Pagina delen

Aanvullend krediet ten behoeve van de Walter Gillijnsschool

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 160.600,-- voor de nieuwbouw van de Walter Gillijnsschool en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Bij controle en afrekening van de gerealiseerde nieuwbouw van de Walter Gillijnsschool is gebleken dat voor een deel van de bouwkosten nog geen krediet is verstrekt. Het college heeft de raad hierover inmiddels actief geïnformeerd. Dit omdat het om een onrechtmatigheids fout betreft die niet gemaakt had mogen worden. De gemeenteraad wordt gevraagd het noodzakelijke krediet alsnog beschikbaar te stellen.

Beoogd effect

Een dekkend budget voor de bouw van de Walter Gillijnsschool.

Argumenten

Voor de nieuwbouw van de Walter Gillijnsschool heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld in de huisvestingsprogramma’s 2011 (bedrag van € 600.400,-) en 2012 (bedrag van € 2.085.000,-). Het taakstellend totaalbudget kwam hiermee op € 2.685.400,-.

Bij de instemming met het definitief bouwplan voor de nieuwbouw van de Walter Gillijnsschool heeft het college per brief dd. 27 januari 2014 het taakstellend budget verhoogd naar € 2.846.000,-, waarvan € 2.429.000,- voor onderwijsruimten en € 417.000,- voor het kinderdagverblijf. Dit in verband met planaanpassingen en wijziging van de bruto oppervlakte. Bij het vaststellen van het budget werd ook rekening gehouden met het inmiddels gestegen BTW-tarief (van 19 naar 21%). Het verschil bedraagt € 160.600,-. Geconstateerd is dat verzuimd is voor dit verschil aanvullend krediet aan te vragen bij de raad.

De lasten van de ruimte voor de kinderopvang worden (deels) gedekt uit de huurvergoeding die door de gemeente zal worden ontvangen van het schoolbestuur (Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland SKBG) die een huurcontract met kinderdagverblijf Het Kleurrijk zal aangaan. Een intentieverklaring is door partijen ondertekend. De verhuur zal starten na verwachte ingebruikneming van het gebouw op 1 juli 2015

Kanttekeningen

De huurovereenkomst met betrekking tot de huur van de ruimte voor kinderopvang moet door het schoolbestuur nog gesloten worden. Gemeente Zutphen zal een huurvergoeding ontvangen van € 94,- per m2 per jaar voor 350 m2 bvo. De totale huurvergoeding bedraagt € 32.900,- per jaar.

Risico’s

Het huurcontract van SKBG met Het Kleurrijk zal niet voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Bij terugloop van het aantal kinderen zal het kinderdagverblijf de huur mogelijk willen opzeggen. SKBG staat echter garant voor een huurbetaling gedurende minimaal 10 jaar. Een absolute garantie op huurinkomsten gedurende de hele looptijd van de afschrijving van de investering kan nooit worden verkregen.

Financiën

Voor de nieuwbouw van de Walter Gillijnsschool heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld in de huisvestingsprogramma’s 2011 (bedrag van € 600.400,-) en 2012 (bedrag van € 2.085.000,-). Het taakstellend totaalbudget kwam hiermee op € 2.685.400,-.

Bij de instemming met het definitief bouwplan voor de nieuwbouw van de Walter Gillijnsschool heeft het college per brief dd. 27 januari 2014 het taakstellend budget verhoogd naar € 2.846.000,-. Het verschil bedraagt € 160.600,-. Verzuimd is voor dit verschil aanvullend krediet aan te vragen bij de raad.

De lasten van de ruimte voor de kinderopvang worden (deels) gedekt uit de huurvergoeding die zal worden ontvangen van het schoolbestuur (SKBG) dat een huurcontract met kinderdagverblijf Het Kleurrijk zal aangaan. Aan huurinkomsten ontvangt de gemeente € 32.900,- per jaar. De kapitaallasten voor dit aanvullend krediet bedragen € 7.200,- per jaar en komen ten laste van de Reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs. Het huidige saldo van deze reserve bedraagt € 4.101.000,-.

Bijlagen

1. Integraal HuisvestingsPlan (IHP) onderwijs huisvestingsvoorzieningen 2010-2015 en de huisvestingsplannen 2011 en 2012;

2. Brief aan Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Gelderland d.d. 27 januari 2014.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0082

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 21 mei 2015 met nummer 61412b e s l u i t :

een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 160.600,-- voor de nieuwbouw van de Walter Gillijnsschool en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 1 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In deze gecombineerde forumvergadering staan raadsvoorstellen voor het beschikbaar stellen van kredieten aan de Adriaan van den Endeschool en de Walter Gillijnsschool gezamenlijk geagendeerd.
De onderhavige kredieten zijn door het college verstrekt zonder dat de raad hier vooraf al mee heeft ingestemd.

Met deze voorstellen wil het college dit verzuim rechtzetten. De raad zal daartoe de programmabegroting moeten wijzigen.

Walter Gillijn:
Het extra krediet dat door de raad moet worden goedgekeurd wordt over 40 jaar afgeschreven en kost de gemeente jaarlijks €7.200. Dat bedrag wordt gedekt door de Reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs.

Het wijzigen van de programmabegroting en het beschikbaar stellen van kredieten is de bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 01-06-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVD
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is gezamenlijk met het onderwerp 'Aanvullend krediet ten behoeve van de Walter Gillijnsschool', zie dat onderwerp voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 1 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend