Pagina delen

Aanvullend krediet ten behoeve van Kindcentrum Adriaan van den Ende

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van:

1. € 373.500,- voor de kosten van het kinderopvangdeel van Kindcentrum Adriaan van den End;

2. € 148.775,- voor de kosten van de CO2 neutrale installatie van Kindcentrum Adriaan van den Ende;

en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Bij controle en afrekening van de gerealiseerde nieuwbouw van Kindcentrum Adriaan van den Ende is gebleken dat er voor twee onderdelen nog geen krediet is verstrekt: voor de bouw van het deel voor de kinderopvang en voor de realisering van een CO2 neutrale installatie. De gemeenteraad wordt verzocht de noodzakelijke budgetten alsnog beschikbaar te stellen.

Beoogd effect

Een dekkend budget voor zowel de bouw van het inmiddels in gebruik genomen Kindcentrum Adriaan van den Ende (inclusief kinderopvangdeel) als voor een inmiddels geïnstalleerde installatie die het Kindcentrum CO2 neutraal maakt.

Argumenten

1a. Krediet voor de kinderopvang dient beschikbaar te worden gesteld

Bij de goedkeuring /aanbesteding van het bouwplan voor het Kindcentrum Adriaan van den Ende is door het college een totaalbedrag van € 2.722.000,- aan het schoolbestuur (Stichting Archipel) toegekend. Een bedrag van € 2.348.500,- is geraamd voor het onderwijsdeel van het gebouw, en € 373.500,- voor het deel kinderopvang. Het geld voor het onderwijsdeel is reeds beschikbaar gesteld, het bedrag voor het deel kinderopvang nog niet. Het krediet van € 373.500,- moet alsnog beschikbaar worden gesteld.

In het Technisch Blok van 7 april 2015 heeft het college aangegeven dat bij het opmaken van de jaarrekening is geconstateerd dat verzuimd is aan de raad krediet te vragen van € 375.000,- in aanvulling op het bedrag van € 2.348.500,- voor de verbouwing van de school. Dit verzuim wordt nu rechtgezet. Het heeft voor de gemeente geen financiële consequenties, omdat de lasten worden gedekt door de huuropbrengst.

De lasten van de ruimte voor de kinderopvang worden gedekt uit de huurvergoeding die wordt ontvangen van het schoolbestuur (Stichting Archipel) die een huurcontract met de kinderopvangorganisatie (Het Kindercentrum.nl) aangaat. De verhuur is gestart per 1 september 2014 in 2/3 deel van de beschikbare oppervlakte. Per 1 januari 2015 is het gehele kinderopvangdeel (354 m2) in gebruik genomen. Het Kindercentrum.nl heeft hiermee de verplichting van de failliete De Blokkentoren overgenomen.

1b. Krediet voor investering in CO2 neutrale installatietechniek dient beschikbaar te worden gesteld

Door de gemeenteraad is op 16 december 2013 de verordening huisvesting onderwijs gemeente Zutphen gewijzigd, waarmee een gemeentelijke bijdrage voor een CO2 neutrale installatietechniek bij nieuwbouw van scholen mogelijk is gemaakt. Tegelijk met de wijziging van de verordening is een budget vanuit de ISV gelden voor de uitvoering van de regeling in de reserve onderwijshuisvesting gestort. Hiermee is mogelijk gemaakt om in Kindcentrum Adriaan van den Ende, tegelijk met (vervangende) nieuwbouw van de school, een installatietechnische voorziening aan te brengen die de exploitatie van de school energietechnisch CO2 neutraal maakt.

Het geïnvesteerde bedrag van € 148.775,- moet formeel nog door de raad beschikbaar worden gesteld. Voor de terugbetaling van 1/3 deel in 20 jaarlijkse termijnen, zijnde een bedrag van € 49.585,-, heeft het schoolbestuur zich garant gesteld.

Kanttekeningen

De huurovereenkomst met betrekking tot de huur van de ruimte voor kinderopvang moet nog gesloten worden. Partijen hebben mondeling overeenstemming bereikt maar door personele wisselingen bij Het Kindercentrum.nl is de overeenkomst in definitieve vorm nog niet getekend.

Gemeente Zutphen zal een huurvergoeding ontvangen van € 94,- per m2 per jaar voor 363 m2 bvo.

Risico’s

Het huurcontract van Stichting Archipel met Het Kindercentrum.nl zal niet voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Bij terugloop van het aantal kinderen zal het kinderdagverblijf de huur mogelijk willen opzeggen. Stichting Archipel heeft zich echter garantgesteld voor huurbetaling aan de gemeente gedurende een periode van vijf jaren. Een absolute garantie op huurinkomsten gedurende de hele looptijd van de afschrijving van de investering kan nooit worden verkregen. Bij het vaststellen van de hoogte van de huur in dit concrete geval is uitgegaan van een huurperiode van 30 jaren.

Financiën

Ad 1a. In de goedkeuringsbrief bij het bouwplan dd. 19 december 2012 heeft het college aangegeven dat een totaal taakstellend budget van € 2.722.000,- beschikbaar is voor de nieuwbouw van het kindcentrum Adriaan van den Ende. Hieruit is door de raad vast een bedrag van € 2.348.500,- beschikbaar gesteld voor de bouw van het onderwijsgedeelte van het Kindcentrum. Op een later moment zou de raad gevraagd worden het resterende deel van het totale budget, zijnde een bedrag van € 373.500,-, beschikbaar te stellen voor financiering van het bouwdeel voor het KDV. Dit gebeurt nu door middel van dit raadsvoorstel.

De kosten van rente en afschrijving van dit KDV-bouwdeel kunnen worden gedekt uit de huuropbrengst die vastgesteld is op € 94,- per m2 per jaar oftewel € 33.276,-- voor 2015 voor 363 m2 bvo. Stichting Archipel heeft zich echter garantgesteld voor huurbetaling aan de gemeente gedurende een periode van vijf jaren. Vanaf 2016 wordt de huur geïndexeerd met het CBS prijsindexpercentage. De jaarlijkse kapitaallasten van het hele gebouw inclusief kinderopvang (= 1.336 m2 bvo) bedragen € 166.700,-.

Ad 1b. De kapitaallasten van de CO2 neutrale installatietechniek worden de eerste 20 jaar voor 1/3 gedekt door de 20-jarige bijdrage van de Stichting Archipel ter hoogte van de besparing van de energiekosten en voor 2/3 deel uit de reserve onderwijshuisvesting. Vanaf het 21ste jaar komen de kapitaallasten ten laste van de exploitatie. Het geïnvesteerde bedrag bedraagt € 148.775,-. Voor de terugbetaling van 1/3 deel in 20 jaarlijkse termijnen, zijnde een bedrag van € 49.585,-, heeft het schoolbestuur zich garant gesteld.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0080

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 mei 2015 met nummer 60494b e s l u i t :

een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van:

1. € 373.500,- voor de kosten van het kinderopvangdeel van Kindcentrum Adriaan van den Ende;

2. € 148.775,- voor de kosten van de CO2 neutrale installatie van Kindcentrum Adriaan van den Ende;

en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 1 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In deze gecombineerde forumvergadering staan raadsvoorstellen voor het beschikbaar stellen van kredieten aan de Adriaan van den Endeschool en de Walter Gillijnsschool gezamenlijk geagendeerd.
De onderhavige kredieten zijn door het college verstrekt zonder dat de raad hier vooraf al mee heeft ingestemd.

Met deze voorstellen voorstel wil het college dit verzuim rechtzetten. De raad zal daartoe de programmabegroting moeten wijzigen.

Adriaan van den Endeschool:
In het Technisch Blok van 7 april 2015 gaf het college aan dat bij het opstellen van de Jaarrekening is geconstateerd dat verzuimd is aan de raad een krediet te vragen van € 375.000,- in aanvulling op het wel goedgekeurde bedrag van € 2.348.500,- voor de verbouwing van het Kindcentrum Adriaan van den Ende.
Daarnaast is er een budget van € 148.775 voor CO2 installatietechniek aan de school verstrekt, zonder dat dit bedrag door de beschikbaar is gesteld.

De verbouwing en de CO2 installatietechniek kosten de gemeente jaarlijks €28.600. Dat bedrag wordt gedekt door huurinkomsten en een reserve afkomstig uit Programma 10 van de Programmabegroting.

Het wijzigen van de Programmabegroting en het beschikbaar stellen van kredieten is de bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 01-06-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVD
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens licht hij de onderwerpen van de vergadering toe. Hierna geeft hij het woord aan het college om de onderliggende memo toe te lichten. 

Het college heeft naar aanleiding van het presidiumoverleg van twee weken geleden een memo opgesteld waarin de context nader wordt toegelicht. Tevens heeft men in het memo de beantwoording van de vragen van Burgerbelang meegenomen. Daarnaast meldt het college dat men afgelopen middag besloten heeft dat er een collegeonderzoek komt om te kijken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderwijshuisvestingsbeleid te kijken.

Nadat is gekeken of er vragen zijn naar aanleiding van de toelichting door het college krijgen de indieners van het interpellatiedebat het woord.

 Burgerbelang geeft aan in de raad drie toezeggingen van het college te willen krijgen. Een er van is inmiddels ingevuld, namelijk het onderzoek naar de gang van zaken.

Burgerbelang wil weten waarom het een half jaar heeft geduurd voordat de feiten op tafel kwamen. Dit is niet de eerste kredietverstrekking waarbij het mis ging. Bij het Plein liep deze ook niet volgens de regels.

Men vraagt zich af waarom de afdeling onderwijs de begroting heeft opgesteld en dit niet door  financiën is gedaan.

Tevens wil men weten waarom het college wijst naar één ambtenaar. Het college blijft immers verantwoordelijk. Daarom vraagt men van het college drie zaken:

-          De verantwoordelijk wethouder moet deze verantwoordelijkheid ook nemen.

-          Men wil een onderzoek naar de doelmatigheid.

-          Men wil een onderzoek naar de gang van zaken rondom de kredietverlening bij de beide scholen.

 Het college geeft aan op het moment dat de eerste fout bij het college bekend werd deze direct bij het technisch blok gemeld is. Toen kort er na ook de fout bij de Walter Gillijnschool werd gesignaleerd is deze direct fout direct per mail gemeld aan de fractievoorzitters. De fout is aan het licht gekomen bij het opstellen van de jaarrekening bij een interne controle. Deze bleek intern al bekend te zijn maar niet gemeld. Hierover zijn gesprekken gevoerd.

De situatie rondom het Plein is niet geheel vergelijkbaar. Daar had het college bewust toestemming gegeven voor de uitgave om de transitie van het sociaal domein tijdig af te ronden.

Wie de begroting opstelt is niet relevant. Het opstellen gebeurt altijd namens het college. Vak wordt dit gedaan door de inhoudelijk verantwoordelijke afdeling.

Het CDA merkt op dat het vanavond erg veel over het proces gaat. Zou dit niet in de raad worden besproken.

D66 merkt op dat in het presidium besproken daar ook in het forum de ruimte voor te nemen.

 De voorzitter verzoekt het college om verder te gaan met de beantwoording van de vragen.

Het college geeft aan dat er zeker gesproken is met betrokken ambtenaar. Het college draagt de eindverantwoordelijkheid.

Het college beslist of er al dan geen college-onderzoek komt. U kunt als raad aangegeven of u meer of minder onderzoek noodzakelijk vindt.

 D66 vraagt of ook aan scholen inzichtelijk wordt gemaakt waar ze recht op hebben.

Het college geeft aan dit zeker mee te nemen in de nog te formuleren opdracht. De bevinddingen zullen we zeker met u delen. Conform de Gemeentewet wordt u actief geïnformeerd. De planning is om direct na het zomerreces met de uitkomsten te komen.

De ChristenUnie merkt op dat eigenlijk alleen het vinkje ontbrak. In het budget waren de bedragen meegenomen. Ook waren ze opgenomen in de begrotingen. Wordt alles niet zwaarder gemaakt dan het eigenlijk is?

Burgerbelang merkt op dat een fout een half jaar is blijven liggen.

De ChristenUnie geeft aan dat het college direct na het ontdekken van de fout gereageerd heeft.

Het college geeft aan dat het door de ChristenUnie geschetst beeld klopt. De financiering bleef binnen de aangegeven kaders. Normaal gesproken was een akkoord een hamerstuk geweest. Het onderzoek is nodig omdat onderwijshuisvesting een ingewikkelde zaak is. Zeker met het oog op de komende veranderingen is een onderzoek gewenst zodat lering getrokken kan worden uit de lessen.

Het CDA is van mening dat de interne organisatie over de procedures moet gaan en de raad over de inhoud.

Burgerbelang vind dat de procedures ook een zaak van de raad zijn, zeker in het kader van de controlefunctie.

Het CDA geeft aan dat de fractie zich niet foutief voorgelicht voelt. De fout is na een interne controle boven tafel gekomen.

Stadspartij is blij met het gegeven dat het college de verantwoordelijkheid neemt. Moet het onderzoek niet verder reiken dan onderwijshuisvesting?

Het college geeft aan dat toen de fout is ontdekt men verder gekeken heeft maar dat er alleen hier wat mis bleek.. Als er uit het onderzoek iets voortkomt dat breder toepasbaar is dan zal men daar zeker rekening mee houden.

De ChristenUnie stelt voor te kijken naar vereenvoudiging van procedures.

De PvdA wil graag weten of er naar aankleding van de gevoerde gesprekken al veranderingen hebben plaatsgehad.

H et college antwoord hier positief op. Bij nieuwe kredietbeschikkingen moet voortaan naar het raadsbesluit verwezen worden.

De voorzitter inventariseert of er nog vragen zijn.

 D66 heeft een algemene vraag over duurzame huisvesting van onderwijs. Zijn er inmiddels regels over duurzame huisvesting voor onderwijs en kindcentra?

Het college verwijst naar de onderwijsverordening. Voor kindcentra bestaan dergelijke regels niet. Daarom ging het ook om gescheiden aanvragen.

De voorzitter vraagt of de fractie van burgerbelang kan aangeven hoe concreet de toezeggingen moeten zijn.

Burgerbelang herhaalt de  eerder gevraagde toezeggingen.

GroenLinks geeft aan deze toezeggingen reeds gehoord te hebben in het forumoverleg van vanavond

Burgerbelang geeft aan de toezeggingen in de raad te willen hebben.

De voorzitter sluit de vergadering. Beide voorstellen kunnen door naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 1 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend