Pagina delen

Aanvullend krediet nieuwbouw Kompaan College

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Aan stichting AchterhoekVO een aanvullend krediet van € 710.000 beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van het Kompaan College en de kapitaallasten te dekken uit de reserve ‘lokaal beleid onderwijs’ en de begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-21).

Inhoud

Inleiding

In de gemeenteraad van 16 december 2019 is de bijstelling van het Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen vastgesteld. In dit masterplan is een bedrag van € 18.485.000 opgenomen voor het Kompaan College. Van dit bedrag is € 16.885.000 beschikbaar gesteld aan het schoolbestuur voor de nieuwbouw van de school en de aanleg van het schoolterrein.

Inmiddels heeft het schoolbestuur een zorgvuldig ontwerpproces doorlopen en heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De bestemmingsplanprocedure is afgerond, de bouwvergunning is verleend en het perceel is bouwrijp gemaakt. Dat betekent dat door het schoolbestuur de opdracht voor de bouw kan worden verstrekt en dat de bouw kan starten.

In de periode tussen de aanbesteding, opdrachtverstrekking en start bouw speelt een aantal belangrijke ontwikkelingen. De COVID-19 pandemie heeft veel impact gehad op de prijsontwikkeling en de beschikbaarheid van materialen en personeel. De situatie in Oekraïne vergroot deze impact en veroorzaakt veel onzekerheid in de hele bouwketen.

De prijzen voor materialen en grondstoffen veranderen met de dag. In de hele bouwketen is zichtbaar dat partijen zich niet meer aan vaste prijzen willen verbinden.

Ook voor het Kompaan College voert het schoolbestuur gesprekken gevoerd met de aannemer over het aanpassen van de bouwprijzen. Op dit moment bedraagt de verwachte kostenstijging voor de bouw van de school € 710.000 en het schoolbestuur vraagt de gemeente om dit bedrag aanvullend beschikbaar te stellen.

Beoogd effect

Het waarborgen van de start en de uitvoering van de bouw van het Kompaan College.

Argumenten

1.1 De verhoging van het bouwkrediet past binnen de afspraken van het Masterplan Onderwijshuisvesting over indexering.
Binnen het Masterplan Onderwijshuisvesting is de afspraak gemaakt dat indexering over het bedrag van de bouwkosten van toepassing is over de periode tussen vaststellen van het normbedrag en het moment van de opdrachtverstrekking. Het normbedrag heeft prijspeil 2020.

1.2 De verhoging van het bouwkrediet past binnen het beeld en de trendmatige verhoging die in de markt wordt waargenomen.
De VNG indexeert jaarlijks de normbedragen voor onderwijshuisvesting. Voor het jaar 2021 heeft de VNG de indexering voor nieuwbouw vastgesteld op 6,38% en op 4,92% voor 2022. De huidige verhoging past binnen de bandbreedte van de indexering van de VNG.

1.3 De nieuwbouw van het Kompaan College kan niet langer worden uitgesteld.
Stichting AchterhoekVO is in 2018 zorgvuldig gestart met de omvorming van Het Stedelijk en Baudartius tot het Eligant en het Kompaan College. Onderwijskundig en organisatorisch wordt de omvorming naar verwachting medio 2024 definitief afgerond. Voor een goede afronding is het van belang dat het nieuwe gebouw van het Kompaan college uiterlijk eind 2023 beschikbaar is.

Kanttekeningen

Het kan niet worden uitgesloten dat tijdens het bouwproces prijsaanpassingen noodzakelijk zijn en dat de contractspartijen zich beroepen op een onvoorziene omstandigheid, die van dien aard is dat de opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft. Het afkopen van dit risico zal – als dit al mogelijk is – leiden tot een onaanvaardbare risico-opslag. Als hiervan sprake is zullen deze prijsstijgingen worden meegenomen in de bestuursrapportage.

Financiën

Het krediet wordt afgeschreven over een termijn van 40 jaar. De kapitaallasten voor het aanvullende krediet worden ten laste gebracht van de 'reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs'. De reserve beschikt over voldoende draagkracht om deze extra kapitaallast op te vangen. De stand van de reserve bedraagt op dit moment € 5.880.000.

Communicatie

Het schoolbestuur wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad en ontvangt een beschikking van ons. Daarnaast wordt het besluit medegedeeld aan de Stuurgroep Masterplan Onderwijshuisvesting.

Uitvoering

AchterhoekVO wordt verplicht maandelijks aan de gemeente te rapporteren over de financiële ontwikkelingen en risico's binnen het project.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0040

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 26 april 2022 met nummer 301580


gelet op artikel(en) 76b, aanhef en eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en 2a, eerste lid e.v. van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zutphen 2015;


b e s l u i t :

Aan stichting AchterhoekVO een aanvullend krediet van € 710.000 beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van het Kompaan College en de kapitaallasten te dekken uit de reserve ‘lokaal beleid onderwijs’ en de begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-21).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 16 mei 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 16-05-2022 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 30 mei 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-05-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend