Pagina delen

Aanvullend krediet voor de herinrichting van de Deventerweg

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Een aanvullend krediet van € 437.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de herinrichting van de Deventerweg en dit te dekken uit de opgenomen kapitaallasten in de programmabegroting 2020-2023.
  2. De begroting 2019-27 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor de reconstructie van de Deventerweg (voor het gedeelte tussen de Coehoornsingel en Van der Capellenlaan) heeft uw raad via het Investeringsplan dat onderdeel uitmaakt van de programmabegroting 2018-2021 € 1.750.000,- beschikbaar gesteld. De weg voldeed niet langer aan de richtlijnen van een veilige en duurzame gebiedsontsluitingsweg. De verkeersveiligheid is in het geding en de technische staat is al jaren slecht. Het krediet was onderbouwd met een begroting die gebaseerd was op een schetsontwerp uit 2016.

Bij de opdracht is het project aangemerkt als een pilot in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Vanaf september 2017 zijn er bewonersbijeenkomsten georganiseerd en er is een klankbordgroep opgericht die zeer actief is. In deze klankbord zit een vertegenwoordiging uit de buurt, de Bomenstichting en Voetbalvereniging AZC.

In de loop van het proces is het project uitgebreid met maatregelen voor de kruising Van der Capellenlaan-Deventerweg en een vervanging van een deel van het riool in de Deventerweg. Voor deze onderdelen is aanvullend krediet beschikbaar van € 250.000,- voor de kruising en € 220.000,- voor het riool.

De Deventerweg is deels Rijksbeschermd Stadsgezicht, zodat er eisen worden gesteld aan de ruimtelijke, cultuurhistorische waarden. De kernwaarden zijn door een extern bureau in kaart gebracht. Hierover is er een film op Youtube geplaatst, welke bereikbaar is via de volgende link: https://www.youtube.com/embed/4kaHeMdScnw?wmode=opaque&autoplay=1

Het proces heeft een vrij lange doorlooptijd gehad, waarbij uitdrukkelijk randvoorwaarden en kwaliteitskaders zijn bewaakt voor alle relevante disciplines. Dit heeft geleid tot een breed gedragen ontwerp.

Uit de definitieve kostprijsraming blijkt dat het krediet niet toereikend is om het project uit te voeren. Dit is goed te verklaren doordat de uitgangspunten gewijzigd zijn. Er zijn bijvoorbeeld ondergrondse voorzieningen getroffen om nieuwe bomen zeker 80 jaar oud te laten worden. Ook vindt er een geleidelijke transitie van groen plaats, waarbij bestaande Lindes voor een deel blijven staan en later worden vervangen door andere bomen. Verder is het duidelijk geworden dat door de vele tegenstrijdige belangen het niet mogelijk is om functies samen te voegen (bijvoorbeeld een aparte fietsstrook vanuit oogpunt van verkeersveiligheid en een stoep vanuit cultuurhistorische oogpunt).

De gedetailleerde kostprijsraming is doorgerekend door een financieel deskundige. Vanwege de hoge duurzaamheidsaspecten kan de afschrijftermijn worden verlengd van 30 naar 40 jaar. Ondanks de hogere kosten van aanleg blijven daarmee de jaarlijkse kredietlasten hierdoor op hetzelfde peil als in 2016 was begroot. Er is wel een eenmalige extra investering nodig van € 437.000.

Beoogd effect

Een veilig ingerichte weg, waarbij fietsers een eigen (vrij liggend) fietspad tussen de bomen krijgen. Voor voetgangers komen er veilige oversteekvoorzieningen door middel van 2 verhoogd aangelegd zebrapaden.

Een weg die het woonklimaat voor aanwonenden verbetert.

Een groen ingerichte weg, waarbij een geleidelijke transitie plaatsvindt naar 2 dubbele rijen bomen met ideale groeiomstandigheden. Een groenblijvende haag zorgt voor fysieke afscherming tussen de parkeervakken en het fietspad.

Een duurzaam ingerichte weg, door hergebruik van materiaal. De inrichting houdt rekening met hittestress, het nieuwe modulaire fietspad kan in de toekomst op een warmtenet worden aangesloten, hemelwater wordt zoveel mogelijk opgevangen en geïnfiltreerd, er komen autolaadpalen en nieuwe led-verlichting.

Een weg die voldoet aan eisen van cultuurhistorische waarden. Bijvoorbeeld een dubbele laanstructuur met aan weerszijden een dubbele rij bomen, wat het beeld benadert zoals het in het verleden ook is geweest.

Een wijkontsluitingsweg van en naar het centrum van Zutphen, wat van economisch belang is voor de stad.

Tijdens de uitvoering worden ook aanpassingen aan de kruising uitgevoerd. Hierdoor wordt onnodige overlast voorkomen en door de combinatie van deze werkzaamheden wordt er mede vanwege de schaalgrootte efficiënter gewerkt.

Enkele knelpunten op het Deventerachterpad worden opgelost en in overleg met omwonenden en voetbalvereniging AZC worden knelpunten rond het verbindingspad met de Deventerweg opgelost.

Argumenten

1.1 De huidige weg verkeert op dit moment in technisch slechte staat en de huidige inrichting is verkeersonveilig.

De huidige inrichting van de weg dateert uit 1954. Sinds de jaren '80 van de vorige eeuw zijn er plannen voor herinrichting. Een aantal jaren geleden heeft er levensduurverlengend onderhoud plaatsgevonden van het rijoppervlak, maar op dat moment was al bekend dat ook de fundering van de weg slecht is. Er komen regelmatig klachten binnen over spoorvorming en gaten in de weg.

Een deel van de weg staat op nummer 1 van onveilige wegen in de provincie Gelderland. De weg is onnodig breed, waardoor er vaak te hard wordt gereden. Dit is onveilig voor alle weggebruikers. ook voor wandelaars die willen oversteken en fietsers die direct naast de weg moeten fietsen. 

In de nieuwe inrichting krijgen fietsers een eigen (vrijliggend) fietspad tussen de bomen. Voor voetgangers komen er trottoirs en veilige oversteekvoorzieningen door middel van twee verhoogd aangelegd zebrapaden.

1.2 Het nieuwe ontwerp draagt bij aan een beter woonklimaat voor aanwonenden.

Omwonenden hebben zelf actief deelgenomen aan het proces dat in het nieuwe ontwerp heeft geresulteerd. Dit heeft geresulteerd in de voorzieningen voor voetgangers, (fiets)parkeren, elektrische laadpalen en inrichting van het groen. 

1.3 De nieuwe weg voldoet aan de eisen rond duurzaamheid.

Het groen heeft een prominente plek in het ontwerp. In plaats van rigoureuze kap en herplant vindt er een geleidelijke transitie plaats naar 2 dubbele rijen bomen met ideale groeiomstandigheden. Een groenblijvende haag zorgt voor afscherming tussen de parkeervakken en de fietsstrook.

Er worden kwalitatief hoogwaardige materialen hergebruikt. In het ontwerp is rekening gehouden met hittestress. Het nieuwe modulaire fietspad kan in de toekomst op een warmtenet worden aangesloten. Hemelwater wordt zoveel mogelijk geïnfiltreerd en er komen voorzieningen als autolaadpalen en nieuwe led-verlichting.

1.4 Er wordt voldaan aan de eisen van cultuurhistorie.

Een deel van de weg valt vanwege zijn unieke karakter onder beschermd stadsgezicht. Door een extern bureau zijn de kernwaarden en randvoorwaarden in kaart gebracht. Deze zijn toegepast bij de totstandkoming van het ontwerp. Dat is zichtbaar door bijvoorbeeld een dubbele laanstructuur toe te passen met aan weerszijden een dubbele rij bomen.

1.5 De Deventerweg is een wijkontsluitingsweg.

De Deventerweg staat in directe verbinding met de binnenstad en is daarmee van economisch belang. Door onderhoud nog verder uit te stellen ontstaat het risico dat delen van de weg moeten worden afgesloten, waardoor andere wegen zwaarder belast worden.

1.6 De Deventerweg is een aantrekkelijke route voor fietsers.

Veel fietsers maken gebruik van de Deventerweg. In de nieuwe inrichting krijgen zij een vrij liggend fietspad, waarbij zij voorrang krijgen op de rest van het verkeer. Het fietspad is uitneembaar zodat kabels en leidingen bereikbaar blijven. In de constructie zijn voorzieningen opgenomen zodat deze later op een warmtenet kan worden aangesloten.

1.7 Met de herinrichting van de Deventerweg worden gelijktijdig de aanpassingen aan de kruising met de Van der Capellenlaan uitgevoerd.

De aanpassingen aan deze kruising en herinrichting van de Deventerweg zijn op elkaar afgestemd. Van de aanpassingen aan de kruising hoeft geen afzonderlijk project te worden gemaakt, wat efficiënter is in de voorbereiding en uitvoering. Het wordt één integraal project.

1.8 Enkele knelpunten op het Deventerachterpad worden opgelost en er komt duidelijkheid over de bestemming van het pad tussen AZC en Deventerweg.

Een zeer klein deel van het budget wordt gebruikt om knelpunten op te lossen bij het naastgelegen Deventerachterpad. Bijvoorbeeld het aanpassen van een lichtmast of het bijplanten van openbaar groen. Omwonenden hebben tijdens een bewonersavond hier zelf suggesties voor aangedragen.

Het pad tussen de ventweg bij de Deventerweg en voetbalvereniging AZC is voor een groot deel in eigendom van aanwonenden en voor een klein deel van de gemeente. Dit terwijl het gebruikt wordt door bezoekers van voetbalvereniging AZC. In het verleden was dit een calamiteitenverbinding. Met betrokkenen vinden momenteel gesprekken plaats die moeten leiden tot goede afspraken voor de langere termijn.

2.1 Duurzaamheid en kwaliteit resulteren niet in hogere jaarlijkse kosten.

Voorafgaand aan het ontwerp zijn de kernwaarden gedefinieerd en kaders geformuleerd. Het duurzame en kwalitatief hoogwaardige ontwerp maakt een langere financiële afschrijving mogelijk. De afschrijvingstermijn is 40 jaar (i.p.v. 30 jaar bij reguliere projecten). De jaarlijkse kapitaalasten blijven hierdoor binnen het bedrag dat in de begroting is opgenomen.

Kanttekeningen

1.1 Er is geen plan "B".

Het proces om te komen tot een goed en gedragen voorstel was redelijk intensief en was tevens een pilot voor de nieuwe Omgevingswet. Er is geen draagvlak in het projectteam en in de klankbordgroep voor een plan dat wel past binnen het bestaande krediet. Dan moeten er concessies worden gedaan die direct raken aan kaders en kernwaarden die vooraf zijn vastgesteld. Ook worden programmadoelen dan niet gehaald.

2.1 Er is een éénmalige extra investering van € 437.000 nodig om het werk te realiseren.

De totale kosten voor de Deventerweg inclusief kruising zijn geraamd op € 2.657.000. Er is dekking voor een bedrag van € 2.220.000.

Een groot deel van het verschil kan worden verklaard door de groenvoorzieningen. Volgens het huidige ontwerp moeten bomen voor 80 jaar kunnen groeien, iets waar in de raming destijds nog geen rekening mee is gehouden. Ook worden voorzieningen voor een aantal bestaande bomen verbeterd, zodat deze weer vitaal verder kunnen gaan groeien.

Een andere verklaring is de prijsindexering in de GWW sector vanaf 2016 (toen de bouwcrisis net ten einde was). Civieltechnische projecten zijn in de periode vanaf begin 2016 tot heden volgens het CBS met gemiddeld 12,4% gestegen.

Risico’s

Als gevolg van schaarste bij leveranciers bestaat een beperkt risico dat materialen niet op tijd leverbaar zijn, waardoor de planning gevaar loopt. Om dit risico te verkleinen worden producten toegepast die bij meerdere leveranciers beschikbaar zijn. De aannemer wordt erop gewezen dat materialen tijdig moeten worden ingekocht. Betonputten e.d. die standaard een langere levertijd hebben koopt de gemeente zelf in.

Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt bestaat het risico dat er geen goede stratenmakers gevonden worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van de aannemers die op de groslijst staan en dus eerder getoetst zijn door de gemeente.

Als gevolg van diverse oorzaken (hitte, ziekte, slechte verzorging) bestaat enig risico dat bomen niet aanslaan. Om dit risico te verkleinen neemt de gemeente in de overeenkomst op dat de groenaannemer meerdere jaren zorgplicht en verantwoording draagt voor de kwaliteit van de bomen.

Als gevolg van onvoorziene oorzaken en krapte op de arbeidsmarkt is er een risico dat de nutsbedrijven een lange voorbereidingstijd vragen voor het verleggen van kabels en leidingen. Om dit risico te verkleinen is in het ontwerp rekening gehouden met het verleggen van k&l. Ook worden de nutsbedrijven goed geïnformeerd over de voortgang van het project, zodat zij tijdig rekening kunnen houden met de planning van de civiele aannemer.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

1. De huidige klankbordgroep blijft aangehaakt bij het project. De klankbordgroep en ambtelijke werkgroep vormen één geheel en bewaken de kwaliteit van de uitvoering tot en met de evaluatie.
Daarbij is ook een communicatie adviseur van de gemeente betrokken.

2. Zodra het project is aanbesteed wordt er opnieuw een informatieavond gehouden, waarbij iedereen geïnformeerd wordt over de planning, eventuele overlast (zoals verkeersomleidingen) en wat zij kunnen verwachten van de gemeente en aannemer.

3. Met direct aanwonenden van het plantsoen halverwege de Deventerweg is afgesproken dat zij met een groenspecialist van de gemeente een ontwerp maken voor het plantsoen (binnen de afgesproken kaders).

4. Op de website van Zutphen staat vanaf het begin van het project informatie over de voortgang van de Deventerweg. Deze wordt periodiek bijgehouden.

5. Tijdens klankbordavonden en bewonersavonden hebben geïnteresseerden hun mailadres opgegeven. Ook zij ontvangen met enige regelmatig bericht over de stand van zaken.

Vervolgtraject
Het ontwerp werken we nu verder uit tot een besteksontwerp. De nutsbedrijven krijgen gelegenheid om eventuele kabels en leidingen te vervangen, waarna de civiele en groenaannemer in het voorjaar van 2020 starten met de uitvoering. Dat is exact 100 jaar nadat de wijk Noordveen gebouwd is.

Rapportage/evaluatie

De projectwethouder en klankbordgroep blijven betrokken bij de uitvoering van het project.

Omdat het project een pilot is voor de nieuwe Omgevingswet wordt de voortgang periodiek geëvalueerd.

Financiën

Het totale krediet voor de Deventerweg (inclusief kruising) is geraamd op € 2.657.000.
Hiervan is al eerder € 2.220.000 beschikbaar gesteld.
De oplevering van de Deventerweg is gepland in 2021 en hierdoor zijn de kapitaallasten in 2019 en 2020 nihil. De kapitaallasten van de totale investering in 2021 van € 98.600 (afschrijving € 64.900 en rente € 33.700) zijn opgenomen in de begroting 2020-2023. Door een langere afschrijvingstermijn blijven de kapitaallasten binnen de begrote kapitaallasten.

Voor verdere uitwerking zie de kostprijsraming (niet openbaar).

Krediet reconstructie Deventerweg                                 € 1.750.000,-

(Begroting 2018-2021)                         

Krediet maatregelen kruising vd Capellenlaan                 €   250.000,-

(I.01.02.01)

Krediet rioolvervanging Deventerweg                             €   220.000,-

(R.02.02.01)                                                                                        +

Totaal krediet                                                              € 2.220.000,-

 

Reeds gemaakte kosten (1-7-2019)                               €     61.000,-

Raming Deventerweg                                                   € 2.596.000,-   +

Totaal kosten                                                               € 2.657.000,-

 

Totaal kosten                                                               € 2.657.000,-

Totaal krediet                                                              € 2.220.000,- -

Benodigd                                                                     €   437.000,-

Bijlagen

  1. Begrotingswijziging 2019-27 Aanvullend krediet herinrichting Deventerweg
  2. VH-D-057 wijz.2 DO concept Deventerweg geoptimaliseerd bestaand incl kruising 22-08-2019-A0+L

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0116

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 5 november 2019 met nummer 113441b e s l u i t :

  1. Een aanvullend krediet van € 437.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de herinrichting van de Deventerweg en dit te dekken uit de opgenomen kapitaallasten in de programmabegroting 2020-2023.
  2. De begroting 2019-27 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 18 november 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Voor de reconstructie van de Deventerweg (het gedeelte tussen de Coehoornsingel en Van der Capellenlaan) heeft de gemeenteraad via het Investeringsplan, dat onderdeel uitmaakt van de programmabegroting 2018-2021, € 1.750.000,- beschikbaar gesteld. De weg voldoet niet langer aan de richtlijnen van een veilige en duurzame gebiedsontsluitingsweg. De verkeersveiligheid is in het geding en de technische staat is al jaren slecht. Het krediet was onderbouwd met een begroting die gebaseerd was op een schetsontwerp uit 2016.

In de loop van het proces is het project uitgebreid met maatregelen voor de kruising Van der Capellenlaan-Deventerweg en een vervanging van een deel van het riool in de Deventerweg. Voor deze onderdelen is aanvullend krediet beschikbaar van € 250.000,- voor de kruising en € 220.000,- voor het riool.

Uit de definitieve kostprijsraming blijkt dat het krediet niet toereikend is om het project uit te voeren. Dit is te verklaren doordat de uitgangspunten gewijzigd zijn. Er zijn bijvoorbeeld ondergrondse voorzieningen getroffen om nieuwe bomen zeker 80 jaar oud te laten worden. Ook vindt er een geleidelijke transitie van groen plaats, waarbij bestaande Lindes voor een deel blijven staan en later worden vervangen door andere bomen. Verder is het duidelijk geworden dat door de vele tegenstrijdige belangen het niet mogelijk is om functies samen te voegen (bijvoorbeeld een aparte fietsstrook vanuit oogpunt van verkeersveiligheid en een stoep vanuit cultuurhistorische oogpunt).

De gedetailleerde kostprijsraming is doorgerekend door een financieel deskundige. Vanwege de hoge duurzaamheidsaspecten kan de afschrijftermijn worden verlengd van 30 naar 40 jaar. Ondanks de hogere kosten van aanleg blijven daarmee de jaarlijkse kredietlasten hierdoor op hetzelfde peil als in 2016 was begroot. Er is wel een eenmalige extra investering nodig van € 437.000. Het college vraagt de raad dit aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 18-11-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

Voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Op de agenda staat het aanvullende krediet voor de herinrichtingswerkzaamheden aan de Deventerweg.

Hij geeft direct het woord aan een vertegenwoordiger van de bewoners van de Deventerweg: de heer Onno ten Berge. In zijn betoog wijst op de belangrijkste kernwaarden als groen en duurzaamheid, goede verkeersgeleiding en veiligheid die centraal hebben gestaan in het gezamenlijke traject van gemeente en bewoners en adviseert de raad in te stemmen met het benodigde aanvullende krediet voor realisatie. Hij spreekt zijn waardering uit over de prettige samenwerking en vraagt, gezien de lange voorgeschiedenis, nu een start te maken met het aanpakken van de situatie. De Deventerweg is opt dit moment de gevaarlijkste weg van Gelderland.

D66 dankt de inspreker voor zijn betoog, en waardeert het initiatief en inzet van bewoners. Maar vraagt zich af of er geen plan B is.

De inspreker reageert dat er geen alternatief voor het huidige plan bestaat.

De PvdA wil graag weten welke verwachtingen de inspreker heeft over het resultaat. De extra oversteekplaats en zebrapad en de remmende effecten op het autoverkeer ziet hij als belangrijkste uitkomsten. De herinrichting van de weg geeft een remmend effect.

De voorzitter dankt de inspreker en geeft het woord aan het College.

Het College spreekt dank uit voor de inzet van de bewoners, zij hebben genoten van het proces. Hierbij heeft een hele diverse groep zich ingezet voor een gemeenschappelijk doel.

GroenLinks merkt op dat er geen draagvlak is bij bewoners voor een alternatief plan (B). Maar wil wel weten waarom het College niet heeft gedacht over een mogelijke versobering of cofinanciering.

Het College geeft als belangrijk argument dat goedkoop duurkoop is. Er is gekozen voor een duurzame, goede oplossing.

De ChristenUnie wil graag weten wat de gevolgen zijn als de raad niet instemt, en wat mogelijke risico's zijn bij aanbesteding van de werkzaamheden.

Burgerbelang vindt de discussie over een mogelijk plan B niet zinvol, de raad moet zo snel mogelijk instemmen met het voorstel.

Het College geeft aan dat scherp is gekeken naar de kosten, ook met externe ondersteuning maar dat nooit 100 procent garantie kan worden gegeven.

Het CDA vindt het een heel goed plan, maar heeft vragen over de koppeling van het fietspad aan het warmtenet en vraagt zich af of de stikstofcrisis geen gevolgen heeft voor het slagen van de aanbesteding binnen budget.

De ambtelijke ondersteuning geeft een toelichting op het betonnen fietspad dat uitneembaar is, en waaronder zich buizen bevinden die voor het warmtenet gebruikt kunnen worden in de toekomst. De meerkosten zijn hiervan heel gering en te rechtvaardigen.

De SP is heel enthousiast over het plan.

De PvdA vindt het een mooi voorstel van grote groep bewoners. De extra investering voegt meerwaarde toe. De vraag is bij volgende fysieke projecten hoe de gemeente in dat geval van start gaat. Als er een krediet beschikbaar is gesteld, gaan we dan flexibel mee om na gesprek met bewoners. Daarnaast is de vraag of de verlenging van de afschrijvingstermijn van 30 naar 40 jaar, ook dat de weg pas over 40 jaar daadwerkelijk vervangen moet worden.  Hoeven we de investering pas over 40 jaar weer opnieuw te doen. Biedt dit perspectieven ook voor andere projecten voor wegen, is dit een route die ook op andere plekken toepasbaar is. 

Hierop volgt een interruptie van Burgerbelang: wordt hiermee bedoelt dat we meerdere projecten over langere termijn gaan uitsmeren?

De PvdA antwoordt dat dit een vraag is. Als het hier toepasbaar is, dan is zou je het ook in andere gevallen kunnen bekijken.

Burgerbelang merkt hierbij op dat het oude PvdA-trucje is, om het uit te smeren. PvdA reageert dat het in het voorstel staat: de verlenging van 30 tot 40 jaar.

Het college antwoordt over de afschrijvingstermijn, dat dit een pilot is en we leren hierover over herbruikbaarheid en de doorlooptijd.

De Stadspartij wil weten wat de budgetaire gevolgen zijn. Het College antwoordt dat we uiterst terughoudend zijn bij het op de pof uitvoeren van projecten.

D66 merkt op dat het voorstel enerzijds grote waardering oogst. De argumenten die benoemd worden zijn overtuigend onderbouwd. De duurzaamheidsdoelstellingen en klimaat adaptie  zijn opgenomen zoals verwacht mag worden in een voorstel anno 2019. Anderzijds missen zij bij de risico’s een beeld van de doorgerekende risico’s, sterker deze ontbreken geheel. Er wordt wel vermeld dat een financieel deskundige gedetailleerde kostprijsberekeningen heeft doorgerekend maar we missen überhaupt een helder beeld van de risico’s bij dit complexe bouwplan. De vraag aan het college is, D66 wil kosten overschrijdingen uitsluiten en kunt u daaromtrent een beginsel opnemen van meerwerk voor minderwerk?

Het College geeft als reactie dat het bij aanbestedingen helaas niet zo werkt. We willen dat het binnen de kaders gebeurt. Als er redenen zijn als dat niet mocht lukken, dan komen we bij de raad terug. We gaan zo strak mogelijk afspraken maken over de inspanningen om binnen de kaders te blijven.

BewustZW vindt het relevant dat einde wordt gemaakt aan de racebaan die de Deventerweg nu is, maar vindt het jammer dat een opstand van bewoners nodig was voor maatregelen en vraagt de bestuurder nu door te pakken. Zij pleit nadrukkelijk voor realistische ramingen om kostenoverschrijdingen te voorkomen.

Het College reageert dat voor dit project realistisch is geraamd. Risico's zijn indien te voorzien zoveel mogelijk meegenomen.

Burgerbelang vraagt of zich onder de huidige asfaltlaag nog een oude laag bevindt van de oude wegbedekking.

De ambtelijke ondersteuner zegt dat dit nog moet blijken, maar waarschijnlijk wel het geval is.

BewustZW wijst op risico van opbreken van de weg na oplevering door activiteiten van nutsbedrijven. De ambtelijk ondersteuner geeft als reactie dat hiervoor de buizen onder het fietspad zijn.

De Stadspartij vindt dat vinger aan de pols moet worden gehouden om binnen het krediet te blijven.

Het CDA vraagt naar de financiering van de kosten voor de riolering. De reactie van het College is dat het vanuit de rioleringsgelden wordt betaald.

VVD pleit voor een strakke budgetsturing, maar is blij met de ontwikkeling.

BewustZW wil meer inzicht in de planning van de daadwerkelijke uitvoering.

De ambtelijke ondersteuner reageert dat dit afhankelijk van aantal zaken, begin 2021 het geval zal zijn.

BewustZW vraagt nadrukkelijk de buurt bij alle aspecten te betrekken, dus goed te communiceren ook over de verkeersmaatregelen.

De Christenunie is blij met de hoge opkomst.

De voorzitter reageert dat alle fracties inhoudelijk akkoord gaan met het voorstel. Het kan door naar de raadsvergadering voor verdere afhandeling.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

 
Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend