Pagina delen

Aanvullende maatregelen ondersteuning ondernemers tijdens COVID-19 crisis

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. voor de realisatie van aanvullende maatregelen voor ondersteuning van ondernemers tijdens de COVID-19 crisis een bedrag van € 500.000,- vrij te maken, in eerste instantie uit de Algemene Reserve;
  2. om het bedrag van € 500.000,- terug te storten in de Algemene Reserve na de instelling van een ‘Reserve Corona’ en dit vanuit deze reserve te doen;
  3. de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-08).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Onze gemeente is inmiddels een jaar in de ban van de coronacrisis. Deze crisis heeft grote impact op onze lokale economie. Vooral de horeca en detailhandel in de binnenstad worden hard getroffen, maar ook een aantal bedrijven op de bedrijventerreinen en in de wijkwinkelcentra heeft het niet makkelijk. Het rijk heeft diverse maatregelen getroffen om de liquiditeit en werkgelegenheid bij ondernemers te behouden. Aanvullend hierop hebben wij eerder lokaal maatregelen getroffen zoals onder andere het besluit de precario voor terrassen in een bepaalde periode niet te innen. Vanuit juridisch oogpunt is er geen mogelijkheid bijvoorbeeld de OZB niet te innen of individuele ondernemers financieel te steunen in verband met ongeoorloofde staatssteun.

We zien echter ook dat het pakket van het rijk niet voor alle ondernemers toereikend is. Daarom hebben we, conform het collegebesluit van 16 februari jl., onderzocht welke mogelijkheid we wel hebben om ondernemers te ondersteunen bij het doorkomen van deze crisis en om hen op weg te helpen zodra de maatregelen versoepeld worden.

Waar de ondersteuningsvraag van de ondernemer ligt, is divers. We willen zoveel mogelijk maatwerk kunnen bieden. Om te voorkomen dat we in ontoelaatbare staatssteun terecht komen, kiezen we er daarom voor ondernemers te ondersteunen via de ondernemerscollectieven St. Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen (SOBZ), de St. Parkmanagement Zutphen (SPMZ) (voorheen: de Handel en Industriestichting Zutphen (HIZ)) en de winkeliersverenigingen.

Aan de drie bovengenoemde ondernemerscollectieven stellen wij een bedrag van in totaal 500.000 euro beschikbaar. We doen dit op basis van de algemene subsidieverordening. Met alle drie hebben we immers een subsidierelatie. We vragen hen voor deze aanvullende subsidie met plannen te komen die bijdragen aan het beperken van de economische schade en het economisch herstel na de coronacrisis. Op deze wijze komen wij tevens tegemoet aan behoeften van ondernemers zoals recent geuit in onze brede belronde onder ondernemers.

De ingediende plannen beoordelen wij positief als deze:

- voldoen aan de huidige geldende subsidievoorwaarden;
- in zijn algemeenheid bijdragen aan het beperken van economische schade door corona;
- bijdragen aan het economisch herstel na corona;
- aanvullend zijn op al bestaande landelijke en lokale dienstverlening aan ondernemers.

Bij de planontwikkeling trekken we samen op met de ondernemers(collectieven) zodat we aan de voorkant de kansrijkheid kunnen toetsen.

Beoogd effect

Beperken economische schade door de coronacrisis en ondernemers ondersteunen bij het herstel van de crisis.

Argumenten

1.1 De gevolgen van de coronacrisis maken het nodig dat er aanvullende ondersteuning wordt geboden aan ondernemers
De steunmaatregelen vanuit het rijk en onze eigen gemeente zijn niet toereikend voor alle ondernemers. Met deze regeling ondersteunen we de ondernemers aanvullend op het pakket van het rijk.

1.2 Het verstrekken van € 500.000,- uit onze coronareserve aan SOBZ, SPMZ en winkeliersverenigingen is haalbaar
Er zijn verschillende opties uit het land om ondernemers te ondersteunen verzameld en afgewogen. In tegenstelling tot andere en eerder onderzochte instrumenten, zoals de kwijtschelding van de OZB, is het verstrekken van subsidie juridisch en financieel haalbaar. We maken gebruik van de financiële coronacompensatie van het rijk.

Via de Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019 is het mogelijk om via de SOBZ, SPMZ en de winkeliersverenigingen algemene ondersteuning te bieden aan ondernemers. Het steunen van individuele ondernemers is niet toegestaan (ontoelaatbare staatssteun).

1.3 Ondernemers kunnen via de ondernemerscollectieven zelf aangeven waar hun behoeften liggen
We vragen de ondernemerscollectieven om met concrete plannen te komen. Op deze wijze kunnen zij, waar nodig, aanvullende maatregelen nemen waarvan ondernemers in de binnenstad, op de bedrijventerreinen en in de wijkwinkelcentra profiteren. Ook vragen we deze partijen om ons in een vroeg stadium te betrekken bij hun planvorming om zo de haalbaarheid daarvan te toetsen.

2.1 De omvang van de ‘Reserve Corona’ is ruim voldoende
Na verwerking van de jaarrekening 2020 is de omvang van de Reserve Corona ruim voldoende om €500.000 terug te storten in de Algemene Reserve.

Risico’s

We kunnen niet alle ondernemers bedienen en financieel ondersteunen. We doen echter wat kan in aanvulling op de landelijke maatregelen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Communicatie
Na akkoord op het beschikbaar stellen van de middelen nodigen wij SOBZ, SPMZ en de winkeliersverenigingen uit hun plannen in te dienen. We gaan actief met ze in gesprek om zo samen te komen tot haalbare plannen die voorzien in een behoefte en bijdragen aan het beperken van de economische schade en herstel na de crisis.

Daarnaast lanceren we een breed communicatieoffensief vanuit EZ en het Sociaal Domein.
We presenteren de nieuwe TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten voor huishoudens en zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis de noodzakelijke woonlasten niet meer kunnen voldoen). En ook brengen wij alle overige relevante regelingen en ondersteuning aan onze ondernemers dan actief onder de aandacht bij ondernemers en intermediairs (professionals en vrijwilligers van organisaties die actief zijn op het gebied van armoede en schulden en ondernemers).

Uitvoering
We vragen aan de SOBZ, de SPMZ en de winkeliersverenigingen om concrete plannen in te dienen voor de besteding van de middelen ter ondersteuning van ondernemers op respectievelijk onze bedrijventerreinen, de binnenstad en in (wijk)winkelcentra.

Wij stellen het geld beschikbaar als de plannen voldoen aan tenminste de volgende criteria:
- voldoen aan de huidige geldende subsidievoorwaarden;
- dragen in zijn algemeenheid bij aan het beperken economische schade door corona;
- dragen bij aan het economisch herstel na corona;
- zijn aanvullend op al bestaande landelijke en lokale dienstverlening aan ondernemers.

Deze criteria komen naast de voorwaarden zoals opgenomen in vigerende beschikkingen aan SOBZ en SPMZ:

  • collectieve belangenbehartiging van de ondernemers in de binnenstad van Zutphen en de realisatie van activiteiten;
  • het geven van invulling aan de statutaire doelstelling van de stichting;
  • het geven van ondersteuning aan de ondernemersverenigingen bij het opstellen van werkplannen en het uitvoeren van activiteiten en daarbij ook aandacht besteden aan de niet-georganiseerde ondernemers in de binnenstad van Zutphen.

Na beoordeling of het plan of de plannen voldoen aan de gestelde voorwaarden gaan we over tot het verstrekken van de subsidie.

Rapportage/evaluatie

Wij informeren de raad te zijner tijd over de ingediende en toegekende voorstellen vanuit de SOBZ, SPMZ en winkeliersverenigingen.

Financiën

We hanteren een budgetplafond van € 500.000,- dat als steun aan de ondernemers wordt toegekend. Dit wordt betaald uit de reserve Corona. Deze reserve bestaat nu nog niet maar wordt gevormd bij de resultaatbestemming van de jaarstukken 2020. Daarom wordt in eerste instantie de € 500.000,- uit de Algemene Reserve onttrokken en wordt dit bedrag weer teruggestort in de Algemene Reserve na verwerking van het resultaat 2020 waarbij een ‘Reserve Corona’ wordt ingesteld.

Bijlagen

Begrotingswijziging (2021-08)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0039

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 maart 2021 met nummer 184795b e s l u i t :

  1. voor de realisatie van aanvullende maatregelen voor ondersteuning van ondernemers tijdens de COVID-19 crisis een bedrag van € 500.000,- vrij te maken, in eerste instantie uit de Algemene Reserve;
  2. om het bedrag van € 500.000,- terug te storten in de Algemene Reserve na de instelling van een ‘Reserve Corona’ en dit vanuit deze reserve te doen;
  3. de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-08).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 12 april 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 12-04-2021 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangM. Roerdink
D66R.G.M. Rutten
VVDA. van Dijk
CDAM. Purperhart
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom bij deze digitale vergadering van het Technisch Blok en geeft een korte uitleg over de opzet daarvan.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College/ wethouder De Jonge heeft drie verschillende onderwerpen voor de actieve informatievoorziening. Zij meldt dat Follow the money gegevens opgevraagd heeft bij de gemeente over beschikkingen en bestedingen van geld in het jeugddomein. Deze uitvraag van gegevens is enorm. Samen met de regiogemeenten (waar eenzelfde verzoek is gedaan) gaat de gemeente in gesprek met Follow the money met als doel het informatieverzoek scherper en meer gericht te krijgen. Gebeurt dat niet dan is de gemeente met drie fte tenminste drie weken bezig om aan dit verzoek te voldoen. Wanneer er nieuws is, zal de wethouder de raad opnieuw informeren.

Ook onderzoeksjournalisten van het radioprogramma Argos hebben vragen gesteld. Het gaat om een mogelijk datalek bij het gebruik van camera’s in Leesten. Via een hack is Argos in het systeem van het betreffende bedrijf gekomen en de vraag aan de gemeente is nu hoe de beveiliging is ingericht en hoe met het bedrijf wordt samengewerkt. We zijn dat aan het uitzoeken. Aan onze kant zijn vooralsnog geen problemen geconstateerd. Argos besteedt waarschijnlijk zaterdag 17 april aandacht aan dit onderwerp. Ook hiervoor geldt dat de raad bij nieuwe informatie verder wordt geïnformeerd.

Het waterschap moet aan de slag met afwateringsproblematiek richting de IJssel en dat heeft consequenties voor de voortgang van de bouw van de rotonde in de rondweg bij De Hoven. De bouw van de rotonde loopt een half jaar vertraging op en datzelfde geldt helaas voor ons programma wegen en pleinen bij De Hoven. We starten op tijd, maar de werkzaamheden zullen langzamer gaan dan gehoopt.

SP: Bij dit punt had ik informatie verwacht over de Lea Dasbergschool die gesloten is in verband met Corona. Onze vraag daarbij is of dit de enige school is, of er andere gevallen zijn en of we ons zorgen moeten maken.

College: Van dit feit was ik nog niet op de hoogte. Normaal worden we direct geïnformeerd, mogelijk is dat op een andere plek in de organisatie terecht gekomen. Het is twee keer eerder voorgekomen dat een school heeft moeten sluiten voor een paar dagen. De onderwijsinstellingen gaan hier goed mee om. Als er meer aan de hand is, hoort u het bij de actieve informatievoorziening in de raad.

College/ Wethouder Ten Broeke: Via de griffie bent u al geïnformeerd over de week van de cultuur die vanaf 19 april plaatsvindt. Graag doe ik hierbij nog eens een oproep aan de gemeenteraad deel te nemen en een bijdrage te leveren, met name aan de culturele wandeling. Dat levert straks goede input op voor de cultuurnota.

VVD: Daar heb ik over gelezen, maar er werd ook vermeld dat er een beperkt aantal plaatsen is. Moeten we die plaatsen als raadsleden gaan bezetten?

College: We hebben daar inderdaad over nagedacht. Wat een mooie rol voor raadsleden zou zijn, is die van reporter. Op die manier kunt u met de inwoners die zich hebben aangemeld in gesprek over de cultuurimpuls die onze gemeente nodig heeft.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en/of amendement aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 12 april 2021 (geen)

Voorzitter: Deze toezeggingenlijst is leeg, er zijn geen openstaande toezeggingen.

4b. Toezeggingenlijst Raad 12 april 2021

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Aanvullende maatregelen ondersteuning ondernemers tijdens COVID-19 crisis

Burgerbelang: Vanuit de algemene reserve wordt een bedrag van 500.000 euro vrijgespeeld. Waarop is dit bedrag gebaseerd?

PvdA: Wat gaat er concreet gebeuren en hoe wordt dit vorm gegeven? Er zit spanning op vanwege de mogelijkheid algemene maatregelen te treffen en tegelijk de onmogelijkheid om individuele ondernemers te hulp te schieten.

Kies Lokaal: We zijn blij met dit initiatief van het college. Er worden organisaties opgeroepen aanvragen in te dienen, maar we zijn niet op welke termijn dit moet gebeuren en hoe lang het traject gaat lopen. Kan de wethouder dat uitleggen?

VVD: Wij zullen op een later moment nog technische vragen stellen. Afhankelijk van de antwoorden vragen we om een bespreking in de raad.

GroenLinks: We krijgen te zijner tijd terugkoppeling van de gedane en toegekende verzoeken. Omdat het een geheel nieuw speelveld betreft, ook voor het college, stel ik het op prijs als de raad op een eerder moment wordt meegenomen. Het moreel kompas van de raad kan dan worden meegewogen.

College: Eerder kondigde ik aan dat we goed zouden kijken naar wat we extra konden doen voor onze ondernemers. Ook in het licht van een toenemende schuldenlast door Corona gaf ik aan naar de belastingen te zullen kijken. We blijken op dat gebied heel weinig te kunnen doen vanwege de wet- en regelgeving. Daarom hebben we gekeken wat we op dit moment nog wel extra kunnen doen om de eerste stappen richting herstel te zetten. Ondernemers weten zelf het beste wat die stappen zijn, daarom hebben wij alleen enkele randvoorwaarden gesteld. Het moet geen bureaucratisch geheel worden, waarbij we voor ieder klein plan een akkoord geven. We vertrouwen op de samenwerking tussen ondernemers om gezamenlijke plannen in te dienen. We zijn bekend met de ondernemersplatforms en zij worden op hun beurt heel makkelijk gevonden door de ondernemers.

Waar is het bedrag op gebaseerd? Alleen op gevoel. Meer uitgeven is niet mogelijk, minder wel. Als er (te) veel goede plannen zijn, kom ik eerst weer naar de gemeenteraad.

De termijn loopt in principe tot het moment dat de maatregelen van het rijk niet meer gelden. Tot die tijd wordt gewerkt aan herstel, en daar is dit voorstel voor bedoeld. Ik kan mij goed voorstellen dat het plaatje binnen drie maanden bekend is en dat daarna eventueel een nieuw besluit nodig is.

Wat bijvoorbeeld concreet speelt; ondernemers in de Noorderhaven willen heel graag een betere routering vanuit de binnenstad. Ik kan me voorstellen dat zo’n plan wordt gefinancierd vanuit dit budget. Crowd management in de binnenstad, als het straks mooi weer wordt, is een ander voorbeeld. Ik ben graag bereid de raad tussentijds bij te praten over de plannen die zijn ingediend. Tussentijdse besluiten van de raad vind ik minder gelukkig. We handelen binnen de kaders van het moreel kompas van de raad.

Voorzitter: Aan de fracties vraag ik of dit onderwerp rijp is voor agendering in de raad? Ik zie dat dit het geval is. Het wordt, gelet op alle reacties dan een bespreekpunt uiteraard.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 26 april 2021

GroenLinks: Een opmerking bij de brief over kansen voor particuliere wooninitiatieven. We vinden dat daar erg weinig ruimte wordt geboden. Op een later moment komen we hierop terug.

Voorzitter: Er zijn verder geen opmerkingen. De lijst kan conform de gedane afhandelingsadviezen door naar de raad.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 april 2021

PvdA: We zijn benieuwd naar de stand van zaken bodemonderzoek speeltuinen, collegestuk 6.

College: Ik kan eigenlijk niet meer zeggen dan de vorige keer. Er is weinig onrust en we hebben een vervolgonderzoek uitgezet. Dit onderzoek is in juni klaar, dan informeer ik de raad weer.

D66: Onder collegestuk 1 staat het vaststellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden Halterstraat. Wij zullen daarover schriftelijke vragen gaan stellen. Als het acht jaar duurt om tot conclusies te komen, is dat een bijzondere gang van zaken. Ik heb daar vragen bij.

Bij de prognosebrief, memo nummer 4, past een compliment voor het college voor het structureel in de plus komen. Wel verbaast het mij dat het risicoprofiel met bijna 20 procent veranderd is, zonder dat daarbij nadere toelichting wordt gegeven.

College: Het risicoprofiel komt straks uitgebreid aan de orde bij de jaarrekening. Als u op dat moment nog vragen heeft, kunt u die dan het beste stellen.

Voorzitter: Goed, we komen daarover later dus nog te spreken.

GroenLinks: Wij hebben een aantal opmerkingen bij punt 3 Specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. Daar vraagt de minister minder overhead, maar lijkt de gemeente daar met communicatie en projectleiding nu juist wel op in te zetten. Daar graag duidelijkheid over.

In memo nummer 5, naar aanleiding van de motie vergroening en verkoeling Zutphen wordt verwezen naar de motie steenbreek. Deze was juist opgezegd in onze herinnering.

In het memo over Krachtig Zutphen, nummer 7, zien we dat de nadruk ligt op het vergroten van het aantal bezoekers. Eerder was er een veel bredere scope, hoe en waarom is tot een koerswijziging besloten?

Tot slot memo nummer 8 over de herplant Boompjeswal. Wij vragen aandacht voor het zeldzame bolgewas weidegeelster dat daar groeit en de ieder jaar broedende bosuil.

College: Op broedende dieren zijn we altijd alert. Het programma Krachtig Zutphen is niet gewijzigd, het voorliggende stuk beschrijft projecten voor de binnenstad. De verschillende actielijnen zijn onveranderd.

Kies Lokaal: Wij zouden graag een Forum wijden aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden Halterstraat, collegestuk nummer 1. We willen graag meer weten over de historie en op basis waarvan het besluit genomen is. Ook zijn we benieuwd of we dit in de toekomst structureel kunnen verwachten.

Voorzitter: Dank u we. Stelt u deze vraag ook in het Presidium, dat besluit over het toekennen van een extra Forum.

Kies Lokaal: Het CDA heeft in het Presidium om agendering verzocht.

CDA: Dat klopt, wij willen dit onderwerp graag in een Forum behandelen.

D66: Bij het verzoek om een Forum sluit ik me aan.

Voorzitter: Er zijn verder geen opmerkingen over de ter inzage liggende stukken.

8. Lange Termijn Agenda Technisch Blok 12 april 2021

GroenLinks: De Forumspecial over het Blauwboek ontbreekt. De special is twee keer uitgesteld, maar lijkt nu geheel te ontbreken.

Voorzitter: We vragen aan de griffie dit onderwerp aan de lijst toe te voegen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 22-03-2021

Het Forumverslag van 22 maart 2021 wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 23-03-2021

Het Forumverslag van 23 maart 2021 wordt vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage vanavond, de vergadering van het Technisch Blok is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 26 april 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-04-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend