Pagina delen

Aanvullende kredietaanvraag 2018 rioleringswerkzaamheden

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1) Aanvullend krediet van € 170.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van het gemaal Valckstraat te Zutphen en de jaarlijkse kapitaallasten (€ 6.000,-) te dekken uit de financiële onder-uitputting op de vastgestelde budgetten voor kapitaallasten riolering.

2) Aanvullend krediet van € 35.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van minigemalen in het buitengebied te Zutphen en Warnsveld en de jaarlijkse kapitaallasten (€ 2.700,-) te dekken uit de financiële onder-uitputting op de vastgestelde budgetten voor kapitaallasten riolering.

3) De begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het vastgestelde Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen (eind 2015) is een meerjarenplanning opgenomen voor de periode 2016-2020. Jaarlijks worden maatregelen uitgevoerd om het systeem (waterketen) goed te laten functioneren. Voor het planjaar 2018 is aanvullend krediet nodig voor de vervanging van het gemaal Valckstraat en voor de vervanging van minigemalen in het buitengebied.

Beoogd effect

1. Het gemaal Valckstraat kan de benodigde capaciteit leveren, heeft een levensduur van 40 jaar en wordt een energiebesparend gemaal.

2. Een gegarandeerde inzameling en afvoer van het afvalwater in het buitengebied met behulp van minigemalen (drukriolering).

Argumenten

1.1  Het krediet voor vervanging gemaal Valckstraat zoals vastgesteld in planjaar 2017 moet verhoogd worden, om zowel de duurzaamheid als de bedrijfszekerheid voor de komende 40 jaar te vergroten.

De voorbereiding en de uitgevoerde onderzoeken zijn duurder uitgevallen dan in eerste instantie geraamd was. Door vernieuwde inzichten zijn constructieve aanpassingen doorgevoerd en is er voor een ander type pomp gekozen ter vergroting van de bedrijfszekerheid en de duurzaamheid. Mede door de complexiteit van het project zijn er meer uren in voorbereiding en uitvoering noodzakelijk gebleken.

2.1 Het krediet voor onderhoud drukriolering zoals vastgesteld in planjaar 2017 is niet toereikend.

In het Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen 2016-2020 is voor de planperiode voor het onderhoud en renovatie van de drukriolering een standaardbedrag opgenomen. Na beoordeling van de kwaliteitsinspecties blijkt dit bedrag voor 2018 niet voldoende te zijn.

Risico’s

1. Als geen aanvullend krediet beschikbaar wordt gesteld kan het gemaal niet vervangen worden en kan niet voldaan worden aan de zorgplicht voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater. De vervanging moet dan doorgeschoven worden naar 2019 en een deel van de voorbereidende werkzaamheden zal in 2019 opnieuw moeten worden uitgevoerd.

2. Als geen aanvullend krediet beschikbaar wordt gesteld zullen de beheerkosten voor de minigemalen hoger uitvallen dan in 2017 is begroot.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Vervolgtraject
Na het beschikbaar stellen van beide aanvullende kredieten kunnen de werkzaamheden dit jaar worden uitgevoerd. Beide projecten worden voor de zomervakantie opgepakt.

Rapportage/evaluatie

Evaluatie van de werkzaamheden zal na afronding van de projecten worden gedaan.

Financiën

Een aanvullend krediet is nodig voor de realisatie van het gemaal Valckstraat en de minigemalen in het buitengebied. Het totale krediet bedraagt € 205.000,- De hieruit voortvloeiende kapitaallasten (€ 8.700,-) kunnen worden gedekt uit de financiële onder-uitputting op de vastgestelde budgetten voor kapitaallasten riolering.

Bijlagen

  1. Begrotingswijziging 2018-11

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0045

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 april 2018 met nummer 117521b e s l u i t :

1) Aanvullend krediet van € 170.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van het gemaal Valckstraat te Zutphen en de jaarlijkse kapitaallasten (€ 6.000,-) te dekken uit de financiële onder-uitputting op de vastgestelde budgetten voor kapitaallasten riolering.

2) Aanvullend krediet van € 35.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van minigemalen in het buitengebied te Zutphen en Warnsveld en de jaarlijkse kapitaallasten (€ 2.700,-) te dekken uit de financiële onder-uitputting op de vastgestelde budgetten voor kapitaallasten riolering.

3) De begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 23 april 2018 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

In het vastgestelde Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen (eind 2015) is een meerjarenplanning opgenomen voor de periode 2016-2020. Jaarlijks worden maatregelen uitgevoerd om het systeem (waterketen) goed te laten functioneren. Voor het planjaar 2018 is aanvullend krediet nodig voor de vervanging van het gemaal Valckstraat en voor de vervanging van minigemalen in het buitengebied.

De raad wordt voorgesteld een aanvullend krediet van € 170.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van het gemaal Valckstraat te Zutphen en de jaarlijkse kapitaallasten (€ 6.000,-) te dekken uit de financiële onder-uitputting op de vastgestelde budgetten voor kapitaallasten riolering. Tevens om een aanvullend krediet van € 35.000,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van minigemalen in het buitengebied te Zutphen en Warnsveld en de jaarlijkse kapitaallasten (€ 2.700,-) te dekken uit de financiële onder-uitputting op de vastgestelde budgetten voor kapitaallasten riolering. En om de begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 23-04-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPH.M.H. Giesen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH Papperse
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijM Wesselink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent het Technisch Blok en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft het woord aan de aanwezige inspreker, de heer W. van Stockum, voorzitter van de coöperatie Zonnepark Zutphen.

Inspreker heeft recent een brief gestuurd aan de informateurs om aandacht te vragen voor twee onderwerpen, te weten de noodzaak van een gemeentelijke garantie voor zonneparken en het gronduitgiftebeleid.

Van de 21.000 huishoudens die Zutphen heeft, moeten ongeveer 20.000 huishoudens nog de stap zetten richting de energietransitie. Van die 20.000 woningen bevinden zich 9.500 woningen in de sociale huursector. De vraag is of de gemeente het als een publieke taak ziet om die groep te betrekken in de energietransitie. Inspreker meent dat dit mogelijk is, zij het middels externe financiering.

Met een gemeentegarantie, te verstrekken door de gemeenteraad, kan een sociale onderneming worden opgezet, die ervoor gaat zorgen dat de sociale huurders kunnen participeren in de lokale opwekking van duurzame stroom. De gedachte sociale onderneming heeft de werknaam ‘Zutphen op Rozen’ gekregen. Met een dergelijke gemeentegarantie kan ‘Zutphen op Rozen’ goedkoop geld lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten, BNG.

Bij een positieve advisering door de gemeenteraad kan mogelijk een gezamenlijke voorbereiding plaatsvinden.

Spreker licht toe dat het risicoprofiel buitengewoon laag is. De borgstelling is echter wel hoog, te weten één miljoen euro. ‘Zutphen op Rozen’ is bereid een reserve op te bouwen om het risico voor de gemeente te verkleinen.

De rijksbouwmeester waarschuwt voor het ontstaan van een energiekloof: degenen die het minst kunnen investeren in de energietransitie gaan in de toekomst de hoogste rekening betalen. Dit betekent dat met name de sociale huursector moet worden ondersteund. ‘Zutphen op Rozen’ wil graag met de steun van de gemeente zorgen dat iedereen mee kan doen in de energietransitie en er financieel voordeel van kan hebben.

De rijksbouwmeester waarschuwt de gemeenten om zorgzaam te zijn met het uitgeven van grond en met bestemmingsplanwijzigingen, als dat geen betrekking heeft op sociale ondernemingen uit de eigen gemeenschap.

(De inspreekreactie is bij dit verslag gevoegd.)

D66 wijst er op, dat ‘Zutphen op Rozen’ zou starten met een project van 500 woningen. Het gaat hierbij in totaal om 9.500 sociale huurwoningen. Dat zou betekenen dat een bedrag van twintig miljoen euro nodig is.

Inspreker bevestigt deze conclusie.

Bewust ZW vraagt of inspreker gemeenten kent waar een vergelijkbare werkwijze reeds praktijk is.

Inspreker meldt dat de gemeente Hof van Twente en de gemeente Hellendoorn reeds op deze manier werken.

De Stadspartij vraagt of de voorgestelde gemeentegarantie uitsluitend is gericht op zonne-energie.

Inspreker geeft aan hier te spreken namens de coöperatie Zonnepark Zutphen. Als dit principe blijkt te werken voor een grote groep, dan zou dit op termijn ook tot investeringen in windenergie kunnen leiden. Feit is, dat voor zonne-energie een grote oppervlakte nodig is.

De ChristenUnie vraagt hoe de woningbouwcoöperatie tegenover de plannen van ‘Zutphen op Rozen’ staat

Inspreker geeft aan gesprekken te hebben gevoerd met Ons Huis en Ieder1. In het verleden is met de BOG gesproken. Ieder1 is de grootste verhuurder in de gemeente Zutphen. Aanvankelijk waren deze partijen zeer positief.

De PvdA vraagt waarom inspreker uitsluitend een brief heeft ingediend bij de informateurs en niet bij het College of de diverse politieke partijen.

Inspreker antwoordt deze brief te hebben verzonden in het vertrouwen dat er op dit moment al een nieuw College zou zijn. In de afgelopen maanden is wel met het College gesproken, maar inspreker vond het niet opportuun om de nieuwe Raad nu al te informeren.

Het College bevestigt dat met de heer Van Stockum is gesproken. Het College vindt het een mooie gedachte om te bezien hoe inwoners met een smalle beurs toch mee kunnen doen in de energietransitie. Het College bereidt momenteel op dit punt stukken voor, maar het is nog niet gebruikelijk om voor dergelijke uitgaven een gemeentegarantie af te geven.

3. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks kondigt een motie aan in verband met de uitzetting van een Afghaans gezin. Dit staat op korte termijn te gebeuren. GroenLinks wenst de motie vanavond te bespreken.

De Stadpartij kondigt een motie aan ter behoud van de Stichting Buddy tot Buddy.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 23 april 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst van het Forum, versiedatum 23 april 2018.

4b. Toezeggingenlijst Raad 23 april 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst van de Raad, versiedatum 23 april 2018.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Aanvullende kredietaanvraag 2018 rioleringswerkzaamheden

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de Raad.

5b. Zienswijze raad op de concept Begroting Tribuut 2019

De Stadspartij vraagt of er reeds een beroep is gedaan op het BTW Teruggavefonds. Wat de Stadspartij betreft, kan dit wel een hamerstuk blijven.

Het College zal de vraag doorzetten naar de portefeuillehouder, wethouder Bosch.

Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de Raad.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 23 april 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ingekomen stukken.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 april 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

8. Forumverslag 09-04-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd 09-04-2018, conform wordt vastgesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit het Technisch Blok om 19.20 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 23 april 2018 (20:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-04-2018 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend