Pagina delen

Aanvullend krediet voor aanleg vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. een krediet van € 75.000,- beschikbaar te stellen in verband met de overschrijding van de kosten van de aanleg van het vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen in 2017 en de hieruit voortvloeiende hogere kapitaallasten in de afschrijvingsperiode te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
  2. de begrotingen 2018 en 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2018-21 en 2019-02).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In september 2017 is het vierde veld opgeleverd voor de hockeyvereniging Mixed Hockey Club Zutphen. Op 8 mei 2017 is de raad akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van krediet (bijlage I) hiervoor.

Bij de aanvraag van het krediet is ten onrechte geen rekening gehouden met de btw die bij deze investering niet terug gevraagd kan worden bij de Belastingdienst. Bij het merendeel van de kunstgrasvelden is wel gekozen voor een btw-constructie waardoor de btw op de aanlegkosten verrekend kan worden bij de Belastingdienst. Bij het sportcomplex van Warnsveldse Boys doet zich dezelfde situatie voor (geen mogelijkheid tot verrekening) maar daar is in het afzonderlijke raadsvoorstel ‘Investeringen bij de voetbalverenigingen AZC en Warnsveldse Boys’) rekening mee gehouden. Vanaf 2019 wordt de vrijstelling van btw voor sportaccommodaties verruimd waardoor geen verrekening meer kan plaatsvinden. De btw moet dan altijd als kostenpost worden meegenomen in de raming van de kosten van sportvoorzieningen.

Beoogd effect

Het voorkomen van een onrechtmatige overschrijding.

Argumenten

1.1 De daadwerkelijke kosten zijn € 75.000,- hoger uitgevallen

In principe is de verhuur van sportvelden vrijgesteld van btw en moet de btw als kostenpost bij de raming worden meegenomen. Voor het merendeel van de kunstgrasvelden is via een speciale constructie de mogelijkheid gecreëerd om de velden belast met btw te verhuren waardoor de btw op de kosten voor aanleg en onderhoud terug gevorderd kan worden. Dit geldt echter niet voor de hockeyvelden, dat is een uitzondering hier op. Hier is ten onrechte bij de raming wel vanuit gegaan, waardoor een overschrijding is ontstaan.

Financiën

Voor het vierde veld is een krediet aangevraagd van € 497.000,- De kosten bedroegen € 572.000,- Dit betekent een overschrijding van € 75.000,-. De kapitaallasten bedragen € 6.400,- extra per jaar voor de afschrijvingsperiode van 15 jaar. Deze worden gedekt door de reserve vervanging sportaccommodaties. De kapitaallasten gelden ook voor volgende jaren. De conceptbegroting 2019 is inmiddels al opgesteld en zoals te doen gebruikelijk wordt ook voor 2019 een begrotingswijziging voorgesteld.

De huidige stand van de reserve vervanging sportaccommodaties is € 355.600,-.

Bijlagen

I    Raadsbesluit van 8 mei 2017
II   Begrotingswijziging 2018-21
III Begrotingswijziging 2019-02

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0124

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 oktober 2018 met nummer 92999b e s l u i t :

  1. een krediet van € 75.000,- beschikbaar te stellen in verband met de overschrijding van de kosten van de aanleg van het vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen in 2017 en de hieruit voortvloeiende hogere kapitaallasten in de afschrijvingsperiode te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
  2. de begrotingen 2018 en 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 17 december 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 17-12-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 3 december 2018 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

In september 2017 is het vierde veld opgeleverd voor de hockeyvereniging Mixed Hockey Club Zutphen. Op 8 mei 2017 is de raad akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van krediet hiervoor.

Bij de aanvraag van het krediet is ten onrechte geen rekening gehouden met de btw die bij deze investering niet terug gevraagd kan worden bij de Belastingdienst.

De raad wordt voorgesteld een kriediet van € 75.000,- beschikbaar te stellen in verband met de overschrijding van de kosten van de aanleg van een vierde hockeyveld, dekking hiervoor te zoeken in de reserve vervanging sportaccommodaties, en de begrotingen 2018 en 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 03-12-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer