Pagina delen

Aanvullende kredietaanvraag 2019 rioolprojecten Van Essenstraat en Van Dorthstraat

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1) Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 112.000,- voor het vervangen van de riolering in een deel van de Van Essenstraat en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten van het riooltarief.

2) Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 340.000,- voor het vervangen van de riolering in de Van Dorthstraat e.o. en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten van het riooltarief.

3) De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-17).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het vastgestelde Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen (AWKP) is een meerjareninvesteringsplanning opgenomen voor de periode 2016-2020. Hierin zijn de beoogde rioolvervangingen voor de planperiode opgenomen. Door gewijzigde inzichten is deze investeringsplanning de afgelopen jaren enigszins gewijzigd. Jaarlijks worden de investeringen voor het volgende jaar definitief vastgesteld. Het zijn rioolvervangingen die nodig zijn om het (afval)watersysteem structureel goed te laten functioneren. Tijdens deze rioolvervanging wordt hemelwater zo veel mogelijk afgekoppeld.

Voor het planjaar 2019 is aanvullend krediet nodig voor het vervangen van de riolering in een deel van de Van Essenstraat en in de Van Dorthstraat e.o.

Beoogd effect

Het realiseren van een geoptimaliseerd, robuust en toekomstbestendig rioolstelsel.

Argumenten

1.1 Het krediet zoals vastgesteld in planjaar 2018 is niet toereikend.

De geraamde bedragen uit 2018 zijn vastgesteld op basis van kentallen uit een beheersprogramma. Nu de werkzaamheden concreet voorbereid worden blijken de kosten hoger te worden dan in het beheersprogramma is aangenomen. Dat wordt hersteld met dit voorstel.
Vóór het volgende rioolvervangingsproject zullen de kentallen aangepast zijn zodat deze ramingen beter aansluiten op de uiteindelijk uitvoeringskosten.

1.2 De vervanging is noodzakelijk.

Het riool is er slechter aan toe dan verwacht. In 2018 heeft al een kleine noodreparatie plaatsgevonden als gevolg van een bezwijking. Nu vervangen voorkomt hoge onderhoudskosten in de (nabije) toekomst.

2.1 Het krediet zoals vastgesteld in planjaar 2018 is niet toereikend.

De geraamde bedragen uit 2018 zijn vastgesteld op basis van kentallen uit een beheersprogramma. Nu de werkzaamheden concreet voorbereid worden blijken de kosten hoger te worden dan in het beheersprogramma is aangenomen. Dat wordt hersteld met dit voorstel.
Vóór het volgende rioolvervangingsproject zullen de kentallen aangepast zijn zodat deze ramingen beter aansluiten op de uiteindelijk uitvoeringskosten.

2.2 Deze rioolvervanging maakt onderdeel uit van een optimalisatieplan.

De nu voorgestelde rioolvervanging, gecombineerd met het afkoppelen van hemelwater in de openbare ruimte, is nodig om in deze omgeving een toekomstbestendig rioolsysteem te krijgen.

Risico’s

Indien geen aanvullende kredieten beschikbaar worden gesteld kan de rioolvervanging niet uitgevoerd worden en kan niet gegarandeerd worden dat we voldoen aan de zorgplichten voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De projectvoorbereiding van beide projecten is gestart. Na het beschikbaar stellen van deze aanvullende kredieten kan de realisatie dit jaar gestart worden.

Rapportage/evaluatie

Evaluatie van de werkzaamheden zal na afronding van de projecten worden gedaan.

Financiën

De kapitaallasten van het benodigde krediet van € 452.000,- voor de vervanging van de riolering aan de Van Essenstraat en de Van Dorthstraat zijn voor 2019 nihil, (op basis van 40 jaar afschrijving en 2% rente). De kapitaallasten vanaf 2020 van € 21.100,- kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van het riooltarief.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2019-17

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0063

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 juni 2019 met nummer 143381b e s l u i t :

  1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 112.000,- voor het vervangen van de riolering in een deel van de Van Essenstraat en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten van het riooltarief.
  2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 340.000,- voor het vervangen van de riolering in de Van Dorthstraat e.o. en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten van het riooltarief.
  3. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-17).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 112.000,- voor het vervangen van de riolering in een deel van de Van Essenstraat en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten van het riooltarief, om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 340.000,- voor het vervangen van de riolering in de Van Dorthstraat e.o. en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten van het riooltarief, en om de begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-17).

Hiermee wordt beoogd het realiseren van een geoptimaliseerd, robuust en toekomstbestendig rioolstelsel.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig wijzigen is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 01-07-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag uw aandacht voor de insprekers.
De eerste spreker is mevrouw Loen, namens de werkgroep “Geen kermis op de IJsselkade.” (Zie voor haar bijdrage de bijlage bij het verslag).

D66: Hoe is de communicatie met de gemeente verlopen?

Inspreker: Wij voelen ons als bewoners niet gehoord door de gemeente.

Voorzitter: De tweede spreker is de heer De Wijs. (Zie voor zijn bijdrage de bijlage bij het verslag.)
Er zijn geen vragen voor de heer De Wijs. Dan gaan we luisteren naar mevrouw Oostenenk-Maas, de derde en laatste inspreker. (Zie voor haar bijdrage de Ingekomen stukken voor 8 juli, brief E09.)

D66: Gaan ondernemers de deuren sluiten als de kermis voor de deur staat?

Inspreker: Daar heb ik geen idee van.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: In 2017 heeft de raad motie 23 “Openbare toiletten in Zutphen” aangenomen. Er zou een onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid. Dit onderzoek zou € 30.000 kosten. Het uit te voeren onderzoek is echter gesneuveld bij de bezuinigingen. We hebben u daarover niet geïnformeerd en dat hadden we wel moeten doen. Ik doe het daarom bij deze alsnog.

Voor de zorgaanbieders Jeugd willen we de mogelijkheid open houden budgetplafonds in te voeren. Als we dat willen doen moet dat op 30 september dit jaar bij de aanbieders bekend zijn en vandaag, 1 juli 2019, op de website zorgregio staan. Een besluit van het college volgt eind augustus en de raad krijgt, als we dit gaan doen, een collegevoorstel. Terugnemen kan ook nog.

BewustZW: Dat had toch eerder bekend moeten zijn? Hoe gaan we daar in het vervolg mee om?

College: Daar zijn we nu inderdaad scherper op. Idealiter informeren we de raad per memo.

D66: Hoe kan het toiletonderzoek zijn wegbezuinigd zonder de raad daarvan op de hoogte te stellen?

College: Dat is in het proces van bezuinigingen inderdaad weggevallen. Ook het college wil weten hoe dat kan en of dat op meer onderdelen is gebeurd. Wanneer we hier duidelijkheid over hebben, zullen we de raad informeren. Bij de begroting zullen we een memo aanleveren.

4. Aankondiging moties en amendementen

Geen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 1 juli 2019

Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 1 juli 2019

Akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Aanvullende kredietaanvraag 2019 rioolprojecten Van Essenstraat en Van Dorthstraat

Stadspartij: Is er goed gekeken naar eventuele aanvullende projecten, zodat de straat straks niet nog een keer open moet?

ChristenUnie: Zijn er meer projecten waar het krediet wordt overschreden?

BewustZW: Is het in samenspraak met de bewoners gegaan?

College: We hebben nu een compleet beeld, de straat hoeft niet nog een keer over. Dit rioolproject is het enige met een overschrijding voor dit jaar. Voor het jaar 2020 komen herstelvoorstellen naar de gemeenteraad. Deze kunnen integraal worden afgewogen (in het gesloten systeem). Met de omwonenden is zo veel mogelijk in samenspraak gegaan.

6b. Aanvraag Vangnetuitkering 2018

Akkoord.

6c. Oude IJsselbrug, budget voor inspectie en incidenteel onderhoud

D66: In hoeverre is het budget nu direct nodig, gelet op de financiële situatie van de gemeente?

BewustZW: Kunnen andere overheden bijdragen? Hoe zit het met de verzekeringen?

Burgerbelang: Waarom wordt er nog gesproeid op de brug? Dit was toch niet meer nodig?

ChristenUnie: Het budget voor bruggen is bijna op, zorgelijk.

CDA: Hoe gaat het college om met toekomstige investeringen in de brug?

College: Van het gevraagde budget van € 150.000 gaat een deel naar herstelwerkzaamheden en het overgrote deel naar de inspectie. Het is nodig dat nu te doen. De gesprekken met Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap lopen. Voor de inhoudelijke en financiële afspraken over het groot onderhoud straks in 2030, moeten we als gemeente weten wat er nodig is. Daarom is goed onderzoek nodig.

De reserve bruggen is sneller afgenomen dan verwacht, vooral in verband met het project Rivier in de stad (RIDS). In een eerder memo en straks het raadsvoorstel over de RIDS staat dit toegelicht.

Het punt van de verzekeringen zal ik nagaan, daar kom ik bij de actieve informatievoorziening vanuit het college in de raad van 8 juli op terug. Dat geldt ook voor het sproeien. Naar mijn weten was dit niet meer nodig na het bijschaven van brugdelen. Dat zoek ik voor u uit.

BewustZW: Kunnen de verschillende overheden de € 150.000 kosten niet delen?

College: Als gemeente zijn we eigenaar. Voor wat betreft kosten delen gaat het straks bij het groot onderhoud om vele miljoenen. Mogelijk kan het onderhoud al in 2030 plaatsvinden, en niet pas in 2033. Als gemeente moeten we precies weten hoe de brug eraan toe is. We hebben ook te maken met de strubbelingen rond de RIDS. Factoren waardoor het college zegt; laten wij deze kosten zelf dragen.

CDA: Wat is het toekomstbeeld van de brug? Hij zou na het onderhoud weer 85 jaar meegaan. Voor Zutphen is dit toch een groot risico.

College: De brug kan nog lang mee, het zijn de aanbruggen die kwetsbaar zijn. Toch is dit ook een kans voor de gemeente. Rijkswaterstaat ziet een knelpunt in de brug in relatie tot de eigen ambitie om de waterweg te gebruiken. Het waterschap ziet een knelpunt in de brug in relatie tot het omgaan met hoog water.

BewustZW: Wij willen dit onderwerp graag als bespreekpunt aan de raadsagenda toevoegen. Het is niet gezegd dat wij tegen zullen stemmen.

Voorzitter: Dat is aan u.

6d. Herinrichting Melatensteeg

BewustZW: Een overschrijding van 25% op het project is wel heel erg veel. Kunnen we de aanpak van het college met betrekking tot de ramingssystematiek op schrift krijgen?

College: De overschrijding komt omdat we net iets verder gaan in de aanpak dan gedacht, om het geheel nog wat mooier te maken. Daarbij komt dat bouwen de laatste jaren veel duurder is geworden.

BewustZW: De eerdere motie risicomanagement moeten we wellicht weer uit het putje halen.

College: We zijn bezig met de interne beheersing. Er ligt ook een goed advies van de interim gemeentesecretaris. Er worden stappen gezet. We zijn aan het opruimen, daarom komen ook de voorstellen met tekorten boven.

BewustZW: Laten we de balans opmaken van alle projecten die we op stapel hebben staan. Klopt het nog wat er staat of moeten we eventueel bijstellen?

College: Dat is precies waar we mee bezig zijn. Een interessante suggestie van de heer Jansen. Ik zal dat in het college bespreken en ik kom daar op terug bij de actieve informatieplicht vanuit het college in de raadsvergadering van 8 juli 2019.

7. Verantwoording en herallocatie ISV 3 middelen en spaarsaldo ISV-1 en ISV-2

GroenLinks: In het voorstel staan verschillende bedragen. Er is een restant van de subsidie en er zijn afspraken gemaakt met de provincie. Daar lijkt een verschil tussen te zitten van € 508.000. Is er beleidsvrijheid dit bedrag te besteden?

PvdA: Kan het resterende bedrag ook aan jongerenhuisvesting worden besteed?

College: Het antwoord op de laatste vraag is nee, dat kan niet. Het moet passen binnen de door provincie en gemeente afgesproken doelen.

GroenLinks: Onze fractie staat helemaal achter de doelen van dit programma. Het is wel goed om te weten of er beleidsvrijheid is.

College: Dat moet ik uitzoeken. In de raadsvergadering van 8 juli kan ik u beantwoorden, bij de actieve informatieplicht vanuit het college, of het spaarsaldo er nog is en of en hoe we dit kunnen besteden.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2019

CDA: Op brief a-22 “Mogelijkheden wijzigen bestemmingsplan Bieshorstlaan 71 Warnsveld” krijgen we graag een reactie van het college. Deze willen we dus verplaatsen naar rubriek C.

Voorzitter: Dat kan.

CDA: Brief a-23 “Oneens met artikel in de Stentor over vergoeding overlast windmolens” willen we graag in de raadsvergadering gebruiken.

Voorzitter: Het staat uw fractie altijd vrij informatie te betrekken bij besluitvorming.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 juli 2019

Voor kennisgeving aangenomen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 03-06-2019

Akkoord.

10b.  Forumverslag 17-06-2019

Akkoord.

11. Sluiting

Bedankt voor uw inbreng, ik sluit de vergadering. 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend