Aanvullend krediet voor aanleg vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen

Onderwerp Aanvullend krediet...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Aanvullend krediet voor aanleg vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen

Onderwerp Aanvullend krediet voor aanleg vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen
Programma04. Een vitale samenleving, iedereen doet mee
ForumHamerstuk
Portefeuillehouder L. Werger
Inlichtingen bij Marcel Lichtenbeld
06-20740108 M.Lichtenbeld@zutphen.nl
Soort bevoegdheidBudgetrecht
BeleidsvrijheidRuim
Programmabegrotingswijziging2018-21/2019-02
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :
 1. een krediet van € 75.000,- beschikbaar te stellen in verband met de overschrijding van de kosten van de aanleg van het vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen in 2017 en de hieruit voortvloeiende hogere kapitaallasten in de afschrijvingsperiode te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
 2. de begrotingen 2018 en 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2018-21 en 2019-02).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In september 2017 is het vierde veld opgeleverd voor de hockeyvereniging Mixed Hockey Club Zutphen. Op 8 mei 2017 is de raad akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van krediet (bijlage I) hiervoor.

Bij de aanvraag van het krediet is ten onrechte geen rekening gehouden met de btw die bij deze investering niet terug gevraagd kan worden bij de Belastingdienst. Bij het merendeel van de kunstgrasvelden is wel gekozen voor een btw-constructie waardoor de btw op de aanlegkosten verrekend kan worden bij de Belastingdienst. Bij het sportcomplex van Warnsveldse Boys doet zich dezelfde situatie voor (geen mogelijkheid tot verrekening) maar daar is in het afzonderlijke raadsvoorstel ‘Investeringen bij de voetbalverenigingen AZC en Warnsveldse Boys’) rekening mee gehouden. Vanaf 2019 wordt de vrijstelling van btw voor sportaccommodaties verruimd waardoor geen verrekening meer kan plaatsvinden. De btw moet dan altijd als kostenpost worden meegenomen in de raming van de kosten van sportvoorzieningen.

Beoogd effect

Het voorkomen van een onrechtmatige overschrijding.

Argumenten

1.1 De daadwerkelijke kosten zijn € 75.000,- hoger uitgevallen

In principe is de verhuur van sportvelden vrijgesteld van btw en moet de btw als kostenpost bij de raming worden meegenomen. Voor het merendeel van de kunstgrasvelden is via een speciale constructie de mogelijkheid gecreëerd om de velden belast met btw te verhuren waardoor de btw op de kosten voor aanleg en onderhoud terug gevorderd kan worden. Dit geldt echter niet voor de hockeyvelden, dat is een uitzondering hier op. Hier is ten onrechte bij de raming wel vanuit gegaan, waardoor een overschrijding is ontstaan.

Financiën

Voor het vierde veld is een krediet aangevraagd van € 497.000,- De kosten bedroegen € 572.000,- Dit betekent een overschrijding van € 75.000,-. De kapitaallasten bedragen € 6.400,- extra per jaar voor de afschrijvingsperiode van 15 jaar. Deze worden gedekt door de reserve vervanging sportaccommodaties. De kapitaallasten gelden ook voor volgende jaren. De conceptbegroting 2019 is inmiddels al opgesteld en zoals te doen gebruikelijk wordt ook voor 2019 een begrotingswijziging voorgesteld.

De huidige stand van de reserve vervanging sportaccommodaties is € 355.600,-.

Bijlagen

I    Raadsbesluit van 8 mei 2017
II   Begrotingswijziging 2018-21
III Begrotingswijziging 2019-02

Bijlagen

Raadsbesluit van 8 mei 2017
Begrotingswijziging 2018-21
Begrotingswijziging 2019-02
92999RH 2018_BW_00603

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0124

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 oktober 2018 met nummer 92999;b e s l u i t :

 1. een krediet van € 75.000,- beschikbaar te stellen in verband met de overschrijding van de kosten van de aanleg van het vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen in 2017 en de hieruit voortvloeiende hogere kapitaallasten in de afschrijvingsperiode te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
 2. de begrotingen 2018 en 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Raad 17 december 2018 (19:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 17 december 2018

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Technisch Blok 3 december 2018 (20:00 - 21:00)


Toelichting griffie:

In september 2017 is het vierde veld opgeleverd voor de hockeyvereniging Mixed Hockey Club Zutphen. Op 8 mei 2017 is de raad akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van krediet hiervoor.

Bij de aanvraag van het krediet is ten onrechte geen rekening gehouden met de btw die bij deze investering niet terug gevraagd kan worden bij de Belastingdienst.

De raad wordt voorgesteld een kriediet van € 75.000,- beschikbaar te stellen in verband met de overschrijding van de kosten van de aanleg van een vierde hockeyveld, dekking hiervoor te zoeken in de reserve vervanging sportaccommodaties, en de begrotingen 2018 en 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.


Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum: 03-12-2018
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Voorzitter: A. van Dijk
Griffier: M.J.E. van den Berg-Platzer

Deze pagina

 • a
 • a
 • a
 • tekstgrootte

Behandeld in

 • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
 • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
 • Telefoon: 140575
 • Email: info@zutphen.nl