Pagina delen

Aanvragen krediet IJsselkade 2e fase

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Het inrichtingsplan IJsselkade fase 2 vast te stellen conform bijlage 1.
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van €5.100.000 voor de herinrichting van de IJsselkade fase 2.
  3. Het benodigde krediet te dekken via een onttrekking van €5.100.000 aan het beklemd middel ‘Rijk Nota Ruimte / IJsselsprong’.
  4. De begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen conform bijlage 2.
  5. Met ingang van 2020 voor beheer en onderhoud van de IJsselkade fase 2 structureel €20.000 op te nemen in de begroting.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De herinrichting van de IJsselkade maakt deel uit van het programma Rivier in de Stad. Dit programma vloeit voort uit de beschikbaar gestelde nota Ruimte gelden van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (voorheen Infrastructuur & Milieu) en de kwaliteitsimpuls die uitgevoerd wordt gezamenlijk met een aantal waterstaatkundige ingrepen in het gebied.

Voor de IJsselkade is in 2013 een inrichtingsplan gemaakt. Deze is voorgelegd aan college en gemeenteraad. Na vaststelling is het plan nader uitgewerkt, waarbij het project in 2 fases is geknipt. In 2016 is voor de eerste fase budget beschikbaar gesteld, middels een raadsbesluit.

In de afgelopen jaren zijn door middel van diverse raadsbesluiten middelen beschikbaar gesteld voor het programma, zowel aan de westkant (de Hoven) als de oostkant (de stad).

In het raadsbesluit van 2016 wordt melding gemaakt van een 2e (tussen kiosk en IJsselpaviljoen) en 3e fase (tussen IJsselpaviljoen en Noorderhaven) voor het herinrichten van de IJsselkade. Deze 2 fases worden nu in 1 keer uitgevoerd.

De eerste fase is nu grotendeels afgerond. De 2e tussenoplevering heeft plaatsgevonden eind september 2018 en de laatste werkzaamheden worden naar verwachting eind 2018 afgerond, met uitzondering van de realisatie van de kiosk. De realisatie van de kiosk zal de komende jaren plaatsvinden.

Beoogd effect

Met het project wordt de herinrichting van de IJsselkade afgerond.

Argumenten

1.1. Het ontwerp is gedetailleerd uitgewerkt

Het ontwerp is gedetailleerd uitgewerkt en aangepast aan de eisen die gesteld worden. De verdere detaillering heeft er onder meer toe geleid dat de vlonders langs het water niet (kunnen) worden gerealiseerd vanwege constructieve beperkingen. Het ontwerp is tot stand gekomen met input van verschillende partners, zoals Waterschap en Rijkswaterstaat. Daarnaast heeft Roelofs BV geadviseerd op de civieltechniek, Hosper op het landschapsplan en Nepocon op de verschillende constructies.

1.2 Het ontwerp sluit aan bij de 1e fase IJsselkade

Als basis voor de uitwerking dient het moederplan uit 2013. Dit betekent dat qua uitstraling en materiaalgebruik aansluiting is gezocht bij de net gerealiseerde eerste fase. Hierdoor ontstaat een homogeen beeld langs de IJsselkade. Het huidige ontwerp is dan ook op details afwijkend van het oorspronkelijke plan, zoals bijvoorbeeld door het ontbreken van de hierboven beschreven vlonders.

1.3 Het ontwerp voldoet aan wet- en regelgeving

Het ontwerp past binnen het eerder vastgestelde bestemmingsplan en binnen de vergunningen die verkregen zijn, zoals de Watervergunning. Daardoor kan de uitvoering relatief snel plaatsvinden en hoeven geen nieuwe vergunningen te worden aangevraagd. Met de vergunningverlenende instanties, zoals het Waterschap, wordt regelmatig overlegd over de voortgang van het project.

2.1 Er is een raming opgesteld voor het project

Er is een raming opgesteld voor de 2e fase IJsselkade. In de raming zitten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de 2e fase IJsselkade. De raming bestaat uit € 5.100.000 waarvoor nu krediet wordt gevraagd en € 500.000 waarvoor al krediet beschikbaar is.

3.1 Er zijn middelen gereserveerd voor het uitvoeren van dit project

In het programma Rivier in de Stad zijn middelen gereserveerd voor het opknappen van de IJsselkade. De nu gevraagde middelen passen binnen deze reservering. Het betreft hier Rijksgelden die al vanaf 2013 voor dit project zijn gelabeld.

3.2 Het investeringskrediet Havenstraat is bedoeld voor de afronding van de reconstructie van de Havenstraat tot fiets- en voetpad

Er is een investeringskrediet beschikbaar voor het afronden van de werkzaamheden aan de Havenstraat. In dit krediet zit, na eerdere werkzaamheden, nog €500.000. De voorgenomen werkzaamheden aan de IJsselkade spelen zich grotendeels af op en rondom de (voormalige) Havenstraat en leiden tot een afronding van de oorspronkelijke Havenstraat naar een nieuwe situatie. In deze nieuwe situatie is de Havenstraat geen toegang meer voor gemotoriseerd verkeer naar de Noorderhaven. Wel ontstaat er een kwalitatieve langzaam verkeersroute van de IJsselkade naar de nieuwe Noorderhaven en wordt hiermee het project tussen de Vispoorthaven en de Noorderhaven kwalitatief afgerond.

4.1 De middelen moeten worden vrijgemaakt in de begroting

In de begroting zijn het investeringskrediet voor de Havenstraat en de rijksgelden Nota Ruimte / IJsselsprong reeds opgenomen. Om het project te kunnen uitvoeren moeten de rijksgelden vrijgemaakt worden om te kunnen inzetten.

5.1 De nieuwe inrichting zorgt voor een wijziging van het beheer

De nieuwe inrichting betekent een wijziging van het beheer, met name door de vergroting van het areaal groen (graspodia). Dit betekent een intensiever beheer. Voor dit beheer moet structureel budget worden vrijgemaakt.

Kanttekeningen

1.1 Er zitten technische risico's aan de uitvoering

Binnen het project moeten een aantal damwanden vervangen worden, waaronder direct bij het IJsselpaviljoen. Deze vervanging gaat gepaard met enige technische risico's. Mogelijk kunnen de damwanden niet worden geplaatst zoals nu verondersteld en moet een alternatief worden bedacht. Op basis van de nu beschikbare kennis is de realisatie van de damwanden zonder meer mogelijk. Gaandeweg de uitvoering kunnen zich mogelijk ook andere onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen voordoen die leiden tot aanpassingen in de planning of uitvoering. Uitgangspunt blijft altijd dat de uitvoering binnen de bestaande middelen zal plaatsvinden. Over eventuele wijzigingen en onvoorziene gebeurtenissen wordt de Raad via het halfjaarlijkse voortgangsbericht van Rivier in de Stad geïnformeerd.

2.1 Wanneer het project niet wordt uitgevoerd vervallen de beschikbare middelen

Van het gevraagde krediet is ruim 5 miljoen euro afkomstig vanuit Rijksgelden. Wanneer deze gelden niet worden ingezet voor de beoogde doelen, vervallen deze gelden weer aan het Rijk en blijft het project IJsselkade onafgemaakt.

5.1 Er is een forse bezuinigingsopgave voor de gemeente

De gemeente Zutphen moet de komende jaren fors bezuinigen. Toch wordt er voor de IJsselkade nu een structureel budget gevraagd voor beheer en onderhoud. Het besluit om de IJsselkade een kwaliteitsimpuls te geven is in het verleden al genomen. Daar hoort ook als consequentie bij dat de beheerskosten toenemen. In het raadsbesluit voor de 1e fase is dit, ondanks de toen ook actuele bezuinigingsopgave, ook onderkend. Als er geen budget wordt vrijgemaakt voor beheer, betekent dit dat de kwaliteit van het gebied snel achteruit gaat en is er sprake van een desinvestering. Vandaar dat het toch belangrijk is om te investeren in de blijvende kwaliteit van de openbare ruimte, ook omdat dit bijdraagt aan een aantrekkelijke stad en een goede verbinding met de Noorderhaven. Dit sluit goed aan op het focustraject.

Risico’s

Zie kanttekeningen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Voor het programma Rivier in de Stad is een overall-communicatieplan geschreven. De uitgangspunten van dit communicatieplan worden nog altijd gehanteerd. Daarnaast worden voor alle projecten ook communicatieplannen geschreven, zoals voor de IJsselkade 2e fase. Doel is om bewoners, belanghebbenden en belangstellenden tijdig te informeren over het project, de voortgang en de wijze waarop zij hinder (kunnen) ondervinden van het project.

Daarom organiseren we regelmatig inloopbijeenkomsten en versturen we nieuwsbrieven. De eerste inloopbijeenkomst is gepland op donderdag 15 november, de tweede bijeenkomst zal worden georganiseerd wanneer duidelijk is wanneer het project daadwerkelijk zal starten.

Indien nodig worden extra communicatiemomenten en -middelen ingezet.

Rapportage/evaluatie

De uitvoering wordt projectmatig aangepakt en valt onder het programma Rivier in de Stad. Over dit programma wordt de raad halfjaarlijks geïnformeerd door middel van een memo.

Financiën

Een totaalkrediet van €5.100.000 ex BTW is beschikbaar voor de voorbereiding en uitvoering van de Herinrichting IJsselkade fase 2 vanuit het beklemde middel Rijk Nota Ruimte / IJsselsprong gelden. Dit zijn Rijksgelden die gelabeld zijn voor de uitvoering van de projecten zoals vastgelegd in het Programma Rivier in de Stad.

Een bedrag van €500.000 ex BTW is beschikbaar vanuit het investeringskrediet Havenstraat met nummer bw2013-8. Na afronding van de werkzaamheden kan dit krediet worden afgesloten.

Bijlagen

Aanvragen krediet IJsselkade 2e fase - plankaart fase 2

Aanvragen krediet IJsselkade 2e fase - begrotingswijziging 2018-24 Herinrichting IJsselkade 2e fase

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0131

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 november 2018 met nummer 90868


 

 


b e s l u i t :

  1. Het inrichtingsplan IJsselkade fase 2 vast te stellen conform bijlage 1.
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van €5.100.000 voor de herinrichting van de IJsselkade fase 2.
  3. Het benodigde krediet te dekken via een onttrekking van €5.100.000 aan het beklemd middel ‘Rijk Nota Ruimte / IJsselsprong’.
  4. De begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.
  5. Met ingang van 2020 voor beheer en onderhoud van de IJsselkade fase 2 structureel €20.000 op te nemen in de begroting.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 17 december 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 17-12-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 3 december 2018 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De herinrichting van de IJsselkade maakt deel uit van het programma Rivier in de Stad.

Voor de IJsselkade is in 2013 een inrichtingsplan gemaakt.  Na vaststelling door de gemeenteraad is het plan nader uitgewerkt, waarbij het project in 2 fases is geknipt. In 2016 is voor de eerste fase budget beschikbaar gesteld, middels een raadsbesluit.

In het raadsbesluit van 2016 wordt melding gemaakt van een 2e (tussen kiosk en IJsselpaviljoen) en 3e fase (tussen IJsselpaviljoen en Noorderhaven) voor het herinrichten van de IJsselkade. Deze 2e en 3e fase worden nu in 1 keer uitgevoerd.

Met het project wordt beoogd de herinrichting van de IJsselkade afgerond.

De raad wordt voorgesteld het inrichtingsplan IJsselkade fase 2 vast te stellen, hiervoor krediet beschikbaar te stellen, dekking hiervoor via een onttrekking uit het middel 'Rijk Nota Ruimte/IJsselsprong', en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. Tevens wordt verzocht om vanaf 2020 structureel geld voor beheer en onderhoud in de begroting op te nemen.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 03-12-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer