Pagina delen

Aanvullende maatregelen ondersteuning ondernemers tijdens COVID-19 crisis

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. voor de realisatie van aanvullende maatregelen voor ondersteuning van ondernemers tijdens de COVID-19 crisis een bedrag van € 500.000,- vrij te maken, in eerste instantie uit de Algemene Reserve;
  2. om het bedrag van € 500.000,- terug te storten in de Algemene Reserve na de instelling van een ‘Reserve Corona’ en dit vanuit deze reserve te doen;
  3. de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-08).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Onze gemeente is inmiddels een jaar in de ban van de coronacrisis. Deze crisis heeft grote impact op onze lokale economie. Vooral de horeca en detailhandel in de binnenstad worden hard getroffen, maar ook een aantal bedrijven op de bedrijventerreinen en in de wijkwinkelcentra heeft het niet makkelijk. Het rijk heeft diverse maatregelen getroffen om de liquiditeit en werkgelegenheid bij ondernemers te behouden. Aanvullend hierop hebben wij eerder lokaal maatregelen getroffen zoals onder andere het besluit de precario voor terrassen in een bepaalde periode niet te innen. Vanuit juridisch oogpunt is er geen mogelijkheid bijvoorbeeld de OZB niet te innen of individuele ondernemers financieel te steunen in verband met ongeoorloofde staatssteun.

We zien echter ook dat het pakket van het rijk niet voor alle ondernemers toereikend is. Daarom hebben we, conform het collegebesluit van 16 februari jl., onderzocht welke mogelijkheid we wel hebben om ondernemers te ondersteunen bij het doorkomen van deze crisis en om hen op weg te helpen zodra de maatregelen versoepeld worden.

Waar de ondersteuningsvraag van de ondernemer ligt, is divers. We willen zoveel mogelijk maatwerk kunnen bieden. Om te voorkomen dat we in ontoelaatbare staatssteun terecht komen, kiezen we er daarom voor ondernemers te ondersteunen via de ondernemerscollectieven St. Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen (SOBZ), de St. Parkmanagement Zutphen (SPMZ) (voorheen: de Handel en Industriestichting Zutphen (HIZ)) en de winkeliersverenigingen.

Aan de drie bovengenoemde ondernemerscollectieven stellen wij een bedrag van in totaal 500.000 euro beschikbaar. We doen dit op basis van de algemene subsidieverordening. Met alle drie hebben we immers een subsidierelatie. We vragen hen voor deze aanvullende subsidie met plannen te komen die bijdragen aan het beperken van de economische schade en het economisch herstel na de coronacrisis. Op deze wijze komen wij tevens tegemoet aan behoeften van ondernemers zoals recent geuit in onze brede belronde onder ondernemers.

De ingediende plannen beoordelen wij positief als deze:

- voldoen aan de huidige geldende subsidievoorwaarden;
- in zijn algemeenheid bijdragen aan het beperken van economische schade door corona;
- bijdragen aan het economisch herstel na corona;
- aanvullend zijn op al bestaande landelijke en lokale dienstverlening aan ondernemers.

Bij de planontwikkeling trekken we samen op met de ondernemers(collectieven) zodat we aan de voorkant de kansrijkheid kunnen toetsen.

Beoogd effect

Beperken economische schade door de coronacrisis en ondernemers ondersteunen bij het herstel van de crisis.

Argumenten

1.1 De gevolgen van de coronacrisis maken het nodig dat er aanvullende ondersteuning wordt geboden aan ondernemers
De steunmaatregelen vanuit het rijk en onze eigen gemeente zijn niet toereikend voor alle ondernemers. Met deze regeling ondersteunen we de ondernemers aanvullend op het pakket van het rijk.

1.2 Het verstrekken van € 500.000,- uit onze coronareserve aan SOBZ, SPMZ en winkeliersverenigingen is haalbaar
Er zijn verschillende opties uit het land om ondernemers te ondersteunen verzameld en afgewogen. In tegenstelling tot andere en eerder onderzochte instrumenten, zoals de kwijtschelding van de OZB, is het verstrekken van subsidie juridisch en financieel haalbaar. We maken gebruik van de financiële coronacompensatie van het rijk.

Via de Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019 is het mogelijk om via de SOBZ, SPMZ en de winkeliersverenigingen algemene ondersteuning te bieden aan ondernemers. Het steunen van individuele ondernemers is niet toegestaan (ontoelaatbare staatssteun).

1.3 Ondernemers kunnen via de ondernemerscollectieven zelf aangeven waar hun behoeften liggen
We vragen de ondernemerscollectieven om met concrete plannen te komen. Op deze wijze kunnen zij, waar nodig, aanvullende maatregelen nemen waarvan ondernemers in de binnenstad, op de bedrijventerreinen en in de wijkwinkelcentra profiteren. Ook vragen we deze partijen om ons in een vroeg stadium te betrekken bij hun planvorming om zo de haalbaarheid daarvan te toetsen.

2.1 De omvang van de ‘Reserve Corona’ is ruim voldoende
Na verwerking van de jaarrekening 2020 is de omvang van de Reserve Corona ruim voldoende om €500.000 terug te storten in de Algemene Reserve.

Risico’s

We kunnen niet alle ondernemers bedienen en financieel ondersteunen. We doen echter wat kan in aanvulling op de landelijke maatregelen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Communicatie
Na akkoord op het beschikbaar stellen van de middelen nodigen wij SOBZ, SPMZ en de winkeliersverenigingen uit hun plannen in te dienen. We gaan actief met ze in gesprek om zo samen te komen tot haalbare plannen die voorzien in een behoefte en bijdragen aan het beperken van de economische schade en herstel na de crisis.

Daarnaast lanceren we een breed communicatieoffensief vanuit EZ en het Sociaal Domein.
We presenteren de nieuwe TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten voor huishoudens en zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis de noodzakelijke woonlasten niet meer kunnen voldoen). En ook brengen wij alle overige relevante regelingen en ondersteuning aan onze ondernemers dan actief onder de aandacht bij ondernemers en intermediairs (professionals en vrijwilligers van organisaties die actief zijn op het gebied van armoede en schulden en ondernemers).

Uitvoering
We vragen aan de SOBZ, de SPMZ en de winkeliersverenigingen om concrete plannen in te dienen voor de besteding van de middelen ter ondersteuning van ondernemers op respectievelijk onze bedrijventerreinen, de binnenstad en in (wijk)winkelcentra.

Wij stellen het geld beschikbaar als de plannen voldoen aan tenminste de volgende criteria:
- voldoen aan de huidige geldende subsidievoorwaarden;
- dragen in zijn algemeenheid bij aan het beperken economische schade door corona;
- dragen bij aan het economisch herstel na corona;
- zijn aanvullend op al bestaande landelijke en lokale dienstverlening aan ondernemers.

Deze criteria komen naast de voorwaarden zoals opgenomen in vigerende beschikkingen aan SOBZ en SPMZ:

  • collectieve belangenbehartiging van de ondernemers in de binnenstad van Zutphen en de realisatie van activiteiten;
  • het geven van invulling aan de statutaire doelstelling van de stichting;
  • het geven van ondersteuning aan de ondernemersverenigingen bij het opstellen van werkplannen en het uitvoeren van activiteiten en daarbij ook aandacht besteden aan de niet-georganiseerde ondernemers in de binnenstad van Zutphen.

Na beoordeling of het plan of de plannen voldoen aan de gestelde voorwaarden gaan we over tot het verstrekken van de subsidie.

Rapportage/evaluatie

Wij informeren de raad te zijner tijd over de ingediende en toegekende voorstellen vanuit de SOBZ, SPMZ en winkeliersverenigingen.

Financiën

We hanteren een budgetplafond van € 500.000,- dat als steun aan de ondernemers wordt toegekend. Dit wordt betaald uit de reserve Corona. Deze reserve bestaat nu nog niet maar wordt gevormd bij de resultaatbestemming van de jaarstukken 2020. Daarom wordt in eerste instantie de € 500.000,- uit de Algemene Reserve onttrokken en wordt dit bedrag weer teruggestort in de Algemene Reserve na verwerking van het resultaat 2020 waarbij een ‘Reserve Corona’ wordt ingesteld.

Bijlagen

Begrotingswijziging (2021-08)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0039

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 maart 2021 met nummer 184795b e s l u i t :

  1. voor de realisatie van aanvullende maatregelen voor ondersteuning van ondernemers tijdens de COVID-19 crisis een bedrag van € 500.000,- vrij te maken, in eerste instantie uit de Algemene Reserve;
  2. om het bedrag van € 500.000,- terug te storten in de Algemene Reserve na de instelling van een ‘Reserve Corona’ en dit vanuit deze reserve te doen;
  3. de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-08).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 26 april 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-04-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 12 april 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 12-04-2021 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer