die plaatsen en dat is niet de bedoeling. Ze moeten duurzaam uitstromen en mee gaan doen na vermogen. Je moet ze niet gaan beperken maar de moet ze op juiste manier ondersteunen.

Dan is de vraag of de uitstroompremie van 600 euro het juiste middel is?

PVDA: Kan de uitvoerder op basis van de veranderende verordening nog steeds een bijv. premie of rijbewijs geven?

College: Het antwoord is ja. Maar het is ieder keer kijken naar een individueel geval wat er nodig is.

Bugerbelang: We hebben vertrouwen in onze consulenten maar de baan garantie in de huidige maatschappij is simpelweg flinterdun. Hoe gaat dit in de praktijk? Zullen dan niet juist meer geld kwijt zijn dan minder? Wie gaat dit beoordelen?

College: We snappen dat u grenzen wilt stellen. Maar we kunnen niet de garantie geven dat iemand duurzaam uitstroomt voor altijd. Maar als we mensen een aantal vaardigheden meegeven en werkervaring is het solliciteren naar een volgende baan een stuk makkelijker. We moeten dit wel monitoren.

Voorzitter stelt voor dat college verder gaat met het beantwoorden van de vragen.

College: Met het vrijgeven van het geoormerkte geld voor beschut werk willen ons de ruimte geven om het geld zo in te zetten dat mensen die ver van de arbeidsmarkt staan bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen met begeleiding bij die werkgever zelf.

D66: Er blijft altijd een doelgroep bestaan die zo’n grootte afstand van de arbeidsmarkt heeft dat die de beschutte indicatie nieuw nodig hebben. Als het geoormerkt geld gaat vervallen hoe krijgen deze mensen een baan? We hebben het Rijk een taakstelling van 36 van deze werkplekken. Hoeveel van deze werkplekken zijn er nu gecreëerd?

College: Er heeft zich nog niemand voor beschut nieuw gemeld. Maar het verwijderen van het oormerk wil niet zeggen dat we niemand gaan helpen die daadwerkelijk de beschutte indicatie nieuw krijgt. We hebben goed contact met het onderwijs en vragen wie eraan komen. Maar we hebben ze op dit moment niet.

Voorzitter geeft aan dat we verder gaan met de vragen

College: We bezuinigingen niet op werkprojecten we hebben er regelruimte voor gecreëerd, maatwerk is mogelijk.

ChristenUnie: We hebben nog geen antwoord gehoord op onze vraag wat de risico’s zijn in meest breedste zin.

College: We kunnen niet op de punt komma zeggen wat het risico per individu is. Maar met door met gericht maatwerk te werken kan het risico nooit groter zijn dan als je vanuit het huidige aanbodgericht werken.

ChristenUnie: We begrijpen wat u zegt maar dit is geen risico omschrijving. We hebben als raadslid geen stuurinstrument gekregen om ergens om op te kunnen sturen.

College: We kunnen het laten zoals het nu is en dan halen we de bezuiniging sowieso niet. We denken dat met het te leveren maatwerk dichter bij de doelstelling van de bezuinigingen komen. Maar we kunnen daar geen garantie op geven. Het grootste risico is dat we de bezuinigen niet halen.

Burgerbelang: We krijgen te weinig informatie. We willen duidelijkheid op cijfergebied en hoe ze op deze ideeën komen.

College: De enige manier om de door uw gestelde kaders van deze bezuinigingen duidelijk weer te geven zijn de kwartaal rapportages zoals al we constant doen.

CDA: Bij de volgende rapportage willen wij dat er per voorstel, per maatregel, wat het op zou moet opleveren, wat het volgende kwartaal gehaald is, is het gehaald ja of nee en hoe komt het dan. Dan kunnen wij kijken zit er een risico aan en moeten wij dat bij sturen.

PVDA: Je kunt niet altijd tot in detail meten wat het effect zal zijn in de uitvoering. Zeker niet bij maatwerk.

ChristenUnie: Je kunt inderdaad niet tot in detail aangeven wat de impact zal zijn. Maar je kunt toch op z’n minst een inschatting maken wat het op zal leveren, inschatting maken wat de kans is of het goed of niet goed gaat (in verhoudingen van bijv 50/50 of 30/70). Dan heb je ieder geval een idee waar het over gaat. Dit ontbreekt in het stuk en dit zou juist houvast geven.

 Voorzitter geeft aan dat eerst de vragen worden afgemaakt.

College: De terugvorderingsregels zijn niet strenger gemaakt maar er heeft een verduidelijking plaatsgevonden van rechten en plichten die er zijn.Het voorstel over de mensen van boven de 55 in de bijstand met rust te laten als ze dat willen zouden we niet willen doen. Je telt nog steeds mee en bent niet afgeschreven als je nog maar 55 bent. Mbv een stukje vrijwilligers werk kunnen we ze beter inzetbaar maken voor arbeidsmarkt.

BewustZW: Wij willen de kentallen hebben.

College: We proberen zoveel mogelijk kengetallen aan te leveren.  Wat betreft Perspectief. Het zijn een hele ander categorie bezuinigen en is niet een op een over te zetten. Het gaat om 2 verschillende trajecten. Hier gaat echt om het werkgedeelte en participatiewet. Het traject met Perspectief zit bij een andere portefeuillehouder. We zijn in goed overleg met Perspectief en voor de zomer krijgt de raad rapportage over de uitkomsten. De adviesraad was er nog niet ten tijde van het maken van dit stuk. De doelgroep hebben we wel geraadpleegd en die hebben mee geadviseerd.

GroenLinks: Er zijn wel mensen in arbeidsmatig dagbesteding die door zouden kunnen stromen naar beschut werk. Hiervan zijn toch de aantallen van bekend? Komt die doorstroming niet op gang?

College: Je zou deze mensen idealiter laten doorstromen naar regulier werk met loonkosten subsidie. We kijken natuurlijk naar zulke zaken.

D66: De doelgroep die van arbeidsmatige dagbesteding doorstroomt naar beschut werk is een doelgroep die nooit op een plek met alleen loonkosten subsidie kan werken. Hun arbeidsinzet is niet hoger dan 25% tot 40%.

College: De praktijk ervaring is anders. We moeten uitgaan van de mogelijkheden en niet van hun beperkingen. We moeten misschien daar de aantallen van laten zien of hoe we dat doen.

Voorzitter komt tot afronding en vraagt de of het voldoende besproken is om het stuk te laten doorgaan naar de raad. Het is 5 voor 5 tegen. Voorzitter stelt voor dat de extra kengetallen en informatie de raad toekomt en zodat het debat verder kan gaan in de raad.

NB! Vanwege aanvullende informatiebehoefte vanuit meerdere fracties en omdat niet is gebleken van een tijdsklem, heeft de agendacommissie ervoor gekozen om - in afwijking van het advies van de Forumvoorzitter - het onderwerp “Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein” niet op de raadsagenda te zetten, maar het stuk nogmaals terug te laten komen in een forum.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Op 5 november is door de raad de programmabegroting 2019-2022 vastgesteld, met daarbij de rapportage Evenwicht Sociaal Domein (Berenschot). De uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen gaat per thema, waarbij thema 1 betrekking heeft op differentiatie re-integratie en participatie. In de “eerste kwartaalrapportage programma Zutphen financieel gezond” komt naar voren dat de vastgestelde bezuinigingen binnen thema 1 Sociaal Domein, € 740.000, exclusief focus inzet werkcoaches, niet volledig gerealiseerd worden.

In het voorliggende voorstel zijn aanvullende maatregelen opgenomen, om zodoende alsnog de benodigde bezuinigingen binnen de begroting te realiseren. Voor de aanvullende maatregelen is aansluiting gezocht bij de door de raad vastgestelde ‘visie op de Participatiewet’ (mei 2017) en de doelstellingen vanuit GelreWerkt!
Voor het doorvoeren van de genoemde aanvullende maatregelen is een wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 nodig.

Het college vraagt de raad in te stemmen met aanvullende maatregelen binnen het thema 1, differentiatie re-integratie en participatie om zodoende de bezuinigingsdoelstellingen vanuit de rapportage Evenwicht Sociaal Domein te realiseren. Daarnaast vraagt het college de raad de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017 (3e wijziging) vast te stellen.

In dit Forum kunnen twee personen per fractie deelnemen.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 01-07-2019 Tijd 20:00 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPE. Müller en H.M.H. Giesen
PvdAJ.A. Giezen en J. Bloem
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder en R.G.M. Rutten
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Daar de “Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein” en “Memo over aanvullende maatregelen thema 1 Participatie en re-integratie” bij elkaar horen stelt de voorzitter voor om ze te gelijk te behandelen.

D66: In de toelichting wordt genoemd dat er 740.000 bezuinigd moet worden en daarvan wordt 230.000 afgetrokken omdat het om niet ingevulde begrotingsruimte gaat.
Is die niet ingevulde begrotingsruimte niet teruggevloeid in de algemene reserve van 2019?
Is dit geen incidenteel bezuiniging?

College: Het bedrag wat genoemd wordt zat bij het plein en is een bezuiniging op dit domein. Uiteindelijk vloeit alles terug in de algemene reserve.

SP: Heeft het college nagedacht over de communicatie omtrent de weg bezuinigde vergoeden?
College: We melden wel bij mensen en we zijn continue in dialoog. Het wel heel erg mee hoeveel mensen tussen wal en schip vallen.

SP: We willen meegeven dat er ook nagedacht wordt over hoe mensen die nu er geen gebruik maken van maar op termijn wel er gebruik van willen maken geïnformeerd worden.

PVDA: Blijven non-profit werkplekken behouden als werkervaringswerkplekken?
Hoe wordt erop maatwerk gestuurd? Stel het geld is in november op om maatwerk oplossingen te vinden. Maar jobcoach heeft een geweldig idee om de persoon aan werkt te helpen. Hoe wordt er dan gestuurd?

College: De non-profit werkplekken blijven behouden. We zetten wel meer in op profit werkplekken. Budget is leidend maar als de kans groot dat iemand kan uitstromen dan grijpen we die kans. Het is inherent aan maatwerk dat je slimme keuzes maakt.

D66: In de stukken staat dat uit onderzoeken blijkt dat de afstand groter is in de publieke sector van uitstromen. Waar zijn die stukken van die onderzoeken?

College: We sturen deze stukken toe.

GroenLinks:
Wat als de populatie de weg wel weet te bewandelen naar beschut werk nieuw? Is het geld dan op of weg?
Is de 33000 euro al gevonden? Waar kunnen wij nog afroming verwachte?

College: Het geld voor beschut werk nieuw is niet weg.
Het gaat om bedrag 33000 incidenteel voor 2019 en we gaan dat bedrag halen. Structureel dat hebben we ingeregeld.

D66: In de memo wordt aangegeven dat in de arbeidsvoorwaarden niet veel verschil tussen een werkervaringswerkplaats en beschut werk. Werkervaringsplaats met loonkosten gaat toch uit van een heel ander soort begeleiding dan bij beschut werk. Hoe zit dit?
De verordening zouden we moeten wijziging rondom werkervaringsplaats.
Eerst was het 6 maanden en dan verlengen 3 maanden verlengen en nu 6 maanden en dan voor onbepaalde tijd verlengen.

College:
Werkervaringsplek kunnen ook veel intensieve begeleidingen nodig hebben. De verschillen zijn dus niet erg groot. Maar als je bij beschut werk zit heb je een bepaalde indicatie.
De indicatie schept voor ons verplichtingen en voor de mensen een bepaalde geruststelling.
Laatste vraag is een technische vraag en die we moeten uitzoeken.

CDA: Zijn de jobcoaches op voorbereid dat ze maatwerk mogen bieden?

College: Het is jobcoach afhankelijk. Sommige hebben ondersteuning in bijv de vorm van cursussen nodig en andere staan al in de startblokken.

Voorzitter stelt voor dat het voldoende besproken is en door kan naar de raad

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend