Pagina delen

Aanvragen krediet IJsselkade 3e fase

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Kennis te nemen van het herinrichtingsplan IJsselkade fase 3 conform bijlage 1;
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van €1.436.699,- voor de herinrichting van de IJsselkade fase 3;
  3. Het benodigde krediet te dekken via een onttrekking van €1.436.699,- aan het beklemd middel ‘Rijk Nota Ruimte / IJsselsprong’;
  4. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2022-23).

Inhoud

Inleiding

De herinrichting van de IJsselkade maakt deel uit van het programma Rivier in de Stad (RidS). Dit programma vloeit voort uit de beschikbaar gestelde nota Ruimte-gelden van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (voorheen Infrastructuur & Milieu) en de kwaliteitsimpuls die uitgevoerd wordt gezamenlijk met een aantal waterstaatkundige ingrepen in het gebied.

Voor de IJsselkade is in 2013 een inrichtingsplan gemaakt. Dit is voorgelegd aan ons als college en aan de gemeenteraad. Na vaststelling is het plan nader uitgewerkt. In 2016 is voor de eerste fase budget beschikbaar gesteld, met een raadsbesluit. In 2018 is voor de tweede fase budget beschikbaar gesteld. Door tegenvallers binnen het programma is het project nadien versoberd en is een stuk van de 2e fase niet gerealiseerd. Het betreft hier het zichtbaar maken van de oude kademuur in de Noorderhaven, het opknappen van het buitendijks gebied in de Noorderhaven tot de haven en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit rondom het IJsselpaviljoen, zowel binnen- als buitendijks.

De tweede fase is nu grotendeels afgerond. De laatste werkzaamheden zijn in oktober 2022 afgerond.

In 2021 heeft de gemeente Zutphen een aanvullende subsidie ontvangen van €1.436.669 vanuit het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP), vanwege de gecombineerde werkzaamheden van de IJsselkade en het herstellen van de primaire kering langs de kade die in de 1e fase zijn uitgevoerd.

De gemeenteraad heeft bij besluit van 12 oktober 2020 besloten deze subsidie ten goede te laten komen van het programma RidS.

Beoogd effect

Met het project wordt de herinrichting van de IJsselkade van de Bult van Ketjen tot aan de Noorderhaven afgerond.

Argumenten

1.1 Het ontwerp is gedetailleerd uitgewerkt.
De 3e fase van de IJsselkade betreft vooral cosmetische ingrepen. Mede daardoor is het noodzakelijke budget ook lager dan in de eerdere fasen. Het ontwerp is uitgewerkt door bureau Hosper. Daarnaast heeft het Waterschap een voorstel gedaan voor de vervanging van de bestaande dijk in de Noorderhaven.

1.2 Het ontwerp sluit aan bij de eerder gerealiseerde delen van de IJsselkade.
Als basis voor de uitwerking dient het moederplan uit 2013 van bureau Hosper. Dit betekent dat qua uitstraling en materiaalgebruik aansluiting is gezocht bij de eerdere fases. Hierdoor ontstaat een homogeen beeld langs de IJsselkade. Het huidige ontwerp is op details afwijkend van het oorspronkelijke plan. Zo is er onder andere meer groen in het ontwerp opgenomen en worden zitranden toegepast.

1.3 Het ontwerp voldoet aan wet- en regelgeving.
Het ontwerp past binnen het eerder vastgestelde bestemmingsplan en binnen de vergunningen die verkregen zijn, zoals de Watervergunning. Daardoor kan de uitvoering relatief snel plaatsvinden. Met de vergunningverlenende instanties, zoals het Waterschap, overleggen wij regelmatig over de voortgang van het project. Afhankelijk van de keuze voor de dijkverbetering in de Noorderhaven moet er al dan niet nog aanvullend een plan worden gemaakt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het Waterschap.

1.4 We onderzoeken de mogelijkheden voor het realiseren van een walstroomvoorziening en daarmee verduurzaming van de IJsselkade.
In de derde fase van het project gaan we onderzoeken of we een verbetering van de aanmeervoorziening voor grote cruiseschepen kunnen realiseren. Momenteel maken zij voor hun stroomvoorziening gebruik van eigen aggregaten op diesel. Walstroom is geluidsarm en zorgt niet voor stank en CO2-uitstoot. Door de kostenstijgingen van het afgelopen jaar lukt het niet op voorhand om de walstroomvoorziening op te nemen in de begroting. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden tot cofinanciering en gaan we kijken of we de kade al wel vast geschikt kunnen maken voor een toekomstige walstroomvoorziening.

1.5 Het Waterschap wil de dijkvoorziening in de Noorderhaven verbeteren.
De volledige dijkvoorziening tussen Bult van Ketjen en de Noorderhaven is de afgelopen jaren aangepakt, met uitzondering van het meest noordelijke stuk dijk, net voor de ingang van de haven. Het Waterschap wil de komende jaren de dijk herstellen en/ of vervangen. Door hierin slim te anticiperen kunnen wij onze eigen doelen voor het buitendijks gebied, waaronder het realiseren van een struinpad, hierin meenemen en wordt ook dit laatste stukje van het project op een fraaie wijze afgerond.

2.1 Er is een raming opgesteld voor het project.
Er is een raming opgesteld voor de 3e fase IJsselkade. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is afgerond €1.436.699 noodzakelijk. In de raming zitten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de 3e fase IJsselkade. De raming is exclusief BTW.

3.1 Er zijn middelen gereserveerd voor het uitvoeren van dit project.
In het programma Rivier in de Stad zijn middelen gereserveerd voor het opknappen van de IJsselkade. De nu gevraagde middelen passen binnen deze reservering. Het betreft hier de verkregen subsidie van €1.436.699 vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, die nu volledig worden ingezet voor het afmaken van de IJsselkade.

4.1 De middelen moeten worden vrijgemaakt in de begroting.
In de begroting zijn het investeringskrediet voor de Havenstraat en de rijksgelden Nota Ruimte / IJsselsprong reeds opgenomen. Om het project te kunnen uitvoeren moeten de rijksgelden vrijgemaakt worden om te kunnen inzetten.

Kanttekeningen

1.1 Er zitten technische risico's aan de uitvoering.
In de 3e fase zit het realiseren van een stuk van 60 meter damwand of dijkbekleding in de Noorderhaven. Het Waterschap heeft hier nog een verbeteropgave voor de bestaande dijk. Met hen zijn we in gesprek over de te maken keuze. Een damwand heeft onze voorkeur, het is nog niet duidelijk of dit financieel en technisch mogelijk is. Ook kunnen in de ondergrond nog onverwachte vondsten worden gedaan, die de technische uitvoering bemoeilijken. Wanneer een damwand niet mogelijk is, wordt er teruggevallen op het (her)plaatsen van dijkbekleding. Het ontwerp voor dit stukje langs de rivier zal dan ook gedurende de uitvoering van het project worden gemaakt.

1.2 Niet het gehele oorspronkelijke plan wordt gerealiseerd.
Oorspronkelijk zou de oude kademuur in de Noorderhaven zichtbaar worden gemaakt en zou er een wandelpromenade worden aangelegd op de keermuur bij het IJsselpaviljoen. Door nieuwe inzichten en voortschrijdende bouw in de Noorderhaven is ervoor gekozen om zowel de kademuur als de wandelpromenade niet te realiseren, ook om hierbij binnen budget te blijven. De kademuur ligt veilig onder het maaiveld en kan bij eventueel toekomstige wijzigingen alsnog zichtbaar worden gemaakt. De bereikbaarheid van het IJsselpaviljoen en de oude IJsselbrug is onder meer door 2 trappen en de route langs de IJsselkade voldoende geborgd.

2.1 Het budget kan onvoldoende zijn voor de realisatie.
De huidige kredietaanvraag zou voldoende moeten zijn voor het uitvoeren van de 3e fase IJsselkade. Echter, we zien dat de markt voor materialen en lonen onrustig is en de prijzen bijna per dag fluctueren. Daardoor kan het zijn dat de prijsstijgingen dusdanig zijn dat het aangevraagde krediet onvoldoende is.

Dit kan worden opgevangen via de algemene post onvoorzien van het programma RidS en het eventueel overgebleven budget vanuit de 2e fase IJsselkade. Verantwoording hierover vindt plaats via de halfjaarrapportages. In de algemene post onvoorzien van het programma is nu nog een bedrag beschikbaar van €765.000.

Financiën

Een totaalkrediet van €1.436.699 ex BTW is beschikbaar voor de voorbereiding en uitvoering van de Herinrichting IJsselkade fase 3 vanuit het beklemde middel Rijk Nota Ruimte / IJsselsprong gelden. Dit zijn Rijksgelden die gelabeld zijn voor de uitvoering van de projecten zoals vastgelegd in het Programma Rivier in de Stad.

Communicatie

Voor het programma Rivier in de Stad is een overall-communicatieplan geschreven. De uitgangspunten van dit communicatieplan worden nog altijd gehanteerd. Doel is om bewoners, belanghebbenden en belangstellenden tijdig te informeren over het project, de voortgang en de wijze waarop zij hinder (kunnen) ondervinden van het project.
Daarom organiseren we regelmatig inloopbijeenkomsten en versturen we nieuwsbrieven. De eerste inloopbijeenkomst wordt gepland na behandeling in de gemeenteraad, de tweede bijeenkomst zal worden georganiseerd wanneer duidelijk is wanneer het project daadwerkelijk zal starten.
Vanzelfsprekend zetten we ook aanvullende communicatiemiddelen in zoals de website en sociale media.

Uitvoering

De uitvoering wordt projectmatig aangepakt en valt onder het programma Rivier in de Stad. Over dit programma wordt de raad halfjaarlijks geïnformeerd door middel van een memo.

Bijlagen

1. Aanvragen krediet IJsselkade 3e fase - plankaart fase 3
2. Aanvragen krediet IJsselkade 3e fase - begrotingswijziging 2022-23 Herinrichting IJsselkade 3e fase

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0110

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 15 november 2022 met nummer 300784


gelet op artikel(en) 108 en 192 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

  1. In te stemmen met het inrichtingsplan IJsselkade fase 3 conform bijlage 1;
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van €1.436.699 voor de herinrichting van de IJsselkade fase 3;
  3. Het benodigde krediet te dekken via een onttrekking van €1.436.699 aan het beklemd middel ‘Rijk Nota Ruimte / IJsselsprong’;
  4. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2022-23).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 28 november 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 28-11-2022 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Voorzitter
M Elshof
Griffier
B.M. Duizer